Iberotel Costa Mares 5*– Atsauksmes

31
Novērtējums 10.010
pamatā
31 atsaukt
№3 viesnīcas reitingā Marsa Alam
10.0 Numurs
10.0 apkalpošana
10.0 Tīrība
10.0 Uzturs
9.9 Infrastruktūra
Iberotel Costa Mares atrodas Marsa Alam. Sastāv no vairākām ēkām. Atvērts 2020. gadā. Piemērots gan jauniešiem, gan ģimenēm.Vairāk →
аватар michaela.holasova85
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izcila viesnī ca. Pavadī ja neaizmirstamas brī vdienas ar draugiem. Apkalpojoš ais personā ls ļ oti pieklā jī gs. Visi mū su lū gumi tika uzklausī ti un stingri izpildī ti. Istabā s viss ir tī rs. reģ istratū ras darbinieki ir vienkā rš i lieliski??? ?. … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca. Pavadī ja neaizmirstamas brī vdienas ar draugiem.
Apkalpojoš ais personā ls ļ oti pieklā jī gs. Visi mū su lū gumi tika uzklausī ti un stingri izpildī ti.
Istabā s viss ir tī rs.
reģ istratū ras darbinieki ir vienkā rš i lieliski??? ?
аватар hhruba16
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliska viesnī ca ar augstu apkalpoš anas lī meni, kas atbilst 5 zvaigznē m. Vieta, kur gribas atgriezties vē lreiz. Atsaucī gs personā ls, profesionā li pavā ri, sakopta teritorija. Skaisti, plaš i numuriņ i. Tikai pozitī vas emocijas. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca ar augstu apkalpoš anas lī meni, kas atbilst 5 zvaigznē m. Vieta, kur gribas atgriezties vē lreiz. Atsaucī gs personā ls, profesionā li pavā ri, sakopta teritorija. Skaisti, plaš i numuriņ i. Tikai pozitī vas emocijas.
аватар koenraad.vranckx
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man ļ oti patika! Lielisks ē diens, un viss ir ļ oti labs un pieklā jī gs, manuprā t, labā kā viesnī ca no visā m apmeklē tajā m, bet! Man ļ oti patī k! Istaba ļ oti tī ra, apsildā mi baseini, jū ra vē sa, bet … Tomēr ▾ Man ļ oti patika! Lielisks ē diens, un viss ir ļ oti labs un pieklā jī gs, manuprā t, labā kā viesnī ca no visā m apmeklē tajā m, bet! Man ļ oti patī k!
Istaba ļ oti tī ra, apsildā mi baseini, jū ra vē sa, bet tī ra! Lieliski!
аватар kotous643
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Bijā m viesi viesnī cā Iberotel Costa Mares. Viesnī ca ir ļ oti moderna un gaumī gi iekā rtota. Numuri ir plaš i un ē rti. Mums bija istaba ar skatu uz lī ci, un tas bija neticami. Pa logu varē jā m redzē t skaistas palmas, kuģ us un saullē ktus. … Tomēr ▾ Bijā m viesi viesnī cā Iberotel Costa Mares. Viesnī ca ir ļ oti moderna un gaumī gi iekā rtota. Numuri ir plaš i un ē rti. Mums bija istaba ar skatu uz lī ci, un tas bija neticami. Pa logu varē jā m redzē t skaistas palmas, kuģ us un saullē ktus. Apkalpoš ana reģ istratū rā ir lieliska. Viņ i dara visu iespē jamo, lai padarī tu jū su uzturē š anos neaizmirstamu. Numuri tiek uzkopti katru dienu, un katru dienu, atgriež oties savā istabā , jū s atradī siet pā rsteidzoš u darinā jumu, kas izgatavots no dvieļ iem, ziedu ziedlapiņ ā m un lapā m. Pludmales dvieļ i tiek mainī ti katru dienu. Mini bā rs tiek papildinā ts katru dienu pē c jū su pieprasī juma. Jebkuras tehniskas grū tī bas tiek atrisinā tas ā tri un bez problē mā m. Ē diens ir pā rsteidzoš s. Viss, ko izmē ģ inā jā m, bija garš ī gi. Esmu vegā ns, un man bija daudz ē dienu, no kuriem izvē lē ties.
аватар lubospros6
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ir ļ oti laba. Jū ra. Restorā ns. Istabas. Pā rvaldnieks. Reģ istratū rā pieklā jī gs krieviski runā još s Kamels. Centī gs. Es iesaku. Labas telpas. Tī ri. Pludmale ir smilš aina. Lī cis ir mierī gs. Bā ri piekrastē netā lu no jū ras. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir ļ oti laba. Jū ra. Restorā ns. Istabas.
Pā rvaldnieks.
Reģ istratū rā pieklā jī gs krieviski runā još s Kamels. Centī gs. Es iesaku. Labas telpas. Tī ri. Pludmale ir smilš aina. Lī cis ir mierī gs. Bā ri piekrastē netā lu no jū ras.
аватар sevastianovmac
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Iberhotel Costa Mares izceļ as ar augstu apkalpoš anas lī meni, tī rī bu, draudzī gumu un ļ oti labu ē dienu. 5 zvaigž ņ u viesnī ca pē c Š veices standartiem. No reģ istratū ras, istabas un dā rza lī dz bā ra/restorā na personā lam visi ir pieklā jī gi, izpalī dzī gi un, kā minē ts, ļ oti draudzī gi. … Tomēr ▾ Iberhotel Costa Mares izceļ as ar augstu apkalpoš anas lī meni, tī rī bu, draudzī gumu un ļ oti labu ē dienu.
5 zvaigž ņ u viesnī ca pē c Š veices standartiem.
No reģ istratū ras, istabas un dā rza lī dz bā ra/restorā na personā lam visi ir pieklā jī gi, izpalī dzī gi un, kā minē ts, ļ oti draudzī gi. Dzē rienus var pasū tī t un pasniegt pie baseina, kā arī pludmalē.
Sauļ oš anā s krē sli pie baseina un pludmalē ir ļ oti ē rti.
Viesnī cai ir skaists stils. Tas ir pamanā ms pat traukos. Visi numuri ir ļ oti labi mē belē ti un pilnī bā aprī koti.
Vadī tā jus var atrast visur, un viņ i labprā t saņ ems jebkā das atsauksmes un tā s ī stenos. Vienkā rš i dariet man zinā mu, ja jums kaut kas ir nepiecieš ams.
Lagū na ir satriecoš a un vislabā k piemē rota snorkelē tā jiem, kuri meklē mieru un klusumu. Jū s varat iepeldē t tieš i no smilš u pludmales ū denī (bez peldē š anas apaviem) vai apmeklē t mā jas rifu kreisajā krastā ar skaistiem koraļ ļ iem un daudzā m zivī m.
Lagū nā var redzē t lielus jū ras bruņ urupuč us, kas ē d katru dienu, un dugongi tos apmeklē divas reizes dienā . Ieteicams arī bē rniem.
Lai gan ā rzemju tū ristu laivas kursē katru dienu, pirms atzī mes tiem jā pietauvojas jū rā , jo lagū na ir dabas liegums. Glā bē ji, piemē ram, Tamers, ī sos snorkelē š anas braucienos parā dī s mā jas rifu un tā iemī tniekus. Viņ iem ir lielisks serviss! Lē ni un uzmanī gi skatoties, var pamanī t pat krokodilu zivi, akmeņ zivti, peldoš u murē nu, nemo u. c.
Izklaides programma viesnī cā ir laba un nav pā rspī lē ta.
Jū s varat izvē lē ties starp galveno restorā nu un pludmales restorā nu. Pusdienas laikā jū s varat arī pasū tī t ē dienu vai uzkodas no baseina bā ra. Ir liela izvē le visā m gaumē m un liela. Liellopa fileju jeb antrekotu pasniedz vismaz katru otro dienu vienā vai otrā veidā.
Jū s tiksiet lutinā ts ar daž ā diem augļ iem un gardiem desertiem. Piedā vā jumu papildina papildu jumta bā rs.
Tā pē c š ī viesnī ca ir ieteicama ikvienam, kas vē las mieru, labu kvalitā ti un lielisku snorkelē š anu brī vdienu laikā .
аватар saramichael262
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Tieš ā m labi, mierī gi pieci. Jū nijā es š eit atpū tos ar savu meitu, viss bija super. Man ļ oti patika jū ra, smilš aina pludmale un seklais lī č a ū dens ir ideā li piemē rots bē rnam. Mana meita tikpat kā netika ā rā no ū dens, smī nē ja ar smiltī m, tad spē lē jā s ū denī , labi, ka paķ ē ra saules aizsargkrē mu ar maksimā lu koeficientu, noteikti bū tu piededzis, jo ž ē l bija velciet bē rnu istabā no tā das jū ras. … Tomēr ▾ Tieš ā m labi, mierī gi pieci. Jū nijā es š eit atpū tos ar savu meitu, viss bija super. Man ļ oti patika jū ra, smilš aina pludmale un seklais lī č a ū dens ir ideā li piemē rots bē rnam. Mana meita tikpat kā netika ā rā no ū dens, smī nē ja ar smiltī m, tad spē lē jā s ū denī , labi, ka paķ ē ra saules aizsargkrē mu ar maksimā lu koeficientu, noteikti bū tu piededzis, jo ž ē l bija velciet bē rnu istabā no tā das jū ras. Man patika istabiņ a, mā jī ga, ar balkonu, tī rī ja katru dienu, ļ oti labi, pat no stū riem viss tika rū pī gi izslaucī ts, ko meita tur vilka. Ē diens garš ī gs, daudz augļ u, sulas. Man patika animā cija, miniklubs, rotaļ u laukums. Mē s ar prieku nā ksim vē lreiz.
аватар kamilmakula61
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ir jauna. Atvē rts 2021.  gada martā , kamē r viss ir jauns un ideā lā stā voklī . Viesnī cas dizains ir ļ oti stilī gs un moderns, teritorija ir sakopta un diezgan zaļ a. Mums tika dota agrā reģ istrē š anā s pulksten 8:00 bez papildu maksas. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir jauna. Atvē rts 2021.  gada martā , kamē r viss ir jauns un ideā lā stā voklī . Viesnī cas dizains ir ļ oti stilī gs un moderns, teritorija ir sakopta un diezgan zaļ a. Mums tika dota agrā reģ istrē š anā s pulksten 8:00 bez papildu maksas.
Personā ls ir draudzī gs un izpalī dzī gs. Paturiet prā tā , ka viņ i nesaprot krievu vai ukraiņ u valodu, bet visi runā angliski daž ā dā s pakā pē s.
Mē s bijā m pā ris maija beigā s. Viesnī ca bija noslogota par 65%, pludmale pat pī ķ a laikā bija ne vairā k kā treš daļ a pilna, restorā ns arī vienmē r ir brī vs, nav rindu un daudz brī vu galdiņ u.
Viesnī cu vadī tā ji vienmē r jautā , vai mums viss ir piemē rots un ko viņ i var darī t mū su labā . Es palū dzu mazā kus spilvenus, un viņ i tos atnesa uz manu istabu. Starp citu, gulta ir ļ oti ē rta. Katru dienu labi tī rī ts.
Man arī ļ oti patika ē diens. Daudzveidī gs un garš ī gs.
Brokastī s ir svaigas sulas un smū tiji, vienmē r ir iespē ja izvē lē ties svaigus augļ us, kafija arī ļ oti garš ī ga (bet kafija no aparā ta ir garš ī gā ka par to, ko viesmī ļ i ielej).
Pat tad, kad viņ i ieradā s brokastu vai pusdienu beigā s, viss ē diens bija pieejams, nekas nebeidzā s iepriekš.
Alkohols ir iekļ auts tikai vietē jais, un tas nav ī paš i garš ī gs. Tač u kokteiļ i man patika vairā k nekā iepriekš Ē ģ iptē satikti, jo pā rē jā s kokteiļ a sastā vdaļ as ir kvalitatī vas. Alus ir ok. Dzē rieni no mini bā ra ir bez maksas un tiek atjauninā ti katru dienu.
Iekļ auts arī viens bezmaksas a la carte restorā na apmeklē jums (2 restorā nu izvē le). Mē s bijā m zvejā . Man patika vienkā rš i ainavu maiņ as dē ļ , bet ē diens ir labs gan a la carte, gan parastā restorā nā.
Dienas laikā š ajos restorā nos varat uzkost burgerus vai sviestmaizes. Viņ i atved ē dienkarti ar cenā m, bet ir iekļ autas arī uzkodas viss iekļ auts sistē mā , tā s ir tikai cenas atpū tniekiem citā sistē mā.
Bū tu labā k, ja viņ iem bū tu divas atseviš ķ as ē dienkartes (ar un bez cenā m), lai nemulsinā tu atpū tniekus.
Š ī viesnī ca tika izvē lē ta, jo tā ir jauna un lī cī pie viesnī cas atrodas dugongs (jū ras govs) un jū ras bruņ urupuč i. Katru dienu redzē ju vairā kus bruņ urupuč us, bet jums ir jā piepeld pie tiem un jā zina vietas, kur viņ i ē d aļ ģ es. Glā bē ji no pludmales katru dienu peld ar tū ristiem un rā da bruņ urupuč us un vietas ar skaistiem koraļ ļ iem (glā bē ji valkā baltus T-kreklus un sarkanus š ortus). Bez viņ iem mē s nebū tu sapratuš i, kas š ajā lī cī ir tik neparasts. Tā pē c vē rsieties pie viņ iem, un viņ i jums visu parā dī s.
Jū rā ir gluda smilš aina ieeja, un rifi atrodas lī cī kreisajā pusē un lī dz tiem ir jā piepeld (ja nepiecieš ams, glā bē ji iedod glā bš anas vestes). Skaistā kie koraļ ļ i ir tur, kur pietauvojas kuģ i. Ir murē nas, stintes un desmitiem citu skaistu zivju sugu. Apkā rt ir skaistas koraļ ļ u grotas un tirkī za ū dens. Nedaudz tā lā k ir neliela klints, tur ir vē l vairā k zivju.
Paņ emiet lī dzi pleznas masku un zemū dens darbī bas kameru – nenož ē losiet. Ja tev nav maskas, bet teritorijā ir trī s mazi veikaliņ i ar visu nepiecieš amo.
Man ar dugongu ī paš i nepaveicā s. Manā atvaļ inā juma nedē ļ ā viņ a tikai vienu reizi parā dī jā s lī cī , kad es devos uz savu istabu. Un tagad grasī jā mies doties uz lidostu, nolikā m visu ekipē jumu, fotoaparā tu, izpeldē jā mies pē c jū ras, saģ ē rbā mies un gaidī jā m pā rsē š anos pie pludmales bā ra. Lī dz transfē ram bija palikuš as 30 minū tes, pludmalē redzu kaut kā du kustī bu. Glā bē ji stā sta, ka tur ir dugongs un peld, lai to parā dī tu tū ristiem. Nevilcinoties arī es peldē ju paskatī ties.
Paldies glā bē jiem, kas man iedeva savu masku un spuras??? ? Esmu viņ iem ļ oti pateicī gs. Un es viņ u redzē ju! Š ī aizvē sturiskā bū tne ir vismaz 3 metrus liela. jū ra? ? iespaidi!
Pamanī jā m, ka abas reizes dugongs parā dī jā s ap 15:00. Kad kuģ i devā s prom, un viesnī cas viesi izklī da no pludmales.
5 dienas laika apstā kļ i bija vienkā rš i ideā li.
Ū dens ir ļ oti dzidrs, un zivis neslē pā s koraļ ļ os.
Bet pē dē jā s 2 dienā s kļ uva vē jains, ū denī bija atkritumi un medū zas. Redzamī ba pasliktinā jā s, un koraļ ļ i dubļ ainajā ū denī neizskatī jā s tik spilgti. Pludmalē laiks mainī jā s no ļ oti komfortabla uz karstu. Tā pē c pā rbaudiet prognozi pirms laika. Tač u peldē š anu paspē jā m izbaudī t arī š ā dos laikapstā kļ os.
Viesnī cā ir animā cija, tač u, tā kā viesnī ca ir maza, negaidiet liela mē roga diskotē kas. Š ī ir vieta relaksē još ā m brī vdienā m. Ir arī aktivitā tes volejbola, boccia vai stiepš anā s veidā . Ir bē rnu klubs.
аватар claravalluzzy
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man ļ oti patika atpū ta jaunajā viesnī cā : ē diens super garš ī gs, daudzveidī gs, baseins forš s, pludmale blakus, un jū ra ir tikai brī nums, var redzē t zivis, koraļ ļ us, bruņ urupuč us, ir dugonga jū ra govs. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika atpū ta jaunajā viesnī cā : ē diens super garš ī gs, daudzveidī gs, baseins forš s, pludmale blakus, un jū ra ir tikai brī nums, var redzē t zivis, koraļ ļ us, bruņ urupuč us, ir dugonga jū ra govs. Patika animā cijas komanda, sporta animatori, daž ā das aktivitā tes, stiepš anā s, joga, volejbols, š autriņ as, boč o, zumba, ū dens aerobika, ū dens polo. Bē rnu animatore Dajana ir super! Bē rniem tas patī k, viņ i tur zī mē . Dajana skaisti zī mē sejas apgleznojumu, sejas apgleznoš anu uz rokā m un spē lē spē les bē rniem. Pieklā jī gs, draudzī gs personā ls. Lai lieliska atpū ta!
аватар Zein_Hani
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izcila viesnī ca. Pavadī ja neaizmirstamas brī vdienas ar draugiem. Apkalpojoš ais personā ls ļ oti pieklā jī gs. Visi mū su lū gumi tika uzklausī ti un stingri izpildī ti. Istabā s viss ir tī rs. Animatori ir vienkā rš i lieliski!. … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca. Pavadī ja neaizmirstamas brī vdienas ar draugiem.
Apkalpojoš ais personā ls ļ oti pieklā jī gs. Visi mū su lū gumi tika uzklausī ti un stingri izpildī ti.
Istabā s viss ir tī rs.
Animatori ir vienkā rš i lieliski!
Parādīt vairāk »


iemiesojums zorkiysokol
Pirmo reizi braucam uz Marsa Alamu, pirms tam Šarmu un Hurgadu. Dodamies uz šo viesnīcu novembra pirmajā pusē (8 pieaugušie), lasījām, ka tā tika atvērta šogad - tas bija viens no atlases kritērijiem. Kas atpūtās šajā viesnīcā vai The Three Corners Fayrouz - pastāstiet man, lūdzu, viesnīcas un Marsa Mubaraka līča plusus un mīnusus. Cik vējains ir pludmalē? Un arī iespēja un cik interesanti ir snorkelēt gar rifa sienu, kas dodas uz Three Corners? Vai Portgaliba ir ko darīt? Ko jūs ieteiktu apmeklēt? Paldies.
2 gadā atpakaļ  •  5 abonenti 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums focostamares
‹ Viesnīca Iberotel Costa Mares 5*
Atrakcijas
Satajas rifs
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Marsa Alam
Atpūta, Daba
Divino restorāns
Novērtējums 10.0
Ēģipte, Marsa Alam
Restorāni, kafejnīcas
Marsa līcis Mubaraks
Novērtējums 8.6
Ēģipte, Marsa Alam
Atpūta, Daba, Pludmales

Отель Iberotel Costa Mares расположен в городе Марса-Алам. Состоит из нескольких зданий. Открыт в 2020 году. Подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Ближайший аэропорт Марса-Алам находится в 62 км.
Pludmales apraksts Протяженность пляжа: 160 м. Причал будет доступен с января 2022 года.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Главный ресторан Corals с открытой террасой предлагает широкий выбор блюд интернациональной кухни на завтрак, обед и ужин. Ресторан Sands Beach, бар на пляже Sands, бар у бассейна

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский клуб от 4 до 12 лет.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Дартс. Массаж(платно).
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogas nodarbības  FREE 
Telpu apraksts

Всего 208 номеров.

Istabās

Телевизор, телефон, ванна/душ, фен, туалетно-косметические принадлежности, кондиционер, мини-бар, сейф, чайник/кофеварка, набор для чая и кофе, балкон/терраса.

Adrese KM 79 Qusseir – Marsa Alam Road – Marsa Alam
Tālruņi: +2012 0222 2782 +20 (2) 3854 1111 / 2020
Tīmekļa vietne: Iberotel Costa Mares
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.