Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Hurgada

Tūristu stāsti par Hurgada pievienot stāstu
Briesmīga viesnīca!!!
Es neiesaku š o viesnī cu, personā ls ir briesmī gs, sanitā rija, viesnī ca un apkā rtne ir netī ra. No istabas tika nozagta nauda un ķ ē de, darbinieki tikai paraustī ja plecus un teica, ka paš i esam vainī gi zā dzī bā...
 •  1 mēnesis atpakaļ
Jūs lasāt šo atsauksmi, jo vēlaties uzzināt, kāpēc šī viesnīca ir lētāka nekā visas pārējās
Š ī viesnī ca atrodas vistā lā k uz ziemeļ iem no Hurgadas. Tā lā k tuksneš i, nepabeigti un El Gouna jau sā kas. Š ī s viesnī cas numuri ir gan viesnī cas, gan privā ti.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Tāpat kā Kanāriju salas par minimālām izmaksām!
Viesmī lī gs personā ls, brī niš ķ ī gi skati, daudzveidī ga virtuve, garš ī gi ē dieni, svaigi spiestas sulas no mango, zemenē m, izsmalcinā ti deserti, daudzas vietas neaizmirstamā m fotogrā fijā m, gluds saulriets j&#...
 •  2 mēnešus atpakaļ
Briesmīga viesnīca, NEIESAKU
Istabas trī svietī gas, netī ras, dozatoros ir tikai duš as ž eleja, š ampū ns viņ u viesnī cā nav iekļ auts. Kopī gā s tualetes ir netī ras, tualetes papī rs parasti ir greznī ba, pā rtika, pie ieejas dod vienu sal...
 •  2 mēnešus atpakaļ
iespējams, bet nav tā vērts
Ierados no atvaļ inā juma pirms 3 dienā m, atpū tos ar bē rniem š ajā viesnī cā no 2022. gada 16. lī dz 25. novembrim. Sā kš u ar sev svarī gā ko, un to noderē s ikvienam, ja dodaties atpū sties š ajā viesn&...
 •  2 mēnešus atpakaļ
Šī ir sliktākā viesnīca
Š ī ir sliktā kā viesnī ca, ko jebkad esam redzē juš i! Pirmkā rt, ir korpusa remonts, kaut kā di putekļ i un netī rumi pa visu teritoriju un ļ oti skaļ š .
 •  2 mēnešus atpakaļ
negodīgums
Viss, kas ir rakstī ts labs par viesnī cu, ir patiess. Tomē r tas nenozī mē , ka jums var nebū t paveicies, un viesnī cas darbinieki nevē lē sies ar jums pelnī t.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Skaista viesnīca!!
Viesnī ca, kurā vē laties atgriezties! ! Viss š ajā viesnī cā veicina jautras brī vdienas! Ē diens, attieksme, miers, naktsmī tne, istabiņ as, ieš ana jū rā viss ir visaugstā kajā lī menī!
 •  2 mēnešus atpakaļ
Izcila viesnīca
Man ļ oti patika uzturē š anā s š ajā viesnī cā . Tī ras telpas, pietiekams skaits ē dienu restorā nā , lieliska animā cija (smieklī gi, smaidī gi, laipni puiš i))).
 •  3 mēnešus atpakaļ
Viesnīca ir vāja, nav interneta
Viesnī ca 4. No mī nusiem: istaba nav iztī rī ta. Viņ i atnes duš as ž elejas un š ampū nus ar tualetes papī ru, un viņ i nezina par dvieļ u un vē l jo vairā k gultas veļ as maiņ u.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Hurgada