Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Nuveiba

Nav ziņojumu par Nuveiba   Rakstiet
Tūristu stāsti par Nuveiba pievienot stāstu
Atkritumu izgāztuve ar cūku attieksmi pret krievu tūristiem
Atpū ties š ajā viesnī cā Jaungada brī vdienā s no 5. lī dz 13. janvā rim. Viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m un bildē m internetā .
 •  8 gadiem atpakaļ
miskaste
Droš i vien daudz ko atkā rtoš u, bet kaut ko piebildī š u. 1. CEĻ Š UZ VIESNĪ CU Viņ i ilgi gaidī ja pie izejas no lidostas, atklā jā s, ka tumsā vairā ku autobusu kolonā tū ristus veda uz Sinaju, priekš ā ...
 •  8 gadiem atpakaļ
Ideāla vieta atpūtai
Kā dreiz brī nī jos par cilvē kiem, kuri vē las atpū sties klusumā , bet kā dā brī dī arī man gribē jā s aizbē gt no nebeidzamiem darbiem un vienkā rš i atpū sties, un tad sanā ca ekskursija uz Hiltoni Nuv...
 •  8 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas par saprātīgu cenu.
Nopirkuš i biļ eti par nelielu cenu, bijā m patī kami pā rsteigti, kad nokļ uvā m š ajā viesnī cā . Lieliska vieta, kur atpū sties no pilsē tas burzmas un ikdienas rū pē m.
 •  9 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas!
Mani vecā ki un pusaugu meita devā s uz viesnī cu no 2013. gada 18. lī dz 30. aprī lim. Mē s paņ ē mā m biļ eti caur Pegasus, pateicoties tieš ajam reisam no mū su pilsē tas.
 •  9 gadiem atpakaļ
aprīļa brīvdienas
Viesnī cas vē rtē jums: 7 Kopā ar sievu atpū tā mies 2 nedē ļ as aprī ļ a pirmajā pusē . Kopē jais iespaids laba viesnī ca.
 •  9 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas!
Mani vecā ki un pusaugu meita devā s uz viesnī cu no 2013. gada 18. lī dz 30. aprī lim. Mē s paņ ē mā m biļ eti caur Pegasus, pateicoties tieš ajam reisam no mū su pilsē tas.
 •  9 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca relaksējošām brīvdienām
Mē s ar ģ imeni aprī ļ a sā kumā atpū tā mies viesnī cā Hilton Nuweiba Coral Resort 4*. Vauč eri tika ņ emti uz 14 dienā m Anex tū rē .
 •  9 gadiem atpakaļ
saules nedēļa
Š ai viesnī cai ir skaists rajons, neuzkrī toš s serviss. Ja vē laties izklaidi, tad š ī nav jums piemē rota vieta. Bet, ja vē laties doties uz Izraē lu vai Jordā niju, tad š ī viesnī ca ir ideā la.
 •  9 gadiem atpakaļ
Ģimenes svētki!
Braucā m 2h no Š arm lidostas. Ienā cā m uzreiz. Istaba omulī ga ar skatu uz jū ru. Divstā vu bungalo. Tī rī š ana notika katru dienu.
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Nuveiba