Sedmoe Nebo 4*– Atsauksmes

8
Novērtējums 9.710
№2 viesnīcas reitingā Kijeva
9.8 Numurs
10.0 apkalpošana
10.0 Tīrība
8.6 Uzturs
9.4 Infrastruktūra
Miniviesnīca "Septītās debesis" atrodas 17. stāvā un tajā ir deviņi numuri. Slavenais dizainers šo viesnīcu izveidoja pēc sava dizaina 2010. gadā.Vairāk →
аватар Mirosh.Yurii
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mazs, mā jī gs un tī rs. Man š ie ir galvenie kritē riji viesnī cu un hosteļ u izvē lei. Miniviesnī ca "Septī tā s debesis" ar vē l vienu iezī mi - krā š ņ u skatu pa logu. Numura cena ir pieņ emama, ņ emot vē rā , ka viesnī ca atrodas pilsē tas centrā . … Tomēr ▾ Mazs, mā jī gs un tī rs. Man š ie ir galvenie kritē riji viesnī cu un hosteļ u izvē lei. Miniviesnī ca "Septī tā s debesis" ar vē l vienu iezī mi - krā š ņ u skatu pa logu. Numura cena ir pieņ emama, ņ emot vē rā , ka viesnī ca atrodas pilsē tas centrā . Es tur palikš u vē lreiz!
аватар BelovaZoya
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī cu "Septī tā s debesis" izvē lē jos ne pirmo reizi. Patī k tā s atraš anā s vieta un atmosfē ra. Viss ir mā jā s. Numuri ir mazi, bet pietiekami plaš i. Tur ir viss, kas nepiecieš ams dzī vei. Man arī patī k, ka brokastis, kas ir iekļ autas cenā , var dabū t jebkurā laikā un tā m nav jā pielā gojas. … Tomēr ▾ Viesnī cu "Septī tā s debesis" izvē lē jos ne pirmo reizi. Patī k tā s atraš anā s vieta un atmosfē ra. Viss ir mā jā s. Numuri ir mazi, bet pietiekami plaš i. Tur ir viss, kas nepiecieš ams dzī vei. Man arī patī k, ka brokastis, kas ir iekļ autas cenā , var dabū t jebkurā laikā un tā m nav jā pielā gojas.
аватар rlyosha111
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laba viesnī ca netā lu no dzelzceļ a stacijas. Viņ i mani iekā rtoja istabā pusotru stundu pirms oficiā lā s reģ istrē š anā s, par ko liels paldies. Istaba maza, bet ē rta, viss nepiecieš amais bija iekš ā . Personā ls ir draudzī gs, viņ i pat neaizmirsa mani pamodinā t 5:00 uz vilcienu. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca netā lu no dzelzceļ a stacijas. Viņ i mani iekā rtoja istabā pusotru stundu pirms oficiā lā s reģ istrē š anā s, par ko liels paldies. Istaba maza, bet ē rta, viss nepiecieš amais bija iekš ā . Personā ls ir draudzī gs, viņ i pat neaizmirsa mani pamodinā t 5:00 uz vilcienu. : )
аватар vls87547
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man patika viesnī ca, tagad, kad bū š u Kijevā , palikš u tikai š eit. Uzvar daudzē jā dā ziņ ā - laba atraš anā s vieta, ē rta transporta apmaiņ a. Numuri ir ē rti un aprī koti ar visu nepiecieš amo. Izī rē jā m divvietī gu apartamentu, atmosfē ra gandrī z mā jī ga, ļ oti komfortabla. … Tomēr ▾ Man patika viesnī ca, tagad, kad bū š u Kijevā , palikš u tikai š eit. Uzvar daudzē jā dā ziņ ā - laba atraš anā s vieta, ē rta transporta apmaiņ a. Numuri ir ē rti un aprī koti ar visu nepiecieš amo. Izī rē jā m divvietī gu apartamentu, atmosfē ra gandrī z mā jī ga, ļ oti komfortabla.
аватар kovalenkosaha
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atbraucā m atvaļ inā jumā uz Kijevu, gribē jā m apskatī t galvaspilsē tu rudens skaistumā , kā arī pastaigā ties ar draugiem, tā pē c rezervē jā m numuriņ u š ajā viesnī cā . Š o viesnī cu izvē lē jos divu iemeslu dē ļ , jo tā nav liela, man nepatī k lielais troksnis, turklā t atrodas paš ā centrā . … Tomēr ▾ Atbraucā m atvaļ inā jumā uz Kijevu, gribē jā m apskatī t galvaspilsē tu rudens skaistumā , kā arī pastaigā ties ar draugiem, tā pē c rezervē jā m numuriņ u š ajā viesnī cā . Š o viesnī cu izvē lē jos divu iemeslu dē ļ , jo tā nav liela, man nepatī k lielais troksnis, turklā t atrodas paš ā centrā . Labu servisu rezervē jā m uz trim nedē ļ ā m, viesnī cas interjers ir jauks sajū ta mā jas komforts viss jauks. Cenas arī mē renas pilsē tas centram, bijā m diezgan apmierinā ti.
аватар abrikoska2018
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Bija komandē jumā Kijevā . Pirms tam viņ š nekad nebija apmeklē jis galvaspilsē tu. Sieva izvē lē jā s un rezervē ja istabu. Man ļ oti patika, ka viesnī ca nodroš ina lidostas transfē ru. Š is nav bezmaksas pakalpojums, bet ļ oti ē rts. … Tomēr ▾ Bija komandē jumā Kijevā . Pirms tam viņ š nekad nebija apmeklē jis galvaspilsē tu. Sieva izvē lē jā s un rezervē ja istabu. Man ļ oti patika, ka viesnī ca nodroš ina lidostas transfē ru. Š is nav bezmaksas pakalpojums, bet ļ oti ē rts.
Dzī voju standarta istabā . Tur ir viss, kas nepiecieš ams ē rtai atpū tai. Wi-Fi ir bezmaksas, internets ir ā trs. Es varē tu viegli strā dā t istabā .
аватар ivan_demidov_
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s dzī vojā m š ajā viesnī cā , kad ieradā mies Kijevā speciā li, lai pastaigā tos pa Botā nisko dā rzu. Mē s meklē jā m apmeš anā s vietu netā lu un atradā m mini viesnī cu uz Klinichnaya. Mē s ar sievu rezervē jā m ģ imenes istabu. … Tomēr ▾ Mē s dzī vojā m š ajā viesnī cā , kad ieradā mies Kijevā speciā li, lai pastaigā tos pa Botā nisko dā rzu. Mē s meklē jā m apmeš anā s vietu netā lu un atradā m mini viesnī cu uz Klinichnaya. Mē s ar sievu rezervē jā m ģ imenes istabu. Tur pavadī jā m 2 dienas, apstā kļ i mums ļ oti patika. Istaba mā jī ga, ar ē rtu gultu, labā m mē belē m, seifu, TV un ledusskapi. Mē neš a beigā s plā nojam vē l vienu galvaspilsē tas apmeklē jumu, noteikti tur paliksim vē l.
аватар Veronika7081
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ī SS APRAKSTS PAR SEPTĪ TO DEBESU MINI VIESNĪ CU TĪ KLU Kijevā : Viena š ī s ķ ē des miniviesnī ca atrodas Konovaltsa ielā.3 (bijusī Shchorsa iela 3) dzī vojamā.6 stā vu ē kā augš ē jā stā vā (pilsē tas Ukraina metro stacija atrodas ļ oti tuvu, 4 minū š u nesteidzī gā gā jienā ), kontakttā lrunis: + 380678305050, visu diennakti. … Tomēr ▾ Ī SS APRAKSTS PAR SEPTĪ TO DEBESU MINI VIESNĪ CU TĪ KLU Kijevā :
Viena š ī s ķ ē des miniviesnī ca atrodas Konovaltsa ielā.3 (bijusī Shchorsa iela 3) dzī vojamā.6 stā vu ē kā augš ē jā stā vā (pilsē tas Ukraina metro stacija atrodas ļ oti tuvu, 4 minū š u nesteidzī gā gā jienā ), kontakttā lrunis: + 380678305050, visu diennakti. Tas sastā v no 8 istabā m: 3 junior suite (1800 UAH/dienā ), 2 ģ imenes numuriem (1700 UAH/dienā ) un 3 standarta numuriem (1600 UAH/dienā ). Kontinentā lā s brokastis ir iekļ autas cenā . Viesnī ca atrodas pā ri ielai no Nacionā lā s mā kslas pils "Ukraina". Tas ir ideā ls variants tiem, kas vē las apmeklē t sava iemī ļ otā mā kslinieka koncertu Ukrainas pilī , vai tiem, kas vē las dzī vot Kijevas centrā , bet ne tik noslogotā s pilsē tas ielā s kā Khreschatyk vai Neatkarī bas laukums. Tieš i š ajā viesnī cā mē s pavadī jā m savu ģ imenes laiku Kijevā .
Otrā š ī s ķ ē des mini viesnī ca atrodas Klī niskā ielā.23-25, kas atrodas dzī vojamā s mā jas 17. stā vā (netā lu no Amosova Sirds institū ta), kontakttā lrunis: +380962047879, visu diennakti. Š ī viesnī ca sastā v no 9 daž ā du kategoriju numuriem: standarta numurs (1100 UAH/dienā ), ģ imenes numurs (1200 UAH/dienā ) un suite numurs (1300 UAH/dienā ). Kontinentā lā s brokastis ir iekļ autas cenā . Cenu politika š eit ir zemā ka nekā mini-viesnī cā uz Konovaletas, 3. Š eit jums ir nepiecieš ams nokļ ū t metro ar mikroautobusu. Tas ir ideā ls variants tiem, kas ierodas darba darī š anā s, lai saņ emtu konsultā cijas vai ā rstē ties Amosova Sirds institū tā .
IZMITINĀ Š ANA / ISTABA / MAKSAS PAKALPOJUMI: augustā ģ imene (2 pieauguš ie un 1 bē rns 6 gadi) dzī voja viesnī cā Konovaletā , 3, ko mums no sirds ieteica darba kolē ģ is. Liels paldies, Jeļ ena Nikolaevna. Mē s rezervē jā m junior suite (apmetā mies 3. numurā ). Š ajā istabā : gaisa kondicionieris, panorā mas balkons (nav stiklots, ar skatu uz "Pils Ukraina"), liela gulta 2.4m, 2 naktsgaldiņ i, 1 pufa, 1 krē sls, 1 naktsskapī tis ar trauku komplektu (2 tases, 2 glā zes, karotes, dakš iņ as, 2 š ķ ī vji, vienreizē jā s papī ra salvetes), elektriskā tē jkanna; skapis ar minibā ru (minibā ra saturs tiek apmaksā ts papildus saskaņ ā ar cenrā di, kad tiek izmantots - skatī t zemā k), drē bju pakaramie, seifs, peldmē teļ i un vienreizē jā s lietoš anas č ī bas, kurpju rags, sū klis apaviem, diegu komplekts; plazmas TV karā jā s pie sienas. Iepretim gultai pie sienas karā jas milzī gs spogulis, kas tā dē jā di vizuā li palielina telpas platī bu. Numurā ir bezmaksas wi-fi (7sky Guest, parole: 987654321), iespē ja izmantot seifu bez maksas. Uz gultas ir 4 hipoalerģ iski spilveni, ortopē diskais matracis.
Minibā ra satura cenrā dis: ļ oti gā zē ts ū dens "Sofia Kievskaya" (0.5 l) - 20 UAH, ū dens, nedaudz gā zē ts ū dens "Morshinska" (0.5 l) - 20 UAH, negā zē ts ū dens "Morshinska" (0.5) l) - 20 UAH. , Coca-Cola ū dens (0.5 l) - 20 UAH, Nesti tē ja (0.5 l) - 20 UAH, alus (0.33 l) - 40 UAH, Artemovskoe š ampanietis - 250 UAH, š okolā des konfektes (1 kaste) - 35 UAH, sā lī ti rieksti - 20 UAH, vafeles "Artek" - 20 UAH. Pie dež uranta var papildus pasū tī t lapu tē ju vai Lavazza kafiju: 30 UAH.
Veļ as un gludinā š anas pakalpojumi viesnī cā tiek apmaksā ti: vienas veļ as mazgā jamā s maš ī nas izmaksas (mantu svars lī dz 5 kg) ir 50 UAH. Krekla gludinā š ana - 25 UAH, bikses - 35 UAH, jaka - 40 UAH, uzvalks - 75 UAH.
Vannas istabā : Grohe jaucē jkrā ni, neliela Ravak duš a, liela izlietne, fē ns, tualetes pods, liels spogulis, komplekts: duš as ž eleja, matu š ampū ns, liela Dove š ķ idro ziepju pudele, kosmē tikas komplekts (nū jiņ as priekš ausis un vates spilventiņ i), duš as vā ciņ š . Visas pā rē jā s personī gā s higiē nas preces par papildus samaksu saskaņ ā ar viesnī cas cenrā di: zobu birste - 30 UAH, zobu pasta - 30 UAH, vienreizē jā s lietoš anas skū š anā s maš ī na - 10 UAH, skū š anā s ž eleja - 60 UAH, higiē niskais spilventiņ š - 10 UAH / 1 gab. tampons "Tampax" - 10 UAH/1gab, prezervatī vs - 30 UAH/1gab, ķ emme - 30 UAH, veļ as lupata - 30 UAH, zeķ es - 40 UAH.
No mī nusiem attiecī bā uz izmitinā š anu: junior suite un vannas istabas platī ba ir maza.
Ē DINĀ Š ANA: Kontinentā lā s brokastis ir iekļ autas nakš ņ oš anas cenā (2 pieauguš ie - 2 brokastis). Brokastis pē c izvē les par papildu samaksu. Ir iespē jams iepriekš izvē lē ties 4 veidu brokastu ē dienkarti. Brokastis tiks atnestas Jums ē rtā laikā no plkst. 8 lī dz 11 pē c iepriekš ē jas vienoš anā s. Brokastis uz istabu atnes istabene vai administratore, ļ oti jauki pasniedzot (skat. foto). Brokastu ē dienkartes izvē le: 1. ē dienkarte: desiņ as, dā rzeņ u garnē jums, cietais siers, sviests, grauzdiņ i, ievā rī jums, kafija/tē ja; 2-ē dienkarte: uzkodas gaļ as komanda, musli ar pienu, cietais siers, sviests, grauzdiņ š , ievā rī jums, kafija/tē ja; 3. ē dienkarte: olu kultenis no 2 olā m ar š ķ iņ ķ i, dā rzeņ u piedeva, cietais siers, sviests, grauzdiņ š , ievā rī jums, augļ u sula ("Dā rzs"); 4. ē dienkarte: vā rī tas olas (2 gab. ), Gaļ as starteris, dā rzeņ u garnē jums, cietais siers, sviests, grauzdiņ š , ievā rī jums, kafija/tē ja. Istabā krū ze ar filtrē tu ū deni (bez maksas).
APKALPOŠ ANA / TĪ RĪ Š ANA: tie ir lieliski š ajā viesnī cā . Mū s sirsnī gi sagaidī ja dež urē još ā Natā lija. Viņ a pildī ja arī administratora, istabenes, pavā ra pienā kumus. Ļ oti labsirdī gs, godī gs, simpā tisks, atvē rts, brī niš ķ ī gs cilvē ks, kurš var ļ oti ā tri atrisinā t jebkuru problē mu, un galvenais, ar vē lmi. Viņ a mū s pavadī ja uz istabu, iedeva bē rnam papildus vienreizē jā s č ī bas un vē l vienu dvieļ u komplektu. Viņ a visu laiku jautā ja, vai mums vē l kaut ko nevajag. Vē lā k es vē rsos pie viņ as ar vē l vairā kiem lū gumiem, kurus viņ a ā tri un pilnī bā izpildī ja. Natā lija ļ oti jauki pasniedza mums brokastis numurā . Vienkā rš i perfekta prezentā cija (skat. foto). Darbs, teikš u taisni, viņ ai nav viegls: jā bū t modram gan dienā , gan naktī . Uzkopš anas pakalpojums viesnī cā ir lielisks. Viss jauns, tī rs. Gultas veļ a tī ra, gludinā ta, sniegbalta, turku "Arya". Halā ti ir tī ri. Vannas istaba un santehnika spī d. Stikls tī rs, bez traipiem. Ļ oti labi. Ideā li. Iesaku viesnī cas ī paš niekam iedroš inā t tā dus darbiniekus kā Natā lija ar prē mijā m. Liels paldies Natā lijai par sirsnī go uzņ emš anu. No sirds vē lam viņ ai labu veselī bu, labklā jī bu un veiksmi.
INFRASTRUKTŪ RA PIE VIESNĪ CAS: ļ oti attī stī ta. Kvartā lā no viesnī cas (Konovalets, 3) atrodas Vladimira tirgus. Netā lu no viesnī cas atrodas daudz restorā nu, bā ru, kafejnī cu, krogu, banku, veikalu (pat persieš u roku darinā ti paklā ji? ), skaistumkopš anas saloni, aptiekas, bē rnu veikali utt.
IZKLAIDE BĒ RNIEM Kijevā : ar bē rnu Kijevā apmeklē jā m zoodā rzu, delfinā riju un okeanā riju. Kijevas cirks bija atvaļ inā jumā , tā pē c diemž ē l nebija iespē jams to apmeklē t.
DELFINĀ RIJS: lai nokļ ū tu delfinā rijs (Akademika Glushkov St. , 9, metro stacija "Hippodrome") no Septī tā s debesu viesnī cas (Konovaltsa St. , 3), jums jā brauc ar metro: Ukrainas pils - Lybidska - Demiivska - Golosiivska - Vasylkivska - Izstā ž u centrs - Hipodroms. Ē rts, kā tieš ā metro lī nija un bez pā rsē š anā s. Biļ eš u cenas: Dienas izrā de: Otr, T, C, Piekt. – 12.00, 15.00, 18.00 – 200 UAH/vienai personai (lī dz 5 gadu vecumam bē rni bez sē dvietas bez maksas); Sest un Sv – 12.00, 15.00, 18.00 – 250 UAH/par 1 personu (lī dz 5 gadiem bē rniem bez sē dvietas bez maksas). Romantiska nakts izrā de pieauguš ajiem sestdien. 21.30 - 300 UAH/par 1 personu Pirmdiena ir brī vdiena. Jū s varat arī apmeklē t terā riju: visas dienas, izņ emot pirmdienu - 80 UAH / 1 persona. Ir iespē ja iegā dā ties biļ eti internetā , tač u tikai zilajā sektorā . Informā cija / biļ eš u rezervē š ana: +380445205555. Peldē š ana ar delfī niem: +380504479999. Delfī nterapija: +380445205550. Maksas pakalpojumus nodroš ina Delfinā rs: fotogrā fijas ar delfī niem uz platformas lī dz 5 personā m. - 250 UAH. (kameras delfinā rijs) un 200 UAH. (apmeklē tā ju fotoaparā ts), foto ar delfī niem ū denī.1 pers. (delfī ni brauks apli + foto A-4 ar delfī niem ū denī ) - 600 UAH, peldē š anā s-peldē š anā s un saziņ a ar diviem delfī niem - 2500 UAH. (10 minū tes), nirš ana ar delfī niem (apmā cī ba + aprī kojums + instruktors + nirš ana) - 3000 UAH. (1.5 stundas), laivoš ana - 400 UAH. (1 persona), hidrotē rpu noma - 200 UAH / 1 gab. , delfī na gleznots attē ls laminā cijā - 250 UAH / 1 gab.
Kijevas ZOO: lai nokļ ū tu Kijevas zoodā rzā (Prospekt Pobedy, 32, metro stacija "Politehniskais institū ts") no viesnī cas "Septī tā s debesis (st. Konovalets, 3), jums jā brauc ar metro: Ukrainas pils - Olimpiskā - Ļ evs Tolstojs Laukums - Maidan Neatkarī ba - pā reja uz staciju Khreschatyk - Teatralnaya - Universitā te - Vokzalnaya - Politehniskais institū ts. Ideā li, protams, ir doties uz Kijevas zooloģ isko dā rzu uzreiz no dzelzceļ a stacijas: metro stacija Vokzal - metro stacija Politehniskā universitā te. Tikai viena metro pietura. Biļ eš u cena: 60 UAH. - pieauguš ajiem, 40 UAH. – pensionā riem un pilna laika studentiem, 40 UAH. - preferenciā lā m apmeklē tā ju kategorijā m (bē rniem no 5 lī dz 16 gadiem, militā rpersonā m, Otrā pasaules kara dalī bniekiem, karadarbī bas dalī bniekiem, 1. un 2. grupas invalī diem, Č ernobiļ as avā rijas seku likvidā cijas dalī bniekiem kategorija 1. Bez maksas: bē rni lī dz 5 gadu vecumam, bē rni ar invaliditā ti no bē rnī bas lī dz 16 gadiem, bā reņ i lī dz 16 gadiem Ir iespē ja iegā dā ties abonementu, kā arī iespē ja iegā dā ties biļ eti internetā Abonementi: pieauguš ajiem - 10 apmeklē jumi - 400 UAH, 20 apmeklē jumi - 800 UAH, 30 apmeklē jumi - 1200 UAH, bē rniem: 10 apmeklē jumi - 200 UAH, 20 apmeklē jumi - 400 UAH, 30 apmeklē jumi - 600 UAH Kontakttā lruņ i: 42 +37840 : Otr-Sv. : 9.00-18.00, P: 12.00-18.00.
OKEĀ NĀ RIJS Kijevā : lai nokļ ū tu Kijevas okeanā rijs (Malyshka St. , 3, Detsky Mir iepirkš anā s centrs, skatiet Darnitsa metro staciju) no Seventh Heaven Hotel (Konovaltsa St. , 3), jums jā brauc ar metro: Palace Ukraine - Olimpiyskaya - Ļ eva Tolstoja laukums - Neatkarī bas laukums - pā reja uz staciju Khreschatyk - Arsenalnaya - Dnipro - Hidroparks - Levoberezhnaya - Darnitsa. Kontakttā lruņ i: +380445007022. Darba laiks: Pirm. – 10.00-15.00 (kase atvē rta lī dz 14.30), O-Pk. – 10.00-19.30 (kase strā dā lī dz 19.30), S. /brī vdienā s – 10.00-20.00 (kase strā dā lī dz 19.30). Biļ eš u cena: bē rniem (3-15 g. v. ) - 90 UAH, pieauguš ajiem (no 16 gadiem) - 140 UAH. Gida pakalpojumi - 200 UAH. (lī dz 30 cilvē kiem). Priekš rocī bu kategorijas: pilna laika studenti, pensionā ri, cilvē ki ar invaliditā ti (UAH 90, atvieglotas dienas: P, T, C). ATO dalī bniekiem - 60 UAH. Pirmdien bē rni ar invaliditā ti ir bez maksas. Bē rni lī dz 10 gadu vecumam drī kst ieiet tikai pieauguš ā pavadī bā ! Fotografē š ana ar zibspuldzi ir aizliegta! Par zibfotogrā fiju akvā rija apsardze likumpā rkā pē jus secina bez biļ eš u izmaksu kompensā cijas! Paraugbaroš ana akvā rija iemī tniekiem: haizivis: Ot un Piekt. plkst. 15.00. ; zivis tunelī (nirē ju baro): treš dien un sestdien plkst. 18.00; jū ras dzeloņ rajas: T, P, P plkst. 14:00; piranhas: Otr, C, Sest 16.00.
SECINĀ JUMS: Iesaku noteikti apmeklē t Ukrainas galvaspilsē tu - Kijevas varoņ pilsē tu un mini-viesnī cu tī klu "Septī tā s debesis" Kijevā un bū siet apmierinā ti ar reā lo "cenas un kvalitā tes" attiecī bu: sirsnī ga uzņ emš ana, tī rī ba un pakalpojumu. Š ī tī kla lielā kā bagā tī ba ir viesnī cas darbinieki! Mē s vē lam š im tī klam labklā jī bu! Milzī gi sveicieni no Vinnicas š ī tī kla ī paš niekam!
Точный адрес отеля Расположение мини-отеля на 6 этаже жилого дома. Вход При входе Вид с номера Вид с номера Вид с номера Номер полулюкс


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums 7skykiev
‹ Viesnīca Sedmoe Nebo 4*
Atrakcijas
Golosejevska Pustina
Novērtējums 9.7
Ukraina, Kijeva
Arhitektūra, Reliģija, Stats
Cipollino pica
Novērtējums 9.7
Ukraina, Kijeva
Restorāni, kafejnīcas

Мини-отель "Седьмое небо" расположен на 17 этаже и располагает девятью номерами. Известный дизайнер создал этот отель по своему проекту в 2010 году.

Atrašanās vieta До "Олимпийского" 3,8 км. До ЖД вокзала 2 км. До аэропорта Жуляны 3,2 км.
Viesnīcā

Континентальный завтрак, семейные номера, звукоизолированные номера, отопление, места для курения, специальные номера для аллергиков, обслуживание номеров, завтрак в номер, услуги по глажению одежды, люкс для новобрачных.

Размещение домашних животных не допускается.

  • bezmaksas wi-fi
Telpu apraksts

9 номеров: стандарт, полулюкс, люкс.

Istabās

Кровати с ортопедическими матрасами, противоаллергический текстиль, плазменный телевизор, кондиционер, холодильник, сейф, электрический чайник, посуда, ванная комната, фен, тапочки, разовая косметика.

Adrese Киев, ул.Клиническая, 23-25
Tālruņi: +38 (044) 332 40 59
+38 (099) 419 59 30
+38 (063) 787 30 31
+38 (050) 157 81 79
+38 (096) 204 78 79
E-pasts: 7sky.[email protected]
Tīmekļa vietne: Sedmoe Nebo
FAQ