Iberostar Averroes Hotel 4*– Atsauksmes

6
Novērtējums 6.110
№48 viesnīcas reitingā Hammamets
7.2 Numurs
6.4 apkalpošana
6.7 Tīrība
5.5 Uzturs
7.4 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas netālu no pludmales Yasmine Hammamet kūrortā Tunisijas piekrastē. Pilsētas centrs atrodas 12 km attālumā. 10 km attālumā no viesnīcas atrodas 2 lieliski golfa laukumi. Netālu no viesnīcas atrodas restorāni un kafejnīcas. Viesnīca pirmo reizi durvis viesiem vēra 2001. gadā, un pēdējā renovācija tika veikta 2014.-2015. gadā. Viesnīca ir piemērota ģimenes atpūtai, romantiskiem ceļojumiem vai atpūtai ar draugiem.Vairāk →
аватар La-da
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Plusi: Teritorija liela un zaļ a, baseins un sauļ oš anā s krē sli pļ avā super. Numuri ir gaiš i un plaš i ar lieliem balkoniem. Apkopē jas, restorā nu viesmī ļ i un animatori – Hana, Momo un Robins Huds – visi ir draudzī gi, laipni un smaidī gi. … Tomēr ▾ Plusi:
Teritorija liela un zaļ a, baseins un sauļ oš anā s krē sli pļ avā super. Numuri ir gaiš i un plaš i ar lieliem balkoniem. Apkopē jas, restorā nu viesmī ļ i un animatori – Hana, Momo un Robins Huds – visi ir draudzī gi, laipni un smaidī gi. Pludmale ir plaš a, ir apsardze, ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu.
Mī nusi:
Atlaidiet pavā ru, bezgarš ī gu, vienmuļ u, daž reiz pā rsā lī tu, daž reiz par mazsā lī tu, ka neē dā t no pusdienā m, iemē rciet to mī klā un ē diet vakariņ ā s. Kokteiļ i bā rā ir tikai sū di, kas salieti vienā glā zē , nav kvalificē ta bā rmeņ a. Personā ls ir jā apmā ca kultū rā , lai viņ i nesmietos par klientu aizmuguri un neatstā tu komentā rus. Reģ istratū ra nav vē rī ga pret atpū tnieku lū gumiem, reģ istrā cijas ž urnā lā norā dī ju vī ra dzimš anas dienu un palū dzu uzklā t galdu (citā s pasaules viesnī cā s mū s apsveica ar š ampanieti un kū ku), bet te vienkā rš i aizmirsa ! ! ! Kauns par Iberostar!
Mē s nekad neatgriezī simies Tunisijā un nekad neizmantosim Iberostar viesnī cu ķ ē di!
Это в ресторане Iberostar вместо скатертей кладут кусок пергаментной бумаги, салфетку и приборы (без ложки), мебель советской столовка. Вечером у бассейна. Вид с балкона на море Бассейн и зелёная зона с лежаками Крытый бассейн Территория.
аватар bazanova2008
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī cai jau nepiecieš ams kapitā lais remonts. Ū dens pā rtraukumi, santehnika jau apnikusi. . . Balkona durvis bez rokturiem un slē dzenē m, aizkari ar caurumiem no cigaretē m, skapjos spē cī ga mitruma smaka. . . Kondicionieris 2. stā vs istabā. … Tomēr ▾ Viesnī cai jau nepiecieš ams kapitā lais remonts. Ū dens pā rtraukumi, santehnika jau apnikusi. . . Balkona durvis bez rokturiem un slē dzenē m, aizkari ar caurumiem no cigaretē m, skapjos spē cī ga mitruma smaka. . . Kondicionieris 2. stā vs istabā.2048 NEKAD STRĀ DĀ JAS!
Istabā ir tikai 2 rozetes, kamē r vienu no tā m aizņ em TV. Tī rī t istabu pat ļ oti maz, dvieļ us maina katru dienu (patiesī bā , ja neparā dī si savus vecos traipus, tu uzvarē ji 'negaidiet nomaiņ u)...Gē lu arī vajag izlū gties, tī rot personā ls par to it kā aizmirst. . . Viesnī cas personā ls gandrī z nerunā krieviski. Visi zina parasto arā bu valodu un tajā brī vi sazinā s Pludmale nav labi kopta, atkritumi, plastmasa, zirgu un kamieļ u ekskrementi. . . Tunisieš iem tas ir normā li. Recepcijā pie naudas maiņ as VIENMĒ R uzskaitiet, viņ iem ir tā da izklaidē još a lieta: NEDRĪ KST PADODIES! ! ! Ja nepamanī si, neviens neatgriezī sies, pamanī ja. . . zini, viņ u nauda ir tavā s rokā s. . Arā bi, vā rdu sakot, kaut ar franč u manierē m. . . Viesmī ļ i, bā rmeņ i, apkopē jas, š veicars - VISI gaida monē tas no jums (dinā rs) , bet tajā paš ā laikā serviss nepaceļ as uz jaunu kvalitā tes lī meni. Maksimums ir papildu smaids uz viņ u jautā jumu "Kā iet? ". Vestibila bā rā ir tikai dzē rieni, nē uzkodas. . . Ja paveiksies, pē c lū guma atnesī s sasildī tus zemesriekstus ar sā li. . . Parasti atbild, ka beidzies. . . Spiež ! Sarkanvī ns - š ausmī gi skā bs, rozā - nedaudz saldā ks, balts - var dzert...Buha - pretī gs mē ness 36%, tsedratin - salds stiprs dzē riens. Degvī ns "Natasha" (vietē jais) tiek pasniegts š ausmī gi atš ķ aidī ts. . viņ i bū s' nepamana veidu. . .
Ū denspī pe 5 dinā ri, tā darbojas ne vairā k kā.10 minū tes un viss.... atkal zakyzyvay! Ceļ vedis Č erņ aks Aleksandrs ir kaut kas.... Pilnī gs patoss! Viņ š miegaini atbild uz jautā jumiem . . negribī gi . . š ķ iet, ka ir labvē lī ba (kā jau sen nav piederī gs krievu tautai. Nemitī gi sū dzas par laika trū kumu, bē g Mū ž ī bā . darbs. . . Ī paš u "PALDIES" gribu pateikt firmai Biblio-Globus par iebraukš anas organizē š anu Tunisijā . Iebraukš anai nepiecieš amas migrā cijas kartes, kuras ienā cē js angļ u valodā aizpilda pats. . . Tā tad! Tā s neiedeva lidmaš ī nā...Lidostā viņ u nebija. . . Cilvē ki ar bē rniem, vecvecā ki, grū tnieces, kas steidzas pa lidostu, un lidostas darbinieki Enfidā zina, ko viņ i domā ; Kartes uz letes! Bet karš u nav ! gadi...Un kur ir Biblio-Globus? Nezinā ms! Tautieš i! Kad iedosiet muitniekam aizpildī tu migrā cijas karti, vienu daļ u paturē s sev, otru iedos jums. lidostā pr. un izbraukš ana no valsts...Izbraukš ana - bagā ž a tiek stingri svē rta...ja viens č emodā ns uz cilvē ku, tad svars ne vairā k kā.20 kg, par lieko svaru 10 Euro uz 1 kg! Ja viens č emodā ns ir diviem, tad kofera svars nav lielā ks par 30 kg. . . Rokas bagā ž a ir 7 kg vienai personai. . . Lidmaš ī nā varat pā rvadā t š ķ idrumus 100 ml traukos 1 litra apjomā ( ti. . . 10 pudeles pa 100 ml) ir vienai personai! Lai jaukas brī vdienas!
аватар ledi-grom
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
ļ oti pieklā jī gi 4. lidoja nouvelier - izņ emot lidojuma aizkavē š anos - tas ir diezgan normā li. nekavē joties uz klā ja un aizpildiet imigrā cijas kartes - tas ir ē rti. paņ ē ma tū ju - labi. viss ir tī rs un skaidrs. viena problē ma ar tunisiju, mobilais telefons nestrā dā ja - tikai lī gumtelefoni ar savu viesabonē š anu - mū su kyivstar un kaimiņ u mts - nebija tī kla un nebija iespē jams pieslē gties viņ u vietē jiem. … Tomēr ▾ ļ oti pieklā jī gi 4. lidoja nouvelier - izņ emot lidojuma aizkavē š anos - tas ir diezgan normā li. nekavē joties uz klā ja un aizpildiet imigrā cijas kartes - tas ir ē rti. paņ ē ma tū ju - labi. viss ir tī rs un skaidrs. viena problē ma ar tunisiju, mobilais telefons nestrā dā ja - tikai lī gumtelefoni ar savu viesabonē š anu - mū su kyivstar un kaimiņ u mts - nebija tī kla un nebija iespē jams pieslē gties viņ u vietē jiem. par viesnī cu -patī kami pā rsteidza skats no balkona -Ņ emiet tikai skatu uz jū ru -jū s nenož ē losiet -nepā ra numuri. Ē diens labs - apē da gandrī z visu - nekā du problē mu nebija. dzeramnauda tika dota vakariņ ā s 1 dinā rs - viesmī lis bija veiklā ks. labs, tad. ka ū dens pudelē s bija mitrajā bā rā un restorā nā un citos bā ros bez problē mā m. seifs paņ ē ma 3 dinā rus dienā . Reti kurš pazī st ukraiņ us - prasa Rush - tu saki nē - tad poļ u = bet ir tā di, kas mā cī juš ies Ukrainā un viņ i mū s ī paš i mī l. Es pat sū tu uz galda papildus alkohola pudeles = starp citu, ja gribi pirkt alkoholu mā jā s, tikai beznodokļ u -tur ir kvalitatī vi un lē ti attiecī bā pret viņ iem -pat valsts. veikalos, mē s paņ ē mā m tibarī nu par 11 dolā riem un cilvē ki pirka pilsē tā par 33)). viesnī ca 1. lī nijā gandrī z netā lu no pludmales - un 5ki daudzi pā ri ceļ am. istabas labas tikai reizē m odi traucē ja. jū ra 27 grā di. gultu bija pietiekami daudz. Tunisijas virtuves piektdienas vakarā - sestdien tirgotā ji nā k uz pludmali ar visā dā m patē riņ a precē m = rezultā ts = ļ oti pieklā jī gs - jū s varat iet labā k nekā daudzi Tunisijā = veiksmi visiem))
аватар onr19
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī cai ir ļ oti laba atraš anā s vieta. Netā lu no lidostas apmē ram 15-20 minū š u brauciens. Pirmajā jū ras lī nijā . Pā rē jā s Yasmine Hammamet kū rorta zonas viesnī cas pā rsvarā atrodas pā ri ceļ am no pludmales. … Tomēr ▾ Viesnī cai ir ļ oti laba atraš anā s vieta. Netā lu no lidostas apmē ram 15-20 minū š u brauciens. Pirmajā jū ras lī nijā . Pā rē jā s Yasmine Hammamet kū rorta zonas viesnī cas pā rsvarā atrodas pā ri ceļ am no pludmales. Laba, daudzveidī ga virtuve, liels peldbaseins blakus pludmalei. Viesnī ca nav jauna, bet tī ra un ē rta.
бассейн холл отеля возле ресепшен номер
аватар nikol
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca diezgan jauka, plaš i numuriņ i, jauks interjers. Priekš rocī bas: smilš aina pludmale ir tuvu, nav š ī s trakā s bakhanā lijas kā Turcijā (lī dz apstulbumam piedzē ruš ies un kliedzoš i bē rni), diezgan daudzveidī ga ē dienkarte, blakus pilsē tiņ a ar veikaliem, kur vakarā var pastaigā ties. … Tomēr ▾ Viesnī ca diezgan jauka, plaš i numuriņ i, jauks interjers. Priekš rocī bas: smilš aina pludmale ir tuvu, nav š ī s trakā s bakhanā lijas kā Turcijā (lī dz apstulbumam piedzē ruš ies un kliedzoš i bē rni), diezgan daudzveidī ga ē dienkarte, blakus pilsē tiņ a ar veikaliem, kur vakarā var pastaigā ties. rokassomas, garš vielas, apavi, keramika. Citā s viesnī cā s tā nebija.
Mī nusi: pā rā k uzmā cī ga apkalpoš ana, prasa dzeramnaudu (mani tas nogurdina) Restorā nā vajag pasū tī t alkoholu, nevis ņ emt paš am. Vietē jais gids, kurš mū s atveda, pirms izbraukš anas pat neuztraucā s pastā stī t, cikos autobuss pienā ks (par to sū dzē jā s visi tū risti, kas brauca no Intourist). Diezgan izplatī ta parā dī ba ir š ķ irš anā s naudas dē ļ . Maskavā samaksā jā m par skatu uz jū ru. Kad ierodamies viesnī cā , man saka "Jums ir rezervē ts skats uz jū ru, par to ir jā piemaksā " "Es visu samaksā ju Maskavā " "Nē . " Es saku: "Zvaniet gidam, viņ am ir mū su talons, viņ š apstiprinā s. " Starp citu, kā pē c viņ i paņ em vauč erus lidostā , arī nav skaidrs. Beidzot viss tika sakā rtots. Bet nervi trī cē ja. Tā da pati situā cija bija arī citā s viesnī cā s. Daž i cilvē ki nolē ma piemaksā t (dot rokā ) un iegā dā ties skatu uz jū ru uz vietas. Viņ i deva naudu, un vē lā k viņ i sā ka no viņ iem prasī t vairā k. viņ i dzī voja istabā ar skatu, un tas nav dokumentē ts. Ī sā k sakot, elektroinstalā cijas, neaizķ erieties!
Jā patur prā tā , ka ne visas Iberostar ķ ē des viesnī cas atrodas pirmajā lapā , ir arī pā ri ceļ am. Jū nijā krievu bija ļ oti maz, pā rsvarā spā ņ i, franč i. Tā mā sasmeitai kas lidoja ar mani bija garlaicī gi, nebija ar ko sazinā ties. Lī dz augustam bija vairā k krievu. Bet kaut kā viss bija mierī gi un inteliģ enti, bez č ī kstē š anas. Laikam kopē jā situā cija lika.
Mans spriedums ir, es iesaku š o viesnī cu.
Olga
Бар в бассейне Пляж у отеля бассейн Вид из номера Во время волн Выходной базар наш номер
аватар gsd
 •  apceļots 19 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Man patika viesnī ca. Personā ls pieklā jī gs, neuzbā zī gs. Istabai uzreiz iedeva labu, par dzeramnaudu nemanī ja. Lielas istabas, liels balkons, lielisks skats. Tī rī š ana, dvieļ u maiņ a katru dienu. Ē dinā š ana: zivis un gaļ a un dā rzeņ i un saldumi un saldē jums un augļ i Zaļ ā zona, jauka pludmale. … Tomēr ▾ Man patika viesnī ca. Personā ls pieklā jī gs, neuzbā zī gs. Istabai uzreiz iedeva labu, par dzeramnaudu nemanī ja. Lielas istabas, liels balkons, lielisks skats. Tī rī š ana, dvieļ u maiņ a katru dienu. Ē dinā š ana: zivis un gaļ a un dā rzeņ i un saldumi un saldē jums un augļ i Zaļ ā zona, jauka pludmale. Smalkas smiltis un ieieš ana jū rā arī ir laba. Vienī gais, kas vakarā ir garlaicī gs: animā cija lī dz 23.00. Tad iestā jas klusums. Jū s varat braukt ar taksometru un doties uz diskotē ku pilsē tā (10 minū tes ar taksometru). Nu, diskotē ka arī ir amatieris: lokā s vietē jā s prostitū tas, puiš i no nabadzī gajiem rajoniem un tū risti - viņ iem viss patī k! Man patika krievu tū ristu trū kums. Pā rsvarā vā cieš i un spā ņ i.
Un kas man nepatika: reģ istrē joties viesnī cā , jū s saņ emat karti, lai apmeklē tu restorā nu. Katram tiek iedalī ts galdiņ š . Restorā na menedž eris gā dā , lai katrs sē ž pie sava galda (tas ir š ausmī gi neē rti! ). Jo katrs nā k daž ā dos laikos un lielā kā daļ a galdiņ u vienmē r ir brī vi un vispā r gribas sē dē t ā rā (saulī tē ) vai otrā di karstumā - vakarā . Bet viņ š mums sasita nervus, pē c kā mē s viņ u ignorē jā m un sē dē jā m kur gribē jā m.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен возле пляжа на курорте Ясмин-Хаммамет на Тунисском побережье. Расстояние до центра города составляет 12 км. В 10 км от гостиницы находится 2 великолепных гольф-поля. Недалеко от отеля есть рестораны и кафе. Гостиница впервые распахнула свои двери гостям в 2001 году, а последняя реновация проведена в 2014 – 2015 гг. Отель подойдет для семейного отдыха, романтического путешествия или для отдыха в кругу друзей.

Atrašanās vieta Расстояние от отеля до аэропорта составляет 45 км.
Pludmales apraksts Длина пляжа – 70 м. Полотенца выдаются под депозит.
 • 1. rinda
Viesnīcā

Предоставляются услуги по глаженью одежды. Стойка регистрации работает круглосуточно. На территории есть магазины. Есть камера хранения багажа.

 • bezmaksas wi-fi
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • transfērs uz/no lidostas
Bolalar uchun
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports Предоставляется оборудование для занятия водными видами спорта. Дартс.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • sporta zāle
Telpu apraksts

Отель предлагает 266 номеров.

Istabās

В номерах представлено: ванная комната, фен, кондиционер, ТВ, телефон, мини-холодильник, Wi-Fi, сейф, балкон.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese Hammamet Yasmine, 8052 Хаммамет, Тунис
Tālruņi: Tel.: +216 72 240 400
Tīmekļa vietne: Iberostar Averroes Hotel
FAQ