Ļoti ļoti netīri!!!

Rakstīts: 28 jūnijs 2023
Ceļošanas laiks: 24 jūnijs — 1 jūlijā 2023
Viesnīcas vērtējums:
3.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 5.0
apkalpošana: 3.0
Tīrība: 1.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 4.0
Viesnī ca ir ļ oti netī ra! Viss ir netī rs: galda piederumi ē damistabā , glā zes, galdauti, glā zes, krē sli. Lido visur. Nav iespē jams ienest brilles pie mutes - tā s visas ir slikti mazgā tas. Ē damistabas krē sli ir lipī gi!! ! Tā s jā mazgā ar pulveri!! ! Animā cija vakaros ir pretī ga: ir daudz meiteņ u un puiš u, bet viņ i nespē j iemā cī ties deju tā , lai to dejotu sinhroni. Stulbi joki no skatuves, smī kņ ā zilums, tikai neviens nesaprata. Kā pē c animatori saņ em atalgojumu? Alkohols ir pretī gs! Tiem, kas pieraduš i dzert kvalitatī vus dzē rienus, vienkā rš i bū s jā dzer alus, jo tā saucamie kokteiļ i ir jupi un dž ina maisī jums. Arī reģ istratū ra ir netī ra! Bā ra galdi ir netī ri, notraipī ti un notraipī ti. Nu vai tieš ā m nav iespē jams visu nomazgā t ar mazgā š anas lī dzekli, jo tavi viesi sē ž pie š iem galdiņ iem !! ! Ē diens ir pikants vai sā ļ š , pica bez garš as (par picu to pat grū ti nosaukt). Troksnis istabā s ir š ausmī gs!
Pirmajā naktī mums neļ ā va gulē t blakus istabā dzimš anas dienas dē ļ , knapi nomierinā jā m. Pludmale ir pasakaina, bet tas nav viesnī cas nopelns! Viesnī ca steidzami jā remontē un jā mazgā viss: no griestiem lī dz grī dā m!! ! Ierodoties viņ i iekasē tū risma nodokli, par ko neviens nebrī dinā ja !! ! Es nezinu, no kurienes nā k pozitī vas atsauksmes! Droš i vien viesnī ca tos raksta sev! Viss ir vienkā rš i pretī gi!! !
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu