Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Makadi līcis

Tūristu stāsti par Makadi līcis pievienot stāstu
Viesnīca ir pretīga
Š ī s ir manas dzī ves š ausmas! ! ! Man nepatī k rakstī t atsauksmes, vē l sliktā k tā s lasī t, nav laika, bet tagad tas ir pirmais, kas notiks izvē loties viesnī cu.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Es noteikti atgriezīšos šajā viesnīcā, man patīk viss
Ja jū s detalizē ti uzrakstī sit manu iespaidu par š o viesnī cu, tad domā ju, ka daž i cilvē ki atradī s laiku, lai izlasī tu odu lapiņ ā m ar 7.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca
Ir ko salī dzinā t. Viesnī cas puiš i ļ oti cenš as. Korpusi tiek remontē ti. Pē c remonta palikā m istabā ar skatu uz jū ru.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Izcila viesnīca!
Pā rē jais mums patika, neskatoties uz to, ka Ē ģ iptē , protams, ir vē jains un vē ss (vajag paņ emt vairā k siltas drē bes uz vakaru, var paņ emt sildī tā ju uz istabu, pē cpusdienā , kad saule karsta, mē s pat devos n...
 •  4 mēnešus atpakaļ
Mājīga viesnīca ģimenēm
Atpū tā s ar bē rnu, viss bija kā rtī bā . Labs ē diens, ē rta istabu atraš anā s vieta, laba administrā cijas attieksme.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Stella di mare pludmales kūrorts
Viesnī ca ir ļ oti vidē ja. Teritorija liela. Labi paveikti animatori, mū su ē kas apkopē ja (7174. kab. ). Jū s nebū siet izsalcis, salī dzinot ar citā m viesnī cā m (Sunrise ķ ē des, Barons), pludmale ir piemē rota tikai pi...
 •  5 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīcas cenas un kvalitātes attiecība
Ziemā palikā m viesnī cā , kopumā bijā m apmierinā ti! Skaista zaļ a un sakopta teritorija, strā dnieki nemitī gi pļ ā va zā lienu, lī dzinā ja celiņ us.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Notiek remonts
Viesnī ca varē tu pelnī t piecinieku, bet ir BET: 1. Apsildā mie baseini deklarē ti - nav apsildā mi vispā r. 20 grā di pē c Celsija ir par daudz.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Parastais 5, gaidāms vairāk
1. Ē diens viesnī cā ir garš ī gs, bez liekumiem. 2. Istabas katru dienu tika iztī rī tas ļ oti labi, dvieļ i arī mainī ti, pirmo reizi tā du redzu Ē ģ iptē .
 •  5 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca, klusa vide, garšīgi ēdieni, neuzbāzīga apkalpošana
Atpū ta tik liela kompā nija virs 100 cilvē kiem (korporatī vā brī vdiena). Neskatoties uz mū su lielo skaitu, reģ istrē š anā s noritē ja ā tri.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Makadi līcis