Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Džerba

par. Džerba
par. Džerba
par. Džerba
par. Džerba
par. Džerba
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Džerba pievienot stāstu
Wi-Fi nedarbojas labi visur telpā
Viesnī ca atbilst č etrā m zvaigznē m, bet es nevē los rakstī t par viesnī cu. Mums ar vī ru jū ra nemaz nepatika. Tas ir ļ oti netī rs, ir daudz aļ ģ u un nav tī rī ts vispā r.
 •  1 gadā atpakaļ
Jūnija pirmā puse jeb Atpūta ar slēgtām robežām
Mē s, tā pat kā daudzi mū su tautieš i, lidojā m uz Tunisiju Turcijas slē gš anas dē ļ un, lai aizstā tu Pegasas kuponu.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca nav domāta krieviem!
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, pamatojoties uz rež ģ i, kurā tā ir uzrā dī ta. Bet kā da bija mū su vilš anā s: netī rī ba, slinks personā ls, viesnī ca ir TIKAI franč iem.
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīca ir laba, bet internets nav pārāk labs
Man patika viesnī ca, personā ls draudzī gs, patika pā rē jais, ē diens izcils!! ! ! Sā kotnē ji izlasī ju atsauksmi - apbē dinā ts.
 •  5 gadiem atpakaļ
Netīrs, smaržo pēc pelējuma, skaistā jūra glābj, bet pludmalē ir stikls
Netī rī ba: pirmā stā va superior numurs (1103) ir netī rs, visas metā la virsmas sarū sē juš as, vannas istabā tik daudz matu, ka var izsekot visiem pagā juš ā gada viesiem.
 •  5 gadiem atpakaļ
Detalizēts apskats
Sazinā jā mies ar tū risma aģ entū ru mē nesi pirms atvaļ inā juma. Viņ i gribē ja bez vī zas, tā pē c tika piedā vā ta Turcija, Kipra un Tunisija.
 •  5 gadiem atpakaļ
Ir brīži, bet kopumā lieliski!
Pā rsvarā š eit uzturas vecā ki cilvē ki. Daudz pensionā ru. Ar bē rniem parasti nav vē rts iet, jo ir rotaļ u laukums un principā viss.
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīca bija ļoti laba cenas un kvalitātes attiecība.
Visā m NVS valstī m ļ oti palī dz krieviski runā još ais darbinieks Dž avars. Atrisina problē mas no reģ istrē š anā s lī dz tī rī š anas laika maiņ ai.
 •  5 gadiem atpakaļ
Atvaļinājums ar bērniem
Atpū tā mies 2019. gada jū nija vidū . Iespaidi principā bija tikai pozitī vi. Nakš ņ oš ana trī s personā m. Mē beles istabā s vecas, notraipī tas, dvieļ os caurumi.
 •  5 gadiem atpakaļ
Vienā vārdā šausmas
Atpū tā s no 7. lī dz 18. jū lijam. Ieraš anā s, viss kā rtī bā , bet lidmaš ī nā viņ us pabaroja tikai ar 2 pī rā dziņ iem, braucot turp un atpakaļ , lidojot cauri karaliskajam lidojumam, nu, lū k ( Viesn...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Džerba