Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Hurgada

Tūristu stāsti par Hurgada pievienot stāstu
Ļoti laba viesnīca, taču ir svarīgi būt modram un uzmanīgam
Viesnī ca RiXos koncepcijas ietvaros ir diezgan pieklā jī ga. Tač u mana atsauksme par ko citu, kā pilnī gi pozitī vs iespaids, momentā ni tika atiestatī ts pē c maka pā rbaudes Hurgadas lidostā , kad tika fiksē ts, ka trū kst d...
 •  2 nedēļas atpakaļ
Kāpēc ne 5 zvaigznes?!
Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga. Esam š eit bijuš i 2 reizes un nenož ē lojam. Ē ģ iptē.18 reizes. Mē s apceļ ojā m daudzas valstis, bet Ē ģ ipte ir mū su mī lestī ba.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Brīvdienas Ēģiptē
Labdien, februā rī atpū tā mies š ajā viesnī cā , bijā m ļ oti apmierinā ti, numuriņ i plaš i, kā rtī gi, ē diens ideā ls, brokastis, pusdienas un vakariņ as, izvē le noteikti ir.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Slikts uzturs
Viesnī ca nemaz nav slikta. Personā ls ir draudzī gs, izņ emot restorā nu. Ja iedod viesmī lim 1 eiro, tad tu esi viņ a draugs uz visiem laikiem.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Viesnīca ļoti patika
Ļ oti laba ģ imenes viesnī ca. Tā teikt solī ds ē ģ iptieš u piecinieks! Cena par to parasti ir nedaudz augstā ka par vidē jo, bet tas ir pamatoti!
 •  3 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca
Atpū tā mies Hurgadas viesnī cā ROYAL STAR EMPIRE BEACH RESORT 3 *, viesnī ca laba, numuriņ š ar skatu uz pludmali, teritorija pie viesnī cas lieliska, ē diens patika.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Super
Š ī viesnī ca ir lieliska uzturē š anā s, relaksē još a, esam ļ oti apmierinā ti gan ar ē dienu, gan visa personā la gatavī bu.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca ceļojumam ar draugiem vai ģimeni
Abiem maniem draugiem ļ oti patika viss, sā kot no paš as ieraš anā s viesnī cā un pā rcelš anā s. Mums iedeva omulī gu istabiņ u pirmajā stā vā ar skatu (izeju) uz dā rzu, tur pat reizē m ielikā m sauļ o&...
 •  7 mēnešus atpakaļ
Laba ģimenes viesnīca
Viesnī ca ir laba, sirsnī ga ģ imene, atrodas uz rosī gas ielas. Istabas vecas, mē beles nobruž ā tas, viesnī ca 25 gadus veca, bet ē rta.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Rixos Premium Magawish kļuva par mums uz nedēļu!
Rixos Premium Magawish uz nedē ļ u kļ uva par mū sē jo! ! ! Tieš i to arī jutā m, jo ​ ​ bez uzmanī bas tajā nepaliksi (ja vē lies).
 •  7 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Hurgada