Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Somas līcis

Tūristu stāsti par Somas līcis pievienot stāstu
Jūra super, pārējais vienkārši šausmīgs! Esmu šeit vairāk par pēdu!????
Es pirmo reizi rakstu atsauksmi visos savos ceļ ojumos uz Ē ģ ipti, un š eit mē s esam 5 reizes (Hurgadā ) pirmo reizi š ajā viesnī cā .
 •  1 mēnesis atpakaļ
Atpūta izvērtās tik-tā...
Biju kopā ar savu 11 gadus veco meitu 13 naktis. Pasū tī jā m transfē ru no lidostas, iepirkš anā s centrs negribē ja tē rē t laiku ceļ oš anai un citu tū ristu nogā dā š anai viesnī cā s.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca
Mē s devā mies uz š o viesnī cu 02.04. 23 Viesnī ca kopumā patika, izcils ē diens, plaš i numuriņ i, labs serviss, jauka tī ra smilš u pludmale, bā rs pludmalē , kur var pusdienot (pusdienas jā izvē las no ē dienkartes) ...
 •  6 mēnešus atpakaļ
5 nevelk
No plusiem: labs ē diens, vidē ja animā cija, tī ra pludmale, draudzī gs personā ls, tī ra veļ a. Mī nusi: gandrī z nekā das tī rī š anas paš ā viesnī cā un numuros.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Viesnīca ir laba
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m. Man patika viss. Ieradā mies no rī ta 8:00. Nekavē joties tika uzvilktas rokassprā dzes un nosū tī tas brokastī s.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Izcila viesnīca!
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m un vē rtē jumiem, tā mums bija ideā li piemē rota cenai. Nolē mā m izvē lē ties, viesnī cā ir ļ oti labs serviss, vienmē r interesē , vai viss ir kā r...
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, stabila 4
Viesnī ca ir lieliska, lai iegū tu 4 un stabilu 4. Telpā m ir vecs remonts, ir jauns remonts, izvē lamies jau paš i vai mainā m ar piemaksu, katrs pieņ em lē mumu.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska vieta, kur palikt
Vē los nedaudz pastā stī t par š o viesnī cu, vai izvē lē jā ties uz ī su laiku? jo vē rtē jums labs, viesnī ca maza?
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska, klusa viesnīca ar lielu teritoriju un ļoti garšīgu virtuvi
Rakstu atsauksmi un domas atgriež as viesnī cā . Atpū tā s no 2022.  gada 9. lī dz 14. janvā rim. Mē s bijā m č etri, divi pā ri.
 •  1 gadā atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca un apstākļi, uz kuriem var droši likt 9 no 10
Numurs: Soma lī cis. Brī niš ķ ī ga viesnī ca un apstā kļ i, uz kuriem var droš i likt 9 no 10. Gadī jums, kad plusu ir vairā k un tie ņ em virsroku pā r nelieliem mī nusiem un pilnī bā nosedz, bet apmē ram viss k...
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Somas līcis