Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Šarm eš Šeiha

Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
№4. Sinaja kalns
Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Šarm eš Šeiha pievienot stāstu
Viesnīca nav naudas vērta
Gribē ju iekļ ū t Grand Rotana jau kopš pagā juš ā gada, bet cenas zī me bija kodī ga. Š oreiz atlaide noš ā va un mē s 5 cilvē ku kompā nijā aizvedā m vauč erus uz ilgi gaidī to viesnī cu.
 •  5 dienas atpakaļ
pārsteidzošs
Ē ģ iptē bija pirmā reize, ļ oti ilgi vajadzē ja izvē lē ties viesnī cu??? ? Tī ra, mā jī ga un ē rta viesnī ca.
 •  5 dienas atpakaļ
Mājīga viesnīca ērtai atpūtai
Š ī nav pirmā reize Ē ģ iptē , bet š ī viesnī ca bija patī kams pā rsteigums?? * Teritorija liela un zaļ a, daudz baseinu, vakaros var pastaigā ties pa Soho laukumu, kas atrodas pā ris minū š u attā lumā no vi...
 •  6 dienas atpakaļ
Lieliski
Laba diena. Š ī gada septembrī es atkal viesojos Ē ģ iptē , un pirmo reizi biju 2018. gadā . Pē c atgrieš anā s no pirmā brauciena es visiem stā stī ju, cik lieliski esmu atpū tusies.
 •  3 dienas atpakaļ
Lieliskas brīvdienas!
Lieliska viesnī ca ar lielisku infrastruktū ru un ē rtu atraš anā s vietu. Tas atrodas 10 minū š u attā lumā no lidostas, un no tā paveras skats uz Soho izklaides zonu (Arbat).
 •  1 nedēļa atpakaļ
Pats gadījums, kad nav par ko sūdzēties
Brī niš ķ ī ga viesnī ca ar skaistu sakoptu teritoriju, ē rtu infrastruktū ru, daudzā m vietā m, kur pavadī t laiku atvaļ inā jumā , pieklā jī gu, smaidī gu, uzmanī gu un, galvenais, neuzbā zī gu person...
 •  1 nedēļa atpakaļ
Lieliska viesnīca, bezmaksas wi-fi, garšīgs ēdiens, tīras istabas, draudzīgs personāls, jūra 5 minūtes.
Viesnī ca ļ oti laba, mums bija istabiņ a ar skatu uz lielo baseinu, numuriņ os ir kondicionieris, ē rtas gultas, garš ī gs ē diens, ļ oti pieklā jī gs personā ls, ļ oti maz bē rnu, ik pē c 5 minū tē m kursē sh...
 •  1 nedēļa atpakaļ
eleganta viesnīca ar skaistu teritoriju
Pirmo reizi devā mies uz Ē ģ ipti, viesnī ca tika izvē lē ta no operatora piedā vā tajiem variantiem un nemaz nenož ē loja savu izvē li.
 •  4 dienas atpakaļ
Laba viesnīca, profesionāls personāls
Tā bija neaizmirstama uzturē š anā s Sierra viesnī cā ! Ļ oti skaista, kompakta un sakopta teritorija ar daudz apstā dī jumu.
 •  1 nedēļa atpakaļ
Viesnīca, kurā vēlaties atgriezties
Š armelš eihā atpū tā mies jau vairā k nekā gadu, bet tik mā jī gu visā dā ziņ ā omulī gu viesnī cu vē l neesam satikuš i.
 •  1 nedēļa atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Šarm eš Šeiha