Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Šarm eš Šeiha

Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
№4. Sinaja kalns
Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Šarm eš Šeiha pievienot stāstu
Briesmīga viesnīca
Mē s ar ģ imeni atpū tā mies 2024.  gada maijā . Viesnī ca pat neatbilst 3*. Mē s iekā rtojā mies istabā , istaba bija liela, bet bijā m č etri.
 •  1 nedēļa atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca!
Dzī vojam ģ imenē.3 pieauguš ie un 3.5 gadus veca meitiņ a! Ja godī gi, es to negaidī ju no viesnī cas! Apkalpoš ana (naktī atlidoja, pabaroja, iedeva rokassprā dzes un uz pusstundu ielika labā s istabā s!
 •  2 nedēļas atpakaļ
Viesnīca ir normāla
Mani labi sagaidī ja, pacienā ja ar cienastu, ielika pirmajā stā vā.4502. 2 istabiņ ā , turpat blakus ir autobusa pietura un uzreiz ir izeja uz SOHO laukumu.
 •  1 nedēļa atpakaļ
Lieliska viesnīca ģimenes brīvdienām
Mums bija ģ imenes brī vdienas Sharmillion Gardens ū dens atrakciju parkā.2024.  gada maijā. Pirms doš anā s ceļ ā vairā kkā rt lasī jā m atsauksmes par viesnī cu daž ā dā s vietnē s, daž as no tā m i...
 •  1 nedēļa atpakaļ
Lielisks ēdiens 2024. gadā 10 no 10! Iekopta teritorija.
2024.  gada maijā reģ istrē š anā s brī dī viesnī ca bija pilna, tač u par samaksu viņ i varē ja atrast istabu pie jū ras)).
 •  Aizvakar
Tas nav īpaši viss iekļauts (tas ir arī premium) :)
Bijā m pirms tam, pirms diviem gadiem un pirms 5 gadiem bija labā k (daž ā s vietā s). tagad tas ir kaut kā pilnī gi... 1 Personā ls ir lielisks - nav jautā jumu, lieliskas gultas un matrač i ir patieš ā m labā ki nekā Rixos (Si...
 •  2 nedēļas atpakaļ
Es to neiesaku, serviss ir zems
Labdien Tiem, kas vē las labu servisu un jū ru, š ī nav ī stā vieta. Apmeklē jot daudzas viesnī cas š ajā ķ ē dē , varu veikt salī dzinā jumu, kā tas varē tu bū t un kā ir.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Wi-fi telpā nedarbojas
Bijis Š armā vairā k nekā.20 reizes. Mē s braucam 3-4 reizes gadā . Izlasī ju pozitī vas atsauksmes par š o Amphoras Beach viesnī cu un nolē mu doties.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Cenas kvalitāte
Labdien, Amwaj izrā dī jā s ļ oti pieklā jī ga ekonomika, daudz pieklā jī gā ka par Sunny Days un ne sliktā ka par Continental Plaza, vē l labā k, manuprā t, tas nekur nesmird.
 •  4 nedēļas atpakaļ
Riksoss Radamiss Šarmelšeiha Tirāna
Viesnī ca ir jauna, liela teritorija, daudzi baseini, skaists rifs (pludmalē tiek nodroš inā tas glā bš anas vestes, maskas un spuras), daudz restorā nu, daž ā di pā rtikas produkti (nevar dot objektī vu vē rtē jumu, pamatojoties uz to...
 •  4 nedēļas atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Šarm eš Šeiha