Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Hurgada

Tūristu stāsti par Hurgada pievienot stāstu
Visgodīgākais pārskats
Š ajā viesnī cā atpū tā mies trijatā ar draugiem. norē ķ inu Viesnī cā ieradā mies 11:30, zā lē bija daudz cilvē ku, kas gaidī ja reģ istrē š anos.
 •  vakar
Neatbilst 4. kategorijai*
Viesnī cā tagad 2023. gada novembris. Viesnī ca absolū ti neatbilst deklarē tajai kategorijai! Š is ir 3*, ne vairā k. Telpā s nav nekā , izņ emot ļ oti zemas kvalitā tes š ampū nu un ž eleju.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Jauka viesnīca
Ļ aujiet citiem, apmierinā tiem un neapmierinā tiem, runā t par viesnī cu un tā s komfortu. Vē los izteikt siltu vā rdu jū ru divā m krievu skaistulē m, kuras ir jebkura pasā kuma, ko viesnī cas teritorijā organizē animatoru...
 •  3 nedēļas atpakaļ
Jauka viesnīca ar brīnišķīgu pludmali
Atpū tā mies Coral Beach Hurghada 4* kopš.2023. gada novembra sā kuma. Š ī ir pirmā reize š ajā viesnī cā , nevis pirmā Ē ģ iptē , proti, ir ar ko salī dzinā t.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Tas nemaz nav 5* pakalpojums
Otro reizi š eit pē c 2 gadiem, viesnī cas degradā cija...un apkalpoš ana. Š obrī d paturiet prā tā lielā ko renovē jamo baseinu, uz kuru paveras skats no teritorijas labajā pusē esoš ajā m villā m.
 •  4 nedēļas atpakaļ
Jauka viesnīca, bet ne krieviem
Vakar atgriezos un uzreiz gribu uzrakstī t atsauksmi, ceru, ka kā dam noderē s. Nodaļ ai ir daudz priekš rocī bu: tī rī ba, garš ī gs ē diens, daudz bē rnu izklaides, modernas telpas, daudz bā ru un restorā nu, tī ra jū...
 •  1 mēnesis atpakaļ
Īpaši draudzīgs viesnīcas personāls
No 21. lī dz 28. oktobrim viņ š kopā ar sievu atpū tā s 4 zvaigž ņ u Marlin Inn Azur Resort 4* viesnī cā Hurgadā , Ē ģ iptē .
 •  1 mēnesis atpakaļ
Sinbadu izvēlos trešo reizi
Mā jī ga viesnī ca, draudzī gs personā ls, garš ī gi ē dieni, rū pī ga uzkopš ana, viesmī lī gs personā ls, daudzas neaizmirstamas ekskursijas no Sinbadas.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Tālu no MAĢIJAS
Plusi: -1 lī nija, jū ra redzama no vairuma viesnī cas numuriņ u, arī no gaiteņ a, patī kami papusdienot un no ē dnī cas redzē t jū ru.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Šausmas! Nekas nav patiess
Izvē lē jā mies viesnī cu mazam bē rnam (bē rnu ē dienkarte, rotaļ u laukums, animatori, baseins, gultiņ a), ieradā mies 17:30, viesnī cā bijā m 20:30, gids mū s pat nesanā ca.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Hurgada