Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Sousse

Tūristu stāsti par Sousse pievienot stāstu
Brīvdienām ar bērniem
Serviss slikts, netī rs, bet akvaparks brī niš ķ ī gs. Strā dā no 10 lī dz 17. Slaidi lieliski. Pat mums, vecā kiem, bija jautri)) Netā lu no pludmales sauļ oš anā s krē sli aizņ em agri, bet jū s varat arī uz smilt...
 •  7 mēnešus atpakaļ
Viesnīca ir laba, bet ēdiens neizdodas
Istabu skaits labs, istabas platī ba 30 metri, balkons ar galdu un krē sliem, svaigs kosmē tiskais remonts, mē beles neč ī kst un nelū zt, matrač i nelī st, visas rozetes un slē dž i darbs, ē rtā vietā , liels skapis ar pakaramiem...
 •  3 gadā atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca. ES iesaku
Neparasti skaists pirmais stā vs, rets apmetums, augsti griesti, milzī ga telpa; Ē kā caur I-II-III stā vu "iestrā dā tas" dateļ palmas, milzī gas vā zes ar ziediem, omulī gi dī vā ni, daudz atpū tas vietu utt.
 •  4 gadā atpakaļ
Sagūstīja Thalassa
Mē s centī simies ietaupī t jū su laiku, lasot bezjē dzī gu atsauksmi - ja atbildē sit apstiprinoš i uz š iem trim jautā jumiem, jums nav jā lasa atsauksme, jū s dosities tur neatkarī gi no tā , ko mē s rakstī jā m:...
 •  5 gadiem atpakaļ
Alva ... Bet ne ar bērniem ...
Nopirkā m biļ eti uz Tunisiju 3+ viesnī cā . Cena 64500. Cena ar atlaidi (? ), pirkš ana un izbraukš ana tajā paš ā dienā.
 •  5 gadiem atpakaļ
Pārskats par Riadh Palms
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo nebija ī paš as izvē les, fakts ir tā ds, ka bija viesnī cas, bet nebija biļ eš u, paņ ē ma to, kas pazaudē ja biļ etes.
 •  4 gadā atpakaļ
Neiesaku
Mē s esam neizvē lī gi. Bet es neiesaku š eit dzī vot. Biļ ete uz Tunisiju nav lē ta. Š ī viesnī ca nav naudas vē rta!
 •  5 gadiem atpakaļ
Par trio ... ļoti!
Tā bija mū su pirmā uzturē š anā s pieredze Tunisijā.... )))) Valsts pā rsteidza ar krā su, netī rumiem, troksni, luksoforu trū kumu.
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca 3*
Atbrauca pē c pusdienā m. Viņ i uzreiz apsē dā s. Par papildus samaksu istabiņ a ar skatu uz jū ru. Sousse pati par sevi ir ļ oti netī ra.
 •  5 gadiem atpakaļ
Labi
Viesnī ca normā la, pludmale tī ra, jū ra burvī ga, sauļ oš anā s krē sli bez maksas, jū ra super, š ī viesnī ca ir ģ imenei ar maziem bē rniem, klusums, bruņ oti apsargi pa perimetru visur, ja ir rokassprā dze vi&#...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Sousse