Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Ukraina

Tūristu stāsti par Ukraina pievienot stāstu
Trostjaneca 2022. gads
Es ilgu laiku neesmu rakstī jis par citā m vietā m, nebija laika un vē lmes, kā arī ilgu laiku nerakstī ju “valodā ”. Š ī eseja ir domā ta tiem, kas ieradā s manā valstī , lai "atbrī votos" savā "valodā ".
 •  1 mēnesis atpakaļ
Ziemassvētku ekspresis Kijevā!
Š odien 13:28 pirmo reizi mū ž ā redzē jā m ī stas tvaika lokomotī ves izbraukš anu! Mums jau bija mē ģ inā jumi uzkā pt uz tvaika lokomotī vē m pā ris valstī s, tač u tie nesakrita ne datumu, ne marš rut...
 •  9 mēnešus atpakaļ
No melnas uz baltu
Cik reiž u esmu atlikusi uz rī tdienu, nā kamā s nedē ļ as nogali, lī dz brī vdienā m. Cik reizes esmu meklē jis attaisnojumu, lai atliktu vai varbū t neatliktu.
 •  1 gadā atpakaļ
Lyubech un tās neatrisinātie noslēpumi
Tas, ka mums paveicā s nejauš i iekļ ū t š ajā senajā slā vu pilsē tā , mums ir liels panā kums, negaidī ts piedzī vojums, brī niš ķ ī gs atklā jums.
 •  1 gadā atpakaļ
Kinburn Spit - leģendu un jūras plašumu vieta
Ja alkas izpē tī t jaunus platuma grā dus un atklā t nezinā mus marš rutus pā rsniedz veselo saprā tu, ar to cī nī ties ir bezjē dzī gi.
 •  1 gadā atpakaļ
Pēdējais. Divi iespaidu stabi
Pirmais stabs. Negatī vs. Sapulcē jā mies draudzī gā kompā nijā un devā mies uz Opiš ņ u uz astoto starptautisko gastronomisko festivā lu “Borš č iks mā la podā ”.
 •  1 gadā atpakaļ
Izpētiet Ukrainu: Lubny, Mharsky klosteris
Ilgu laiku vē lē jos pastā stī t par svē tnī cu, kuras iznī cinā š anu un atjaunoš anu esmu novē rojis savā m acī m jau daudzus gadus.
 •  1 gadā atpakaļ
Viņa zināja, kā gatavot, bet nezināja, kā pasniegt
Jū lijs tuvojas beigā m, un bē rniem pirms skolas jā iesniedz kaut kas informatī vs. Un tā , sē ž ot un dzerot kafiju, viņ i domā ja par to, kur doties.
 •  1 gadā atpakaļ
"Granīta krastu leģendas"
Š is ir uzņ ē muma Krayina Yua romantiskais vienas dienas ekskursijas nosaukums no Kijevas uz Ž itomiras reģ ionu. Korostiš evas karjers Š ī ir otrā reize, kad ceļ ojam ar š o uzņ ē mumu.
 •  1 gadā atpakaļ
Kā Foma iekārtoja Krievijas dienvidus (turpinājums)
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> Tomass dzī voja. Viņ š dzī voja tā lu, Devonš ī ras grā fistē no tā lā s Anglijas.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Šobrīd iekšā Ukraina

  до 21 jūnijs 2102

  до 30 novembris 2023