Atsauksmes un stāsti par viesnīcām El Gouna

Tūristu stāsti par El Gouna pievienot stāstu
Lieliska viesnīca relaksējošām brīvdienām
Viesnī cai ir sava liela teritorija, kur var brī vi staigā t (ieskaitot golfa laukumus). Pludmale ir maza, ieeja ir maiga, dziļ ums ir liels. Baseins ir mazs, kas ļ oti traucē , kad vietē jie ierodas atpū sties (katru nedē ļ as nogali).
 •  3 gadā atpakaļ
Viena no labākajām viesnīcām
Covid-19 dē ļ tū ristu ir maz, tač u apkalpoš ana ir lieliska. Numuri ir lieliski. Pā rtika arī . Pludmale ir maza un smilš aina. Serviss super.
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīcas Ali Pasha apskats
Viesnī cas atraš anā s vieta ir vienkā rš i lieliska. Bet pati viesnī ca jau ir nogurusi un tai ir nepiecieš ams remonts. Lieliska pludmale, skaista jū ra, laba ieeja (koraļ ļ i š eit nav obligā ti).
 •  4 gadā atpakaļ
Kopumā labs, bet serviss nav līdz galam.
Izvē lē jā s bē rna dē ļ.3, 5 gadi. Baseini ir labi. Bet bē rnu ē dienkarte ne visai atbilst savam nosaukumam. Istaba ir iztī rī ta slikti, gulta nav mainī ta.
 •  5 gadiem atpakaļ
Pārskats par Three Corners Rihana Resort
Š ajā viesnī cā bija tā da nianse, ka viņ u nelaida ā rā . Kad gribē ju sagaidī t rī tausmu, mani vienkā rš i nelaida teritorijā , lai gan biju no š ī s viesnī cas, bet man bija jā iet tikai caur reģ istra...
 •  5 gadiem atpakaļ
Sheraton Miramar Resort El Gouna apskats
Viesnī cu izvē lē jā s google maps, viss noritē ja labi. Mums viesnī cā viss patika. Ē diens daudzveidī gs, istabu skaits labs.
 •  5 gadiem atpakaļ
Kopumā viss ir ļoti labi.
Š ī viesnī ca ir ļ oti labs risinā jums, ja vē laties iegū t romantisku, mierī gu, izsvē rtu atvaļ inā jumu. Viesnī ca ir iekā rtota senā arā bu stilā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Mums kopumā patika
Palika ģ imene ar diviem bē rniem. Speciā li izvē lē jā mies viesnī cu š ajā reģ ionā , jo nebijā m te bijuš i, un cena bija ļ oti pievilcī ga.
 •  5 gadiem atpakaļ
Laba budžeta uzturēšanās Ēģiptes "Mazajā Venēcijā"
Sapulcē jā s atvaļ inā jumā pē c 3 dienā m. Mamma zvanī ja 7. marta rī tā un piedā vā ja atpū sties Ē ģ iptē kū rortā Panorama Bungalows, kur viņ a un tē tis atpū tā s pagā juš aj&...
 •  5 gadiem atpakaļ
Super viesnīca
Izvē lē jos š o viesnī cu, jo tai ir labas ī paš ī bas skaistas viesnī cas fotogrā fijas labs skats uz jū ru apmetā s ā tri plaš a viesnī cas teritorija skaista fauna numuri ir plaš i un labs ē diens ļ oti garš ī gs daudzveidī gs serviss ļ oti patika vienmē r jautā vai viss ir labi nē pā rticī ba nē liels paldies š ai viesnī cai
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par El Gouna