Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Mersa Matruha

Nav atrakciju Mersa Matruha
Nav ziņojumu par Mersa Matruha   Rakstiet
Tūristu stāsti par Mersa Matruha pievienot stāstu
Jauka viesnīca, bet NULLE reģistratūras
Viesnī ca nav liela, kompakta, personā ls draudzī gs, animatori Č iko un Musa lieliski, vienmē r pozitī vi. Personā ls restorā nā ir vislabā kais, atsaucī gs.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Briesmīga attieksme pret viesiem, pretīga personāla uzvedība, ēdiens atstāj daudz ko vēlēties
Viesnī cas darbinieku apkaunojoš a uzvedī ba. Viss sā kā s ar konsjerž u. Atnesu koferi un bez pē dā m iegā ju istabas vidū un sā ku prasī t dzeramnaudu, tajā brī dī zī dī ju savu jaunā ko bē rniņ u.
 •  3 gadā atpakaļ
Mēs nekad neatgriezīsimies šajā viesnīcā!
Ģ imenes atvaļ inā jums 2021. gada jū lijā uz 12 dienā m. Tū roperators uzteica š o konkrē to viesnī cu skaistā s pludmales un mierī gā s jū ras dē ļ .
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Mersa Matruha