Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Ēģipte

Tūristu stāsti par Ēģipte pievienot stāstu
Ceļojiet no Hurgadas uz Luksoru vai Kairu
Es biju gan Kairā , gan Luksorā . Nelielas senā s Ē ģ iptes paliekas. Cerī bas, ka viss bū s kā filmā Mū mija, zelta durvis, sarkofā gi, milzī gas statujas un kazemā ti.
 •  2 mēnešus atpakaļ
PAREIZĀKĀ APSKATS
Stā sta sā kums Es vairā k vē lē tos sā kt ar kū rorta izvē les procesa aprakstu, nevis viesnī cu atpū tai. Vai jums patī k Ē ģ ipte tā , kā mē s to mī lam?
 •  1 gadā atpakaļ
Vai tas ir tā vērts vai nē? Vai visas nianses pirmajā ceļojumā uz Ēģipti bez vīrieša eskorta
Sveicinā ti, dā rgie draugi, domubiedri un ceļ otā ji! Sen nebiju š eit neko rakstī jis, bet man jau pietrū kst lasī tā ju. Mans klusē š anas iemesls ir skaidrs – karš .
 •  1 gadā atpakaļ
10 viesnīcas lagūnā netālu no lidostas
Lagū nas zonā ir 10 viesnī cas, ir kopē ja promenā de ar palmā m gar jū ru un visas viesnī cas vairā k nekā.2 km attā lumā , kopī gs liels akvaparks un a la carte restorā ni.
 •  2 gadā atpakaļ
Pirmais brauciens uz Marsa Alamu
Tā bija jau astotā reize, kad viņ i devā s atvaļ inā jumā uz Ē ģ ipti. Visi iepriekš ē jie bija ar ieraš anos Hurgadā .
 •  2 gadā atpakaļ
Sīnāja pussalas atpūtas zonas ilgtspējīgas attīstības aktuālās problēmas pandēmijas apstākļos.III
Sā ciet š eit >>> Mums vē l bija atlikuš as divas pilnas dienas. Mē s nolē mā m tos pilnī bā veltī t jū rai. Verka sū dzē jā s, ka, puspiecos no rī ta atnā kot uz pludmali, knapi atradusi divus brī vus sauļ o&#...
 •  3 gadā atpakaļ
Sīnāja pussalas atpūtas zonas ilgtspējīgas attīstības aktuālās problēmas pandēmijas laikā. II
Sā ciet š eit >>> Pacelš anā s bija paredzē ta nā kamajā naktī . Un nakts uzreiz pē c ekskursijas uz salu, tā pat kā iepriekš ē jā , pagā ja pā rsteidzoš i mierī gi.
 •  3 gadā atpakaļ
Sīnāja pussalas atpūtas zonas ilgtspējīgas attīstības aktuālās problēmas pandēmijas kontekstā
Rā puļ i un labi cilvē ki mirst, Slimi cilvē ki un ā rsti mirst, Kaķ i mirst, peles mirst Tā rpi mirst sū du kaudzē... (Agata Kristija) Gaismā Neseno notikumu tumsā arvien skaidrā k dzirdu š ausminoš o "Memento Mori!
 •  3 gadā atpakaļ
Viena no labākajām atvaļinājuma dienām
Š odien bija brī niš ķ ī ga diena. Ja vakar es gā ju gulē t nogurusi un gribē ju atpū sties. . . tad no rī ta pamodos ar traku vē lmi doties pē c jauniem piedzī vojumiem.
 •  3 gadā atpakaļ
El Daharas vecpilsēta
Parasti tū risti, atpū š aties viesnī cā , malkojot kokteili sauļ oš anā s krē slā , un dodieties ekskursijā s. Bet Ļ enas dupsis negribē ja sē dē t klusi un mierī gi un bija saplosī ts, meklē jot piedzī v...
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »