Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Makadi līcis

Tūristu stāsti par Makadi līcis pievienot stāstu
apvedceļš
Mē s paņ ē mā m biļ eti uz 9 dienā m, un vairā kas tū risma aģ entū ras piedā vā ja š o viesnī cu, raksturojot to kā izcilu viesnī cu uz 5 dienā m.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Viesnīca vidēja, bet JŪRA visu piedod!!!
Viesnī cas nosaukums jā maina uz "atpakaļ uz pagā tni" Viss vecs, bet darbojas. Teritorija ļ oti liela, baseins arī milzī gs, pirmais no mī nusiem mū su brā lim ir ierobež otais alkohols, pareizā k sakot: alus beidzas pirms vakariņ ...
 •  2 mēnešus atpakaļ
Viesnīca ir pretīga
Š ī s ir manas dzī ves š ausmas! ! ! Man nepatī k rakstī t atsauksmes, vē l sliktā k tā s lasī t, nav laika, bet tagad tas ir pirmais, kas notiks izvē loties viesnī cu.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Es noteikti atgriezīšos šajā viesnīcā, man patīk viss
Ja jū s detalizē ti uzrakstī sit manu iespaidu par š o viesnī cu, tad domā ju, ka daž i cilvē ki atradī s laiku, lai izlasī tu odu lapiņ ā m ar 7.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca
Ir ko salī dzinā t. Viesnī cas puiš i ļ oti cenš as. Korpusi tiek remontē ti. Pē c remonta palikā m istabā ar skatu uz jū ru.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Izcila viesnīca!
Pā rē jais mums patika, neskatoties uz to, ka Ē ģ iptē , protams, ir vē jains un vē ss (vajag paņ emt vairā k siltas drē bes uz vakaru, var paņ emt sildī tā ju uz istabu, pē cpusdienā , kad saule karsta, mē s pat devos n...
 •  8 mēnešus atpakaļ
Mājīga viesnīca ģimenēm
Atpū tā s ar bē rnu, viss bija kā rtī bā . Labs ē diens, ē rta istabu atraš anā s vieta, laba administrā cijas attieksme.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Stella di mare pludmales kūrorts
Viesnī ca ir ļ oti vidē ja. Teritorija liela. Labi paveikti animatori, mū su ē kas apkopē ja (7174. kab. ). Jū s nebū siet izsalcis, salī dzinot ar citā m viesnī cā m (Sunrise ķ ē des, Barons), pludmale ir piemē rota tikai pi...
 •  8 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīcas cenas un kvalitātes attiecība
Ziemā palikā m viesnī cā , kopumā bijā m apmierinā ti! Skaista zaļ a un sakopta teritorija, strā dnieki nemitī gi pļ ā va zā lienu, lī dzinā ja celiņ us.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Notiek remonts
Viesnī ca varē tu pelnī t piecinieku, bet ir BET: 1. Apsildā mie baseini deklarē ti - nav apsildā mi vispā r. 20 grā di pē c Celsija ir par daudz.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Makadi līcis