Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Somas līcis

Tūristu stāsti par Somas līcis pievienot stāstu
5 zvaigžņu serviss!!!
Labā kā s brī vdienas, kā das jebkad bijuš as! Pludmale ir ideā li piemē rota snorkelē š anai. Ē dieni ir ļ oti daž ā di, ja vē laties kaut ko darī t, viņ i darī s visu iespē jamo, lai to jums pagatavotu.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Jauka teritorija ar lielisku personālu
Kū rorts ir ļ oti labi kopts, ar skaistu pludmali. Baseins ir liels un labi apsildā ms. Istaba kā rtī ga, gulta lieliska. Lai gan ē diena piedā vā jums un tā garš a ir ok.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Ļoti laba viesnīca klusā rajonā,
Rezervē ts iepriekš , pamatojoties uz labā m atsauksmē m. Patiesī bā tas vienmē r ir kritisks, jo palielina cerī bas. Principā var tikai vilties.
 •  5 mēnešus atpakaļ
ATPŪTAS, KULINĀRĀS PLUDŽAS BRĪVDIENAS DECEMBRA ARĪ
Skaisti atrodas Somas lī cī , pusstundas brauciena attā lumā no Hurgadas. Gandrī z viss personā ls ļ oti smagi strā dā ja, lai nodroš inā tu viesiem lieliskas brī vdienas.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Labākās brīvdienas!
Labā kā s brī vdienas, kurā s esam bijuš i! Š ī viesnī ca ir patieš ā m pā rsteidzoš a, un pakalpojums ir 5 zvaigž ņ u.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Labākās brīvdienas!
Labā kā s brī vdienas, kurā s esam bijuš i! Š ī viesnī ca ir patieš ā m pā rsteidzoš a, un pakalpojums ir 5 zvaigž ņ u.
 •  6 mēnešus atpakaļ
SOLYMAR
Visas atsauksmes ir patiesas un patiesas. Š ī nav jauna viesnī ca, tač u tā ir nesen atjaunota ar lieliem numuriem un daudz vietas uzglabā š anai.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Kārtējie lieliski svētki
Ko lai saka, vē l viena lieliska brī vdiena š ogad kopā ar draugiem, kam pā ri 50. Pagā juš ajā gadā mums bija tik labi, ka nolē mā m atgriezties š ogad un nebijā m vī luš ies.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Jūra super, pārējais vienkārši šausmīgs! Esmu šeit vairāk par pēdu!????
Es pirmo reizi rakstu atsauksmi visos savos ceļ ojumos uz Ē ģ ipti, un š eit mē s esam 5 reizes (Hurgadā ) pirmo reizi š ajā viesnī cā .
 •  9 mēnešus atpakaļ
Ne pirmā un ne pēdējā reize!
Pirmo reizi ar vī ru viesojā mies 2019. gadā uzreiz pē c remonta. Viņ š atstā ja labus iespaidus uz ilgu laiku, un tagad, pē c 4 gadiem, mē s atkal esam š eit ar diviem maziem bē rniem uz rokā m.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Somas līcis