Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Sousse

Tūristu stāsti par Sousse pievienot stāstu
Viesnīca ir laba, bet ēdiens neizdodas
Istabu skaits labs, istabas platī ba 30 metri, balkons ar galdu un krē sliem, svaigs kosmē tiskais remonts, mē beles neč ī kst un nelū zt, matrač i nelī st, visas rozetes un slē dž i darbs, ē rtā vietā , liels skapis ar pakaramiem...
 •  1 gadā atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca. ES iesaku
Neparasti skaists pirmais stā vs, rets apmetums, augsti griesti, milzī ga telpa; Ē kā caur I-II-III stā vu "iestrā dā tas" dateļ palmas, milzī gas vā zes ar ziediem, omulī gi dī vā ni, daudz atpū tas vietu utt.
 •  3 gadā atpakaļ
Sagūstīja Thalassa
Mē s centī simies ietaupī t jū su laiku, lasot bezjē dzī gu atsauksmi - ja atbildē sit apstiprinoš i uz š iem trim jautā jumiem, jums nav jā lasa atsauksme, jū s dosities tur neatkarī gi no tā , ko mē s rakstī jā m:...
 •  3 gadā atpakaļ
Alva ... Bet ne ar bērniem ...
Nopirkā m biļ eti uz Tunisiju 3+ viesnī cā . Cena 64500. Cena ar atlaidi (? ), pirkš ana un izbraukš ana tajā paš ā dienā.
 •  3 gadā atpakaļ
Pārskats par Riadh Palms
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo nebija ī paš as izvē les, fakts ir tā ds, ka bija viesnī cas, bet nebija biļ eš u, paņ ē ma to, kas pazaudē ja biļ etes.
 •  3 gadā atpakaļ
Neiesaku
Mē s esam neizvē lī gi. Bet es neiesaku š eit dzī vot. Biļ ete uz Tunisiju nav lē ta. Š ī viesnī ca nav naudas vē rta!
 •  3 gadā atpakaļ
Par trio ... ļoti!
Tā bija mū su pirmā uzturē š anā s pieredze Tunisijā.... )))) Valsts pā rsteidza ar krā su, netī rumiem, troksni, luksoforu trū kumu.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca 3*
Atbrauca pē c pusdienā m. Viņ i uzreiz apsē dā s. Par papildus samaksu istabiņ a ar skatu uz jū ru. Sousse pati par sevi ir ļ oti netī ra.
 •  3 gadā atpakaļ
Labi
Viesnī ca normā la, pludmale tī ra, jū ra burvī ga, sauļ oš anā s krē sli bez maksas, jū ra super, š ī viesnī ca ir ģ imenei ar maziem bē rniem, klusums, bruņ oti apsargi pa perimetru visur, ja ir rokassprā dze vi&#...
 •  3 gadā atpakaļ
Man ļoti patika viesnīca, bet ir problēmas ar wi-fi un visa nauda jāieliek seifā, viņi var nozagt..
Viesnī cu paņ ē ma ceļ ojumu aģ entū ras menedž ere, sanā ca par cenu, viss ļ oti patika, numuriņ i labi, tī ri, sava pludmale, personā ls draudzī gs, daudzi runā krieviski) Ē diens garš ī gs.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Sousse