Diar Lemdina Hotel 4*– Atsauksmes

12
Novērtējums 8.210
№4 viesnīcas reitingā Hammamets
8.4 Numurs
8.5 apkalpošana
8.8 Tīrība
9.1 Uzturs
8.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas netālu no pludmales Yasmine Hammamet kūrorta zonas centrā. Uzcelta 2003. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota ģimenes, jauniešu un romantiskām brīvdienām.Vairāk →
аватар _28626
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Es atgriezos mā jā s un vē los uzrakstī t atsauksmi par š o viesnī cu. Ir daudz pozitī vu. Bet sā kš u ar lielu lielu mī nusu, kas sabojā visus ceļ ojuma iespaidus un kam vajadzē tu pievē rst uzmanī bu visiem krieviem (par citiem nezinu). … Tomēr ▾ Es atgriezos mā jā s un vē los uzrakstī t atsauksmi par š o viesnī cu. Ir daudz pozitī vu. Bet sā kš u ar lielu lielu mī nusu, kas sabojā visus ceļ ojuma iespaidus un kam vajadzē tu pievē rst uzmanī bu visiem krieviem (par citiem nezinu). Viesnī ca atrodas pilsē tas centrā netā lu no parka un akvaparka, blakus viesnī cai ir arī daudzas kafejnī cas ar skaļ u mū ziku. Tā pē c vakaros š eit ierodas visi vietē jie iedzī votā ji un tū risti no citā m viesnī cā m. Un no pulksten 19 lī dz 3 atpū tniekiem š ajā viesnī cā sā kas elle. Mū zika skan, tā pē c nav iespē jams aizmigt, pat aizvē rtie slē ģ i nepalī dz. Tā kā lielā kā daļ a logu ir vē rsti uz galveno ielu. Un tie, kas dodas uz pagalmu, cieš no trokš ņ a, kas nā k no tirgus, kas atrodas viesnī cā , un arī no ū denspī pes (papildus visam dū mi nokļ ū st gaisa kondicionē tā jā un vairs nav iespē jams istabā divu iemeslu dē ļ ) PIEVĒ RSIET Ī PAŠ U UZMANĪ BU, TAS IR SVARĪ GĀ KAIS MINUSS. Skatiet, kur iet logi. Internets ir visur, Viesnī ca ir sadalī ta 4 zonā s ar numuriem. 11. . un 12. . tie bū s klusi numuriņ i, kas atrodas viesnī cas iekš ienē ar piekļ uvi un skatu uz baseiniem (manuprā t, vislabā kie), bet tur ir apmetuš ies tikai vā cieš i. Viņ i saka, ka Vā cijas ceļ ojumu aģ entū ra tos visus iegā dā jā s gadu uz priekš u. Ja paveiksies tur paņ emt biļ eti, tad pā rē jais bū s pasaka tieš ā un pā rneses nozī mē . Istabas 13 . . tas ir kā paveicies (skatiet, kas nebū tu ū denspī pes apakš ā un no logiem nav skats uz galveno ielu). Nu, skaitļ i 14 . . Š ī ir dzī va elle. Krievus uzreiz sū ta uz turieni. Pirmkā rt, tur jā iet caur tirgu un tirgotā ji tevi velk katru reizi, kad ej garā m (var bū t 10 reizes dienā ) nopē rc krievu un TAS STIPRI IR UZ NERVIEM. Otrkā rt, š ī ir viesnī cas trokš ņ ainā kā daļ a, jo š eit ir parks un King Kong atrakcija (tas rū c ik pē c 3 minū tē m un trolejbusu skaņ a un braucē ju trakulī gā s darbī bas), kā arī ir animā cijas aina, kas noslī kst. ā rā visu pasaulē (pat ausu aizbā ž ņ i mū s neglā ba. Š is bija mū su pirmais numurs. ) Nevarē dama izturē t iebiedē š anu, man nā cā s reģ istratū rā ieinteresē t vadī tā ju ar atlī dzī bu un ar
draudot gulē t reģ istratū rā , atnā cu ar koferiem un nekur negā ju, kamē r nenomainī ja manu istabu (nauda nospē lē ja savu un istabiņ a bija izcila, tā lu no tirgus un trokš ņ a) TĀ PĒ C NEGAIDI LABĀ K PASĒ UZREIZ Ievietojiet 10-15 USD. (tas, kas to darī ja, iekā rtojas normā lā s istabā s) Pie mums bija cilvē ki, sū dzē jā s gidam, bet beigā s nomainī ja 2-3 istabas, bet tomē r izstaigā ja tirgu (un tas ir ļ oti tā lu 3-5 minū tes gā jiena attā lumā no restorā na un reģ istratū ras un baseina). Un redzē jā m tā du bildi kā krievi reģ istratū rā katru dienu lamā jas par istabā m, kas ir pats trakā kais pat ar maziem gadu veciem bē rniem. (Cilvē ki neizturē ja un kliedza neķ ī trī bas. ) Nu, tagad par PLUSIEM, viesnī cai ir 4 baseini, viens no tiem ir iekš telpā s un viens ar jū ras ū deni, lielā kais mierī gais (bet pē dē jā atpū tas dienā uztaisī ja a maksā.40 DIN no personas, kas ir aptuveni 15 $ ) Ē diens restorā nā visaugstā kajā lī menī , liela izvē le un, galvenais, viss ir ļ oti garš ī gs. Š eit viņ i cep jū su priekš ā : un grilē tu gaļ u un zivis, un pankū kas un maizes kū kas, un virtuļ us, un picas un makaronus ar jebkā dā m piedevā m un olu kulteni. Arī liela desertu un augļ u izvē le un saldē jums pusdienā s un vakariņ ā s. Viesmī ļ i, tiklī dz ierauga tukš u glā zi, uzreiz lej pat ja negrib (saka, izdzer). ar apelsī niem un daudz ko citu. Sautē ti dā rzeņ i un salā ti, un izcirtņ i. VISU PIETIEK UN PIETIEK (arī atnā kot uz restorā na slē gš anu. KATRU DIENU VAR ​ ​ APMEKLĒ T ATRAKCIJAS UN AKVAPARKU (bez maksas). Pazemes
ir daudz spē ļ u automā tu (bet tie tieš ā m ir maksas). Visi tiek gaidī ti vaska figū ru muzejā un bildē sies nacionā lajos tē rpos ar eksponā tiem. Arī reliģ ijas muzejs ar krieviski runā još u gidu. Hamam apmeklē jumi 30 min. Kā arī.3 tematiskie restorā ni (devā mies uz Vidusjū ru un pasē dē jā m 2.30 minū tes, mū s apkalpoja: divas karotes salā tu pē c 20 minū tē m, pusglā ze zupas biezeni, tad pē c 30 minū tē m
neliels gabals ž ā vē tas zivs un karote dā rzeņ u. tad pē c 30 minū tē m liellopa gaļ as gabalu nevarē ja apē st kopā ar makaroniem un visbeidzot nelielu kū kas gabalu). Tā pē c mē s pametā m pā rē jo, laika izš ķ ieš anu. Var apmeklē t arī teā tra izrā di 1001 nakts (galvenais ir izturē t pirmo stundu, kad skan nacionā lie instrumenti, un tad sā kas skaistas austrumu dejas un tiek pasniegts karsts, garš ī gi pagatavots ē diens. ). Ir arī trenaž ieru zā le. Kino 5D = 3D Nu vē l nesanā ca visu apmeklē t 10 dienā s. Personā ls draudzī gs, no krieviski runā još iem vairā ki cilvē ki, visus jautā jumus atrisinā ju caur menedž eri Nur, ļ oti draudzī gs un izpalī dzī gs cilvē ks TAGAD PAR JŪ RA. Š IS IR VIENKĀ RŠ S PASAKSTS: ļ oti. silts. tī ra tī ra un tirkī za krā sa. Smilš ainā pludmale bē rniem nav dziļ a. Sauļ oš anā s krē slu pietiek visiem, kad viņ i neieradā s, bet matrač i nav piemē roti visiem. Tas, kurš ieradā s agri, to izdarī ja. Arī pludmalē ir bā rs, bet bez maksas ir tikai alus, ū dens un sulas dzē rieni. 11.50 tiek pasniegta viegla uzkoda kā frī kartupeļ i, kad jau dodamies pusdienot viesnī cā . Netā lu no mums ir izklaide ar izpletni par 30 USD. Ū dens velosipē di 30$-15 min. banā ns. bulciņ a 7$. foto ar kamieļ iem 3$ (lai gan ar tiem prasa 7$, jā tirgo 2-3 reizes no prasī tā s summas) Pie mums pludmali tī rī ja regulā ri un kas attiecas uz smirdē š anu pa ceļ u uz pludmalē , reizē m gadā s, ja atkritumu konteiners nav laicī gi izvests . Bet. Jū s varat š ķ ē rsot ceļ u, un visa problē ma ir atrisinā ta. Ja pē rc suvenī rus tirgū , tad tirgo par pusi no prasī tā s summas, saka 70 din nozī mē lī dz 30-35 izdevī gi. Veikalā pretī viesnī cai JOY cenas ir fiksē tas un nav dā rgas, bet tirgū tik un tā var nopirkt lē tā k (kaulē ties). Bet kosmē tika veikalā ir lē tā ka nekā tirgū . Mū su gids mums piedā vā ja braucienus uz rū pnī cu, kur kosmē tika tiek izgatavotas un uz rū pnī cu, kur tiek š ū ta ā da. jakas 24 stundu laikā jums. Tā pat ceļ vedis piedā vā daudzas daž ā das ekskursijas no $20 lī dz $100. .
аватар Vitaalex
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ja dodaties uz š o viesnī cu, jums ir jā bū t skaidram priekš statam, ka jums bū s jā dzī vo pilī . Ir akmens sienas, š auras ieliņ as un akas. Tikai pils, nevis kā kā da pasakaina. Š ī ir pilnī bā iekā rtota viesnī ca. … Tomēr ▾ Ja dodaties uz š o viesnī cu, jums ir jā bū t skaidram priekš statam, ka jums bū s jā dzī vo pilī . Ir akmens sienas, š auras ieliņ as un akas. Tikai pils, nevis kā kā da pasakaina. Š ī ir pilnī bā iekā rtota viesnī ca. Ir jā bū t garī gi sagatavotam, jo ​ ​ pirmā diena ir š oks, bet pē c tam pierod. Numuri ir unikā li paš i par sevi. Tač u ar reģ istrē š anos mums nebija nekā du ī paš u problē mu, jo bijā m iekā rtojuš ies 1. istabā - nepatika un, apskatot vē l pā ris variantus, iekā rtojā mies tieš i tajā , kas bija vajadzī gs. Un mū s iekā rtoja nevis 14:00, bet 7 no rī ta. Viesnī cas teritorijā atrodas brī niš ķ ī gs izklaides akvaparks. Brī niš ķ ī ga bezmaksas pludmale viss iekļ auts. Teritorija ļ oti liela un sakopta, ir kur pastaigā ties. Ē diens un apkalpoš ana š ajā viesnī cā ir neslavē jama. Ļ oti labs ē diens, diezgan daudzveidī gs. Š ai viesnī cai ir ekskursija, par kuru viņ i maksā.95 dinā rus, bet š eit tā ir bez maksas, jo viesnī cas teritorijā ir restorā ns, kuru var apmeklē t vienu reizi. Mums viss ļ oti patika, ī paš i dzī vojot tik stilizē tā viesnī cā .
аватар IsmaElla
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mē s palikā m š ajā viesnī cā no 2013. gada 3. lī dz 14. jū lijam. Kopumā viņ i bija apmierinā ti. Mums nedaudz nepatika Hamammetas klimats, bet viesnī cai ar to nav nekā da sakara. Kas man patika viesnī cā : 1. Uzturs. Vienkā rš i lieliski! Katru dienu bija jē ra gaļ a, vista daž ā dā s versijā s, jū ras veltes, salā ti, saldē jums, augļ i, saldumi. … Tomēr ▾ Mē s palikā m š ajā viesnī cā no 2013. gada 3. lī dz 14. jū lijam. Kopumā viņ i bija apmierinā ti. Mums nedaudz nepatika Hamammetas klimats, bet viesnī cai ar to nav nekā da sakara.
Kas man patika viesnī cā :
1. Uzturs. Vienkā rš i lieliski! Katru dienu bija jē ra gaļ a, vista daž ā dā s versijā s, jū ras veltes, salā ti, saldē jums, augļ i, saldumi. Viss ir ļ oti garš ī gi! Vienmē r ir no kā izvē lē ties, tikai daudz. Viņ u sulas ir ļ oti garš ī gas. Galdauti, salvetes, trauki vienmē r tī ri, viesmī ļ i vē rī gi arī bez dzeramnaudas.
2. Viesnī cas teritorija. Diezgan labi. Divi labi ā ra baseini, viens iekš telpu. Tī rs, skaists, tuvu visam. Viesmī ļ i bā rā ir draudzī gi, dzeramnaudu nelū dz. Teritorijā ir daudz kafejnī cu, kur tusē jas vietē jie, veikalos var iegā dā ties apģ ē rbu, apavus, somas, rotaslietas, suvenī rus. Biju pā rsteigta, ka tur ir ļ oti maz puķ u un koš umkrū mu, atš ķ irī bā no Turcijas un Ē ģ iptes.
3. Ceļ vedis. Mē s ceļ ojā m ar Oasis. Man ļ oti patika gids Dmitrijs, draudzī gs un pieklā jī gs, palī dzē ja it visā , jebkurā laikā bija iespē ja sarunā ties pa telefonu, sarunā t tikš anos. Ekskursijas mū s nepā rdeva, tikai deva objektī vu informā ciju, par ko viņ am liels paldies.
4. Skaitlis. Mums paveicā s, ka pienā ca Ramadā ns, daudzi musulmaņ i pameta viesnī cu, tā pē c, lai arī iegā dā jā mies nakš ņ oš anu standarta numurā , brī vdienu otro pusi pavadī jā m divistabu milzī gā apartamentā ar virtuvi! Mē s tikā m pā rvietoti bez jebkā da pieprasī juma vai papildu maksas. Labi iztī rī ts, gan ar galiņ iem, gan bez, regulā ri mainī ta gultas veļ a un dvieļ i.
5. Pludmale. Patieš ā m, ļ oti tuvu viesnī cai, un ir ļ oti patī kami staigā t pa aleju gar citā m viesnī cā m un veikaliem. Pludmale ir tī ra un laba. Normā ls bā rs, duš a, tualete klā t. No animā cijas pludmalē redzē jā m tikai volejbolu. Pludmales puika par nelielu dzeramnaudu vienmē r palī dzē s atnest sauļ oš anā s krē slus un galdu (vienmē r pietika visiem). Mē s nekad neesam redzē juš i daudz cilvē ku pludmalē . Man patika jū ra, tī ra.
6. Tiem, kas izmanto AI sistē mu, pienā kas patī kami bonusi - izrā des 1001 nakts apmeklē jums ar vakariņ ā m, vietē jā muzeja apmeklē jums, hammam, Kartā gas zeme. Viss ir bez maksas.
7. Bijā m divas ekskursijas - divu dienu brauciens uz Sahā ru (noteikti brauc! Super! ) un Tunisa-Kartā ga-Sidi Bou Said, arī neslikti. Viņ i paš i devā s uz Nabeulas medī nu pē c ē dieniem. Mē s arī iesakā m doties uz jahtu piestā tni, lai fotografē tu un vienkā rš i pastaigā tos, tur ir ļ oti jauki, skaistas jahtas))).
Kas nepatika:
1. Kaitinoš i tirgotā ji viesnī cas veikalos. Tie, kas dodas uz standarta numuriem, sagatavojieties! )), jums bū s pastā vī gi jā iet cauri tirgum. Tā paš a iemesla dē ļ naktī ir ļ oti skaļ š . "Suite" numuru ī paš nieki var atpū sties)).
2. No visiem taksofoniem viesnī cā tikai viens darbojas ar spē ku, un arī tad ne vienmē r. Tā pē c labā k ir iegā dā ties vietē jo SIM karti vai Travel-sim.
Туалет в стандартном номере Умывальник в стандартном номере Ванна в стандартном номере Diar Lemdina 4* Diar Lemdina 4*
аватар lukyashina
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Gribu atstā t atsauksmi par viesnī cu, jo tā ir to pelnī jusi. Mē s atpū tā mies ar draugu 6 dienas, nepietiek ar visu apmeklē t un izpē tī t š o viesnī cu) Sistē mā ALL ir iekļ auta bezmaksas piekļ uve atrakciju parkam ar mini zoodā rzu un atrakcijā m, pā rē jā laikā. … Tomēr ▾ Gribu atstā t atsauksmi par viesnī cu, jo tā ir to pelnī jusi. Mē s atpū tā mies ar draugu 6 dienas, nepietiek ar visu apmeklē t un izpē tī t š o viesnī cu) Sistē mā ALL ir iekļ auta bezmaksas piekļ uve atrakciju parkam ar mini zoodā rzu un atrakcijā m, pā rē jā laikā.2 muzeji, kas atrodas iekš ā : Muzejs Tunisijas vē sture gida pavadī bā , kurš labi pā rzina vē sturi un ir sava amata cienī tā js, kā arī.1001 nakts, vaska figū ru muzejs, kā arī noskatī ties filmu par Tunisiju, ir vē rts apmeklē t) Lielisks SPA salons, kuru vada profesionā lis, izcils manuā lais terapeits, man patika arī pretcelulī ta masā ž a, tikai iesaku apmeklē t ! Pludmale katru rī tu tiek attī rī ta no aļ ģ ē m, tā atrodas netā lu no viesnī cas, pirms brauciena es to iztē lojos lielā kā attā lumā . Ē diens ir kaut kas ī paš s) katras dienas ē diens) jauktā virtuve. jogurti, olu kultenis, olu kultenis, grauzdiņ i, kruasā ni, pankū kas, augļ i, salā ti, vairā ku veidu zivis un gaļ a, kā arī mī dijas, astoņ kā ji, garneles un daudz, daudz kas cits, saldumi, kū kas, picas, to mī kla ir brī niš ķ ī ga, dzē rieni ir diezgan cienī gi, vairā ku veidu kafija bā rā reģ istratū rā , ū dens jebkurā laikā , atdzesē ts, nav jā pē rk papildus. Personā ls nerunā krieviski, bet cenš as mā cī ties, sazinoties ar tū ristiem. Ļ oti uzmanī gs un atsaucī gs uz visiem komentā riem un ieteikumiem. Pā rvietojoties pa viesnī cu, tiekoties ar personā lu, jū s vienmē r sagaidī s un jautā s par jū su š odienas noskaņ ojumu) Animā cija ir klā t. Vingroš ana, ū denspolo, volejbols, vakara programmas. Ikvienam ir atvē rts disko bā rs. Restorā ni ar dzī vo mū ziku, kaut arī vietē jie), bet eksotiski. Tā pat VISĀ iekļ auts restorā na Scheherazade apmeklē jums ar š ova programmu, apmeklē jumam iepriekš jā piesakā s reģ istratū rā . Iekš ā ir tirdziņ š , var iegā dā ties daž ā dus suvenī rus, protams, tā ir tradī cija, kaulē š anā s!! ! ! Jā saka, izklaidē još a nodarbe)) nebaidieties vairā kas reizes pazeminā t cenu ! ! ! : ) Istabas ļ oti plaš as, ar virtuvi, atseviš ķ ā m guļ amistabā m un vannasistabā m, viesistabu ar dī vā niem, TV un terasi. Istabu uzkopš ana katru dienu ar dvieļ u maiņ u. Atstā jā m dzeramnaudu 2 dinā rus, katru dienu redzē jā m jaunas figū riņ as no dvieļ iem un svaigā m ziedu ziedlapiņ ā m uz saklā tas dobes, sī kums, bet jauki) Kopumā veidojiet savu iespaidu par valsti, un jū s bū siet apmierinā ti ar viesnī ca! ES iesaku! ! !
аватар olg-karcev
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmo reizi š ī ir paradī ze. Mū su bē rns vienkā rš i bija laimī gs. Atnā c vismaz tagad! ! ! … Tomēr ▾ Pirmo reizi š ī ir paradī ze. Mū su bē rns vienkā rš i bija laimī gs. Atnā c vismaz tagad! ! !
аватар alina341
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Priekš rocī bas: Skaista teritorija (stilizē ta) Laba virtuve Lieliskas lielas istabas ar virtuvi. Trū kumi: Mē s centā mies viņ us nepamanī t. Pā rskats: Mē s palikā m š ajā viesnī cā no 2010. gada 29. augusta lī dz 7. septembrim. … Tomēr ▾ Priekš rocī bas:
Skaista teritorija (stilizē ta)
Laba virtuve
Lieliskas lielas istabas ar virtuvi.

Trū kumi:
Mē s centā mies viņ us nepamanī t.

Pā rskats:
Mē s palikā m š ajā viesnī cā no 2010. gada 29. augusta lī dz 7. septembrim. Lidojums Transaero ar 2.5 stundu kavē š anos. Transfē rs uz viesnī cu apmē ram 1.5 stundas ar nelielu ekskursiju no gidiem par Tunisiju. Tū risma aģ enti viesnī cu norā dī juš i kā piecinieku, un tur maksā kā č etri, jo tā pat nav otrā , bet treš ā rinda, pludmale ir trī s ceļ u attā lumā , bet nav tā lu, kā das piecas minū tes ar kā jā m, tur nav nevienas viesnī cas pirmajā rindā . Viesnī ca klusai un nesteidzī gai atpū tai, vakara pastaigā m pa promenā di gar citā m viesnī cā m. Bē rniem tur bū s garlaicī gi. Viesnī ca tika izvē lē ta mū su iespē ju robež ā s, ceļ ojā m ar bē rniem (ja vē l var saukt par 18 un 20 gadiem). Numurs tika rezervē ts Junior Suite - (50 m). Residence Diar Lemdina ir pilsē ta pilsē tā , kas celta viduslaiku pils stilā.
Tā ir daļ a no "Jaunā s Medinas" - kompleksa, kas celts viduslaiku pilsē tas stilā ar rosī gu tirgu. Tas sastā v no trim viesnī cā m: EL BOSTEN, ERRIADH, SIDI BOU SAID (Luksus apartamenti), no kurā m katra ir kā atseviš ķ a pilsē ta. Viesnī cas teritorija ir apsargā ta. Mums ļ oti patika mū su atvaļ inā jums! Teritorija liela, var gan peldē ties baseinā , gan pasē dē t kafejnī cā s, gan staigā t pa veikaliem, bet š ie veikali uz atpū tas beigā m bija tik noguruš i, ka centā mies tur neiet. Viesnī cā ir divi peldbaseini, viens mazs, otrs liels un skaists, bet tur, kur lielu baseinu iekā rto nevis krievi, tikai imports, tur katru dienu notiek animā cijas. Mū su istabas bija lielas, virtuve ar plī ti, ledusskapi un visiem zvaniņ iem un svilpē m (tosteris, kafijas automā ts, tē jkanna un trauki), divas istabas, viena guļ amistaba, otrā ir liela atpū tai. Istabu uzkopš ana teicama, veļ a tika mainī ta katru dienu, lai gan varē ja nemainī t tik biež i. Tī rī š anai atlicis katru dienu par 2 dinā riem.
Interesantas bija ekskursijas, ī paš i Sahā rā.2 dienas. Joprojā m atradā s Frī dž ijas parkā . Ē diens ir normā ls, ja nav izteiktu pretenziju, viss patiks. Augļ u ir daudz, brokastī s bez olā m vē l var daudz ko atrast un salā tus un desiņ as un kartupeļ u biezeni, melones un arbū zus, musli un jogurtus. Arī par personā lu sū dzī bu nav. Mans dē ls vakarā devā s uz naktsklubu. Netā lu ir Bravo iepirkš anā s centrs, devā mies tur pē c alus (lai gan iekļ uvā m Ramadā nā , tur tirgoja alkoholu, bet tikai tū ristiem). Vakaros var pastaigā ties, braukt ar zirgu pajū giem. Tā kā mē s izmantojā m "viss iekļ auts", visi dzē rieni mums bija bez maksas. Pludmale ir tī ra, bet augļ u un cigareš u pā rdevē jas bija ļ oti kaitinoš as, baigi dumjas, labā k neķ erties. Dzē rienu klā stā tikai ū dens pudelē s, plastmasa un kola glā zē s par brī vu, alus pudelē s par 2.5 un 3 dinā riem.
Laiks sā kumā bija burvī gs, nebija vē ja, jū ra bija skaidra, bet pē c tam 2 dienas lija lietus, jū ra bija vē traina pirms mū su izbraukš anas, bet joprojā m bija karsts, lai gan bija vē jš . Ū deni pudelē s 0.5 var paņ emt pludmalē un reģ istratū rā , cik vē laties - bez maksas. Satelī ts rā da tikai pirmo kanā lu caur Ukrainu. Varbū t aizmirsu uzrakstī t, tad pajautā , atbildē š u.
Kopumā man tas patika un negribē ju iet prom!
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Yasmine Hammamet ir brī niš ķ ī ga vieta. Pati viesnī ca atrodas cietoksnī ar tirgu, kas nav ī paš i ē rti, bet jautri. Mums bija dzī vokļ i divos stā vos. Viņ i barojā s ļ oti labi. Jū ra ir tī ra. Bijā m daž ā dā s ekskursijā s. … Tomēr ▾ Yasmine Hammamet ir brī niš ķ ī ga vieta. Pati viesnī ca atrodas cietoksnī ar tirgu, kas nav ī paš i ē rti, bet jautri. Mums bija dzī vokļ i divos stā vos. Viņ i barojā s ļ oti labi. Jū ra ir tī ra. Bijā m daž ā dā s ekskursijā s. ļ oti patika.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар iralira
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s palikā m š ovasar, un mums tā patika. Dzī vojā m paš ā cietoksnī.3. stā vā ar skatu uz jū ru. Restorā ns 2 stā vā . Istaba ir lieliska, ar dž akuzi)) Man nebija garlaicī gi. Viesnī cas teritorijā atrodas atrakciju parks Carthage Land, Ali Baba, Barbarossa, Museum 1001 Nights. … Tomēr ▾ Mē s palikā m š ovasar, un mums tā patika. Dzī vojā m paš ā cietoksnī.3. stā vā ar skatu uz jū ru. Restorā ns 2 stā vā . Istaba ir lieliska, ar dž akuzi)) Man nebija garlaicī gi. Viesnī cas teritorijā atrodas atrakciju parks Carthage Land, Ali Baba, Barbarossa, Museum 1001 Nights. Manam 9 gadus vecajam dē lam ļ oti patika. Jā , un pieauguš ajiem ļ oti patika braukt pa š ū polē m. Cenā ir iekļ autas visas izklaides un apskates objektu apmeklē jumi. Tā pē c ejiet tik ilgi, cik vē laties. Ir arī akvaparks, bet apmaksā ts, nauda nav ī paš i dā rga. Viņ i devā s uz jū ru. Mē s devā mies uz 2 dienā m Sahā ras tuksnesī . Smiltis vedā m mā jā s pudelē , smalkas kā putekļ i. Dodoties ceļ ā , uzkrā jiet ū deni. Viņ a nebū s lieka. Ceļ ojums ir nedaudz nogurdinoš s. bet es ļ oti priecā jos, ka aizgā ju. No rī ta pabrokastojā m un devā mies lejā uz baseinu, tad paē dā m pusdienas un pludmalē , tad devā mies uz atrakciju parku un gā jā m pa pilsē tu. Nopirku keramikas traukus ar skaistiem rakstiem, dateles (tie Tunisijā ir visgarš ī gā kie), suvenī rus. Protams, 7 dienas ir ļ oti maz. Tur ir tik daudz interesantu lietu, ka mē s nedevā mies gulē t lī dz 1 naktī . Virtuve ir garš ī ga. Katru dienu arbū zi, melones. persiki, plū mes, ā boli. Viesnī cā pā rsvarā ir ā rzemnieki. Bā rā ir garš ī ga Lavazzio kafija. Man uz ķ ermeņ a ir hennas tetovē jumi. Tur tas ir ierasts. Ļ oti iespaidī gi un skaisti skatoties. Mums patika mū su ceļ ojums un vē lamies tur doties vē lreiz!
ок ок ок
аватар lubitelj
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Novembris nav labā kais laiks, lai ceļ otu uz Tunisiju, tač u apstā kļ i tā sanā ca – nebija izvē les. Lidoju no Odesas ar Turkish Airlines ar nakš ņ oš anu Stambulā uz aviokompā nijas rē ķ ina - starp citu, labs variants, ja nesteidzaties - Turkish Airlines š ajā ziņ ā ir ļ oti organizē ta - gaidā t pie letes 20 minū tes - pē c tam brauc ar aviokompā nijas autobusu uz viesnī cu (atceļ ā viesnī ca bija blakus ar Zilo moš eju un skatu uz Bosforu, bija iespē ja pastaigā ties pa pilsē tu, pagulē t, ieturē t brokastis un lidot mā jā s rī ts, paviesojoties divā s valstī s. … Tomēr ▾ Novembris nav labā kais laiks, lai ceļ otu uz Tunisiju, tač u apstā kļ i tā sanā ca – nebija izvē les. Lidoju no Odesas ar Turkish Airlines ar nakš ņ oš anu Stambulā uz aviokompā nijas rē ķ ina - starp citu, labs variants, ja nesteidzaties - Turkish Airlines š ajā ziņ ā ir ļ oti organizē ta - gaidā t pie letes 20 minū tes - pē c tam brauc ar aviokompā nijas autobusu uz viesnī cu (atceļ ā viesnī ca bija blakus ar Zilo moš eju un skatu uz Bosforu, bija iespē ja pastaigā ties pa pilsē tu, pagulē t, ieturē t brokastis un lidot mā jā s rī ts, paviesojoties divā s valstī s. . . Kā pē c ne? ) Tunisija smarž oja pē c rudens, lai gan sals bija tikai 2 dienas, un pā rē jā s dienas bija tik siltas un saulainas, ka bija lieliski sauļ oties un staigā t ar ī sā m piedurknē m , daž i pat devā s peldē ties, bet tas ir par daudz. Ceļ š uz viesnī cu nelikā s skaists - viss kaut kā putekļ ains un nokaltis, bet piekraste bija zaļ ā s palmā s, no tā m birst nobrieduš i dateles un tī ra pludmale ar zilu ū deni, restorā niem un kafejnī cā m, apkā rt tī rs un patī kams. Pirmā lī nija no jū ras Tunisijā , nevis kā Tutsijā paš ā krastā - viss tā pat, pā ri ceļ am no pludmales. Mū su viesnī ca atradā s otrajā lī nijā , ar savu pludmali, un pa labu platu ceļ u vajadzē ja kā das 5 minū tes. Ž ē l, ka nav sezona. . . Lai gan izrā dī jā s, lai iegū tu iedegumu un elpot jū ras gaisu. Ekskursijas ir visas 2 dienas ar autobusu ar nakš ņ oš anu - uz Sahā ru, tie, kas brauca, bija sajū smā , bet mums nebija laika divu dienu braucienam. Man patika viesnī ca, pareizā k sakot apartamenti, bet labā k dzī vot galvenajā ē kā . Bija lieliski uzturē ties dzī voklī - priekš nams, guļ amistaba, virtuve, ledusskapis, divas vannas istabas. Sā kumā bija vē ss, jo kondicionē tā ju uz siltumu ieslē dz tikai no 15. novembra, un tad acī mredzot administrā cija nolē ma tū ristus nesaldē t un ieslē gt agrā k. Ir iespē jama nakš ņ oš ana ar all inclusive, bet tas ir iespē jams tikai uz brokastu bā zes, ē diens bija daudzveidī gs un garš ī gs, ī paš i man patika Tunisijas kū kas no rī ta - bija vienkā rš i lieliski un ā rkā rtī gi garš ī gi. Ar augļ iem, dā rzeņ iem un saldumiem vien nepietika, pā rē jie ē dieni bija milzī gā sortimentā . Viesnī ca izskatā s pē c maza cietokš ņ a ar savu bazā ru, ielā m, restorā niem, š ķ iet, ka esi vecpilsē tā un tajā paš ā laikā Eiropas klases viesnī cā . Dzī vokļ u uzkopš ana, veļ as maiņ a katru dienu. Mē s runā jā m ar tū ristiem no "forš ā kā m" viesnī cā m un priecā jā mies par savu izvē li - un pakalpojums mums bija labā ks, un mē s jutā mies kā mā jā s. Tunisieš i ir pieklā jī gi un smaidī gi cilvē ki, nav ī paš i kaitinoš i, tač u jū s nevarat viņ iem dot iemeslu kaut ko pā rdot, pretē jā gadī jumā viņ i jū s nepametī s. Mē s nopirkā m flip flops, pufas, kamieļ u ā das somiņ u veikalā , kur tie nelī p, bet ļ auj cilvē kiem staigā t un domā t, es valkā ju flip flops (25 USD) visu vasaru - ē rtas, mī kstas un skaistas - un es padomā , vai atgriezties uz nā kamajiem... .
аватар Mary5
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Man tas patī k. Lai gan viesnī ca neiztur 5 *. Virtuve man bija ļ oti piemē rota. Arī par personā lu sū dzī bu nav. Es neatstā ju dzeramnaudu par tī rī š anu katru dienu, viņ i uzkopa ļ oti labi. Mē s devā mies ekskursijā s. Man viss ļ oti patika. … Tomēr ▾ Man tas patī k. Lai gan viesnī ca neiztur 5 *. Virtuve man bija ļ oti piemē rota. Arī par personā lu sū dzī bu nav. Es neatstā ju dzeramnaudu par tī rī š anu katru dienu, viņ i uzkopa ļ oti labi. Mē s devā mies ekskursijā s. Man viss ļ oti patika. Viesnī ca relaksē još ā m un nesteidzī gā m brī vdienā m, vakara pastaigā m pa promenā di. Bē rniem ir garlaicī gi. Izklaide viņ iem nav paredzē ta.
Parādīt vairāk »


iemiesojums Natasha_13
Jautājums ir, cik ilgi iet 7 vai 10 dienas. Plānoju 2 dienu ekskursiju uz Sahāru. Un saskaņā ar aprakstu viesnīcā ir daudz izklaides, un Tunisijas apgabals nav slikts. Vai jums būs garlaicīgi pēc 10 dienām?
11 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums 12acdc
4 personām
13 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 3 atbildi
iemiesojums olg-karcev
Bērns mums ir 3.ģimenes loceklis,ceram,ka viņai tur būs interese.Protams gribu uzzināt sīkāk kas jāņem,kāda ir valūta,ēdienu neskaitījām,nolēmām ēst paši , lūk, jautājums: kur ir iespēja lēti un garšīgi paēst, kādus pirkumus var veikt (esmu vienkārši baigā drēbniece), suvenīrus nopirkt (daudz draugu un radu) Palīdziet, pliz!
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 7 atbildes
iemiesojums olg-karcev
Tieši tad, kad viņi lidoja uz Turciju, viņi izmantoja tele2, lētāko viesabonēšanas tarifu.
13 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 3 atbildi
iemiesojums 240942
Ekskursija bez ēdienreizēm.Pasakiet cik maksā pusdienas, vakariņas kafejnīcās pie viesnīcas? Viņi teica, ka akvaparkam vajadzētu atvērties viesnīcā, vai tas tika atvērts? Paldies.
14 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен недалеко от пляжа в центре курортной зоны Ясмин Хаммамет. Построен в 2003 году. Отель прекрасно подойдёт для семейного, молодёжного и романтичного отдыха.

Atrašanās vieta Расположен в 40 км от аэропорта Энфинда, в 65 км от международного аэропорта Тунис-Карфаген, в 85 км от аэропорта Монастир.
Pludmales apraksts Пляж в 300 м от отеля. Полотенца под депозит.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации. Хранение багажа. Размещение домашних животных не допускается.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Мини-клуб для детей 4-12 лет.
 • bērnu peldbaseins
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Пляжный волейбол. Стрельба из лука. Дартс. Петанк. Около отеля есть 2 поля для гольфа - Citrus and Yasmine Golf.
 • galda teniss
 • golfs
 • volejbols
 • sporta zāle
 • aerobika
 • disko klubs  FREE 
 • kazino
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 240 номеров в трёх 2-этажных блоках.

Istabās

В номерах представлено: ванная комната, кондиционер, телефон, сейф, фен, мини-бар, Wi-Fi.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese Рю де ла Медина, Ясмин Хаммамет, 8050 Тунис
Tālruņi: (+216) 72 241 000
Tīmekļa vietne: Diar Lemdina Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, гольф (платно), волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. Обязательно сходите в казино, это особое удовольствие. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием.