Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Cilnes

Tūristu stāsti par Taba pievienot stāstu
Bēgt no steigas un burzmas. Lieliska viesnīca
Viss sā kā s ar lielisku transfē ru. Mums bez papildu maksas tika pieš ķ irta istabiņ a ar skatu uz jū ru. Pē c pirmā s vē lmes visu atjauninā t, jū s sā kat novē rtē t vintage un cienī jamī bu, kas ievē rojami...
 •  3 gadā atpakaļ
Aqua Park Resort El Wekala apskats
Tī ri nejauš i izvē lē jos viesnī cu, ieliku to skalā no 8 lī dz 10, tā bija viena no retajā m, kas man patika, jo ir relaksē još a atpū ta, tā pē c uz to reaģ ē ju.
 •  4 gadā atpakaļ
Vieta atpūtai
Viesnī cu izvē lē jos nejauš i, pē c vē rtē juma (9 reti redzi). Viņ š attaisnoja manas cerī bas uz 100%. Ē dienu daudzveidī ba (gaļ a, zivis), dzē rieni bez problē mā m, lieliska pludmale (un piegā de uz to), tas v...
 •  4 gadā atpakaļ
Aqua Park Resort El Wekala apskats
Mums patika viss. Ļ oti labs viesnī cas personā ls. Virtuve un personā la attieksme nav slavē jama. Vienī gais, ka teritorija tā da, ka uz pludmali jā brauc ar autobusu.
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīca ceļojumiem uz Izraēlu un Jordāniju
Viesnī cas izvē le, lai samazinā tu laika zudumu ekskursijā s uz Petru un Jeruzalemi, salī dzinot ar izbraukš anu no Š armas, ir pilnī bā pamatota.
 •  5 gadiem atpakaļ
Jauna kūrorta atklāšana
Uzturē jā s š ajā viesnī cā.2 naktis. Pirmais iespaids ir vienkā rš i lielisks. Teritorija š ika, stiepusies gar jū ru. Istaba ir sapnis!
 •  5 gadiem atpakaļ
Movenpick Resort Taba apskats
Mē s reģ istrē jā mies no rī ta? Nemaksā jā m papildus. Kā pē c izvē lē jā ties tieš i š o viesnī cu?
 •  4 gadā atpakaļ
Movenpick Resort Taba apskats
Viss bija labi, bet viesnī ca ir veca un salū zusi, tur viss tiek remontē ts, bet kaut kā lē nā m. Mē s jau esam bijuš i š ajā viesnī cā , tur ir smilš u pludmale.
 •  4 gadā atpakaļ
Aqua Park Resort El Wekala apskats
Pā rē jā laikā mē s ar sievu nedaudz saindē jā mies, bet slimojā m tikai vienu dienu. Golfa klubs iepretim viesnī cai apmierinā ts.
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīca laba, bet 5* nevelk! 4 vai 4+
Viesnī cas priekš rocī bas: • tī rs; • sakopta teritorija; • laba pieeja jū rai, bez pontona (smiltis, oļ i un veci koraļ ļ i, tā lā k no krasta ir dzī vi koraļ ļ i); • tī rs peldbaseins; • telpu ikdienas uzkopš ana, tel...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Taba