Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Hurgada

Tūristu stāsti par Hurgada pievienot stāstu
Laba viesnīca
Atpū tā mies maija sā kumā , viss patika, tī ra jū ra, pludmale, istabas, labs ē diens, uz vietas ir animā cija, katru vakaru ir izklaides programma gan lieliem, gan bē rniem, viss ļ oti patika, noteikti.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Var. Lieliski piemērots 3 zvaigznēm.
Es atpū tos 2024.  gada aprī ļ a beigā s. Es ierados vakariņ u sā kumā un nekavē joties apsē dos. Viņ i prasī ja papildu samaksu 20 USD par labu istabu (daž i pat prasī ja 25 USD), es atteicos maksā t papildus.
 •  3 nedēļas atpakaļ
NAV PĒJAS!!!!!
Viesnī ca š ausmī ga, teritorija ļ oti liela, bet pilnī gi nesakopta, jū rmala netī ra, jū rā peld vieni rozā š ķ ī vji pē c ē š anas, papī ri, plastmasas pudeles.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Wi-Fi telpās nedarbojas.
Laba atraš anā s vieta. Ieeja jū rā laba, pludmale smilš aina, personā ls draudzī gs, Wi-Fi istabā s neķ eras.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca ar pieticīgiem numuriņiem negodīgiem uzņemšanas vadītājiem
Pirmo reizi Hurgadā devā mies ar mammu. Es gribē ju redzē t citus Ē ģ iptes kū rortus un pavadī t salī dzinoš i izdevī gas brī vdienas.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca par šo cenu.
Š ajā viesnī cā nakš ņ ojā m otro reizi, ar diviem bē rniem. Skaista kopta teritorija. Trī s peldbaseini (divi no tiem apsildā mi) un neliels akvaparks (trī s slidkalniņ i).
 •  4 mēnešus atpakaļ
Viņi zog, netīrus traukus.
Kad ieradā mies, mū s ielika istabā ar saplaisā juš u izlietni vannasistabā un viss bija š ausmī gi vecs. bija 4 no rī ta, bijā m ļ oti noguruš i, gā ju uz reģ istratū ru 5 reizes pajautā t kā pē c nav internet...
 •  5 mēnešus atpakaļ
Es domāju, ka tas ir stabils 4*, bet ne 5*
Ē rta vieta pastaigai! Centrā lā iela. Mē s reģ istrē jā mies agri, un mums tika pieš ķ irta istaba, kas bija ļ oti maza un nepavisam nebija ē rta.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Viesnīca ir laba, bet ir dažas nianses
Mē s ar vī ru atpū tā mies š ajā viesnī cā decembra sā kumā . Viesnī cā ieradā mies ap 11:30, aizpildī jā m papī rus un devā mies uz vē lajā m brokastī m.
 •  6 mēnešus atpakaļ
LABA VIESNĪCA, BET ANIMĀCIJA BOJĀJA SVĒTKUS.
Ja ierodaties jū rmalā un pavadā t vakaru bā rā vai savā numurā , tad š ī viesnī ca ir paredzē ta jums. Bet, ja vē laties izklaidi vakarā , tad meklē jiet citu vietu.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Hurgada