Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Marsa Alam

Marsa Alam  • 
Marsa Alam  • 
Marsa Alam  • 
№4. Satajas rifs
Marsa Alam  • 
Marsa Alam  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Marsa Alam pievienot stāstu
Apbrīnojami
Ļ oti jauka viesnī ca ar lielisku ē dienu, lielisku apkalpoš anu no personā la.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Ideāla atpūta. Brīnišķīgs atvaļinājums.
Bijā m viesi viesnī cā Iberotel Costa Mares. Viesnī ca ir ļ oti moderna un gaumī gi iekā rtota. Numuri ir plaš i un ē rti. Mums bija istaba ar skatu uz lī ci, un tas bija neticami.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Tas ir bijis patīkams brauciens
Mums bija patī kama uzturē š anā s, lielisks garastā voklis, lielisks personā ls, ē diens bija ļ oti izcils, katram ir kaut kas, brokastis ir ī paš as, daudz veidu garš ī gi ē dieni, pusdienas pludmalē bija kvalitatī vas, ...
 •  2 mēnešus atpakaļ
Ļoti skaista viesnīca!!!!!!!
Viesnī ca ir ļ oti laba. Jū ra. Restorā ns. Istabas. Pā rvaldnieks. Reģ istratū rā pieklā jī gs krieviski runā još s Kamels.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Super jauka uzturēšanās.
Viesnī ca kopumā ir ļ oti tī ra un labi pā rvaldī ta. Izvē le un jo ī paš i ē diena kvalitā te bija iespaidī ga.
 •  3 mēnešus atpakaļ
lielisks serviss!
Iberhotel Costa Mares izceļ as ar augstu apkalpoš anas lī meni, tī rī bu, draudzī gumu un ļ oti labu ē dienu. 5 zvaigž ņ u viesnī ca pē c Š veices standartiem.
 •  5 mēnešus atpakaļ
paradīze
Tieš ā m labi, mierī gi pieci. Jū nijā es š eit atpū tos ar savu meitu, viss bija super. Man ļ oti patika jū ra, smilš aina pludmale un seklais lī č a ū dens ir ideā li piemē rots bē rnam.
 •  5 mēnešus atpakaļ
labi
Viesnī ca ir jauna. Atvē rts 2021.  gada martā , kamē r viss ir jauns un ideā lā stā voklī . Viesnī cas dizains ir ļ oti stilī gs un moderns, teritorija ir sakopta un diezgan zaļ a.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Relaksācija
Man ļ oti patika atpū ta jaunajā viesnī cā : ē diens super garš ī gs, daudzveidī gs, baseins forš s, pludmale blakus, un jū ra ir tikai brī nums, var redzē t zivis, koraļ ļ us, bruņ urupuč us, ir dugonga jū ra ...
 •  6 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca, apkalpošana un ēdināšana augstā līmenī, super animācija!
Ļ oti laba viesnī ca, attī stī ta infrastruktū ra, krā š ņ a jū ra, viss super! ! ! Viesnī cu mums ieteica tū roperators, mums viss ļ oti patika: 10 no 10) Milzī ga teritorija ar attī stī tu infrastruktū ru, apkalpoš...
 •  9 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Marsa Alam