Residence Mahmoud 3*– Atsauksmes

25
Novērtējums 7.610
№4 viesnīcas reitingā Hammamets
8.1 Numurs
8.5 apkalpošana
8.6 Tīrība
7.8 Uzturs
7.2 Infrastruktūra
Viesnīca celta 1992.gadā, rekonstruēta un paplašināta 1996.gadā, kosmētiskais remonts veikts 2007.-2008.gada ziemā.Neliela viesnīca austrumnieciskā stilā. Teritorijas kopējā platība 3700 kv.m.Vairāk →
аватар Olga477963
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Izvē lē jos viesnī cu: laba pludmale, tī ra veļ a, un labs ē diens, var paē st brokastis un vakariņ as, kā arī gribē jā s mazu, krā sainu viesnī ciņ u, lai vienkā rš i atpū sties bez trokš ņ a. Š ī viesnī ca pā rspē ja manas cerī bas, tā ir skaistā ka par fotogrā fiju internetā . … Tomēr ▾ Izvē lē jos viesnī cu: laba pludmale, tī ra veļ a, un labs ē diens, var paē st brokastis un vakariņ as, kā arī gribē jā s mazu, krā sainu viesnī ciņ u, lai vienkā rš i atpū sties bez trokš ņ a.
Š ī viesnī ca pā rspē ja manas cerī bas, tā ir skaistā ka par fotogrā fiju internetā .
Istaba liela, stilī ga, tī ra veļ a, uzkopta katru dienu un dvieļ i mainī ti katru dienu. Tunisijā tas ir retums, Tunisijā esmu bijis jau 3 reizes. Atstā ja pē c vē lē š anā s 1 dinā rs, neviens neprasī ja.
Viesnī ca ir ļ oti mā jī ga.
Liels pluss, ieradā mies 4 no rī ta un uzreiz tikā m iekā rtoti istabiņ ā s, bez piemaksā m un no rī ta arī pabrokastojā m. Kam istabā kaut kas nepatika, gā ja mainī t, neviens neprasī ja papildu maksā jumus.
Pludmale ir krā š ņ a, nesalī dzinā ma. Viņ i arī bez maksas tī ra, apsargā , sauļ oš anā s krē slus. Es mī lu Tunisiju septembrī tieš i siltā s maigā s jū ras dē ļ . Un tā das smiltis neesmu redzē jis nevienā kū rortā . Eiropā , Ē ģ iptē tā noteikti nav.
Arī vakariņ as restorā nā bija ļ oti labas. Pats restorā ns ir tī rs, vienmē r balti galdauti, lielas ē diena porcijas, no kurā m izvē lē ties, ļ oti garš ī gi.
Viesnī cā ir peldbaseins, arī pastā vī gi tī rī ts. Š eit ir liels pluss – visur tī rs.
Netā lu no viesnī cas un paš ā viesnī cā ir daudz restorā nu, kur var ieturē t maltī ti lē ti un ļ oti garš ī gi.
Mī nusi:
Mana istaba bija vē rsta pret ceļ u, tā pē c bija satiksmes troksnis. Bet es domā ju, ka tas nav piemē rots visiem.
Istabas, no kurā m paveras skats uz pagalmu - ir restorā ns, kur iet vietē jie, tur ir arī ļ oti skaļ š .
Bet ir telpas, kur ir ļ oti kluss un var redzē t jū ru.
Es savu numuru nemainī ju, jo istaba bija liela ar lielu gultu.
Brokastis bez izvē les un katru dienu vienā das. Kafija, tomā ti, 1 ola, gabaliņ š kū kas, gabaliņ š siera, ievā rī jums, sviests, sula. Kafija var bū t ar pienu, kafija ir laba. Man ir daudz brokastu un nekad neē du, tikai tas, ka visas 7 dienas bez pā rmaiņ ā m.
Ceļ š uz pludmali iet pa sausu kanā lu, kas pilns ar atkritumiem - tas ir nepatī kami. . . bet Tunisija ir tā da, un, izvē loties Tunisiju, jums vajadzē tu saprast, kur jū s dodaties.
аватар ionovaanastasiya
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Uzturē jā s š ajā viesnī cā.2018.  gada jū lijā . Dabū ju istabu ar skatu uz jū ru. Numurā bija viss ē rtai atpū tai: kondicionieris, fē ns, TV (pat ar krievu kanā liem). Par maksu varē ja paņ emt mini ledusskapi. Wi-Fi telpā darbojā s labi. … Tomēr ▾ Uzturē jā s š ajā viesnī cā.2018.  gada jū lijā . Dabū ju istabu ar skatu uz jū ru. Numurā bija viss ē rtai atpū tai: kondicionieris, fē ns, TV (pat ar krievu kanā liem). Par maksu varē ja paņ emt mini ledusskapi. Wi-Fi telpā darbojā s labi. Personā ls pieklā jī gs un draudzī gs, runā angliski, zina daž as frā zes krievu valodā . Viesnī cā ir restorā ns ar saprā tī gā m cenā m. Viesnī cas pludmale ir labi kopta un tī ra, ir sauļ oš anā s krē sli un saulessargi.
Vē rtē jumu pazeminā ju tikai par skopā m un vienmuļ ā m brokastī m. Viss pā rē jais bija pieklā jī gā lī menī .
аватар Alyssa
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Apmetā s pie drauga š ajā viesnī cā . Man ļ oti patika mū su istaba, plaš a un gaiš a. Pa logiem pavē rā s skats uz brauktuvi, bet es personī gi ceļ a trokš ņ iem ī paš i netraucē ju. Ar aizvē rtiem logiem to gandrī z nav dzirdams. … Tomēr ▾ Apmetā s pie drauga š ajā viesnī cā . Man ļ oti patika mū su istaba, plaš a un gaiš a. Pa logiem pavē rā s skats uz brauktuvi, bet es personī gi ceļ a trokš ņ iem ī paš i netraucē ju. Ar aizvē rtiem logiem to gandrī z nav dzirdams.
Ē diens, ko ē dā m, bija brokastis un vakariņ as. Brokastī s vienmē r ir standarta tē ja/kafija/sula maize, ievā rī jums un siers. Tač u vakariņ as vienmē r ir daudzveidī gas un garš ī gas, desertā bija daudz jū ras velš u, augļ u vai saldē juma. Viesnī cas bā rā pasū tī jā m vietē jo vī nu, diezgan garš ī gu un ne pā rā k dā rgu.
Lī dz pludmalei, ejiet min. 5, š ķ ē rsot ceļ u ā tri sapratu. Jū ra ir krā š ņ a, tī ra, silta, lai gan sekla, dziļ ums apmē ram lī dz kaklam, un, lai tiktu dziļ ā k, ir kā rtī gi jā nopeld. Mū su uzturē š anā s laikā nebija medū zu un aļ ģ u. Pludmale tiek tī rī ta katru rī tu un apsargā ta dienas laikā .
Sakarā ar to, ka viesnī ca atrodas pilsē tas vecajā daļ ā , vakarā devā mies kā jā m lī dz Medī nai vai vienkā rš i pa pilsē tu.
Kopumā man patika uzturē š anā s viesnī cā un izpalī dzī gais personā ls. Vienī gais negatī vais ir tas, ka ne katrā istabā ir ledusskapji, un par to izmantoš anu ir jā maksā . Tā kā viesnī cā bijā m sezonas laikā , tad visiem numuriņ iem to nepietika, un mums pat nepiedā vā ja.
аватар tarvolkov
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Es lasī ju daudz atsauksmju par š o viesnī cu. Mē ģ inā š u no savas pieredzes izcelt galveno, kas var noderē t. Mauru stila viesnī ca ar franč u koloniā lisma pieskaņ u. Sabiedriskā telpa ir tī ra un sakopta. Visur ir novietotas antī kā s mē beles (visā di skapji, biroji, krē sli), ko interesanti apskatī t, var nofotografē t. … Tomēr ▾ Es lasī ju daudz atsauksmju par š o viesnī cu. Mē ģ inā š u no savas pieredzes izcelt galveno, kas var noderē t.
Mauru stila viesnī ca ar franč u koloniā lisma pieskaņ u. Sabiedriskā telpa ir tī ra un sakopta. Visur ir novietotas antī kā s mē beles (visā di skapji, biroji, krē sli), ko interesanti apskatī t, var nofotografē t. Ir 2 nelieli pagalmi – pirmajā ir strū klaka un bā ri, otrajā ir baseins un neliels dā rziņ š (tur dzī vo bruņ urupucis! ).
Vadī tā ji un citi darbinieki ir diezgan draudzī gi, cenš as runā t krieviski.
Istaba ir tī ra, bet ne pā rā k ē rta. Mums nebija balkona. Istaba arī - mauru stilā , bet pieticī gā ka. Man nepatika - tas viens pufs (kur sē dē t? ) Un televizoru neveiksmī gi nolika (var sist, kas arī tika izdarī ts). Tualetes telpa ir visparastā kā , nedaudz nolaista, bet kopumā - OK. Man patika logs, pateicoties kuram tas ir vē dinā ms : )
Restorā ns (ē damistaba): skumjas ir vienkā rš as. Interjers ir skaists, bet saturs nav ī paš i labs. Personā ls ir neprofesionā ls, un pati ē dienkarte nav tik karsta. Bufetes nebū s! Zem stikla ir galds (kā pā rtikas veikalā ) un var izvē lē ties 3 traukus no tā , kas ir. Vairā k ne! ! Ē diens kopumā nav garš ī gs, atgā dina ā trā s uzkodas vai lē tu kafejnī cu. Ī paš i saš utuš i ir ē dieni ar konserviem, š ausmī gā s mē rces gaļ ai un kartupeļ iem, augļ u trū kums (iedeva tikai 2 š ķ ē les arbū za vai 3 aprikozes). Ē damistabā viņ i ietaupa uz visu un pat tē ja tē jkannā bū s no 1 maisiņ a, bet kafija - graudi. Es domā ju brokastis, jo vakariņ ā s par dzē rieniem ir jā maksā .
Atseviš ķ i es vē los atzī mē t viesnī cas atraš anā s vietu. Nosaukums norā dī ja, ka tas ir paredzē ts ceļ otā jiem. Bū tī bā š ā ds secinā jums ir saistī ts ar to, ka viesnī ca atrodas 3. lī nijā . Viesnī cas priekš ā ir divu joslu ceļ š , kur nav krustojuma, un automaš ī nas brauc nepā rtrauktā straumē . Nā kamais - otrs mazā ks. Iet tieš ā m ir problē ma.
Ceļ š uz pludmali ved caur amatieru atkritumu tvertni un bū vlaukumu. Pati pludmale ir maza, ir sauļ oš anā s krē sli un saulessargi. No plkst. 12 lī dz pat naktij pludmalē Ļ OTI skaļ i skan mū zika, tur atpū š as arī vietē jie, kuri pludmales bā rā pasū ta ē dienu.
Starp citu, pludmales ir paš valdī bas, tā pē c jū rā peldas visi - gan no tavas pludmales, gan no kaimiņ u, gan tikko atbraukuš ie.
Tā tad, mans viedoklis ir tā ds, ka viesnī ca ir laba cenai un interjeram nakš ņ oš anai, bet ne ilgstoš ai pludmales atpū tai.
Novē lu jums visiem jaukas š ī s vasaras brī vdienas!
аватар Vinokurova3
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Atvaļ inā jumā ar meitu viesnī ca ir uz stabila 3, personā ls ir pieklā jī gs, viņ i uzkopa diezgan tī ri, viņ i neprasī ja naudu, mē s atstā jā m dinā ru dienā istabenei. Kontinentā lā s brokastis, tiem, kas nezina, kas tas ir: tē ja vai kafija, bagetes (rullī tis) katru dienu, gaidī š ana, nedaudz sviesta, kū kas gabals. … Tomēr ▾ Atvaļ inā jumā ar meitu viesnī ca ir uz stabila 3, personā ls ir pieklā jī gs, viņ i uzkopa diezgan tī ri, viņ i neprasī ja naudu, mē s atstā jā m dinā ru dienā istabenei. Kontinentā lā s brokastis, tiem, kas nezina, kas tas ir: tē ja vai kafija, bagetes (rullī tis) katru dienu, gaidī š ana, nedaudz sviesta, kū kas gabals. daž reiz brokastī s deva olas vai tomā tus. Viss. Vakariņ as parastas, tikai vē lā s (pē c mū su laika no 22 lī dz 24. Ē dienkarte vakariņ ā m daudzveidī ga, garš ī ga, daudz. Tā lā k ir tikai mī nusi: pludmale pā ri diviem ceļ iem, nav luksoforu Tunisijā principā ļ oti grū ti š ķ ē rsot. Ceļ š uz pludmali ir š ī ir atseviš ķ a dziesma, totā ls netī rums, atkritumi, un pludmalē nav tik karsts. . . Bet trakā kais ir laupī š anas uz ielas. 10 dienā s trī s laupī š anas un tas ir tikai tas, ko mē s zinā jā m. . . Uzbrū k pa dienu, sarauj ķ ē des, rotaslietas "Mana draudzene pretojā s, savainoja roku. Aizgā ja uz policiju, pat iesniegumu nepieņ ē ma . Vakarā iziet no viesnī cas ir bī stami, brī dinā ja menedž ere. Tā nu vakariņ ojā m un gulē jā m, nekā das izklaides. Pati valsts ir nabadzī ga, lī dz ā rprā tam netī ra, kā var reklamē t es ieš u uz tū risma aģ entū ru kur pirku biļ etes, raksti sū dzī bu. Vispā r viņ i ar Tun Is "sasietē ja" uz visiem laikiem.
аватар meksika1211
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Laba diena visiem, kas dodas apmeklē t skaisto Tunisiju! Izvē loties virzienu nā kamajam atvaļ inā jumam, nejauš i uzdū ros Tunisijai. Un uzreiz biju pā rsteigta par cenu. Varam teikt – gandrī z bez maksas. Tā pē c mē s lidojā m ar sajū tu, ka gaidā mi ne tie patī kamie pā rsteigumi)) Nu, izrā dī jā s, ka pā rē jais izrā dī jā s fantastisks! Viesnī ca ir ļ oti vienkā rš a, prasī gam tū ristam tur nav ko darī t. … Tomēr ▾ Laba diena visiem, kas dodas apmeklē t skaisto Tunisiju! Izvē loties virzienu nā kamajam atvaļ inā jumam, nejauš i uzdū ros Tunisijai. Un uzreiz biju pā rsteigta par cenu. Varam teikt – gandrī z bez maksas. Tā pē c mē s lidojā m ar sajū tu, ka gaidā mi ne tie patī kamie pā rsteigumi)) Nu, izrā dī jā s, ka pā rē jais izrā dī jā s fantastisks!
Viesnī ca ir ļ oti vienkā rš a, prasī gam tū ristam tur nav ko darī t...bet š ai viesnī cai ir sava ī paš ā , ģ imenei draudzī ga atmosfē ra! Draudzī gs un izpalī dzī gs personā ls, labas istabas...bez savē jā m redzē jā m vē l daž as...visas plaš as, stilizē tas austrumnieciskā tematikā...kaut kur ir liels balkons, kaut kur ne, bet visi istabas ir vienkā rš i brī niš ķ ī gas.
Pirmajā dienā konstatē jā m, ka nedarbojas ū dens noteka izlietnē , nesamulsinā jā mies, devā mies uz tuvā ko datortehnikas veikalu, nopirkā m pareizo preci un problē ma tika atrisinā ta) Viena no priekš rocī bā m viesnī cai ir skaists iekš pagalms, kur ir patī kami pasē dē t pē c vakariņ ā m, klausī ties relaksē još u mū ziku, papļ ā pā t...turklā t numuriņ os nav wi-fi, internetu var izmantot tikai reģ istratū rā un tieš i š ajā pagalmā . Mazliet par uzturu. Brokastis ir ļ oti niecī gas un nemainā s: kafija, kakao, tē ja pē c izvē les, bagete, atseviš ķ s gabaliņ š sviesta un nedaudz ievā rī juma. Jā , un glā ze dī vaina, stipri aplaistī ta dzē riena. Vakariņ as ir pilnī gi pretē jas. Ir pieejamas trī s izvē lnes opcijas, no kurā m izvē lē ties. Tā ir Eiropas virtuve, vietē jā s ...porcijas lielas, viss ir pagatavots ļ oti garš ī gi. Dzē rieni vakariņ ā s tiek apmaksā ti. Viesnī cā ir arī restorā ns, kurā par nelielu naudu var ieturē t ļ oti garš ī gas pusdienas. Jū ras velš u ē dieni tur ir ī paš i garš ī gi.
Un porcijas ir milzī gas. Makaronus var droš i pasū tī t vienu uz diviem, vai pat trī s. Tagad par pludmali. Precī zā k, sā kumā par ceļ u uz pludmali. Lai uz to nokļ ū tu, jā š ķ ē rso divi ceļ i. Attā lums lī dz pludmalei ir 200 metri, bet satiksme ir intensī va un nav pā reju un luksoforu. Viesnī cas gids brī dinā ja, ka daudzi jaunieš i uz mopē diem nereti izrā va tū ristiem rokassomas, tā pē c esiet uzmanī gi. Tā lā k, pastaigā joties uz pludmali, atklā sies ļ oti gleznaini poligoni un atkritumu kalni...un turklā t tie nav tikai sadzī ves atkritumi - papī ra pudeles, bet gan drē bes, bū vgruž i, izmests ledusskapis utt. Bet tā ir problē ma. no visas valsts. Galvaspilsē tā , paš ā centrā , situā cija nav labā ka, bet vietā m sliktā ka. Nu, lai pabeigtu attē lu - nogruvuš as un pamestas ē kas))) Tagad pati pludmale ir aprī kota ar sauļ oš anā s krē sliem, pludmales krē sliem un sē nī tē m. Tī rs, ar apsardzi, internets periodiski noķ er no tuvē jā s viesnī cas.
Arī jū ra ir tī ra, ne pā rā k dziļ a un ļ oti silta! Jā , jā saka par viesnī cas atraš anā s vietu - gandrī z paš ā ceļ a centrā starp Hammametas veco daļ u un jauno - Yasmina Hammamet. Un tur, un tur jū s varat braukt ar taksometru. Uz Jasminu par 6 dirhamiem, uz Medī nu - par 3. Jasmī nā suvenī ru veikali ar fiksē tā m cenā m, skaista promenā de, osta...Medinā vecs cietoksnis, suvenī ru veikali ar niknā m pā rdevē jā m, musulmaņ u kapsē ta un patiesī bā , viss ...iesaku meitenē m doties uz Nabeulu. Tam ir arī sava medina, kas ne ar ko neatš ķ iras no Hammametas, bet ir brī niš ķ ī gs CERINA veikals ar fantastisku kosmē tiku. Sasniedzā m Medī nu Nabeulā , iegā jā m arkā , pagā jā m nedaudz uz priekš u un labajā pusē bū s veikals. Tur tiek pieņ emta vietē jā valū ta, kā arī dolā ri un eiro. Lī dzekļ i patieš ā m ir ļ oti labi, jau pā rbaudī ts uz sevi) Nedaudz vairā k par viesnī cas atraš anā s vietu.
Pretī atrodas neliels pā rtikas veikals ar ļ oti dī vainu darba laiku. Ja jā iegā dā jas nelielas sī knaudas, jā iet pa kreisi no viesnī cas un abā s ceļ a pusē s var nopirkt ū deni, maizi, augļ us, cigaretes. Tuvā kais lielveikals La Royale, kurā ir daudz lielā ka preč u un alkohola izvē le, atrodas kaut kur 800m no viesnī cas, viņ i arī izkā pa, š ķ ē rsoja ceļ u un aizgā ja....Nu turpat, no viesnī cas uz pa kreisi, tikai neš ķ ē rsojiet ceļ u - fantastiskā konditoreja Blue Moon, kur par graš iem pā rdod dievī gas kū kas! Tagad nedaudz par ekskursiju "Carthage-Sidi-bou-Said". Tas maksā.75 dirhamus. Pirmā pietura galvaspilsē tā , lai apmeklē tu pasaulē lielā ko mozaī ku muzeju...ko lai saka, nav pā rsteigts. Nā kamā ir Kartā ga. Interesanta vē sture, skaists skats uz lī ci, olī vkoku ē na un dateļ palmas... skaisti!
Pē c tam pusdienas galvaspilsē tā , bufete, tā lā k pa marš rutu, skatu laukums pie St Louis baznī cas - ļ oti skaists skats no turienes un, beigu pietura, Sidi Bou Said. Skaista pilsē ta, unikā la un neaizmirstama! Iesaku visiem noskatī ties. Jauku ceļ ojumu, draugi)
Сиди-бу-Саид Море. около 7 утра по местному времени. Пляж Ясмина ранним утром Бассейн в отеле. Вид с балкона №2 Карфаген, развалины Римских бань Вид с балкона №1
аватар lin6gqt3
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s atpū tā mies Residence Mahmud 2012. gada septembra vidū . Mums paveicā s ar laikapstā kļ iem, vairā kas dienas jū ra bija mierī ga un caurspī dī ga, kā asara. Tuvojoties svē tku beigā m, sā kā s nelieli viļ ņ i. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies Residence Mahmud 2012. gada septembra vidū . Mums paveicā s ar laikapstā kļ iem, vairā kas dienas jū ra bija mierī ga un caurspī dī ga, kā asara. Tuvojoties svē tku beigā m, sā kā s nelieli viļ ņ i. Š ī.3 zvaigž ņ u viesnī ca ir pā rsteidzoš a. Interjeri un terase ir kā austrumu pasakā . Mē s saņ ē mā m labu istabu bez papildu maksas. Brokastī s franč u bagetes + ievā rī jums + sviests + ola (vai kū ka) + tē ja, kafija, kakao + sula. Vakariņ as ir vienkā rš i pā rsteidzoš as! 8 vakarus nekad neatkā rtojā s. Pirmajā vakarā tika pasniegta izcila sī polu zupa. Bija arī lazanja un austrumu ē dieni (kuskuss). Pretī viesnī cai ir veikals, kurā ir viss nepiecieš amais: tē ja, maize, jogurti, siers, konservi, pirmā s nepiecieš amī bas preces. Pilsē tā netā lu no Medī nas atrodas lielveikals. Lai gan supercarketos daž reiz viņ i krā pjas vairā k nekā mazos veikalos. Ar mikroautobusu devā mies uz Nabeulu. 25 minū tes ar mikroautobusu (ē rtā k un ā trā k nekā ar autobusu, cena gandrī z tā da pati). Nabeulā ir ļ oti daudz keramikas - acis izpleš as, maksā santī mu. Ir arī lielisks lielveikals (nopirku dievī gas olī vas). Vecā medina un Hammametas slavenā kā kafejnī ca) 20 minū š u gā jiena attā lumā pa jū ru. Pretē jā virzienā.15 minū š u gā jienā - Villa Sebastian ar botā nisko dā rzu. Ieeja 5 dinā ri. Kopumā.3 * viesnī ca sevi attaisno. 5 minū š u gā jiens lī dz jū rai. Pa ceļ am ir atkritumi, bet Tunisijas pilsē tā s to principā ir pietiekami daudz. Viesnī cā ir jauks baseins - kluss, mazs, mā jī gs. Bū tī bā eiropieš i atpū š as tā s tuvumā . Galvenais tū ristu kontingents - krievi. Kopumā par naudu - lieliska viesnī ca, brī niš ķ ī gas brī vdienas.
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Daž i punkti, kas mani izraisī ja saš utumu. - Wi-Fi bija pieejams tikai divos viesnī cas punktos: pagalmā un hallē (un XXI gadsimta pagalmā...); - ē dinā š ana: bufete nebija pieejama princips, otrkā rt , brokastis nav tikai ā rkā rtī gi vienmuļ as, tā s ir nepieklā jī gi vienmuļ as, nekad mū ž ā neesmu ē dusi tik daudz bagetes kā š ajā s 12 dienā s. … Tomēr ▾ Daž i punkti, kas mani izraisī ja saš utumu. - Wi-Fi bija pieejams tikai divos viesnī cas punktos: pagalmā un hallē (un XXI gadsimta pagalmā...); - ē dinā š ana: bufete nebija pieejama princips, otrkā rt , brokastis nav tikai ā rkā rtī gi vienmuļ as, tā s ir nepieklā jī gi vienmuļ as, nekad mū ž ā neesmu ē dusi tik daudz bagetes kā š ajā s 12 dienā s. Vakariņ ā s ļ oti ilgi tika nē sā ts pasū tī tais un tā ds sagaidī š anas vī ns, kā arī citi dzē rieni. Vispā r Tunisijā jā atzī mē vē l viens spilgts, manuprā t, fakts: daudzā s viesnī cā s tas bija stingri aizliegts. ienest ā rpus viesnī cas teritorijas iegā dā tos ē dienus un dzē rienus. Kā di numuri tie ir ? ! - diezgan netī ra mū su viesnī cas Hammametas pludmale, tač u tas nav tik slikti, salī dzinot ar jū ras gultnes stā vokli (daudz akmeņ u). starp citu, paš valdī bas pludmale, kas atrodas ne tik tā lu un viss tajā Hammamet-Sud daļ ā ir daudz labā ks! Istabas stā voklis, tā s tī rī š anas kvalitā te bija diezgan apmierinoš a. Labs peldbaseins. Interesanta animā cija.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар serg53
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Pirmais brauciens uz Tunisiju, ļ oti gribē jā m doties ekskursijā s un izvē lē jā mies š o viesnī cu. Viena no lē tā kajā m 3 zvaigž ņ u viesnī cā m Hammametā . Ceļ oja č etri ar pieauguš o dē lu, paņ ē ma tikai brokastis un vakariņ as. … Tomēr ▾ Pirmais brauciens uz Tunisiju, ļ oti gribē jā m doties ekskursijā s un izvē lē jā mies š o viesnī cu. Viena no lē tā kajā m 3 zvaigž ņ u viesnī cā m Hammametā . Ceļ oja č etri ar pieauguš o dē lu, paņ ē ma tikai brokastis un vakariņ as.
Viesnī cai ir tikai viens mī nuss - viesnī cas pludmalē manam dē lam nozagts mobilais telefons. . .
Plusi - viesnī ca pie jū ras, pilsē tvidē , normā li uzkopta, animā cija reizi nedē ļ ā , ē diens bija labs.
Mē s devā mies ekskursijā s uz Tunisiju un Sahā ru, uz Nebulas un Frī dž ijas zoodā rzu, uz vecpilsē tu un Yasmine Hammamet, uz Villa Sebastian.
Kopumā esam apmierinā ti ar braucienu, iesaku mazbudž eta atpū tai.
Сиди Бу Саид Небюль Шоу факиров в отеле Сахара Интерьер отеля
аватар stirmanova19542
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Biju jū nija vidū , jo brī niš ķ ī gajā jū rā ū dens nebija ī paš i silts, acī mredzot, iesils tikai lī dz mē neš a beigā m, tas ir tiem ar bē rniem. . . Arī viesnī cas vē rtē jums ir neviennozī mī gs , daž i zvē rē ja, bet ja bez ī paš ā m pretenzijā m, tad viesnī ca ļ oti laba. … Tomēr ▾ Biju jū nija vidū , jo brī niš ķ ī gajā jū rā ū dens nebija ī paš i silts, acī mredzot, iesils tikai lī dz mē neš a beigā m, tas ir tiem ar bē rniem. . . Arī viesnī cas vē rtē jums ir neviennozī mī gs , daž i zvē rē ja, bet ja bez ī paš ā m pretenzijā m, tad viesnī ca ļ oti laba. . . austrumnieciska garš a visur un visur, plaš a un gaiš a istaba augš ē jā stā vā , bet pirmajā stā vā man bija mazliet tumš s, viņ i pā rvā cā s man 3dien. . . Vanna iepriecinā ja, lai gan ū dens CIETS, ziepes neputo. . . Skats no istabas mani iepriecinā ja: visapkā rt zaļ umi, lejā baseins, bet no plkst. agrs rī ts neļ auj gulē t...gaiļ i no kaimiņ u pagalma, vietē jiem vienalga, ka tū ristiem jā guļ...Pabaroja tā -tā , daudzus neapmierinā ja bufetes trū kums...Pludmale ļ oti laba , bet brī vdienā s NAV VIETAS viesnī cas viesiem !! ! Visi sauļ oš anā s krē sli ir aizņ emti ar vietē jiem iedzī votā jiem, ņ ipri tirgojas ar alu un picā m, pludmaļ u bizness plaukst. . . Viss veikalos ir lē ti, no augļ iem lī dz ī stai ā dai, un, protams, ekskursija uz Sahā ru -Tas ir neaizmirstami!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !
Parādīt vairāk »


iemiesojums viks199
Labdien! Mēs dosimies uz rezidenci Mahmoud 6. aprīlī. Vai baseins būs atvērts sezonas sākumā?
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
iemiesojums Fedosenko
Būsim šajā viesnīcā no 23.06 līdz 02.07 kaut kur lasīju, ka Tunisijā bija daudz odu Un es pret tiem esmu ļoti daļēja Pastāstiet, kā ir ar kukaiņiem šajā rajonā - apbruņoties, ja nepieciešams
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
iemiesojums kelipok_1961
kas bija šajā viesnīcā, lūdzu atbildiet. Man nepatīk mans nākamais ceļojums. Kas atpūtās šajā viesnīcā, pastāstiet mums, kādas citas nepatīkamas lietas jūs varat sagaidīt?
10 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 10 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель построен в 1992 году, реконструирован и расширен в 1996 году, косметический ремонт произведен зимой 2007-2008 г. Небольшой отель в восточном стиле. Общая площадь территории составляет 3700 кв.м.

Atrašanās vieta В 103 км от г. Монастир, в 65 км от г. Тунис, в 2,5 км от центра г. Хаммамет.
Pludmales apraksts 300 м до пляжа. Длина пляжной полосы 40 м. Пляжных полотенец нет.
 • 2. rinda
Viesnīcā

Открытый бассейн площадью 80 кв.м., Wi-Fi на ресепшн, основной ресторан Le Pation рассчитан на 140 мест внутри и 50 на открытом воздухе, ресторан A la Carte Piccolo Paradiso (международная кухня), снек-бар, бар Picolo, бар Pation.

 • A la carte restorāns
Bērniem Открытый бассейн (2 х 3 м). Услуги няни по запросу.
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports Площадка для мини-футбола бесплатно. Водные виды спорта: водные лыжи, парашют, каноэ, водный велосипед.
 • golfs
Telpu apraksts

Один трехэтажный корпус. 69 номеров: 40 DBL room, 14 TRPL room, 15 family room (макс. 4 чел.) Есть номер для молодоженов.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • balkons/terase
Tālruņi: Тел.: + (216) 72283723
Факс: + (216) 72280396
FAQ