Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Safagi

Hurgada  • 
Somas līcis  • 
Somas līcis  • 
Makadi līcis  • 
Makadi līcis  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Safaga pievienot stāstu
Viesnīca ir nolietota, bet laba pludmale un ēdiens
No lidostas atbraucā m ap 2iem, viesnī cā ieradā mies 7 no rī ta, izvē lē jā mies istabiņ u (par nelielu samaksu), istabiņ u individuā lajā s mā jā s - ļ oti patika.
 •  2 gadā atpakaļ
Viesnīcai nepieciešams remonts
PLUDMA: lē zena ieeja jū rā , daudz sauļ oš anā s krē slu (ne visi labā stā voklī ), saplē sti š ū puļ tī kli, atkritumu tvertnes pilnas, jū ra lieliska (tā arī galvenā priekš rocī ba), nav sarka...
 •  2 gadā atpakaļ
Pludmale un teritorija - viss!
Viesnī ca ir ļ oti vā ja. Ē diens vienmuļ š un trū cī gs (bet paē st var), telpas izmiruš as, fē na nav, par pā rē jo klusē ju.
 •  2 gadā atpakaļ
"Berdjanska vāciešiem"
Kopumā viesnī ca ir laba. Liela teritorija, sava pludmale, ir kur pastaigā ties, bet numuriņ i, tā pat kā visa viesnī ca, bija "noguruš i" iespē jams pirms 10 gadiem, bet izskatī jā s dzī vespriecī gi.
 •  2 gadā atpakaļ
10 dienas meklēju mīnusus, neatradu, ja ne atrastu vainu
Tū lī t rezervē š u, ka arā bu mū su klā tbū tnē viesnī cā nebija, lielā kā daļ a atpū tnieku ir gados veci vā cieš i, viesnī cā ir maz jaunieš u, tā pē c kluss, labi atpū š oties ...
 •  2 gadā atpakaļ
Laba viesnīca ar labu pludmali par normālu naudu
Mē s ceļ ojā m ar 5 gadus vecu bē rnu. Man patika viesnī ca, viss bija lieliski. Ņ em istabiņ u ar skatu uz jū ru, par š o piemaksā ja 10$.
 •  2 gadā atpakaļ
Laba viesnīca un droša jūra
Laba diena visiem! Mē s atpū tā mies Menaville Safaga 2021.  gada oktobra beigā s - novembra sā kumā . Ē ģ iptē.4 reizes. Uzreiz gribu uzrunā t tos, kas raksta atsauksmes - lū dzu rakstiet, kad bū siet atpū tuš ies.
 •  2 gadā atpakaļ
Paradīze - paradīze mušām un viesiem no Vācijas
Vienojuš ies ar Pegas touristik un divreiz krustojuš ies, viņ i iekā pa taksī . Ē ģ ipte nedaudz atvē ra savas durvis, un mē s nolē mā m izlidot cauri š ai plaisai ar tranzī ta lidojumiem garajā atvaļ inā jumā no 21.
 •  2 gadā atpakaļ
Viesnīca ar labu ēdienu un pludmali
Sveiki. Atpū tā mies Menaville Safaga Hotel & Resort 4 * no 29.09 lī dz 9.10. Pirms tam ne reizi vien atpū tā mies Š armā.5* viesnī cā s un nolē mā m situā ciju mainī t.
 •  2 gadā atpakaļ
Jauka pludmale, skaista zemūdens pasaule. Veca viesnīca, bezgaršīgs ēdiens
"+" Skaista pludmale, daudz sauļ oš anā s krē slu un saulessargu, snorkelē š ana ir prieks. Sakopta viesnī cas teritorija. "-" Istabu stā voklis ir ļ oti bē dī gs - viss ir tik vecs ar visā m no tā izrietoš ajā m sekā ...
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Safaga