Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kaira

Tūristu stāsti par Kaira pievienot stāstu
Patika viesnīca, lieliska atrašanās vieta
Mē s dzī vojā m viesnī cā.2 naktis, viņ i pat ī sti to neuzskatī ja, jo. tikai nakš ņ oja, pā rē jo laiku pavadī ja pilsē tā .
 •  4 gadā atpakaļ
Vienu nakti tu vari iztikt
Pē c atgrieš anā s no ekskursijas no Baltā tuksneš a radā s nepiecieš amī ba kaut kur pā rnakš ņ ot vienu nakti. Godī gi sakot, biju gaidī jis, ka atkal palikš u Š teigenbergerā , kur atstā ju savu koferi, bet ak va...
 •  4 gadā atpakaļ
Ļoti pieklājīga viesnīca
Viesnī ca atrodas burtiski piecdesmit metru attā lumā no Tahrira laukuma un Kairas muzeja, tā pē c atraš anā s vieta ir ideā la tū ristiem.
 •  4 gadā atpakaļ
vieta valdzina
Š ajā viesnī cā pavadī jā m divas dienas. Ir daudz plusu un mī nusu, bet negatī vo ir daudz mazā k. Telpu izvē lē jā mies treš o reizi, tikai gribē jā m, lai no balkona bū tu labi redzamas piramī das.
 •  4 gadā atpakaļ
normāla viesnīca
Draugi ieteica š o viesnī cu kā vienu no labā kajā m cenas un kvalitā tes ziņ ā . Mums iedeva ļ oti plaš u istabu ar skatu uz upi.
 •  4 gadā atpakaļ
viesnīca ir laba
Viesnī cā nonā cā m vē lu vakarā , tā pē c ļ oti ā tri iekā rtojā mies. Istaba tika apskatī ta jau no rī ta, pietiekami liela, mē beles pieklā jī gas, kondicionieris darbojā s labi, vannas istaba tī ra, ne...
 •  4 gadā atpakaļ
blakus piramīdas
Viesnī cā nonā cā m tuvā k vakariņ ā m, istabiņ a gaidī ja ne vairā k kā.30 minū tes. Iekš ā viss ir ļ oti viduvē ji, daudz putekļ u, manuprā t, ir ā rkā rtī gi grū ti no tiem atbrī voti...
 •  4 gadā atpakaļ
atrašanās vieta nav slikta
Trī s dienas pavadī jā m š ajā viesnī cā kā tū risti. Atraš anā s vieta nav ī paš i slikta, pā ris kvartā los atrodas slavenais senlietu muzejs, veikali, kafejnī cas un vispā r viss nepiecieš amais.
 •  4 gadā atpakaļ
gaidīts labāks
Viesnī cu paš i neizvē lē jā mies, to apmaksā ja firma, ja es pati meklē tu nakš ņ oš anas vietu, visticamā k par š o naudu izvē lē tos ko citu.
 •  4 gadā atpakaļ
augsts līmenis
No lidostas lī dz viesnī cai vajag apmē ram 20 minū tes, ne vairā k. Atraš anā s vieta ļ oti laba, desmit minū tes lī dz centram, tā pē c no ielas nebija liels troksnis.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kaira