Samira Club 3*– Atsauksmes

20
Novērtējums 4.710
№53 viesnīcas reitingā Hammamets
5.6 Numurs
4.3 apkalpošana
2.8 Tīrība
4.3 Uzturs
5.1 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas 5 km attālumā no Hammametas centra. Viesnīca pirmo reizi durvis vēra viesiem 1968. gadā, bet pēdējā renovācija tika veikta 2010. gadā. No šejienes jūs varat viegli nokļūt līdz galvenajām reģiona apskates vietām. Viesnīca ir piemērota ģimenes atpūtai vai romantiskiem ceļojumiem.Vairāk →
аватар ofan675
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī ca ir ļ oti netī ra! Viss ir netī rs: galda piederumi ē damistabā , glā zes, galdauti, glā zes, krē sli. Lido visur. Nav iespē jams ienest brilles pie mutes - tā s visas ir slikti mazgā tas. Ē damistabas krē sli ir lipī gi!! ! Tā s jā mazgā ar pulveri!! ! Animā cija vakaros ir pretī ga: ir daudz meiteņ u un puiš u, bet viņ i nespē j iemā cī ties deju tā , lai to dejotu sinhroni. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir ļ oti netī ra! Viss ir netī rs: galda piederumi ē damistabā , glā zes, galdauti, glā zes, krē sli. Lido visur. Nav iespē jams ienest brilles pie mutes - tā s visas ir slikti mazgā tas. Ē damistabas krē sli ir lipī gi!! ! Tā s jā mazgā ar pulveri!! ! Animā cija vakaros ir pretī ga: ir daudz meiteņ u un puiš u, bet viņ i nespē j iemā cī ties deju tā , lai to dejotu sinhroni. Stulbi joki no skatuves, smī kņ ā zilums, tikai neviens nesaprata. Kā pē c animatori saņ em atalgojumu? Alkohols ir pretī gs! Tiem, kas pieraduš i dzert kvalitatī vus dzē rienus, vienkā rš i bū s jā dzer alus, jo tā saucamie kokteiļ i ir jupi un dž ina maisī jums. Arī reģ istratū ra ir netī ra! Bā ra galdi ir netī ri, notraipī ti un notraipī ti. Nu vai tieš ā m nav iespē jams visu nomazgā t ar mazgā š anas lī dzekli, jo tavi viesi sē ž pie š iem galdiņ iem !! ! Ē diens ir pikants vai sā ļ š , pica bez garš as (par picu to pat grū ti nosaukt). Troksnis istabā s ir š ausmī gs!
Pirmajā naktī mums neļ ā va gulē t blakus istabā dzimš anas dienas dē ļ , knapi nomierinā jā m. Pludmale ir pasakaina, bet tas nav viesnī cas nopelns! Viesnī ca steidzami jā remontē un jā mazgā viss: no griestiem lī dz grī dā m!! ! Ierodoties viņ i iekasē tū risma nodokli, par ko neviens nebrī dinā ja !! ! Es nezinu, no kurienes nā k pozitī vas atsauksmes! Droš i vien viesnī ca tos raksta sev! Viss ir vienkā rš i pretī gi!! !
аватар kislota_yo
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cu izvē lamies iepriekš un rū pī gi, izsverot visus plusus un mī nusus. Meklē jā m viesnī cu ar 1 lī niju, tī ru pludmali, slidkalniņ iem, lai nepaliktu badā un ne ī paš i dā rgi, lai nebū tu ž ē l aizbraukt uz pā ris dienā m Sahā rā . … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lamies iepriekš un rū pī gi, izsverot visus plusus un mī nusus. Meklē jā m viesnī cu ar 1 lī niju, tī ru pludmali, slidkalniņ iem, lai nepaliktu badā un ne ī paš i dā rgi, lai nebū tu ž ē l aizbraukt uz pā ris dienā m Sahā rā . Un š eit ir Samira. Bruņ oti pē c pieredzē juš u drē bju š ķ ipsnu, fē na un krū zes ieteikuma, viņ i lidoja)))))
Izmitinā š ana. Ieradā mies ap 20:00 un uzreiz tikā m iekā rtoti oranž ajā ē kā . Ar mums bija vē l viena 4 cilvē ku ģ imene, viņ i bija iekā rtojuš ies zaļ ā krā sā . Lū dza bū t blakus, bet viņ i teica, ka š ī ir tuvā kā apkā rtne. Esam vī rs + sieva un divi bē rni. Tika pieš ķ irta istaba ar 4 vienvietī gā m gultā m. Radiniekiem ir vecmā miņ a + mā te + 2 pieauguš as mazmeitas, viņ iem tika pieš ķ irta divguļ amā gulta un divi odnuš ki. Loģ iski, ka vajadzē tu bū t otrā di. Viņ iem arī bija vanna, mums ir duš a. Bet mē s neesam izvē lī gi, un mums ir vienalga, kā guļ am un mazgā jamies, tie nemainī jā s.
Serviss un apkope. Viņ i ir ļ oti klibi. Ierodoties, pietrū ka dvieļ u, palagu un spilvenu komplekta. Divas reizes ziņ oja reģ istratū rā , beigā s atnesa tikai dvieļ us, uz kuriem viens no mums gulē ja. No rī ta caur viesnī cas gidu atrisinā ja problē mu ar spilvenu un tad istaba vienmē r bija aizsegta uz 4)))) Radiniekiem ir tā da pati problē ma, vienai personai nepietika, un nebija arī tualetes papī ra un ziepes un ziepju komplekts. Mū su dzī voklis tik tikko izvilka, televizors vispā r nedarbojā s. Reģ istratū rā atstā ja pieprasī jumu, uz kuru neviens neatsaucā s. Rezultā tā vī rs pats tī rī ja konderu, un mē s mā jā s nelietojam televizoru, mē s necē lā m traci. Bet pats fakts, ka pat neviens neatnā ca, nepā rbaudī ja un nelaboja, ja bija pieteikums, tas ir milzī gs mī nuss.
Tī rī ts katru dienu un pietiekami labs. Gan istaba un teritorija, gan pludmale. dvieļ u maiņ a katru dienu, bet atkal mī nuss. Sistē ma no rī tiem paņ emt no istabas dvieļ us un vakarā atdot ir š ausmī ga. Pē cpusdienā pē c jū ras nomazgā sies, bet nav ar ko noslaucī t. . . Pludmales tī rī š ana tikai no rī ta. Kakas netiek noņ emtas, traktors brauc gar krastu un ara smiltis un mē slojumu. Atkritumus manuā li savā c vairā ki cilvē ki ar maisiem. Š ā das smiltis jā filtrē ar tī kliem. Galu galā , dienas laikā viņ š rok ar kā jā m un atkritumus atkal uz virsmas.
Uzturs. Viņ i nepalika izsalkuš i. Vienmē r ir neliela izvē le. Vairā ku veidu gaļ a, sā nu ē dieni, dā rzeņ i un augļ i. Diezgan labi priekš trijotnes. Saldē jums uzkodu bā rā.2 stundas dienā . Donuts 2 stundas (vienreiz bē rni stundu stā vē ja rindā un nogā za visu medī bu). Viņ i necieta no ē š anas traucē jumiem, kas nozī mē , ka pā rtika un ū dens ir kvalitatī vi. Negatī vā puse ir darbinieku trū kums. Viņ iem nav laika nomazgā t traukus, notī rī t galdus. Tikai viens cilvē ks stā v un gatavo jū su priekš ā (pankū kas, virtuļ i, zivis, gaļ a). Pret viņ u veidojas baisa rinda. Ar lielu tū ristu skaitu varē ja nolikt vairā kus pavā rus, esmu uzticī gs rindā m, bet te tā s ir pā rā k garas un garas. Viņ iem arī tika dota priviliģ ē ta attieksme pret vietē jiem (arā biem, alž ī rieš iem u. c. ) bez rindas, un noteikumi, ka uz cilvē ku divas glā zes, divi virtuļ i, divas pankū kas uz viņ iem neattiecas. viņ i var visu.
Dzē rieni. Bē rni dzē ra š okolā di, kakao, tē ju, Sprite. Kola ļ oti dī vaina, pā rē jais viss ir UPI. Pienā cī gs alus, sarkanvī ns patika. Vairā k no alkohola nekas netika ņ emts. Viņ i visu atnesa sev lī dzi)))
Animā cija ir forš a. Komanda ir ļ oti spē cī ga.
Vispā rē jais iespaids. Viss ir relatī vs. Kad apstā jā mies nebrī vē , viss tika salī dzinā ts ar pē dē jo atvaļ inā jumu Turcijā . Istaba š ķ ita nobruž ā ta, ē diens slikts, pludmale netī ra. Bet tad sapratā m, ka alas stila telpas ir ļ oti autentiskas. Pastaigā joties pa pludmali un apskatot citu viesnī cu teritoriju, pilsē tas pludmali, sapratā m, ka mū sē jā ir ļ oti tī ra. Kad no tuvē jā s viesnī cas viņ i sū dzas, ka viņ i nav pabaroti, un jums nav laika izsalkt nā kamajai ē dienreizei.
Bijā m par visu apmierinā ti un ar asarā m acī s aizgā jā m.
Padomi tiem, kas izvē lē jā s Samiru. Labā k paņ emt lī dzi dolā rus un nomainī t viesnī cā . Kurss labs. Cerē jā m uz bankomā tu un uzreiz izņ ē mā m dinā rus. Viesnī cā nebija bankomā ta. Ielas bankomā tā viņ š atļ ā va izņ emt tikai 300 dinā rus. Par katru izņ emš anu komisija ir 100 rubļ u. Rezultā tā visu peļ ņ u no dinā ra izņ emš anas komisijas naudas veidā ziedojā m Krā jbankai.
Mē s nē sā jā m fē nu, bet patiesī bā tas nebija vajadzī gs.
Ļ oti noderē ja virve un drē bju š ķ ipsna.
Alus cienī tā jiem glā zes 0.5 velkas lī dzi, ar mazajiem mokā s vilkt lī dz bā ram.
Paņ ē mā m paš i savus pludmales dvieļ us, viesnī cā dod par 2 dinā riem dienā . 4 cilvē kiem tas bija dā rgi - 1000 rubļ u nedē ļ ā .
droš i 3 dinā ri dienā . 500 rubļ u nedē ļ ā . Par zā dzī bā m gan nesū dzas, droš ā k dokumentus un vē rtslietas glabā t zem atslē gas.
Tā pat ņ emiet lī dzi pozitī vu attieksmi. Centieties nesalī dzinā ties ar citā m valstī m. Tunisija ir atseviš ķ a valsts ar savu garš u, mentalitā ti un iezī mē m.
аватар anna_trojan
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Tunisijā atpū tā s pirmo reizi. Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c ceļ ojumu aģ entū ras un draugu ieteikuma. nebija velti. pludmale ir lieliska. lieliskas smiltis. skaidra jū ra. Mani iepriecinā ja tas, ka atš ķ irī bā no Turcijas nav nepiecieš ams apsē sties pie baseina. … Tomēr ▾ Tunisijā atpū tā s pirmo reizi. Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c ceļ ojumu aģ entū ras un draugu ieteikuma. nebija velti. pludmale ir lieliska. lieliskas smiltis. skaidra jū ra. Mani iepriecinā ja tas, ka atš ķ irī bā no Turcijas nav nepiecieš ams apsē sties pie baseina. ne pludmalē , ne restorā nā . ē diens ir labs. mū su gaumei un viedoklim - diezgan daudzveidī gs.
Animā cija ir ļ oti aktī va, pozitī va, jebkuram vecumam un tautī bai. Starp citu, viesnī cā ir daudz eiropieš u, ko var attiecinā t uz plusiem.
Patika hammam: daž ā das procedū ras, draudzī ga attieksme. darbinieki ir profesionā ļ i. pirmo reizi apmeklē ju "ī sto" hammam, un Turcijā redzē ju daudz tā dus.
Mī nusi ietver: 1. attā lums no centra - kā jā m nevar staigā t, tikai ar taksometru, tomē r tas ir lē ti.
2. pieticī gas telpas bez ledusskapja. Atkal bā rā vienmē r ir pieejams atdzesē ts ū dens.
3. Telpas nav pietiekami labi iztī rī tas.
rezultā ts. viesnī ca diezgan pieklā jī ga. mums patika. Atpū ta Tunisijā nelika vilties
парк в баре бассейн с горками сквер в ресторне отель кальянная минизоопарк
аватар Krebetka
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
1 Lieliska animā cija. Zē ni ir animatori, kas visu dienu smagi strā dā . Cieņ a. 2 Ē diens daudzveidī gs, lai gan reizē m pē c gaļ as bija rindas! 3 Pludmale ir tī ra, jū ra ir krā š ņ a, ne vienmē r ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu! 4 Istabas ir labi iztī rī tas. … Tomēr ▾ 1 Lieliska animā cija. Zē ni ir animatori, kas visu dienu smagi strā dā . Cieņ a.
2 Ē diens daudzveidī gs, lai gan reizē m pē c gaļ as bija rindas!
3 Pludmale ir tī ra, jū ra ir krā š ņ a, ne vienmē r ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu!
4 Istabas ir labi iztī rī tas.
5. Reģ istrē jies viesnī cā pirms laika, paldies!
6 Viens mī nuss - internets tikai reģ istratū rā .
2-местный номер
аватар Zazul
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Mē s atpū tā mies Samira Club 2013. gada augustā . Mē s devā mies no Pegas Touristik. 3 stundu lidojums no Kijevas uz Monastiru, tad apmē ram pusotru stundu ilgs pā rbrauciens uz Hammametu. Autobuss ir labs un gaisa kondicionē tā js. Pa ceļ am jū s redzē sit atkritumu kaudzes - nebrī nieties, to sauc par Tunisijas mentalitā ti). … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies Samira Club 2013. gada augustā . Mē s devā mies no Pegas Touristik. 3 stundu lidojums no Kijevas uz Monastiru, tad apmē ram pusotru stundu ilgs pā rbrauciens uz Hammametu. Autobuss ir labs un gaisa kondicionē tā js. Pa ceļ am jū s redzē sit atkritumu kaudzes - nebrī nieties, to sauc par Tunisijas mentalitā ti).
Viesnī ca nav slikta, nepretencioziem cilvē kiem. Viss ir tī rs, bet pieticī gs.
Istabā televizors bez pults, galds ar spoguli, krē sli, naktsgaldiņ i, gulta, 2 skapji, tualete ar duš u kopā , kondicionieris, maksas seifs. Noņ emts 2 reizes.
Viesnī ca atrodas paš ā jū ras krastā . Sauļ oš anā s krē sli ir bez maksas, matrač i ir bez maksas. Bā rā ir pieejams ū dens pudelē s. Kā pē c es koncentrē jos uz š o - mē s sā kā m lasī t atsauksmes par viesnī cā m ar 4.5 zvaigznē m - un viņ i tur pā rdeva ū deni, par sauļ oš anā s krē sliem arī maksā ja utt. Š eit viss ir bez maksas, un tas ir pluss viesnī cai.
Ē diens ir specifisks – vai nu ass, vai bezgarš ī gs. Bet tas ir IMHO, es redzē ju, kā lielā kā daļ a atpū tnieku ē da saldumus uz abiem vaigiem. Mī nuss: slikti mazgā ti persiki. Kad ņ emat, pievē rsiet uzmanī bu. Vakarā , kad ir daudz cilvē ku - daudz netī ru galda piederumu.
Nav sulas, ir kaut kas lī dzī gs kolai, merindai un spraitam un atš ķ aidī tam jupijam. Tā pē c labā k ir dzert ū deni. Kokteiļ i ir UPI un degvī na pā rpalikums. Bā rā labā k dzert tikai alu.
Kamieļ i un zirgi tieš ā m staigā pa pludmali, bet mū su pludmale bija iztī rī ta, tā pē c nebija par ko uztraukties. Bet, gā jā m pa pludmali lī dz ostai pa paš valdī bas pludmali, lū k, kur tā s š ausmas. Jū s nebaudā t skatu uz jū ru, bet domā jat, kā kaut kur nepakā pties).
Pilsē tā nav ko redzē t. Ja grasā ties pirkt kaut ko no suvenī riem, ņ emiet to tikai veikalos ar fiksē tā m cenā m.
Pie vecā s medī nas ir pā rtikas veikals - tur var nopirkt olī veļ ļ u, halvu utt.
Tunisijā galvenā valoda ir franč u, runā arī vā ciski, slikti zina angļ u valodu (bet tas atkarī gs, kam dabū . Piemē ram, reģ istratū rā administratore slikti runā ja, bet pavā rs labi). Wi-Fi ir bezmaksas viesnī cas vestibilā , bet lē ns.
Jū ra tī ra, silta kā svaigs piens. Smiltis ir baltas. Bet, vē jam pū š ot uz krastu, jū rā sā k peldē t pakas un citi atkritumi.
Atceļ ā gids liks nomainī t Tunisijas naudu pret eiro vai dolā riem, jo ​ ​ it kā ar tiem nevar maksā t beznodokļ u rež ī mā . Ja jū s gatavojaties kaut ko iegā dā ties, tad viss beznodokļ u maksā dinā ros). Protams, viņ i ņ em citu valū tu.
Kopumā , ja jums ir nepiecieš amas budž eta brī vdienas, Samira Club ir paredzē ts jums).
аватар tasja-sja
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Sveiki! ! ! Es vē los padalī ties ar savu ceļ ojumu. Uzreiz varu teikt, ka tas, kurš meklē greznī bu istabā s, nav priekš jums. Istabas ir pieticī gas, bez TV un arī ledusskapja. Par maksu paņ ē mā m gan seifu, gan ledusskapi. Tomē r neesmu dzirdē jis, ka kā dam bū tu kaut kas pietrū kst. … Tomēr ▾ Sveiki! ! ! Es vē los padalī ties ar savu ceļ ojumu. Uzreiz varu teikt, ka tas, kurš meklē greznī bu istabā s, nav priekš jums. Istabas ir pieticī gas, bez TV un arī ledusskapja. Par maksu paņ ē mā m gan seifu, gan ledusskapi. Tomē r neesmu dzirdē jis, ka kā dam bū tu kaut kas pietrū kst. Tā teikt "nodroš inā ts". Pā rsvarā runā jā m franciski, runā jā m vā ciski, krieviski neviens nesaprot. Lielā kais mī nuss telpā s ir dzirdamī ba (bet pieļ aujama). Restorā nā ē diens mums atbilst, saldumi bija virsū . Grilē t reizi nedē ļ ā , lai gan vecos laikos saka, ka bija biež ā k. Baseinā viņ i peldē jā s reti, pā rsvarā no rī ta, kad cilvē ku tikpat kā nebija. Pludmalē pavadī jā m visu dienu - jū ra ir tī ra un caurspī dī ga, pie krasta peld daudz zivju, un galvenais, tik siltu jū ru nebiju redzē jusi, tajā varē ja sē dē t visu dienu. Daudz ū dens aktivitā š u un par zemu cenu. Bijā m apmierinā ti ar animā ciju. Viesnī ca atrodas starp veco un jauno Hammametu, brauca ar taksi, cena ir tā da pati. Old Hammamet ir tiem, kam patī k staigā t pa apkā rtni (š auras ieliņ as), un Jaunajā ir daudz mū sdienī guma (veikali, statujas, osta). Bijā m uz Sahā ru 2 dienas (bez bē rniem), patika. Bijā m bazā rā Nabeulā , man tas nav nekas ī paš s. Bē rni jā ja ar kamieļ iem – tā bija viņ u mī ļ ā kā izklaide. Kopumā viesnī ca bija apmierinā ta. Ja neesat ī paš i izvē lī gs, droš i izvē lieties š o viesnī cu. Starp citu, iekļ uvā m Ramadā nā un cilvē ku bija maz, bet pē dē jā s 2-3 dienā s vietē jie atpū tnieki appludinā ja visu baseinu (tā kā sievietes nevar izģ ē rbties, peldē jā s peldkostī mos, ietinuš ā s no galvas lī dz kā jā m) skats nav ī paš i patī kams. Bet tas mū s neapturē ja, Es atkā rtoju, mē s visu dienu bijā m jū rā...Cena atbilst kvalitā tei
амфитеатр музей в старом хаммамете роза пустыни новый Хаммамет
аватар angell-1
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Tunisijā atpū tos paš ā s sezonas beigā s: oktobrī (vē lā k nav jē gas). Priecē relaksā cija. Viesnī ca atstā ja ļ oti labu iespaidu. 1) Istabas ir mā jī gas, bet gaisa kondicionieris ir centrā lais. Vakarā gribē ju sasildī t istabu. … Tomēr ▾ Tunisijā atpū tos paš ā s sezonas beigā s: oktobrī (vē lā k nav jē gas). Priecē relaksā cija. Viesnī ca atstā ja ļ oti labu iespaidu.
1) Istabas ir mā jī gas, bet gaisa kondicionieris ir centrā lais. Vakarā gribē ju sasildī t istabu. Diemž ē l tas neizdevā s. Bet viņ i man atnesa segu pē c pieprasī juma. Un viņ i tik ļ oti centā s, ka atnesa pat 3 gabalus vienam. Jū s varat izvē lē ties istabu bez problē mā m un bez papildu samaksas. Ē nā , saulainā vietā , dā rzā , netā lu no reģ istratū ras, prom no visiem.
2) Ē diens bija ļ oti garš ī gs. Var teikt, ka tas nav tas pats. Lai kā es centos lē kt uz aerobiku, staigā t un peldē t, punktus ieguvu secī bā . Nevarē ju pretoties gardajiem naš ķ iem.
3) Viesnī cas teritorija ir maza, bet viss nepiecieš amais ir. Pat spa. Starp citu, jū s tiksiet vilinā ts doties ar taksometru uz talasoterapijas centru. Vispirms pā rbaudiet savu, lai salī dzinā tu. Viesnī ca ir lē tā ka.
4) Personā ls ir ļ oti pretimnā koš s un draudzī gs. Dzeramnauda nav ubagoš ana. Klusums jums. Un viņ i uzvedas cienī gi. Tajos nav nekā nepatī kami verdziska.
5) Animā cija ir smieklī ga. Kad viņ i gatavoja vakara š ova programmu, tas bija kā ikdienas koncerts pionieru nometnē . Bet katru vakaru uz skatuves notiek grupu dejas. Man atgā dina aerobiku. Vispirms bē rniem, pē c tam pieauguš ajiem. Ļ oti interesanti. Viesnī cā ir daudz animatoru. Visi jauni, ļ oti skaisti un uzvedas kā karaļ i.
Ļ oti iesakā m š o viesnī cu. Labā kā cenas un kvalitā tes attiecī ba.
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Lieliska viesnī ca savā m zvaigznē m! Š ī ir mana treš ā vizī te š ajā valstī . Ē diens viesnī cā ir labs, bet kā jau visā s š ā da "lidojuma" viesnī cā s pē c nedē ļ as atpū tas kļ ū st garlaicī gi. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca savā m zvaigznē m!
Š ī ir mana treš ā vizī te š ajā valstī .
Ē diens viesnī cā ir labs, bet kā jau visā s š ā da "lidojuma" viesnī cā s pē c nedē ļ as atpū tas kļ ū st garlaicī gi. Gaļ a - mā jputni, kazas, liellopu gaļ a. Augļ i - bumbieri, ā boli, melones. Zivis - karpas un stavridas jebkurā formā , svaigas. Ē damzā les (un š ī ir tikai ē damistaba, nedaudz labā ka par padomju laiku) servē š ana atstā j ko vē lē ties, tiem kam ir Visi ec jā stā v rindā pē c alkohola, dod porcijas, jā iet kā jā m vai ieņ emt vietu (galdu) pie bā ra. Ū dens uz rokassprā dzes tiek dots rokā s pudelē ar vai bez gā zes pē c izvē les. Sulas labā k nedzert, Yupi krā sas. Alus gandrī z bez garš as, bet auksts caurums. Vietē jais vī ns ir sauss, vienmuļ š . Degvī ns ir stramms, tā pē c dž inu labā k sajaukt ar taborī nu (vietē jais dzē riens, kas gatavots no tā diem augiem kā vermuts).
Pludmalē un pie baseina ir arī bā rs, kas atvē rts lī dz pulksten 18.
Nekā das animā cijas, pat pē c alkohola lietoš anas, no galvas iegaumē tas animatoru kustī bas un stulbi joki bē rniem.
Viesnī cas atraš anā s vieta ir ē rta, blakus ir auto noma, blakus diskotē ka. 10 minū tes gar pludmali, ir izeja uz ielu. kur ir visi nepiecieš amie veikali par normā lu cenu dabisks paklā js ar vietē jiem ornamentiem - 210 buki 270x150. Taksometrs uz pilsē tu ir 4 dinā ri.
Uz citā m pilsē tā m iesaku braukt ar starppilsē tu taksometru - apmē ram 12 dinā ri 100 km, nekā par ekskursijā m maksā t 35-45 dolā rus, vienī gais, kas pilsē tā s jā maina ir tas pats taksis bet citā stacijā , bet tas nav grū ti .
Laikapstā kļ i ir stabili š ajā gadalaikā (oktobris) 24-28, jū ras rī ts - 19-20, diena 22-24.
Thalassa fondi tiek pā rdoti 2 salonos, netā lu no policijas iecirkņ a un skolas pie ceļ a uz medī nu un pē c medinas pagriezieties pa kreisi apmē ram 3 kvartā lus labajā pusē .
Lai visiem jaukas brī vdienas!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Irena32
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Cienī jamie tū risti. Viesnī ca ir tikai klases. Sā kumā bija bail iet, bet tad visas š aubas tika kliedē tas. Mī nusi: monotons ē diens un š ovu animā cijas, plusi: daudz cilvē ku, spē cī ga animā cija, liela teritorija, var satikt tautieš us. … Tomēr ▾ Cienī jamie tū risti. Viesnī ca ir tikai klases. Sā kumā bija bail iet, bet tad visas š aubas tika kliedē tas. Mī nusi: monotons ē diens un š ovu animā cijas, plusi: daudz cilvē ku, spē cī ga animā cija, liela teritorija, var satikt tautieš us. Bijā m ekskursijā s pa Sahā ru (2 dienas) un Kartā gā , vienkā rš i super. Mē s ar vī ru izgā jā m cauri Coral Travel, nekā das kavē š anā s nebija. Viesnī ca, jā saka, nav lē ta, bet viss ir! Aizejiet, nenož ē losiet. Pamatā viņ i runā franč u, vā cu un angļ u valodā .
горки вид номера изнутри главный вход вид номера снаружи
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Uzturē š anā s laiks: 2009. gada maijs Atpū ta ar ģ imeni. Viss ir ļ oti forš i, bē rniem un pieauguš ajiem lieliska brī vdiena. Dmitrijs … Tomēr ▾ Uzturē š anā s laiks: 2009. gada maijs
Atpū ta ar ģ imeni. Viss ir ļ oti forš i, bē rniem un pieauguš ajiem lieliska brī vdiena. Dmitrijs
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums ofan675
3 mēnešus atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums 152535
Lidojam 31. augustā.
13 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен в 5 км от центра г. Хаммамет. Гостиница впервые распахнула свои двери гостям в 1968 году, а последний ремонт произведен в 2010 г. Отсюда можно легко добраться до главных достопримечательностей региона. Отель подойдет для семейного отдыха или для романтических путешествий.

Atrašanās vieta Расстояние от отеля до аэропорта Энфиды составляет 43 км, Монастира – 103 км, Туниса – 67 км.
Pludmales apraksts Протяженность пляжа – 120 м. Ширина – 30 м.
 • 1. rinda
Viesnīcā

К услугам амфитеатр, TV room, камера хранения багажа. Специальные диетические меню (по запросу). На территории есть магазины.

 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • transfērs uz/no lidostas
 • bankomāts
Bērniem Аренда детских колясок платно.
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports Компьютерные игры (платно), мини-футбол, мини-гольф, водные лыжи, банан (платно), парашют (платно), каноэ, водный велосипед, стрельба из лука, водное поло, дартс. Освещение, оборудование и уроки тенниса – платно.
 • akvaparks un slidkalniņi
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • sporta zāle
 • jogas nodarbības
Telpu apraksts

Отель предлагает 465 номеров. Состоит из комплекса бунгало.

Istabās

В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, ТВ, мини-холодильник (платно), сейф (платно).

 • vanna/duša
 • $
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija $
 • tālrunis $
 • balkons/terase
Adrese Avenue de la Paix, 8050 Hammamet, Tunisie.
Tālruņi: Tel: +216 72 226 484
Tīmekļa vietne: Samira Club
FAQ