Steigenberger Marhaba Thalasso Hammamet 5*– Atsauksmes

11
Novērtējums 7.610
№13 viesnīcas reitingā Hammamets
8.6 Numurs
8.4 apkalpošana
7.6 Tīrība
8.1 Uzturs
9.3 Infrastruktūra
Šī viesnīca atrodas Hammametā, Nabeulas reģionā, 700 metru attālumā no Pupput drupām. Georga Sebastiana māja atrodas 1,6 km attālumā no viesnīcas, savukārt Hammametas Kartagalenda atrodas 3,1 km attālumā. Viesnīca pirmo reizi durvis viesiem vēra 1996. gadā, bet pēdējais remonts tika veikts 2017. gadā. Viesnīca ir piemērota gan ģimenes atpūtai, gan romantiskiem ceļojumiem.Vairāk →
аватар kim-prio
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tos kopā ar mā su š ajā viesnī cā no 03.06. 2023 lī dz 13.06. 2023. Man ļ oti patika viss: bungalo, personā la apkalpoš ana, jū ra, pludmale, ē dinā š ana, viesnī cas teritorija un daudz kas cits. Bet, 2. uzturē š anā s dienā viesnī cā no mana maka, kas atradā s elektroniskajā seifā ar personī go paroli, nozaga 20 dolā rus un 70 Tunisijas dinā rus!!!!! ! Kā tas iespē jams 5 zvaigž ņ u viesnī cā ! Mē s ar mā su nolē mā m nekrist panikā , pierā dī t tik un tā neko nav iespē jams, un pā rē jā laikā visu naudu nē sā jā m lī dzi. … Tomēr ▾ Atpū tos kopā ar mā su š ajā viesnī cā no 03.06. 2023 lī dz 13.06. 2023. Man ļ oti patika viss: bungalo, personā la apkalpoš ana, jū ra, pludmale, ē dinā š ana, viesnī cas teritorija un daudz kas cits. Bet, 2. uzturē š anā s dienā viesnī cā no mana maka, kas atradā s elektroniskajā seifā ar personī go paroli, nozaga 20 dolā rus un 70 Tunisijas dinā rus!!!!! ! Kā tas iespē jams 5 zvaigž ņ u viesnī cā ! Mē s ar mā su nolē mā m nekrist panikā , pierā dī t tik un tā neko nav iespē jams, un pā rē jā laikā visu naudu nē sā jā m lī dzi. Daudzums mazs, bet nogulsnes palika! Mū su tū roperatore joprojā m uzstā ja par to informē t mū su gidi viesnī cā Evgenia, tač u viņ a bija ļ oti pā rsteigta un teica, ka š is ir pirmais š ā ds gadī jums š ajā luksusa viesnī cā (((. Es nebū tu pamanī jis zaudē jumus, ja nebū tu iekļ uvis savā makā pē c naudas un redzē tu, ka nauda nav tā , kā es to ievietoju, saburzī ja un tā pē c to skaitī ju. Ekskursijā ).
brauciens uz Sahā ru, satikā s ar atpū tniekiem no citas tuvē jā s viesnī cas un arī viņ i no seifa izvilka 20 dinā rus. Tā pē c mans ieteikums - neglabā jiet naudu seifā , labā k to atstā jiet koferī , paslē pjot mantā s, vai nē sā jiet to visu laiku lī dzi! Viesnī cas administrā cija uz š o incidentu nekā di nereaģ ē ja, acī mredzot viņ iem zā dzī ba istabā s ir ierasta lieta! (((
Бунгало Отель У бассейна
аватар kitty7076
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Septembra beigā s es paliku š ajā viesnī cā.15 dienas. Skumjā kais sā kā s jau pē c ieraš anā s un uzreiz sabojā ja iespaidu par viesnī cu. Reģ istratū rā notiek smaga naudas izspieš ana! Neatkarī gi no tā , par kā du numuru esat samaksā jis, jū s uzreiz tiekat aizvests uz acī mredzami sliktā ku numuru un zemā ku kategoriju), skaidrojot š o viesnī cas sastrē gumu. … Tomēr ▾ Septembra beigā s es paliku š ajā viesnī cā.15 dienas.
Skumjā kais sā kā s jau pē c ieraš anā s un uzreiz sabojā ja iespaidu par viesnī cu.
Reģ istratū rā notiek smaga naudas izspieš ana! Neatkarī gi no tā , par kā du numuru esat samaksā jis, jū s uzreiz tiekat aizvests uz acī mredzami sliktā ku numuru un zemā ku kategoriju), skaidrojot š o viesnī cas sastrē gumu. Ja nemaksā si, tevi ieliks visbriesmī gā kajā istabā ar solī jumiem rī t pā rcelties. Un tad tu dosies uz reģ istratū ru ik pē c 2 stundā m pirmajā , otrajā , treš ajā utt dienā . Kamē r tu nepadodies.
Uzņ emš anas priekš nieks Lotfi vada bumbu ar krieviski runā još ā s darbinieces Annas palī dzī bu, kuras uzdevums ir palī dzē t viesiem viņ u problē mā s, bet viņ a rī kojas tieš i pretē ji.
Uzņ emš anā ir pilnī gs haoss. Neviens lū gums atrisinā t problē mu, tostarp salauzts telpas aprī kojums, netiek apmierinā ts neatkarī gi no tā , cik ļ oti jū s vē rš aties.
Otrais mirklis, kas bija vienkā rš i pā rsteidzoš s, bija tī rī š ana, pareizā k sakot, tā s pilnī ga prombū tne pludmalē . Uzturoties viesnī cā.15 dienas, ne reizi neesam redzē juš i, ka sauļ oš anā s krē sli un galdi bū tu vismaz noslaucī ti, dzelzs pudeļ u korķ i guļ smiltī s - neviens netī ra. Nav skaidrs, kā bē rniem tur nav sā pē jusi kā jas. Pirmo mū su uzturē š anā s nedē ļ u lija katru dienu, vienu reizi - tropiskais lietus veselu dienu. Turklā t viesnī cas darbinieki zinā ja par lietus iestā š anos, jo karogs pludmalē tika nomainī ts uz sarkanu. Bet maidas netika izņ emtas no sauļ oš anā s krē sliem NEKAD ! ! Un no rī ta cilvē ki apgū lā s uz slapjiem matrač iem, no kuriem, pieskaroties, jau tecē ja ū dens. Sazinā jā mies ar reģ istratū ru ar lū gumu noņ emt matrač us, tač u, kā vienmē r, reģ istratū ra neatsaucā s.
Nav skaidrs, kur skatā s viesnī cas vadī ba??? ?
Wi-Fi tikai galvenajā ē kā . Bungalo un teritorijā nav eo!
Manuprā t, š ī viesnī ca ir apkaunojums Steigenberger viesnī cu ķ ē des augstajam vā rdam
аватар galinaruhman
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mū su iepazī š anā s ar Tunisiju notika viesnī cā Steigenberger. Mē s ar vī ru devā mies izmē ģ inā t slavenā s Tunisijas spa procedū ras. Kopumā mums ļ oti patika viesnī ca un spa. Bet es neaprakstī š u tikai procedū ras, bet mē ģ inā š u sniegt vispā rē ju priekš statu par viesnī cu, jo daudzi cilvē ki vienkā rš i dodas atpū sties pie jū ras. … Tomēr ▾ Mū su iepazī š anā s ar Tunisiju notika viesnī cā Steigenberger. Mē s ar vī ru devā mies izmē ģ inā t slavenā s Tunisijas spa procedū ras. Kopumā mums ļ oti patika viesnī ca un spa. Bet es neaprakstī š u tikai procedū ras, bet mē ģ inā š u sniegt vispā rē ju priekš statu par viesnī cu, jo daudzi cilvē ki vienkā rš i dodas atpū sties pie jū ras. Tā tad, sā kš u no paš as jū ras. Pludmale nav ī paš i liela, bet viesnī cai ar to pietiek. Pludmale atrodas pā ris minū š u attā lumā no galvenā s ē kas caur koptu un skaistu teritoriju, garā m baseinam un palmā m. Lietussargu un sauļ oš anā s krē slu ir daudz, vienmē r ir brī vi, tur var pa ceļ am dabū t un nomainī t dvieļ us uz kartē m. Mainī t var vismaz vairā kas reizes dienā , ir kā ds, kas maina un dvieļ i ir svaigi, nekad nav gaidī juš i. Pludmale ir tī ra, ar smalkā m smalkā m smiltī m, maigu ieeju jū rā un tī ru, mierī gu jū ru. Gultas ir ļ oti ē rtas, ar matrač iem un regulē jamu atzveltni. Pa ceļ am uz pludmali ir bā rs ar dzē rieniem un uzkodā m. Pati viesnī ca ir klusa, ir animā cija, bet tas ir tā ds fons, ir aerobika, dzī vā mū zika ar ļ oti skaistu saksofona spē li vai patī kama dzī vā dziedā š ana. Tajos ir iekļ auta arī deju mū zika bē rniem, un viņ u viesnī cā nebija tik daudz, viņ i rī ko mini diskotē ku un ir mini klubs, bet viesnī ca nav pilnī bā paredzē ta bē rniem. Lai gan, ja jums ir mierī gs bē rns un jums patī k klusa mē rena atpū ta, varat apsvē rt viesnī cu, mē s bijā m vieni bez bē rniem, tā pē c es nevaru aprakstī t sī kā k. Es gribē ju klusumu, daudz saules un jū ras, labas spa procedū ras, un mē s to saņ ē mā m pilnī bā . Un nav svarī gi, vai jū s piesakā ties pirmo reizi vai jau esat pastā vī gs klients, pakalpojums bū s vislabā kajā lī menī , un cena bū s zemā ka par tū roperatora izmaksā m. Mazliet par SPA. Ir grezna hammam pirts, sā lsū dens baseins un dž akuzi ar brī vdabas zonu. Masā ž as kvalitā te ir atkarī ga no masā ž as terapeita, bet izvē lē jā mies paš i, un bijā m ļ oti apmierinā ti. Ir arī divi peldbaseini, mierī gi, tajos nav slidkalniņ u. Viesnī cā ir krieviski runā još s personā ls, bet tajā ir viena meitene, kura nestrā dā katru dienu. Bet tajā paš ā laikā vienmē r ir kā ds cilvē ks, kurš saprot krievu valodu. Vispā r personā ls pat angliski labi nesaprot, bet savu darbu dara lieliski, gandrī z nesazinā jā s. Bet bā rmeņ i un viesmī ļ i maz zina un runā mū su valodā , smaida un cenš as izpatikt. Istabu skaits ir labā stā voklī , lielā kā daļ a istabu jau ir izremontē tas, ar jaunu tehniku, un labs remonts. Viesu rī cī bā ir bezmaksas seifs un mini bā rs ar sodu un ū deni. Tē jkanna, labs jaudī gs fē ns, TV ar pā ris krievu kanā liem, halā ti, bet č ī bas pē c pieprasī juma. Vannas istaba ir plaš a, tualete ir atseviš ķ i. Ir pieejami ž elejas, š ampū ni un ķ ermeņ a losjons, kas tiek papildinā ti, samazinoties. Tī rī š ana ir laba, gandrī z nekā du defektu. Istaba mums tika paplaš inā ta, bet tā bija tikai bez maksas, pretē jā gadī jumā bū s neē rtī bas, jo nav ģ ē rbtuves, un jū s nevarē siet iegā dā ties pirms izbraukš anas, jums vienkā rš i jā sē ž bā rā vai vestibilā . Starp citu, internets vislabā k uztver vestibilā . Daž kā rt pat noķ erta istabā un pie baseina. Bet ne vienmē r. Ē diens atš ķ iras no ierastā s turku galdu daudzveidī bas, bet tajā paš ā laikā viss ir ļ oti garš ī gs, ir laba gaļ as izvē le, sā kot no parastas vistas lī dz garš ī gai jē ra un liellopa gaļ ai. Zivis un jū ras veltes, bet tā s ir mazā k. Katru dienu ir arī pā ris labi sieri, augļ i un garš ī gi deserti. . Gaļ a tika pagatavota tieš i mū su priekš ā , kā dē ļ bija vairā ku cilvē ku rinda, bet ne uz ilgu laiku. Ļ oti labs alkohols un vī ns tika pasniegts pudelē un ļ oti laba kvalitā te. Brī vdienu atmiņ as ir lieliskas, bet, ja vē laties pilnī gu atpū tu.
аватар NaMur
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Briesmī ga apkalpoš ana, bez dzeramnaudas neē d un nedzer. Es, lai vismaz kaut ko iemā cī tos, č anvī iztē rē ju 250 dolā rus. Tev neko nenodarī s un bez naudas nedos. Netī rumi! ! ! Visur viesnī cā pludmalē pilsē tā priekš pilsē tā , Visur! Krievus nemaz neciena, mū s uzskata par galī giem dzē rā jiem. … Tomēr ▾ Briesmī ga apkalpoš ana, bez dzeramnaudas neē d un nedzer. Es, lai vismaz kaut ko iemā cī tos, č anvī iztē rē ju 250 dolā rus. Tev neko nenodarī s un bez naudas nedos. Netī rumi! ! ! Visur viesnī cā pludmalē pilsē tā priekš pilsē tā , Visur! Krievus nemaz neciena, mū s uzskata par galī giem dzē rā jiem. Visa pludmale ir pilna ar fekā lijā m un atkritumiem. Neviens netī ra. Tirgotā ji, kas nepā rtraukti snopst, neļ auj atslā binā ties. Nav pietiekami daudz gultu. Ir kas! Katru dienu tas pats. Restorā ns ir netī rs. Nekā das higiē nas. Kopumā jū s varat daudz rakstī t. Cilvē ki netē rē jū su grū ti nopelnī to naudu š ā da veida 5 zvaigž ņ u viesnī cā m. Tā s bija manas visu laiku sliktā kā s brī vdienas.
аватар izmailovakatrin
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Mē s apmetā mies viesnī cā no 2017. gada augusta beigā m lī dz septembra sā kumam. Viņ i to izvē lē jā s, lasot pozitī vas atsauksmes, patiesī bā viņ i bija ļ oti vī luš ies par reā lo zemo apkalpoš anas lī meni. … Tomēr ▾ Mē s apmetā mies viesnī cā no 2017. gada augusta beigā m lī dz septembra sā kumam. Viņ i to izvē lē jā s, lasot pozitī vas atsauksmes, patiesī bā viņ i bija ļ oti vī luš ies par reā lo zemo apkalpoš anas lī meni. Mū s atveda uz viesnī cu ap 7:00, administratore teica, ka nav brī vu numuriņ u un 14.00 jā gaida oficiā lais reģ istrē š anā s laiks. Par 1$ dzeramnaudu piekrita mū s ieč ekot pulksten 12, bet nekaunī ga viltī ba, istabiņ as atslē gas (nevis karti) mums iedeva pulksten 15, kad sā ku lamā ties. Ē kā maksas istabas vietā mums iedeva istabu bungalo. Vē rts piebilst, ka, saņ ē muš i atslē gas, nevarē jā m izbaudī t atpū tu istabā , jo tā vē l nebija iztī rī ta pē c iepriekš ē jiem tū ristiem, gandrī z stundu nostā vē jā m pie durvī m karstumā , kamē r istaba tika uzkopta. . Mē beles istabā ir tikko izmiruš as. Redzams, ka nesen nomainī ta santehnika, ka ir jauni spoguļ i, bet aizkariem ir caurumi, vannas istabā starp flī zē m jau parā dā s pelē jums un sē nī te, ā rdurvis vispā r kā vecā padomju slimnī cā . Visu uzturē š anā s laiku balkons netika tī rī ts, atkritumi pie galda istabā netika izmesti katru dienu. Tualetes piederumi (ziepes, duš as ž eleja, š ampū ns) tika likti tikai ieraš anā s dienā vienreizē jā s lietoš anas maisiņ os vienai personai, lai gan telpa divā m personā m pē c lietoš anas gandrī z nedē ļ u netika papildinā ta vispā r lī dz kaimiņ iem, kuri atradā s tā da pati situā cija, nesakā rtoja istabenes skandā lu, jo izrā dā s pat tualetes papī ru nelika 4 dienas. Sū dzē ties reģ istratū rā ir bezjē dzī gi, viņ i vienkā rš i pamā ja ar roku krieviem. Frizē jot, apkopē ja paņ em dvieļ us, un 3-4 stundu laikā atnes jaunus. Laipni lū dzam 5 zvaigznē s, bet ar savā m ziepē m, š ampū nu un dvieli, ja nevē laties pē c jū ras nonā kt neē rtā stā voklī . Jū rā ir daudz sauļ oš anā s krē slu, bet pusi no tiem lī dz nedē ļ as nogalei aizņ ē ma maksas bā rs, kas atrodas krastā viesnī cas iekš ienē un kam nav nekā da sakara ar "viss iekļ auts" sistē mu. . Sakarā ar to tū ristu vidū parā dī jā s kā rtē jā nervozitā te, jo pie jū ras visiem nepietika sauļ oš anā s krē slu, solā rijs bija jā ņ em 6 no rī ta, mē s to atstā jā m, gatavojieties tam, ka jū su lietas vienkā rš i tiks nomesti zemē , un viņ i gulē s uz dvieļ iem vā cieš i vai vietē jie iedzī votā ji. Pludmale nemaz netiek tī rī ta no viesnī cas personā la puses, ceļ š uz jū ru ir kā zirgu un kamieļ u fekā liju mī nu lauks, un pē c vietē jo iedzī votā ju vē trainajiem svē tkiem maksas bā rā brī vdienā s, pirms iebraukš anas jū rā , ir daudz pudeļ u, tai skaitā stikls, dzelzs korķ i, netī ri autiņ i, pakas, netī ras salvetes, kas lido visur utt. Un viss augstā k minē tais komplekts, vilnim paceļ oties, nonā k jū rā . Katru rī tu krievu brī vprā tī gie sā ka ar atkritumu un pā rtikas atkritumu savā kš anu kaudzē , lai negulē tu cū ku kū tī , un burtiski ar paklā jiņ iem piespieda pludmales "kopē jus" izņ emt no smiltī m kū tsmē slus. Ē damistabā nav pietiekami daudz galdu, nav rindas pē c zivī m un gaļ as, kas biež i vien tiek vienkā rš i apdedzinā tas. Ē diens, starp citu, ir diezgan daudzveidī gs, bet lielā koties tas ir vienkā rš i š ausmī gi pagatavots: vai nu nepietiekami pagatavots, vai vienkā rš i izdegts lielā karstumā . . Augļ us deva katru dienu, bet pilns ar sapuvuš u pā rtiku. Varē ja arī veikt produktu š ķ iroš anu pirms to nogā dā š anas uz izdoš anas zā li, galu galā , galu galā , 5 zvaigznes! Vakarā pie bungalo gandrī z nav apgaismojuma, krē slā uzkā pjot istabā , tā kā dzī vojā m otrajā stā vā , kā jas var salauzt. Un tas bā lais gaismas stars vispā r tika izslē gts divas reizes, aizej uz bungalo pē c vakariņ ā m vismaz sajū ti pieskā rienu, labi, ka mums bija lukturī tis. Viņ i pā rdod istabas ar skatu uz dā rzu, un viss dā rzs ir divas puskaltē tas palmas un zaļ š zā liens. Pā rē jo vienkā rš i sabojā viesnī cas sliktā apkalpoš ana un personā la sliktais darbs. Un, kā izrā dī jā s, mums paveicā s. Kaimiņ i ieradā s viesnī cā pusnaktī un viņ i atteicā s reģ istrē ties, teica, ka nav numuriņ u un jā paliek viena diena citā.4 * viesnī cā , kas atrodas nezinā mā vietā , un viņ iem tiks nosū tī ta automaš ī na. dienu vē lā k. Cilvē kiem bija jā zvana policijai un jā strī das pusi nakts, lai iekļ ū tu. Draugiem bija suite (divas istabas): rozetes tikko izkrita no sienas, duš a saplī sa, vienā istabā kondicionieris vienkā rš i nestrā dā ja - š ausmas, nevis 5 zvaigznes. Vienī gais, kas izraisī ja pozitī vas emocijas, bija dzidrs jū ras ū dens. Saulriets maigs, baltas smiltis, medū zu nebija. Ē kas dizains ir skaists, bet visur ir netī rumi, izsmē ķ i, vestibilā un ē damistabā tikpat kā nedarbojas ventilā cija, arī aktu zā le simts gadus nav remontē ta un netī rī ta. Animā cija vakarā : bē rniem katru dienu un pieauguš ajiem katru otro dienu trī s vietē jo š okolā des puiš u veidotā "divi stomp, trī s apļ i" formā vai "izklaidē jieties". Š eit ir labi atpū sties ar maziem bē rniem un pensionā riem. Jaunieš iem viesnī ca ir vienkā rš i garlaicī ga. Ja vē lies nakš ņ ot 3* viesnī cā , bet par cenu 5* tuksnesī un cū ku kū tī , tad esi š eit! ! !
аватар Atel1
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es rakstī š u daudz, BET! patiesī bā un patiesī bā ) 1. Tikš anā s ballī te Anex Tour. Tā ir melanholija-skumjas..... Uz viesnī cu mū s atveda 8.00, reģ istrē š anā s 14.00. . . Bet tikš anā s ar viesnī cas gidu mums bija paredzē ta tikai nā kamajā dienā. … Tomēr ▾ Es rakstī š u daudz, BET! patiesī bā un patiesī bā )
1. Tikš anā s ballī te Anex Tour. Tā ir melanholija-skumjas..... Uz viesnī cu mū s atveda 8.00, reģ istrē š anā s 14.00. . . Bet tikš anā s ar viesnī cas gidu mums bija paredzē ta tikai nā kamajā dienā.10. 15. . . Normā li, Jā ? ! Nesaprotu, kas liedza š im gidam satikties ar mums ieraš anā s dienā pulksten 10? ! Laikam "trakā " nodarbinā tī ba sezonas beigā s. . . Rezultā tā iekā rtojā mies viesnī cā , iepazinā mies ar tā s noteikumiem un apguvā m teritoriju paš u spē kiem. Nē , bet ko, mē s jau esam pieauguš i - varam tikt galā.... Nā kamajā dienā atnā ca gids un sā ka stā stī t bezjē dzī gu informā ciju par to, ko un kā mē s strā dā jam viesnī cā . . “Paldies, mē s jau paš i esam izdomā juš i”...Pē c pā ris dienā m mums vajadzē ja gida konsultā cija. Pē c viņ as teiktā viņ a bū s mū su viesnī cā katru dienu no 10 lī dz 11 . . Ierodamies 10...Neviens...Gaidā m lī dz 10.30...Klusums . . Mē s saucam - kurls...SHIT! Ar mums sazinā jā s Anex Tour… Mums teica, ka mū su primadonna ieradī sies 13:00… cik jauki!!! ! ! Paldies! Un desertā - mū su aizbraukš ana....Piebrauca busiņ š BEZ gida, š oferis mū s sagaidī ja, aizveda uz lidostu, izsē dinā ja un aizbrauca! ! ! Pirmo reizi ar to saskaramies! Mū s tikko pameta pie lidostas ieejas! Secinā jumus izdariet paš i....
2. Personā ls un izmitinā š ana. Reģ istrē š anā s pulksten 14. . . Un 8os jau esam viesnī cā . . Protams, negribu gaidī t 6. . Visas istabas kā "aizņ emtas". . . 15 $ atrisinā ja problē mu ne tikai ar reģ istrē š anos, bet arī nodroš inā ja iespē ju izvē lē ties istabu. Starp citu, visas blakus istabas mums bija tukš as 6 dienas! ))) Kas attiecas uz cipariem. . . Galvenajā ē kā numuri ir standarta, bet visur ir WiFi. Bungalo dod iespē ju izvē lē ties lielā kas telpas un to interjers, godī gi sakot, ir forš ā ks nekā ē kā ! BET! Nekā dā gadī jumā nereģ istrē jieties bungalo ar numuriem 100-120 un 800-820 !!! ! ! Š ie bungalo ir uz sievietes astes. . . Mē s tur pastaigā jā mies, paskatī jā mies un sapratā m, ka dzī vot tur nav iespē jams. Troksnis no restorā na aizmugurē jā m istabā m, auto stā vvieta tikai 30 metru attā lumā , tā lu no jū ras, skats uz ž ogu un ceļ u. Es domā ju, ka sezonas laikā tur ir apmetuš ies krievi. Dzī vojā m 405. istabā . Istaba liela, ļ oti skaista, blakus galvenajam baseinam, tuvu jū rai. Arī skaitļ i 300-320 un 200-220 ir ļ oti labi. Kas attiecas uz personā lu, tad sū dzī bu nav! Tī rī š ana katru dienu, ū dens un Fanta ar Pepsi - tiek atjauninā ts katru dienu. Un pats galvenais, gandrī z visi vismaz nedaudz saprot krievu valodu. Viņ i to mā ca ļ oti aktī vi, tā pē c nav problē mu ar komunikā ciju.
3. Ē diens un izklaide. Uzreiz jā saka, ka viesnī cā nav diskotē ku un naktsklubu. Tā pē c visiem aktī vā s naktsdzī ves mī ļ otā jiem vajadzē tu apsvē rt citas viesnī cas)) Animā cija ir š ā da: ū dens aerobika baseinā , spē les (volejbols, š autriņ as), vakara izrā des. Visur runā arī krieviski. Noķ ē rā m faķ ī ru š ovu, dzī vā s mū zikas vakaru (mū ziķ i dziedā ja arī krieviski, kas bija ļ oti jauki). Animatori ļ oti centā s mū s izklaidē t, lai gan mū su ieraš anā s brī dī nebija ļ oti daudz cilvē ku. Ē diens ir izcils. Brokastis, tā pat kā visur citur, ir kontinentā ls variants, tomē r katru dienu bija iespē ja izvē lē ties no 3-4 svaigā m svaigā m sulā m un uz katra galda karsta kafijas kanna ar dabī gu kafiju. Pusdienas - pē c izvē les - vai nu galvenajā restorā nā , vai pludmalē (ē dienu izvē le ir mazā ka, bet tie gatavoti uz atklā tas uguns). Piezī mē ju, ka uz grila ļ oti garš oja zivs, aknas un jē rs. Vakariņ as galvenajā restorā nā (tiek piemē rots apģ ē rba kods). Vienmē r bija tematiskā s dienas. Piemē ram, bija diena, kad tika prezentē ta ļ oti liela sieru izvē le. Citreiz - lielisks tī tars no š efpavā ra. Zivju dienu pā rstā vē ja dorado, tuncis vairā kā s versijā s (tostarp tunč a karpač o). Vienmē r bija mī dijas, garneles, zivis mī klā , liellopa un jē ra gaļ a. Vī ni tiek pasniegti pudelē s uz ledus (tev priekš ā tiek atvē rta jauna pudele), alu arī nes pudelē s un lej glā zē s. Runā jā m ar tū ristiem no citā m viesnī cā m - tur pat aptuveni tā da nebija. . . Alkohols, salī dzinot ar Ē ģ ipti, nav atš ķ aidī ts. Tikai sausie vī ni (baltie, rozā , sarkanie), ir vermuts (nedaudz lī dzī gs Martini, nav slikts), vietē jais š ņ abis. . nu. . . amatieriem. . . Viskijs un konjaks - arī , bet dzert var. . Ir dateļ u liķ ieris - Tibarin un citrusu liķ ieris - Citradin (40 grā di, salds, bet mums patika).
4. Pludmale, baseini, Spa. Pludmale ir liela, ar sauļ oš anā s krē sliem pat sezonas laikā nav problē mu. Vietē jie tirgotā ji nav ī paš i uzmā cī gi un teritorija, kur sauļ oš anā s krē sli neienā k, ir valsts aizliegta. Smiltis ir lieliskas, mī kstas un tī ras. Ieeja jū rā ir maiga, lī dz 100 metru dziļ umam. Ir aļ ģ es, tā s peld, bet mē s tā s vienreiz novē rojā m. Ir mazas augstprā tī gas zivis, kas cenš as padarī t jū s par jū su kā ju pī lingu)). Viesnī cā ir 2 peldbaseini, abi lieli, tī rī ti no rī ta un vakarā . Bez apkures. Ir iekš telpu baseins, tač u tas ir atvē rts tikai ziemā . Spa ir viens no labā kajiem Hammametā , bet tiem, kas Turcijā bijuš i hammam, nekas ī paš s netiks piedā vā ts.
5. Ekskursijas. Mē s bijā m tikai vienā - Kartā ga - Tunisija (galvaspilsē ta) - Sidi Bou Said (slavenā zili baltā pilsē ta). Nu nevaru pateikt, kas mani sajū sminā ja. . Labi, ka tas nebija ļ oti ilgi, 5 jau atgriezā mies viesnī cā . Piedā vā arī Sahā ru, krokodilu fermu, jahtu, makš ķ erē š anu utt. Bet mē s bijā m š ā dos pasā kumos daž ā dā s valstī s, tā pē c nedevā mies. Izmaksas no 30 dolā riem. Mū sē jais maksā.40 par pieauguš o.
6. Veikali, pirkumi. Tū lī t izdarī š u rezervā ciju. Tunisijas teritorijā VISUR maksā tikai ar vietē jo valū tu - dinā ru. Viesnī ca atrodas prom no centra. Tač u nav nekā du problē mu tikt lī dz veikaliem. Netā lu no viesnī cas vienmē r ir 5-6 taksometri. Lī dz Hammametas centram (Jaunā Medina) jā brauc 7-10 minū tes, tas maksā.5 dinā rus (2.5 dolā rus). Paš ā centrā ir daudz taksometru, droš i var braukt arī naktī , katram taksometrim ir skaitī tā js, tā pē c nepievils. Atpakaļ - piezvaniet savai viesnī cai, un jū s nogā dā s vietā . Centrā ir tirgus (nav ī paš i liels). Tur var un vajag kaulē ties! Un ir veikali ar fiksē tu cenu. Salī dziniet un izvē lieties paš i. Alkohols tiek tirgots tikai General veikalu tī klā un tur ir lē tā ks nekā Duty. (Sidratī nu nopirkā m par 10 dolā riem, bet dež ū rpunktā maksā ja 10 eiro). Olī veļ ļ a veikalā.4-15 dolā ri, dež urē - 13-20 eiro. Jā , vairā k padomu! Ja jū s atstā jat viesnī cu agri (pirms brokastī m), parū pē jieties par sevi! Pusdienu kastes ar sausajā m devā m tur netiek nodroš inā tas, pat ja dodaties tā lā ekskursijā . Vakarā varat pagatavot sev, piemē ram, sviestmaizes. Lidostā hamburgers maksā.6-8 dolā rus, alus - 6, kola - 5.
7. Restorā ni. Uz vietas ir trī s a la carte restorā ni. Godī gi sakot, mē s uz turieni negā jā m, jo ​ ​ tur viņ i baroja apmē ram tā pat kā parastā restorā nā (domā ts? ). Viens A-la (zivju) restorā ns parasti tiek apmaksā ts. Un izvē le tur arī (spriež ot pē c ē dienkartes) nav alus…
Mē s devā mies uz Bella Marina restorā nu (par to runā ja Eagle and Tails Shopping). Atrodas netā lu no viesnī cas. Ar taksometru turp 2-3 dinā ri, viņ i jū s aizvedī s atpakaļ uz mū su viesnī cu bez maksas (vienoš anā s ar viesnī cu). Restorā nā varat ē st gaļ u, zivis un omā rus. Protams, mē s pasū tī jā m zivis. Mū su pasū tī jums (trī s): dorado, sver nedaudz virs kilograma, langoustines, aptuveni 1300-1500 gr, pudele baltvī na. Č eks rubļ os sastā dī ja 8000. Maksā t var skaidrā naudā un ar karti. Maksā tikai par pasū tī jumu, un uz pasū tī jumu mazā s porcijā s bez maksas tiek atnesti 6-7 piedevu veidi (mazie pī rā gi, sautē ti dā rzeņ i, rī si, frī kartupeļ i, mē rces, konditorejas izstrā dā jumi). Mē s nevarē jā m visu apē st, viņ i mū s iesaiņ oja ar mums (nav problē mu). Ļ oti garš ī gi un salī dzinot ar mū su cenā m - lē ti! Langoustines mū su pilsē tā maksā "zelta ž okli" - apmē ram 4000 par kg!
KOPĀ . Man ļ oti patika viesnī ca gan ā rē ji, gan apkalpoš ana. Pienā cī gs piecinieks - nav jautā jumu. Tikš anā s ballī tes darbs ir pabeigts g…… (rakstī š u viņ iem oficiā lajā mā jaslapā ! ) Viss pā rē jais… nu, nezinu…. . ja nā kamreiz ir izvē le – kur doties – mē s iespē jams, vairs neizvē lē sies Tunisiju. . .
аватар migulyapol
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ceļ ojums tika iegā dā ts tieš saistē , izmantojot pā rbaudī tu ceļ ojumu aģ entu, un zinā ja, ka viņ i neko sliktu neieteiks! Un kā vienmē r viss bija teicama cenas un kvalitā tes attiecī ba ideā li! Ierodoties viesnī cā , mums par nelielu piemaksu uzreiz piedā vā ja labā ku istabiņ u, tač u mū s nesavaldzinā ja un neiesaku nedaudz atš ķ irties, tač u prasa pā rmaksā t simts dolā rus. … Tomēr ▾ Ceļ ojums tika iegā dā ts tieš saistē , izmantojot pā rbaudī tu ceļ ojumu aģ entu, un zinā ja, ka viņ i neko sliktu neieteiks! Un kā vienmē r viss bija teicama cenas un kvalitā tes attiecī ba ideā li! Ierodoties viesnī cā , mums par nelielu piemaksu uzreiz piedā vā ja labā ku istabiņ u, tač u mū s nesavaldzinā ja un neiesaku nedaudz atš ķ irties, tač u prasa pā rmaksā t simts dolā rus. Mū su istabā viss bija lieliski, vismaz mums ļ oti patika gan dizains, gan dekors, milzī ga gulta plus dī vā ns. Pā ris galda krē sli. Labs apgaismojums gan dienas laikā , gan telpas apgaismojums. Vannas istaba ir plaš a ar ē rti izvietotā m dvieļ u ž ā vē tā jā m. Iztukš oš anas ū dens spiediens un tamlī dzī gi ir labi. Iztī rī ja istabu ļ oti kvalitatī vi bez papildu maksas, bet atstā jā m dzeramnaudu. Viesnī cas darbinieki ir brī niš ķ ī gi draudzī gi cilvē ki. Nu, tagad par jū ru, tas ir tas, ko mē s vē lē jā mies visvairā k) Pludmale ir lieliska, ū dens ir super. Pludmalē ir daudz sauļ oš anā s krē slu un lietussargu, tā pē c vienmē r atradā m brī vas vietas, kur sauļ oties, pietiek ar sauļ oš anā s krē sliem. Pludmalē varat fotografē t un vizinā ties ar kamieli) Pludmale ir lieliski piemē rota ģ imenes atpū tai. Jū s varat nodarboties ar ū densslē pē m vai vindsē rfingu. Viesnī cā ir divi peldbaseini ar jū ras ū deni un zona, kas paredzē ta maziem bē rniem. Tas ir, ja jums apnī k jū ra) Atmosfē ra viesnī cā ir mierī ga un nav trokš ņ aina slinkā m ģ imenes brī vdienā m, tas ir tieš i tas, ko mē s vē lē jā mies. Nobeigumā es vē los uzrakstī t daž us vā rdus par uzturu. 4 restorā ni un 5 bā ri nodroš inā s iespē ju lieliski daž ā dot sortimentu. Ē diens ir garš ī gs visur. Augļ u pietiekami vismaz mē s esam apmierinā ti. Taisnī ba, bet nez kā pē c nebija pietiekami daudz jū ras velš u. Bet gaļ as ē dieni, salā ti vairumā . Viņ i arī gatavo gardas visu veidu picas. Par naudu pieejama viesnī ca ar labu personā lu, iesaku aizbraukt, nenož ē losiet.
аватар Lida77
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Tikko atgriezos no viesnī cas. Patika! Apraksts un fotoattē li pilnī bā atbilst. Apkalpoš ana, atraš anā s vieta, numuriņ i, ē dinā š ana - lieliski. Ī paš s paldies gidam no Biblio-Globus - Julia. Bū s jautā jumi - jautā jiet. … Tomēr ▾ Tikko atgriezos no viesnī cas. Patika!
Apraksts un fotoattē li pilnī bā atbilst.
Apkalpoš ana, atraš anā s vieta, numuriņ i, ē dinā š ana - lieliski.
Ī paš s paldies gidam no Biblio-Globus - Julia.
Bū s jautā jumi - jautā jiet.
аватар ShkolaIgor
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca ir jauna. Ļ oti patika. Ir ko salī dzinā t. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir jauna. Ļ oti patika. Ir ko salī dzinā t.
аватар roshen69
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pirmkā rt, pajautā jiet sev, vai vē laties apmeklē t Tunisiju? Ja jā , tad ejam. . . Mē s iegā dā jā mies kuponus no Galop visā Eiropā , uz viesnī cu IBEROSTAR PHENICIA, un pē c pā ris dienā m saņ ē mā m 100% apstiprinā jumu no viesnī cas par mū su izmitinā š anu. … Tomēr ▾ Pirmkā rt, pajautā jiet sev, vai vē laties apmeklē t Tunisiju? Ja jā , tad ejam. . . Mē s iegā dā jā mies kuponus no Galop visā Eiropā , uz viesnī cu IBEROSTAR PHENICIA, un pē c pā ris dienā m saņ ē mā m 100% apstiprinā jumu no viesnī cas par mū su izmitinā š anu. Lidojums ar Tunisijas aviokompā nijā m "Nouvelair" - gaumes lieta, ar krievu visā di, serviss tas pats. Pē c ieraš anā s Exotic Tours tikš anā s ballī te paziņ oja, ka nekur nav vietas un visi tū risti no Ukrainas, kas devā s uz Hammametu, sā ka spiest uz Rio Palace Hammamet un Rio Marco Polo viesnī cā m (acī mredzot viņ i pā rdeva mū su brā li "ne par dā rgu". ” jaunatvē rtajiem viesiem. ) Viesnī ca laba, restaurē ta, teritorija nav ī paš i liela, gandrī z zaļ a. Ē diens labs, ir pat cū kgaļ a, (bet ne Turcija) Pludmale ik pa laikam tī rā ma, jū ra tī ra, sekla. Ekskursiju nav daudz, es iesaku Kartā gu, Sahā ru. Galvenais viesnī cā neviens nezina krievu valodu. Atpū tnieku kontingents - spā ņ i, franč i, vā cieš i un portugā ļ i. Pacē luš i savu karogu pludmalē , lidojā m mā jā s no UIA.
Parādīt vairāk »


iemiesojums Alisa-Asol
Vai būs auksti peldēties un sauļoties?
12 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
iemiesojums Alisa-Asol
Iesakiet šo viesnīcu kā vienu no labākajām un jaunākajām. Tiek teikts, ka tas atrodas arī Hangouts sesijas vietā. Un mums tur nebūs garlaicīgi. Papildus skaistajam eksterjeram būs arī izklaides, vakarā dejas. Kā tur iespējams atpūsties ģimenes aktīvam pārim?
12 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums Birulka
Vai man ir nepieciešami savi pludmales dvieļi, ziepes un šampūns, sporta apavi utt.? Ja tu dotos šodien, ko tu ņemtu līdzi?
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums Birulka
Vai vestibilā, istabās ir wi-fi? Maksas/bezmaksas? Ja maksā, tad cik?
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums kisa-01
Vēlams ar viesmīļiem...
14 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 6 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен в городе Хаммамете, в регионе Набеул, в 700 метрах от руин города Пуппут. Дом Георга Себастиана находится в 1,6 км от гостиницы, а развлекательный комплекс Carthageland Hammamet – в 3,1 км. Гостиница впервые распахнула свои двери гостям в 1996 году, а последний ремонт произведен в 2017 г. Отель подойдет для семейного отдыха, а также для романтических поездок.

Atrašanās vieta Расстояние от отеля до международного аэропорта Энфида-Хаммамет составляет 38 км.
Pludmales apraksts Первая береговая линия. Протяженность пляжа – 150 м.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

К услугам гостей открытая терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. На территории есть магазины. По запросу еда и напитки доставляются в номер.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports При отеле работает купальня с водой из термального источника. Предоставляется оборудование для занятия водными видами спорта, библиотека, дартс, солярий, мини-футбол, каноэ, водные лыжи, парашют, катамаран. Недалеко от отеля есть поле для гольфа. Освещение теннисного корта – платно.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

Отель предлагает 371 комфортабельный номер.

Istabās

В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, телефон, мини-холодильник, сейф (бесплатно), балкон/терраса, Wi-Fi (бесплатно).

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese Avenue Moncef Bey 8056 Hammamet Tunisie
Tālruņi: +216 72 226 555
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).