Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Somas līcis

Tūristu stāsti par Somas līcis pievienot stāstu
Izcila viesnīca!
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m un vē rtē jumiem, tā mums bija ideā li piemē rota cenai. Nolē mā m izvē lē ties, viesnī cā ir ļ oti labs serviss, vienmē r interesē , vai viss ir kā r...
 •  6 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca, stabila 4
Viesnī ca ir lieliska, lai iegū tu 4 un stabilu 4. Telpā m ir vecs remonts, ir jauns remonts, izvē lamies jau paš i vai mainā m ar piemaksu, katrs pieņ em lē mumu.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Lieliska vieta, kur palikt
Vē los nedaudz pastā stī t par š o viesnī cu, vai izvē lē jā ties uz ī su laiku? jo vē rtē jums labs, viesnī ca maza?
 •  6 mēnešus atpakaļ
Lieliska, klusa viesnīca ar lielu teritoriju un ļoti garšīgu virtuvi
Rakstu atsauksmi un domas atgriež as viesnī cā . Atpū tā s no 2022.  gada 9. lī dz 14. janvā rim. Mē s bijā m č etri, divi pā ri.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca un apstākļi, uz kuriem var droši likt 9 no 10
Numurs: Soma lī cis. Brī niš ķ ī ga viesnī ca un apstā kļ i, uz kuriem var droš i likt 9 no 10. Gadī jums, kad plusu ir vairā k un tie ņ em virsroku pā r nelieliem mī nusiem un pilnī bā nosedz, bet apmē ram viss k...
 •  7 mēnešus atpakaļ
Pretīgi
Pieskarš os svarī gā kajai tē mai, kas raksturo viesnī cu. UZTURS. Draugi, parū pē jieties par sevi, lasiet atsauksmes. Kopš.2017.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Neliela budžeta kompakta viesnīca, Wi-Fi maksas
Mē s atpū tā mies š ajā viesnī cā , bija forš i zema cena par ekskursiju, viesnī ca ir kompakta un maza pirmajā rindā , tai ir savi plusi un mī nusi, bet viņ i bija apmierinā ti ar atpū tu, lieliska vieta pirmajā lī...
 •  8 mēnešus atpakaļ
Pirmā rinda un cena - galvenais pluss
Varbū t sā kš u ar negatī vo, jo es nekad neesmu sastapies ne viesnī cā s Ē ģ iptē , ne viesnī cā s Turcijā ar "viss iekļ auts" principu ar aproces nogrieš anu aizbraukš anas brī dī .
 •  8 mēnešus atpakaļ
Sabojāta atpūta
Ieradā mies lielā kompā nijā (6 pieauguš ie 1 bē rns), tā pē c lū dza apmesties netā lu, viesnī cas darbiniece Ali prasī ja 10$ dienā no katra istabiņ a, protams atteicā mies, acī mredzot tā pē c tikā m iz...
 •  9 mēnešus atpakaļ
Cienīgs ēģiptiešu četrinieks
Iespaidi ir divē jā di. Sā kš u ar labo. Jau iepriekš zinā jā m, ka viesnī ca atrodas tā lu no Hurgadas, ka tuvumā vispā r nekā nav un jū ra tur nav ī paš i laba.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Somas līcis