Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Mahdia

Tūristu stāsti par Mahdiye pievienot stāstu
Ļoti slikta apkalpošana viesnīcā.
Sveiki b? simi atpū tnieki. Atsauksmes ir ļ oti sliktas: 1. pirmkā rt, vai tā s visas ir 13? m. mums katrā ir 2 stumjamā s gultas, kura jums ir?
 •  1 gadā atpakaļ
Briesmīga apkalpošana! Viņi zog lietas, viņi krāpjas!
Tualetes papī rs un duš as ž elejas istabā netika atjauninā tas. Es domā ju, ka viņ i vienkā rš i aizmirsa pirmo reizi, bet viņ i nekad to nedarī ja!
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, bet Wi-Fi istabās neķer, tikai vestibilā
Mē s ā tri tikā m apsē duš ies. Uzreiz samaksā ja tū risma nodokli 8 dolā ri no cilvē ka. Telpas lielas, plaš as, krā nā ir karstais ū dens.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lai gan viesnīca ir C pakāpe, bet personāls ir sirsnīgs
Ja Tunisijā ieradā ties pirmo reizi, bet pirms tam paspē jā t paviesoties tajā paš ā Turcijā , tad, protams, Tunisijas viesnī cas jums š ķ itī s pilnī gas muļ ķ ī bas.
 •  5 gadiem atpakaļ
Slikta personāla attieksme
Neiesaku palikt š ajā viesnī cā . Atvaļ inā jumā ar sievu. Pirmā negatī vā lieta, ar ko jū s saskaraties, ir ē dinā š ana bufetes tipa restorā nā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Nepieciešams kapitālais remonts, slinks un neorganizēts personāls
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c tū risma aģ entū ras "ZaPutevkoy. rf" ieteikuma. Pē c aģ entū ras Smirnova vadī tā jas Tatjanas Sergeevnas (Sanktpē terburga) domā m, tai vajadzē tu bū t brī niš ķ ī...
 •  5 gadiem atpakaļ
Noteikti ne 5 zvaigznes
Mē s lidojā m ar Join Up, izmantojot funkciju Let's go with us. Biļ ete tika izņ emta steidzami. Tā pē c nebija lielas izvē les. Lidojā m turp un atpakaļ normā li, lai gan ar izlidoš anas aizkavē š anos.
 •  5 gadiem atpakaļ
Thalassa Mahdia Hotel apskats
Viesnī cā viss bija kā rtī bā , mū su draugi tur atpū tā s, mē s ar viņ iem. Mums nav pretenziju pret š o viesnī cu, jo mums viss patika, sakā rtojā m ē dienu, bija garš ī gi un daudzveidī gi.
 •  5 gadiem atpakaļ
Nav slikts variants
Pieticī ga neliela viesnī ca. Priekš rocī bas: garš ī gs ē diens, tī ra pludmale un bā rs). No veco nolietoto telpu mī nusiem bū tu nepiecieš ams remonts.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca, labprāt paliktu vismaz nedaudz ilgāk!!!
Es ceru, ka mans pā rskats bū s noderī gs, jo š ķ iet, ka pē dē jais bija pirms 1 gada. Reģ istrē š anā s: Viesnī cā ieradā mies ap 22.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Mahdiye