Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Šarm eš Šeiha

Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
№4. Sinaja kalns
Šarm eš Šeiha  • 
Šarm eš Šeiha  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Šarm eš Šeiha pievienot stāstu
Sierra ir lieliska viesnīca ar ģimenisku atmosfēru
SIERRA RESORT Š armā ir viena no labā kajā m viesnī cā m! Renovē tas telpas, uzmanī gs un viesmī lī gs personā ls, zaļ a un skaista teritorija, ziemas laikā iesildī ti baseini, lieliska maltī te, garš ī gs sald...
 •  vakar
jūras pludmalē ļoti ērta ir mini bārs, dzērieni, var pasūtīt ēdienu (frī, hamburgeri, panini)
Ļ oti patī kams personā ls. Viesnī cas vadī tā js Muhameds vienmē r jautā ja, vai ir vē lmes. Kam patī k labi paē st un dzert daudz bezmaksas dzē rienu un atpū sties pie baseiniem vai jū ras mā jī gā viesnī c&#...
 •  vakar
Labākais
Ļ oti forš a, skaista viesnī ca, super serviss, salī dzinā jā m ar citā m viesnī cā m) Bā rmeņ i, uzņ emš ana, animatori ir vienkā rš i jauki Atseviš ķ a mī lestī ba pret kaķ iem?
 •  Aizvakar
Super
Sveiki. Sā kotnē ji paš i meklē ja viesnī cu, tā bija Š armā (mazā vē ja dē ļ ) un pē c daudzu video apskatu apskatī š anas izvē le krita uz Sjerru!
 •  4 dienas atpakaļ
Viesnīca pārspēja visas mūsu cerības!!!
Viesnī ca ir ļ oti cienī ga! Mī nusi nav atrasti. Iekā rtojā mies pirms noteiktā laika, 6. korpusā iedeva labu istabu, atraš anā s vieta ē rta un tuvu restorā nam un baseinam.
 •  4 dienas atpakaļ
Sjerra uz visiem laikiem...
Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c tū roperatora ieteikuma un daudzā m atsauksmē m internetā . Savā izvē lē nekļ ū dī jā mies un nenož ē lojā m.
 •  5 dienas atpakaļ
Izcila viesnīca!!!
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c atsauksmē m un tā , ka ziemā bija maz vē ja, jo pagā juš ajā gadā mums bija nepatī kama pieredze laikapstā kļ u dē ļ.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Izcila viesnīca!
No lidostas mū s sagaidī ja autobuss, kas aizveda uz viesnī cu. Tiklī dz ieradā mies, pē c 30 minū š u ieraš anā s mū s ā tri nosē dinā ja.
 •  1 nedēļa atpakaļ
Super viesnīca!!!
Viesnī ca pā rspē ja visas mū su cerī bas!! ! Mū s sagaidī ja draudzī gs personā ls un pē c pusstundas mums jau iedeva istabiņ as atslē gu, mums bija “Ģ imenes istaba”.
 •  1 nedēļa atpakaļ
Ļoti jauka viesnīca. Jaukas lietas. Wi-Fi bez maksas
Ļ oti jauka viesnī ca. Personā ls bija profesionā ls un draudzī gs. Ē diens bija garš ī gs un daudzveidī gs. Lieliska animā cijas komanda.
 •  6 dienas atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Šarm eš Šeiha