Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Tunisija

Tūristu stāsti par Tunisija pievienot stāstu
Ap Tunisiju saviem spēkiem
Š ī ir mū su treš ā tū re uz Tunisiju, kas mums ļ oti patī k. Š ajā valstī ir unikā la iespē ja apmeklē t daudzus senā s Romas laikmeta arhitektū ras pieminekļ us un muzejus.
 •  5 gadiem atpakaļ
Neaizmirstamā Tunisija
Š ogad nolē mā m apmeklē t sev jaunu valsti un nejauš i uzdū ros Tunisijai. Ierodoties Enfidha lidostā , bija 5 no rī ta, apmā cies, nedaudz vī lā mies Tunisijā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Svētku apskats
Par atpū tu Tunisijā palasī ju atsauksmes pē c eno apmeklē juma. Daudz piekrī tu. Tipiska arā bu valsts ar tī rī bu viesnī cas teritorijā un atkritumiem ā rpus tā s.
 •  5 gadiem atpakaļ
Tunisijas senās romiešu drupās patstāvīgi
2017.  gada rudenī mē s ar vī ru pirmo reizi apmeklē jā m Tunisiju, mē s dzī vojā m brī niš ķ ī gajā Magic Beach Hotel Hammametā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Tunisija: divus gadus vecas vecmāmiņas skats
Labdien, foruma lietotā ji) Š is pā rskats nav piemē rots aktī vistiem, kas nodarbojas ar ceļ ojumiem un atpū tu. Tas pat nav apskats, bet tā.
 •  6 gadiem atpakaļ
Veselukha!) Bet mēs vairs nebraucam uz Tunisiju)
Nu vispirms daž i vā rdi par valsti un pilsē tu. Tipiska arā bu valsts ar tipiskiem arā bu iedzī votā jiem, viņ i trokš ņ o, vē las tē rzē t, kaut ko pā rdot, izlasa sveicienus daž ā dā s valodā s, cerot uz...
 •  6 gadiem atpakaļ
Džerba – otrā vizīte Tunisijā
Es vē los jums pastā stī t par savu ceļ ojumu uz Dž erbu. 2017. gada rudenī atpū tos Tunisijas kontinentā lajā daļ ā Hammametā ar 2 dienu braucienu uz Sahā ru, man ļ oti patika, tā pē c 2018.
 •  5 gadiem atpakaļ
Tunisija - zelta smilšu un nesteidzīgu kamieļu valsts
Mē s ar vī ru atpū tā mies no 14. lī dz 25. jū nijam. Pirmo reizi Tunisijā . Mī nusi: - lidmaš ī nā viņ i vispā r neē d (lidojums no Arhangeļ skas uz Monastiru 5 stundas, č arterreisu tū roperatora "Pegas" avioko...
 •  6 gadiem atpakaļ
Tunisija, Monastira, Skanes Serail "AQUAPARK" 4**** un mazie padomi....2.daļa
Mū su uzturē š anā s laikā Skanes Serail č etri tika aizstā ti ar č etriem!!!!?? ? ? viesnī cu ceļ vež i, es nesaprotu, kā da ir Anex politika?
 •  6 gadiem atpakaļ
Tunisijas-arābu pasaka!!!
Ienā ca 3.  jū nijā . Laiks normā ls, karstuma nav, baseinos nedaudz vē ss. Treš ajā dienā viņ i pieraduš i pie laikapstā kļ iem un vairs naktī nesedzā s ar segā m.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »