Jauka viesnīca, bet ne draudzīgs personāls

Rakstīts: 22 jūlijā 2023
Ceļošanas laiks: 3 — 13 jūnijs 2023
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 10.0
Atpū tos kopā ar mā su š ajā viesnī cā no 03.06. 2023 lī dz 13.06. 2023. Man ļ oti patika viss: bungalo, personā la apkalpoš ana, jū ra, pludmale, ē dinā š ana, viesnī cas teritorija un daudz kas cits. Bet, 2. uzturē š anā s dienā viesnī cā no mana maka, kas atradā s elektroniskajā seifā ar personī go paroli, nozaga 20 dolā rus un 70 Tunisijas dinā rus!!!!! ! Kā tas iespē jams 5 zvaigž ņ u viesnī cā ! Mē s ar mā su nolē mā m nekrist panikā , pierā dī t tik un tā neko nav iespē jams, un pā rē jā laikā visu naudu nē sā jā m lī dzi. Daudzums mazs, bet nogulsnes palika! Mū su tū roperatore joprojā m uzstā ja par to informē t mū su gidi viesnī cā Evgenia, tač u viņ a bija ļ oti pā rsteigta un teica, ka š is ir pirmais š ā ds gadī jums š ajā luksusa viesnī cā (((. Es nebū tu pamanī jis zaudē jumus, ja nebū tu iekļ uvis savā makā pē c naudas un redzē tu, ka nauda nav tā , kā es to ievietoju, saburzī ja un tā pē c to skaitī ju. Ekskursijā ).
brauciens uz Sahā ru, satikā s ar atpū tniekiem no citas tuvē jā s viesnī cas un arī viņ i no seifa izvilka 20 dinā rus. Tā pē c mans ieteikums - neglabā jiet naudu seifā , labā k to atstā jiet koferī , paslē pjot mantā s, vai nē sā jiet to visu laiku lī dzi! Viesnī cas administrā cija uz š o incidentu nekā di nereaģ ē ja, acī mredzot viņ iem zā dzī ba istabā s ir ierasta lieta! (((
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu