Atsauksmes un stāsti par viesnīcām El Quseira

Marsa Alam  • 
Somas līcis  • 
Marsa Alam  • 
Marsa Alam  • 
Tūristu stāsti par El Quseir pievienot stāstu
Tieši 21210 (numurs). Normāla viesnīca pie ainavas
Normā la viesnī ca, super novē rtē jums ieguldī tajam darbam tā s tapš anā . Tas ir uzreiz redzams, jo ir milzī gs tuksnesis un pretī cilvē ka veidota oā ze pirmajā jū ras lī nijā .
 •  2 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, ja patīk gulēt pie baseina
Plusi: lielisks koraļ ļ u rifs (lai gan biež i vien karā jas sarkans karogs), pieklā jī ga virtuve (izvē le nav milzī ga, bet viss ir ļ oti garš ī gs).
 •  2 gadā atpakaļ
Garlaicīga viesnīca ar skaistu rifu, bez Wi-Fi un "glābēja" tirāniju
No mī nusiem, kas tieš i beidzā s. Es lidoju uz Ē ģ ipti pē c koraļ ļ iem un zivī m. Pie baseina es varu nokrist Kijevā .
 •  2 gadā atpakaļ
Numuri ir labi, bet, ja jums patīk peldēties, tad tas nav jums.
Skaļ ruņ i sē kt! Mikrofons nedarbojas! Skaņ a ir š ausmī ga! Animā cijas programmas vakarā vienmē r sā kā s ar kavē š anos.
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca relaksējošām brīvdienām
Lieliska viesnī ca tiem, kam patī k miers un klusums. Atpū tas viesnī ca. Lielisks rifs ar milzī gu skaitu jū ras dzī vnieku. Man izdevā s nopeldē t un nofilmē t 5 delfī nu ģ imeni.
 •  3 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, bet garlaicīga
Es saprotu, ka krī ze, viesnī cā bija maz cilvē ku, bet mē s ar draugu samaksā jā m labu cenu, lai labi atpū sties. Viesnī cā pavadī tajā s 14 dienā s vakarā.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, plaši tīri numuriņi, ierobežota ēdienu izvēle
Izvē lē jā mies viesnī cu relaksē još ai atpū tai klusumā prom no civilizā cijas. Cerī bas pilnī bā attaisnojā s.
 •  4 gadā atpakaļ
ceļojis pāri jūrai
Atpū tā mies kā pā ris, lidojā m no Kijevas. Mū s galvenokā rt interesē ja zemū dens pasaule un jū ra, un viss pā rē jais bija otrš ķ irī gs.
 •  4 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca ar animāciju
Viesnī ca ir jauna. +-. Ē diens ir normā ls. Alkohols ir vietē jais. Serviss kā citur $ izlemj. Jū ra un rifs ir skaisti, pantone 250 metri, bet ejot var redzē t daudz zivju.
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīca tiem, kas vēlas vienkārši atpūsties
Viesnī ca tiem, kas vē las vienkā rš i atpū sties un apskatī t Sarkanā s jū ras zemū dens pasaules skaistumu. Iespē ja ir diezgan budž eta, tā pē c jums nevajadzē tu gaidī t daudz.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par El Quseir