Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Hurgada

Tūristu stāsti par Hurgada pievienot stāstu
Budžets četri
Viesnī ca ir veca, numuriņ i ir redzē juš i labā kus laikus. Teritorija liela, kopta, ļ oti zaļ a. Ir trī s bā ri, ū dens parki, peldbaseins.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Pavasara brīvdienas mājīgā viesnīcā Giftun Azur 3*
No 3. lī dz 14. maijam atpū tā mies viesnī cā Giftun Azur. Maija sā kums Hurgadā jū tas kā ī sta vasara! Naktī virs 20, dienā.
 •  6 dienas atpakaļ
Pretīgi! Neticiet labajām atsauksmēm!!!
Pludmale: tā s gandrī z nav. Kaut kā ds kakts, kur peld visi atkritumi (spieķ i ar naglā m, pā rtikas atkritumi, blī ves utt. ). Piekļ uve blakus esoš ajai pludmalei aizliegta!
 •  4 nedēļas atpakaļ
Neiesaku, Ēģiptes atpūtniekiem nav ne jausmas par labām manierēm
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c drauga ieteikuma, pē c fotogrā fijā m un atsauksmē m likā s laba. Tač u, lai arī teritorija ir zaļ a, daudz zvirbuļ u, vā rnu un odu: bē rni iet sakosti kā vē jbakā m, pa#...
 •  1 mēnesis atpakaļ
Trauma
Diena? Es darī š u tikai to vienu i? animators? Mani izmantoja, kad es biju pa? iet? paš reizē jā situā cijā . Eh? starp citu, varbū t ir kur norī kot darbinieku?
 •  3 nedēļas atpakaļ
Briesmīga viesnīca
BRĪ DINĀ JUMS!!! ! Puiš i turieties tā lā k no š ī s viesnī cas. Tas nav 5 zvaigznes, kā iesniegts, tas nav pat 3 zvaigznes. Viesnī cas personā la sniegtais serviss ir vienkā rš i š ausmī gs.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Es nevienam neiesaku
Sveiki visiem. Parasti es neatstā ju atsauksmes par viesnī cā m, jo ​ ​ ir pietiekami daudz pozitī vu atsauksmju par daž ā dā m viesnī cā m, tač u š ī viesnī ca man un manai ģ imenei lika vilties.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Ļoti liela un skaista teritorija.
Pirmo reizi Ē ģ iptē. . pē c Turcijas tas ir š oks! Ieradā mies 5 no rī ta, saraucā m uzacis lī dz 11:00 un teicā m, ka nav sē dvietu (lai gan tobrī d viesnī ca bija gandrī z tukš a), istabu krā jums ir ļ oti vecs, ...
 •  2 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca ēģiptiešu pārim
Lielisks rajons, netā lu veikali, restorā ni, Senzo Mall. Pirmā rinda ar slē gtu lī ci. No raga kreisajā pusē var redzē t zivis, ī paš i pie pamestā s mola.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Brīvdienas ar alerģijām
Labdien Atpū tā s viesnī cā JŪ RAS KAIJA 21.03. 23 lī dz 28.03. 23. Es atgriezos no Ē ģ iptes - tas, iespē jams, ir vissvarī gā kais, un es pateicos operatoram par to.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Hurgada