Ramada Encore Kiev 4*– Atsauksmes

13
Novērtējums 9.510
№1 viesnīcas reitingā Kijeva
9.3 Numurs
8.5 apkalpošana
9.5 Tīrība
9.4 Uzturs
8.3 Infrastruktūra
Viesnīca neatrodas pilsētas centrālajā daļā, bet tai ir ļoti ērta transporta apmaiņa. Attālums līdz Borispoles lidostai ir 35 km, līdz pilsētas centram - 15 km, līdz dzelzceļa stacijai - 14 km, līdz autoostai - 8 km, līdz metro stacijai "Vydubychi" - 7 km. Īpašums piedāvā bezmaksas transporta pakalpojumus no/uz lidostu un pilsētas centru. Sastāv no 20 stāvu ēkas ar 264 istabām un 58 dzīvokļiem ilgstošai uzturēšanās laikam.Vairāk →
аватар Lusja
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mū su kompā nija noturē ja apmā cī bu viesnī cā . Visi mani komentā ri ir visaugstā kajā lī menī . Liels paldies viesnī cas personai, kura piedalī jā s mū su pasā kuma organizē š anā Vitā lijai Vostrjakovai, Anastasijai Fedanai, Marinai Petrovai. … Tomēr ▾ Mū su kompā nija noturē ja apmā cī bu viesnī cā . Visi mani komentā ri ir visaugstā kajā lī menī . Liels paldies viesnī cas personai, kura piedalī jā s mū su pasā kuma organizē š anā Vitā lijai Vostrjakovai, Anastasijai Fedanai, Marinai Petrovai. Meitenes, paldies par profesionalitā ti, viss bija brī niš ķ ī gi un viss tika organizē ts visaugstā kajā lī menī , viesi bija apmierinā ti. Kā arī ī paš s paldies visam viesnī cas personā lam par kvalitatī vo apkalpoš anu, pavā ri restorā nā ir neslavē jami, ē dienu bija daudz un viss garš ī gi.
Viesnī cu iesaku ikvienam, kas meklē vietu pasā kumiem.
аватар polinonn86
Š is nav pirmais gads, kad š ajā viesnī cā rī kojam tikš anos ar reģ ioniem (2 dienas, ar nakš ņ oš anu). Š oreiz, tā pat kā pē rn, viss bija visaugstā kajā lī menī . Iepriekš ē jo reizi bijā m Ballrum Hall, un š oreiz Madridē . … Tomēr ▾ Š is nav pirmais gads, kad š ajā viesnī cā rī kojam tikš anos ar reģ ioniem (2 dienas, ar nakš ņ oš anu). Š oreiz, tā pat kā pē rn, viss bija visaugstā kajā lī menī . Iepriekš ē jo reizi bijā m Ballrum Hall, un š oreiz Madridē . Apkalpoš ana un komforts ir tikai no mē roga, viss ir ņ emts vē rā lī dz mazā kajai detaļ ai. Reģ istrē š anā s/izrakstī š anā s notika ā tri un bez problē mā m. Numuri ir tī ri un ē rti. Brokastis, pusdienas un vakariņ as - lai tikai pirkstus! ! ! Cieņ a š efpavā ram))) Kolē ģ i no reģ ioniem no mā jā m atstā ja spē cī gu iespaidu - nu, viņ iem viss ļ oti patika. Ļ oti ē rti, ka, neizejot no ē kas, var nokļ ū t tirdzniecī bas centrā "Domosfera". Paldies, ka esat, un tā turpinā t!
Ī paš s paldies vadī tā jai Jū lijai Č ernopiš č enko! ! ! Draudzī ga, uzmanī ga, atsaucī ga - viņ a vienkā rš i gudra, organizē ja mū su pasā kumu 5+.
аватар krivopust
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
mē beles, veļ a, sante [nika, viss ideā li tī rs, svaigs, ē rta gulta. Brokastis arī iepriecinā ja, pat 5 gadī gs alerģ isks bē rns atrada ko ē st un bija ļ oti garš ī gi. Personā ls ir pieklā jī gs un uzmanī gs. Pat metro tikā m ar mikroautobusu (blakus pietura) 5-7 minū tē s. … Tomēr ▾ mē beles, veļ a, sante [nika, viss ideā li tī rs, svaigs, ē rta gulta. Brokastis arī iepriecinā ja, pat 5 gadī gs alerģ isks bē rns atrada ko ē st un bija ļ oti garš ī gi. Personā ls ir pieklā jī gs un uzmanī gs. Pat metro tikā m ar mikroautobusu (blakus pietura) 5-7 minū tē s. Internets vienkā rš i lido. Eiropā daudzas viesnī cas pat 4* daudzē jā dā ziņ ā ir zemā kas. Bē rns teica, ka nā kamreiz brauksim tikai uz š o viesnī cu : )))) Bijā m ļ oti apmierinā ti ar numuriņ ā esoš ajiem profesionā lajiem fē niem (nav jā velk savs paš u) un ļ oti labas ziepes un š ampū ni istabā .
аватар tratata09
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Super viesnī ca, iesaku! Pilnī gi patika viss: - Ē rta viesnī cas atraš anā s vieta. No rī ta jū s varat viegli un ā tri atstā t pilsē tu bez sastrē gumiem. - Adekvā ta cenu politika. - Viesnī ca ir svaiga. Remonts ir lielisks gan paš ā viesnī cā , gan konkrē ti mū su istabā . … Tomēr ▾ Super viesnī ca, iesaku! Pilnī gi patika viss:
- Ē rta viesnī cas atraš anā s vieta. No rī ta jū s varat viegli un ā tri atstā t pilsē tu bez sastrē gumiem.
- Adekvā ta cenu politika.
- Viesnī ca ir svaiga. Remonts ir lielisks gan paš ā viesnī cā , gan konkrē ti mū su istabā . Bezmaksas wi-fi visā viesnī cā .
- Istaba ir tī ra, mā jī ga un ē rta. Ir plazma ar daudziem kanā liem. Starp citu, jū su pilns vā rds tiek rā dī ts televizorā , un vannas istabā aiz tualetes ir vismaz spoguļ i, tas ir neparasti. ))
- Brokastu bufete ar ļ oti labu izvē li.
PS: Nav sū dzī bu, viss ir super. : )
аватар Easter78
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ja jū nijā , kad atbraucu uz Kijevu, tad ne viss bija gludi, viesnī ca tikai sā ka darboties, un pirmo apmeklē tā ju atsauksmes bija tik un tā , tad es neuzdroš inā jos š eit apmesties tagad izskatā s vienkā rš i forš i gan ā rpusē , gan iekš ā . … Tomēr ▾ Ja jū nijā , kad atbraucu uz Kijevu, tad ne viss bija gludi, viesnī ca tikai sā ka darboties, un pirmo apmeklē tā ju atsauksmes bija tik un tā , tad es neuzdroš inā jos š eit apmesties
tagad izskatā s vienkā rš i forš i gan ā rpusē , gan iekš ā . Oficiā li viesnī ca ir 3 zvaigznes, tač u ir godī gi teikt, ka tā ir pelnī jusi vairā k. Jā . numuri nav super-duper luksusa, bet ļ oti labi uzturē ti, tī ri un ē rti.
Personā ls ir brī niš ķ ī gs gan tieš ā , gan pā rnestā nozī mē . Patika arī vakara pulcē š anā s bā rā un futbola skatī š anā s, ko te atradu septembra sā kumā .
аватар tchenashira
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tiek reklamē ta kā.3 zvaigž ņ u viesnī ca, bet es tai nekaunī gi dotu vismaz 4 zvaigznes. Iespē jams, tas atstā j ļ oti spilgtu un pozitī vu iespaidu, jo tas ir jauns un viss tajā ir darī ts kā uz adatas. Viesnī ca ir lieliski piemē rota tiem galvaspilsē tas viesiem, kuri ne tikai ceļ o pa Kijevu vai Ukrainu, bet ierodas š eit noteiktam nolū kam, piemē ram, darba dē ļ . … Tomēr ▾ Viesnī ca tiek reklamē ta kā.3 zvaigž ņ u viesnī ca, bet es tai nekaunī gi dotu vismaz 4 zvaigznes.
Iespē jams, tas atstā j ļ oti spilgtu un pozitī vu iespaidu, jo tas ir jauns un viss tajā ir darī ts kā uz adatas.
Viesnī ca ir lieliski piemē rota tiem galvaspilsē tas viesiem, kuri ne tikai ceļ o pa Kijevu vai Ukrainu, bet ierodas š eit noteiktam nolū kam, piemē ram, darba dē ļ . Š ie cilvē ki, kā likums, dienas laikā ir diezgan noguruš i un viņ iem ir nepiecieš ama laba atpū ta, iespē ja gulē t uz dī vā na, pasē dē t bā rā , lasī t ziņ as iPhone vai planš etdatorā vai vienkā rš i ieturē t gardu maltī ti. restorā ns. To visu var absolū ti veiksmī gi izdarī t viesnī cā . Es ļ oti iesaku to š iem cilvē kiem.
аватар iulia-scripnick
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Protams, neesmu biež i bijis Ukrainas viesnī cā s, arī Kijevas! Un tā pē c nav daudz ar ko salī dzinā t, tač u nesen atvē rto Ramadu motivē ja apmesties vairā kas atsauksmes vietnē s, tostarp TripAdvisor, tā pē c nolē mu to uzrakstī t pats. … Tomēr ▾ Protams, neesmu biež i bijis Ukrainas viesnī cā s, arī Kijevas!
Un tā pē c nav daudz ar ko salī dzinā t, tač u nesen atvē rto Ramadu motivē ja apmesties vairā kas atsauksmes vietnē s, tostarp TripAdvisor, tā pē c nolē mu to uzrakstī t pats.
Viesnī ca it kā trī szvaigž ņ u, bet interjers, restorā ni, kafejnī cas, trenaž ieru zā les, es pats utt. , ir tik lieliskā stā voklī , ka brī ž iem likā s, ka esmu 5 zvaigž ņ u viesnī cā .
Nu par personā lu vispā r nav ko teikt - lieliski, pieklā jī gi, pieklā jī gi, punktuā li, atbildī gi.
Nav redzamu mī nusu vispā r. Kā vienmē r, man bū tu gribē jies izteiktā kas un daudzveidī gā kas brokastis.
Varbū t labā kā viesnī cas atraš anā s vieta. Bet es tomē r brauktu ar Taksi. Turklā t man pavē rā s lielisks skats pa logu.
Kopumā es iesaku visiem.
Kas attiecas uz numuriem, tie ir ļ oti jauni, tī ri, diezgan ē rti un mā jī gi.
аватар Irakliy
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cai 10 lieku nevis par skaistā m acī m, kā saka. Lieliska vieta biznesa sanā ksmē m, biznesa pusdienā m, konferencē m un daudz ko citu. Š im nolū kam ir viss. Kafejnī cas/restorā ni ar gardiem ē dieniem, lielas zā les, konferenč u telpas, viss nepiecieš amais aprī kojums un daudz kas cits. … Tomēr ▾ Viesnī cai 10 lieku nevis par skaistā m acī m, kā saka.
Lieliska vieta biznesa sanā ksmē m, biznesa pusdienā m, konferencē m un daudz ko citu.
Š im nolū kam ir viss. Kafejnī cas/restorā ni ar gardiem ē dieniem, lielas zā les, konferenč u telpas, viss nepiecieš amais aprī kojums un daudz kas cits. Personā ls skaisti un brī vi sazinā s angļ u un pat vā cu valodā , kā pē c viesiem no kalna, kas ierodas darba darī š anā s, bū s ē rti ne tikai gulē t istabā un skatī ties televizoru, bet arī tad, ja viņ i vē las reģ istratū rā uzzinā t, kur atrodas spa, sporta zā le vai kas cits
аватар IvanBa
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Papildus tī rā m, sakā rtotā m istabā m, smarž ojoš ai veļ ai, smaidoš am personā lam, kā arī visuresoš ajam wi-fi, es atzī mē ju, ka viesnī ca ir lieliski piemē rota biznesa tikš anā s un konferences. Zinā mu pozitī vu sev atradu arī apstā klī , ka viesnī ca atrodas diezgan iespaidī gā attā lumā no centra - tas novē rš pilsē tas troksni un rutī nu, var pilnī bā atpū sties, pat nezinot, kas notiek aiz loga. … Tomēr ▾ Papildus tī rā m, sakā rtotā m istabā m, smarž ojoš ai veļ ai, smaidoš am personā lam, kā arī visuresoš ajam wi-fi, es atzī mē ju, ka viesnī ca ir lieliski piemē rota biznesa tikš anā s un konferences.
Zinā mu pozitī vu sev atradu arī apstā klī , ka viesnī ca atrodas diezgan iespaidī gā attā lumā no centra - tas novē rš pilsē tas troksni un rutī nu, var pilnī bā atpū sties, pat nezinot, kas notiek aiz loga.
Ļ oti ē rtas vannas istabas - tas ir atseviš ķ s "Paldies"!
аватар voitsykh
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmā lieta, ko es gribu teikt, ir tas, ka š ī , iespē jams, ir gandrī z vienī gā viesnī ca, kas nodroš ina apmeklē tā jiem bezmaksas transportu uz lidostu un pilsē tas centru. Otrkā rt, š eit jū s varat ē st ļ oti garš ī gi un apmierinoš i. … Tomēr ▾ Pirmā lieta, ko es gribu teikt, ir tas, ka š ī , iespē jams, ir gandrī z vienī gā viesnī ca, kas nodroš ina apmeklē tā jiem bezmaksas transportu uz lidostu un pilsē tas centru.
Otrkā rt, š eit jū s varat ē st ļ oti garš ī gi un apmierinoš i. Pā rsteidzoš a parā dī ba Kijevas viesnī cā m, ī paš i trī szvaigž ņ u segmentā .
Treš kā rt, man ļ oti patī k viesnī cas interjers, tas sniedz pastā vī gu relaksā cijas sajū tu. Un tas ir ļ oti svarī gi un forš i.
Ceturtkā rt, tas ir salī dzinoš i lē ts.
Piektkā rt, es nopietni plā noju palikt š eit nā kamā s Kijevas vizī tes laikā .
Parādīt vairāk »


iemiesojums ryabenka
Vai Ramada Encore Kiev ir kādas līgumattiecības ar kādiem tūrisma operatoriem, vai tūristi tiek ievietoti viesnīcās grupās?
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums ryabenka
Vēlos uzzināt kopējo priekšstatu par apsardzi, vai ir iekšējā un ārējā videonovērošana, elektronisko atslēgu sistēma, kāda ugunsdrošības sistēma, vai vispār ir kāds apsardzes dienests
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
Līdzīgas viesnīcas
Atrakcijas
Golosejevska Pustina
Novērtējums 9.7
Ukraina, Kijeva
Arhitektūra, Reliģija, Stats
Cipollino pica
Novērtējums 9.7
Ukraina, Kijeva
Restorāni, kafejnīcas

Отель расположен не в центральном районе города, но имеет очень удобную транспортную развязку. Расстояние до аэропорта Борисполь - 35 км., до центра города - 15 км., до ж\д вокзала - 14 км., до авто вокзала - 8 км., до станции метро "Выдубичи" - 7 км. Гостям предоставляется бесплатный трансфер из/в аэропорт и центр города.

Состоит из 20-ти этажного здания с 264 номерами и 58 апартаментами для длительного проживания.

Viesnīcā

Ramada Encore Kiev предлагает все необходимые сервисы для бизнес-туристов: бесплатный беспроводной доступ в Интернет в общественных зонах и номерах, высокоскоростной проводной доступ в Интернет, рабочие зоны в номерах, услуги перевода, новейшее аудио и видео оборудование, бизнес-центр, конференц-центр и 6 комнат переговоров.

В гостинице два тренажерных зала, на 3-ем и 18-ом этажах, оснащенных профессиональным высокотехнологичным электронным кардио-оборудованием и силовыми тренажерами. Здесь Вы можете снять напряжение после рабочего дня и набраться сил. Бесплатно для гостей гостиницы.

Наличие современных средств организации конференций позволяет гостинице Ramada Encore Kiev проводить у себя различные конференции, семинары, тернинги, деловые встречи и другие мероприятия. Наш конференц-центр площадью 1200 кв.м расположены на 1-ом и 2-ом этажах, включают просторное фойе, зону для кофе-брейков и лаундж зону, отдельный гардероб и комнату отдыха. Конференц зал общей площадью 245 кв.м может вместить 160 гостей при театральной рассадке и 600 при фуршетной.

6 современных комнат переговоров предлагают новейшее аудио и видео оборудование, LCD проектор, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, услуги перевода.

  • restorāns
  • A la carte restorāns
  • kafejnīca/bārs
  • konferenču zāle/banketu zāle
  • darījumu centrs
  • autostāvvieta
  • bezmaksas wi-fi
  • lifts
Izklaide un sports
  • sporta zāle  FREE 
Telpu apraksts

257 номеров Standard (25 кв.м.,

7 номеров Superior (37 кв.м.,

20 номеров Studio (38 кв.м.,

33 номера Apartments (2 rooms) (54 кв.м.,

5 номеров Apartments (3 rooms) (66 кв.м.,

Istabās

деревянные полы

дополнительное спальное место (кресло\диван)

система побудки

высокоскоростной интернет

современные системы охраны и безопасности

Adrese Столичное шоссе, 103
Tālruņi: +38 044 205 1515
Tīmekļa vietne: Ramada Encore Kiev
FAQ