Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Marsa Alam

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.2
 • 
Novērtējums 9.5
 • 
Tomēr...
Marsa Alam  • 
Marsa Alam  • 
Marsa Alam  • 
№4. Satajas rifs
Marsa Alam  • 
Marsa Alam  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Marsa Alam pievienot stāstu
forši
Ļ oti laba viesnī ca, cik es domā ju? man? un pakalpojums? uga un labs ē diens. Vai? ym priekš rocī ba ir tuvu attā lums? par? ? no jū ras.
 •  3 dienas atpakaļ
Stanowczo polecam!! ????
Viesnī ca godny polecenia. Wysoki standarts. Przestronne i czyste pokoje. Znakomity widok. Zr? ? nicowane strefy odpoczynku (w tym Stefaniszyn). Pyszne jedzenie. Przemi?
 •  4 dienas atpakaļ
Ideāls attēls atpūtai
Ideā ls attē ls atpū tai Pavadī ju 2 nedē ļ as š ajā paradī zē Ļ oti atmosfē ra un ģ imenes viesnī ca.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Mājīga neliela viesnīca ar itāļu dvēseli
Sveicinā ti, dā rgie draugi, domubiedri un ceļ otā ji! Vē los padalī ties iespaidos par savā m 31. brī vdienā m Ē ģ iptē .
 •  5 dienas atpakaļ
Brīvdienas kūrortā Jaz Maraya Resort 5*
Brī vdienas Ē ģ iptē Esmu Ē ģ iptes fane, daž ā dā s vietā s esmu bijusi vairā k nekā.10 reizes. Mana aģ ente ieteica man doties uz š o viesnī cu, pamatojoties uz viņ as tū ristu atsauksmē m.
 •  1 nedēļa atpakaļ
Super viesnīca ģimenēm
Brī vdienas kopā ar ģ imeni Mē s palikā m š ajā viesnī cā.2 nedē ļ as Pozitī vā puse: viesnī ca ir viena no svaigā kajā m, kurā esam bijuš i visā mū su dzī vē .
 •  1 nedēļa atpakaļ
Lielisks ciems!!!
Sveiki visiem, no 2020.  gada 20. lī dz 27. septembrim es atpū tī jos kopā ar savu mā su š ajā ciematā.23, un tā s bija patieš ā m lieliskas brī vdienas.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Jauka, svaiga un autentiska viesnīca
Viena no tā m viesnī cā m, kuras sirdij ir 100% Svaiga, stilī ga, iespaidī ga, un saraksts turpinā sies mū ž ī gi. Es noteikti gribu atgriezties.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Es to pasūtītu vēlreiz
Ļ oti labs serviss Bija prieks tur atrasties. Istabas bija tī ras un ē diens garš ī gs. Laba satiksme ar lidostu, nav pā rā k tā lu no pludmales un nirš anas centra.
 •  4 nedēļas atpakaļ
ATKAL UN ATKAL AR PRIEKU
Brī niš ķ ī ga vieta Pē c trim gadiem es ar draugiem atgriezos Marsa Alam un š ajā viesnī cā (kas kopš tā laika ir mainī jusi ī paš nieku).
 •  3 nedēļas atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Marsa Alam