Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Šarm eš Šeiha

Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
№4. Sinaja kalns
Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Šarm eš Šeiha pievienot stāstu
Jauka klusa ģimenes atpūta.
Un tā , sā kš u kā visi, ģ imene novembrī ceturto reizi atpū tā s Ē ģ iptē . Es lasī ju atsauksmes, diemž ē l tikai purvos esoš ā s vietas sniedza lielu skaitu atsauksmju, tā pē c nolē mu tā s pievien...
 •  Aizvakar
Super viesnīca
Ļ oti draudzī ga viesnī ca. Man patī k tur atpū sties, un esmu tur bijis 5 reizes. Krā š ņ a jū ra, krā š ņ s rifs, bezvē ja lī cis, ļ oti patī kams, izpalī dzī gs personā ls.
 •  6 dienas atpakaļ
Briesmīgākā viesnīca.
Sliktā kā brī vdiena. Izlī gums aizkavē jā s par divarpus stundā m. Istaba nebija tā , par kuru tika samaksā ts. Tā vietā , lai pā rceltos uz labā ko istabu, viņ i mē ģ inā ja pā rcelties uz sliktā ko i...
 •  1 nedēļa atpakaļ
Par naudu laba viesnīca
Viņ i devā s atvaļ inā jumā bez ī paš ā m cerī bā m. Viņ i bija patī kami pā rsteigti. Laba atraš anā s vieta, ļ oti pozitī vs un draudzī gs personā ls.
 •  6 dienas atpakaļ
viesnīca nesasniedz C pakāpi
Uz š o viesnī cu ir vē rts doties tikai tad, ja cena ir ļ oti lē ta un jū s esat ļ oti nepretenciozs. Esmu jau vairā kas reizes atpū ties C klasē , bet tik sliktu C klasi nebiju redzē jis.
 •  1 nedēļa atpakaļ
Brīnišķīgi svētki
Atpū tā mies laika posmā no 11.11. 23 – 25.11. 23 Mums bija agri ieraš anā s, netā lu no lidostas, un jau 9:30 bijā m viesnī cā .
 •  1 nedēļa atpakaļ
Laba viesnīca
Es nezinu, kurš ko redzē ja vai dzirdē ja, bet es teikš u vienu: viesnī ca ir savas naudas un zvaigž ņ u vē rta. Ieradā mies 15.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Viesnīca ir ok, bet pludmalē ir daudz odu un problēmas ar lietussargiem
Plusi: plaš as telpas, laba animā cijas komanda, laba apkalpoš ana, garš ī gi ē dieni. Tagad pā riesim pie mī nusiem. Viesnī cā dominē odi.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Tā bija laba viesnīca!!!!
Sjerrā atpū tā mies treš o reizi (gada laikā kopš pagā juš ā gada novembra). Pirmo reizi bijā m neizsakā mi sajū smā un rakstī jā m atsauksmes, palī dzot viesnī cai ieņ emt pirmo vietu.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Slikti trīs
Pirms 10-15 gadiem viesnī ca bija lieliska. Š obrī d viss liecina, ka saimnieks ir skops. Ja visā s istabā s nav matu ž ā vē tā ju vai pludmales dvieļ u, puika reģ istratū rā tos tev nedos.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Šarm eš Šeiha