Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Makadi līcis

Tūristu stāsti par Makadi līcis pievienot stāstu
Ļoti forša viesnīca
Ļ oti laba viesnī ca. Garš ī gs un daudzveidī gs ē diens, draudzī gs personā ls, kvalitatī va uzņ emš ana (Saids ir gudrs, dzī vī bas glā bē js).
 •  8 mēnešus atpakaļ
Viesnīca nav problēma.
Pirmo reizi daudzos braucienos uz Ē ģ ipti viņ i mainī ja viesnī cu ķ ē di Albatross Peak un viņ iem bija taisnī ba. Ļ oti pieklā jī ga viesnī ca.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Kleopatra 2023. gada augustā
Uzturē jā s viesnī cā no 2023. gada 4. lī dz 11. augustam. liels ģ imenes uzņ ē mums ar 10 cilvē kiem. Daž i no mums ir bijuš i jau 3 un 4 reizes, bet mē s neredzē jā m ī paš as maizī tes.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Izcila viesnīca
Super viesnī ca, kurā vē lē tos atgriezties Mē s apmeklē jā m 2023.  gada janvā rī un jū nijā . Jauka teritorija, istabas ir nedaudz noguruš as, bet ne kritiskas.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Vairāk tur nebrauksim un arī citiem neieteiksim.
Ē ģ iptē bija 10. reizi, pē c 8 gadu pā rtraukuma. Viesnī ca LABRANDA ROYAL MAKADI tika izvē lē ta pē c ceļ ojumu aģ entū ras ieteikuma un daudzā m pozitī vā m atsauksmē m daž ā dā s interneta platform...
 •  11 mēnešus atpakaļ
Iesaku!!!!
Atpū tos ar dē lu - aprī lī.8 gadi. Iekritā m aktī vā s saules periodā , tā pē c atgriezā mies krā saini kā ī sti ē ģ iptieš i.
 •  1 gadā atpakaļ
Ne tas, ko gaidījām
Š orī t agri atgriezos un nolē mu dalī ties savā s domā s. Mums bija istaba ar skatu uz jū ru, ko es noteikti ieteiktu, tā pē c mums nebija jā cī nā s par sauļ oš anā s krē sliem, kas noteikti ir š eit; lielā k...
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīcas cenas un kvalitātes attiecība.
Atpū tā mies 2022. gada novembra sā kumā (9.11-16.11. 22) Tia Heights Macadi Bay 5 * viesnī cā . Pa labi no Tia atrodas pā ris Jaz viesnī cas, pa kreisi atrodas Xanadu viesnī ca, pē c tam Sunrise Cristal Bay.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca bija nedaudz pievilta, bet uzturēšanās bija lieliska
Sveicinā ti, dā rgie draugi, domubiedri un ceļ otā ji! Vē los padalī ties iespaidos par 29. atvaļ inā jumu Ē ģ iptē , 4.
 •  1 gadā atpakaļ
apvedceļš
Mē s paņ ē mā m biļ eti uz 9 dienā m, un vairā kas tū risma aģ entū ras piedā vā ja š o viesnī cu, raksturojot to kā izcilu viesnī cu uz 5 dienā m.
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Makadi līcis