Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kijeva

Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 9.7
 • 
Novērtējums 9.7
 • 
Novērtējums 9.7
 • 
№5. Bakkara 3*
Novērtējums 8.3
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Kijeva pievienot stāstu
Baseinaya 2 ir labākā vieta, kur apstāties
Man un manai ģ imenei viss patika bez izņ ē muma!! ! Ļ oti draudzī gs un patī kams saimnieks (sanā ca, visu parā dī ja un izstā stī ja kā strā dā )!
 •  2 nedēļas atpakaļ
Basseynaya 2 atsauksmes par viesnīcu
Augustā atpū tā mies Kijevā viesnī cā Baseinaya 2. Ē rta izrakstī š anā s/reģ istrē š anā s sistē ma.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Lieliska vieta komandējumam
Es biju Kijevā darba dē ļ un pē c viena kolē ģ a ieteikuma paliku š ajos dzī vokļ os. Ko es gribē tu nekavē joties atzī mē t: - Atraš anā s vieta Basseinaya ielā.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Vieta noteikti nav paredzēta atpūtai.
Paņ ē ma istabu ar terasi un "dizaineru interjeru". Istaba ir maza. Mantā m nav vietas. Interjers ir š ausmī gi slikta garš a. Pie sienā m zem griestiem piestiprinā ti daž i dī vaini priekš meti.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Augstākā kvalitāte Arēnā
Telpas ļ oti funkcionā li sakā rtotas, caurspī dī ga duš a, labs dizains, mā jī gs dzī voklis pā rim, mums liels pluss - atļ auti mā jdzī vnieki.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Nav slikta viesnīca
Mē s ar draugiem nolē mā m atpū sties maija brī vdienā s Alanijā , izvē lē jā mies apartamentu viesnī cu, lai mums bū tu sava pilnvē rtī ga virtuve, jo mē s Alanijā atpū š amies 4 reizes, mē s zinā m,...
 •  4 mēnešus atpakaļ
Jauks dzīvoklis pilsētas centrā
Dzī voklis ir tī rs, ir tē jkanna un plī ts. Dzī vokļ i atrodas Kijevas centrā . Birojs ir atvē rts no pulksten 10:00 lī dz 18:00, tā pē c agrā reģ istrē š anā s vai vē lā izrakstī š anā s bū...
 •  4 mēnešus atpakaļ
MURGS!
Viesnī ca tikko nogalinā ja ar savā m brokastī m. Tajā paš ā laikā uz rezervā cijas fotoattē la ar bufeti. Un patiesī bā - 2 vā rī tas olas tomā tu š ķ ē le.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Man ļoti patika viesnīca
Mazs, mā jī gs un tī rs. Man š ie ir galvenie kritē riji viesnī cu un hosteļ u izvē lei. Miniviesnī ca "Septī tā s debesis" ar vē l vienu iezī mi - krā š ņ u skatu pa logu.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Neskatoties uz sliktajā m atsauksmē m, mē s tomē r bijā m uz š o viesnī cu ar savu 5 gadus veco bē rnu un nemaz nenož ē lojā m!
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kijeva