Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Aleksandrija

Nav atrakciju Aleksandrija
Tūristu stāsti par Aleksandrija pievienot stāstu
Šausmīgi tendenciozs apskats, jo man ir vājība pret tādām viesnīcām
Viesnī ca atrodas piecdesmit metrus no krastmalas, atraš anā s vieta ir krā š ņ a. Pati ē ka ir 20. gadsimta sā kuma savrupmā ja, kas met putekļ us acī s no sliekš ņ a: antī kas figū riņ as, greznas mē beles, vec...
 •  5 gadiem atpakaļ
Aleksandrija
 •  13 gadiem atpakaļ
Ēģiptes Aleksandrija
Bū t Ē ģ iptē un neapmeklē t Aleksandriju ir sliktas manieres. Mū su ceļ ojums uz Kairu bija arī plā nots ar pieturu Aleksandrijā , pilsē tā , kas piepildī ta ar daž ā du gadsimtu vē sturi.
 •  13 gadiem atpakaļ
Kruīzs pa Nīlu + Kaira + Aleksandrija + Hurgada
Kruī zs pa Nī lu + Kaira + Aleksandrija + atpū ta Hurgadā. Stā stu sā kš u ar to, ka man ļ oti patika viss, kas saistī ts ar Ē ģ ipti, bet ne ī paš i ar Krieviju.
 •  15 gadiem atpakaļ
Ceļošana Aleksandrijā
Š ajā viesnī cā biju tikai vienu nakti ekskursijā no Š armas "Kaira-Aleksandrija". Mū s sagaidī ja vē lu vakarā reģ istratū rā ar apsveikuma runu, patī kamas uzturē š anā s vē lē jumiem un dzē rienu "...
 •  16 gadiem atpakaļ
Fotogrāfija
 •  16 gadiem atpakaļ
Super viesnīca, komforts un kvalitāte
Liela, ļ oti ē rta un visos aspektos laba viesnī ca. Tā atrodas blakus skaistajam slavenajam Montaza parkam. Viesnī ca mī ļ otā jiem, viesnī ca romantikai, viesnī ca atpū tai.
 •  17 gadiem atpakaļ
Labākais pilsētas viesnīcas variants
Pirmkā rt, viesnī ca pā rsteidz ar savu atraš anā s vietu. Tas atrodas Aleksandrijas botā niskajā dā rzā Vidusjū ras piekrastē , netā lu no Aleksandrijas centra.
 •  18 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Aleksandrija