Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Šarm eš Šeiha

Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
№4. Sinaja kalns
Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Šarm eš Šeiha pievienot stāstu
Jauka viesnīca ar ūdens atrakciju parku
Š obrī d atpū š os! Bija 2 ģ imenes, katrā ģ imenē bija divi bē rni. Bijā m izmitinā ti 1. stā vā.4108. 4109 istabā s.
 •  1 nedēļa atpakaļ
viesnīca ir tālu no 5*, 3* pa gabalu
REĢ ISTRĀ CIJA UN SATIKŠ ANĀ S IR VIENKĀ RŠ I Š AUSMĪ GA! Atpū tā mies ar ģ imeni (divi pieauguš ie un trī s bē rni), reģ istrē š anā s bija (19.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Viesnīca uz cieta 4ku
Viesnī ca kopumā ir ļ oti laba. Lielisks serviss. Ē diens ļ oti labs, garš ī gs. Pludmale smilš aina, koraļ ļ i nederē ja.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Normāla budžeta viesnīca
Viesnī cu izvē lē jos dē ļ tā s attā luma lī dz jū rai, gandrī z 3.5 km, pastaigai)) un vecpilsē tas tuvuma dē ļ .
 •  3 mēnešus atpakaļ
Viesnīca liela, viss vidēji, atbilst četriem
Viesnī cā palikā m 2022. gada martā , ā tri ieč ekojā mies, jo atbraucā m naktī , reģ istratū rā wi-fi, signā ls vā jš , jā atrod vieta kur ķ er.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Es neiesaku
Esam no Kijevas, lidojā m individuā li bez tū risma aģ entū ras uz Š armu, tagad nav kur atgriezties, tā pē c paš i meklē jam kur palikt.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca
Lieliska viesnī ca ar lielisku animā ciju. Plaš a un tī ra pludmale ar jauniem sauļ oš anā s krē sliem. Maiga un smilš aina ieeja jū rā , ir koraļ ļ u rifs ar jū ras dzī vi (iesaku paņ emt lī dzi snorkela masku).
 •  4 mēnešus atpakaļ
Teritorija liela, ēdieni diezgan daudzveidīgi, animācijas komanda lieliska!
Viesnī ca nav slikta, Wi-Fi ir tikai bā rā , bet varbū t tas nav slikti)) Tī rī š anas normas, ē dienu izvē le vakariņ ā s ir ī paš i daudzveidī ga, melones mani iepriecinā ja no augļ iem) Pludmalē un bē rniem ...
 •  4 mēnešus atpakaļ
Mūsu mīļākā viesnīca
Treš o reizi atpū tā s Sentido. Mē s iesakā m ikvienam, kam ir bē rni, un relaksē još ai atpū tai krievu valodā saprot visu personā lu.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Liela pludmale, animācija, atrašanās vieta
Nā ca kopā ar ģ imeni uz nedē ļ u. Viesnī ca ir ļ oti mā jī ga, plaš a ģ imenes bungalo, netā lu no pludmales.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Šarm eš Šeiha