Cena-kvalitāte ideāla

Rakstīts: 25 septembris 2021
Ceļošanas laiks: 6 — 13 septembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 9.0
Izvē lē jos viesnī cu: laba pludmale, tī ra veļ a, un labs ē diens, var paē st brokastis un vakariņ as, kā arī gribē jā s mazu, krā sainu viesnī ciņ u, lai vienkā rš i atpū sties bez trokš ņ a.
Š ī viesnī ca pā rspē ja manas cerī bas, tā ir skaistā ka par fotogrā fiju internetā .
Istaba liela, stilī ga, tī ra veļ a, uzkopta katru dienu un dvieļ i mainī ti katru dienu. Tunisijā tas ir retums, Tunisijā esmu bijis jau 3 reizes. Atstā ja pē c vē lē š anā s 1 dinā rs, neviens neprasī ja.
Viesnī ca ir ļ oti mā jī ga.

Liels pluss, ieradā mies 4 no rī ta un uzreiz tikā m iekā rtoti istabiņ ā s, bez piemaksā m un no rī ta arī pabrokastojā m. Kam istabā kaut kas nepatika, gā ja mainī t, neviens neprasī ja papildu maksā jumus.
Pludmale ir krā š ņ a, nesalī dzinā ma. Viņ i arī bez maksas tī ra, apsargā , sauļ oš anā s krē slus. Es mī lu Tunisiju septembrī tieš i siltā s maigā s jū ras dē ļ . Un tā das smiltis neesmu redzē jis nevienā kū rortā . Eiropā , Ē ģ iptē tā noteikti nav.
Arī vakariņ as restorā nā bija ļ oti labas. Pats restorā ns ir tī rs, vienmē r balti galdauti, lielas ē diena porcijas, no kurā m izvē lē ties, ļ oti garš ī gi.
Viesnī cā ir peldbaseins, arī pastā vī gi tī rī ts. Š eit ir liels pluss – visur tī rs.
Netā lu no viesnī cas un paš ā viesnī cā ir daudz restorā nu, kur var ieturē t maltī ti lē ti un ļ oti garš ī gi.
Mī nusi:
Mana istaba bija vē rsta pret ceļ u, tā pē c bija satiksmes troksnis. Bet es domā ju, ka tas nav piemē rots visiem.
Istabas, no kurā m paveras skats uz pagalmu - ir restorā ns, kur iet vietē jie, tur ir arī ļ oti skaļ š .
Bet ir telpas, kur ir ļ oti kluss un var redzē t jū ru.
Es savu numuru nemainī ju, jo istaba bija liela ar lielu gultu.
Brokastis bez izvē les un katru dienu vienā das. Kafija, tomā ti, 1 ola, gabaliņ š kū kas, gabaliņ š siera, ievā rī jums, sviests, sula. Kafija var bū t ar pienu, kafija ir laba. Man ir daudz brokastu un nekad neē du, tikai tas, ka visas 7 dienas bez pā rmaiņ ā m.
Ceļ š uz pludmali iet pa sausu kanā lu, kas pilns ar atkritumiem - tas ir nepatī kami. . . bet Tunisija ir tā da, un, izvē loties Tunisiju, jums vajadzē tu saprast, kur jū s dodaties.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu