Bakkara 3*– Atsauksmes

24
Novērtējums 8.310
№5 viesnīcas reitingā Kijeva
8.4 Numurs
7.6 apkalpošana
8.4 Tīrība
8.4 Uzturs
8.3 Infrastruktūra
Viesnīca Bakkara Art atrodas gleznainajā Dņepras venēciešu krastmalā. Viesnīca ir daļa no Accord Hotels viesnīcu ķēdes. Netālu atrodas Podole un vēsturiskās apskates vietas: Khreshchatyk, Vydubichsky klosteris, Sv.Miķeļa un Sv.Sofijas katedrāles un Sv.Andreja nolaišanās. No viesnīcas logiem var redzēt tūkstoš gadus veco Kijevas-Pečerskas lavru un Dņepras upi. Šī viesnīca ir piemērota gan ģimenēm, gan pāriem.Vairāk →
аватар xfactorus
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Apmetos deluxe istabiņ ā ar skatu uz upi, pati istabiņ a laba, viss nepiecieš amais ir (kas vispā r ir gaidā ms par tā du cenu), skats forš s. Nedaudz apkauno zirnekļ u tī klu ķ ekars uz balkona, arī tur bū tu jauki sakopt. Skaņ as izolā cija ir arī klibo, tač u tie ir galvenie trū kumi. … Tomēr ▾ Apmetos deluxe istabiņ ā ar skatu uz upi, pati istabiņ a laba, viss nepiecieš amais ir (kas vispā r ir gaidā ms par tā du cenu), skats forš s.
Nedaudz apkauno zirnekļ u tī klu ķ ekars uz balkona, arī tur bū tu jauki sakopt. Skaņ as izolā cija ir arī klibo, tač u tie ir galvenie trū kumi.
Uzturē š anā s laikā es izdzē ru kolas skā rdeni no bā ra, bet, kad es izrakstī jos, man teica, ka es sā ku š okolā des tā felī ti.
Absolū ti viennozī mī gi mē s nepieskā rā mies š ai š okolā des tā felī tei, par ko tika paziņ ots administratorei, bet viņ a iebilda, ka "nav man par to maksā t"
Vai nu tas netika pamanī ts, kad bijuš ie viesi izrakstī jā s, vai arī tā ir krā pniecī ba no viesnī cas (kas ir daudz sliktā k)
Kopumā , samaksā jot par istabu vairā k nekā.4000 UAH, es tiku apsū dzē ts par meloš anu par š okolā des tā felī ti 50 UAH vē rtī bā , un mani kā apmeklē tā ja argumenti tika ignorē ti.
Garastā voklis bija sabojā ts, samaksā ju par š okolā des tā felī ti, lai netē rē tu laiku izjaukš anai, bet esiet gatavi, ka jū s kā apmeklē tā jus var izaudzē t no nulles par naudu un nerē ķ inā ties ar jū su vā rdiem
Š ajā sakarā viesnī ca nav ieteicama apmeklē jumam.
аватар Sijanie
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Rakstu atsauksmi ar humoru, jo visam, kas notika viesnī cā , man bija izteikti humoristisks raksturs. Es runā š u pē c iespē jas ī si. Ziemā dzī voju 3 dienas viesnī cā , no sava fonda atnā cu uz starptautisku konferenci, visus izdevumus par viesnī cu apmaksā ja organizators jo š ī viesnī ca man neizmaksā ja ne santī ma. … Tomēr ▾ Rakstu atsauksmi ar humoru, jo visam, kas notika viesnī cā , man bija izteikti humoristisks raksturs. Es runā š u pē c iespē jas ī si.
Ziemā dzī voju 3 dienas viesnī cā , no sava fonda atnā cu uz starptautisku konferenci, visus izdevumus par viesnī cu apmaksā ja organizators jo š ī viesnī ca man neizmaksā ja ne santī ma. Mū su delegā cija tika iekā rtota "klasiskā " tipa istabiņ ā s. Uzreiz teikš u numuriņ i labi, ar labā m mē belē m, atbilst omulī gajā m lampu fotogrā fijā m paš as viesnī cas mā jaslapā . Viss ir tī rs un kā rtī gs. Viesnī ca atrodas labā vietā pastaigas attā lumā no metro, skats uz Kijevas vē sturisko labo krastu, blakus metro tilts, hidroparks, netā lu no viesnī cas pludmale, ja kā ds nenicina vasarā peldē ties Dņ eprā . , parks, iekopta teritorija ar lapenē m un griliem, iespē jams noorganizē t BBQ. Viesnī cā ir biznesa konferenč u zā le 50 personā m, ir restorā ns, kur var pasū tī t dā rgas maltī tes. Bet paš as istabas izmaksas ir 100 USD dienā bez ē dienreizē m, jo ​ ​ man tas ir ļ oti dā rgi, neskatoties uz to, ka Kijevas viesnī cā s ar tā du paš u zvaigž ņ u novē rtē jumu paš ā centrā jū s varat atrast cenu par lī dzī gu numuru. un nosacī jumi ir uz pusi lē tā ki. Mū su numuriņ a cena cenrā dī norā dī ta 2600 dienā . Un es domā ju, ka tas ir ļ oti dā rgi.
Viesnī cas restorā nā mū s labi paē dinā ja, bija bufete, bet tā tika organizē ta tikai mū su pasā kumam, kurā piedalī jā s 100 cilvē ki. Un pasā kumam tika izī rē ts viss viesnī cas stā vs un konferenč u telpa.
Viesnī ca sevi pozicionē kā biznesa viesnī cu, kur biznesa cilvē ki nā k un uzturas sarunā s, uzņ ē mē ji komandē jumos utt. Un š eit sā kas smieklī gā kā daļ a
( Pasvī trot visu, kas ir piemē rojams). Viesnī cā ir bā rs-striptī za klubs pirmajā stā vā apakš ē jā klā jā - kravas telpā . Tā tad tur pilnā sparā rosā s naktstauriņ i, un daudzi vī rieš i uz viesnī cu dodas speciā li tā , it kā dotos uz bordeli. Tur viņ iem piedā vā č ali un tad iet uz istabiņ ā m))) Ko paš i viesnī cas strā dnieki ir suteneri, grib tā s istabiņ as, kurā s vī rieš i apmetas paš i (es jau rakstī ju, ka š ī ir biznesa viesnī ca un ir daudz tā dus viesus) un piedā vā jiet viņ iem pikantu sfē ru un dodieties izvē lē ties mī lestī bas priesterieni apakš ē jā telpā )))
Mū su delegā cijā bija daudz vairā k vī rieš u, un, tā kā viņ i ieņ ē ma telpas uz grī das, viņ iem visiem plū da piedā vā jumu straume, un reģ istratū ras darbinieki tik neuzkrī toš i klauvē ja un jautā ja, vai viesis vē las piparu graudus))
Viesnī cā sienas un starpsienas starp istabā m ir no kartona, iespē jams, tā pē c, ka tas ir kuģ is un konstrukcijai jā bū t pē c iespē jas vieglā kai, vai varbū t tā pē c, ka vajadzē ja taupī t naudu, bet dzirdamī ba starp istabā m ir kolosā la, tieš ā m var dzirdē t, kā cilvē ki runā aiz sienas un ko, un kā ds bija mans smieklu opss, kad naktī no istabu kaudzes atskanē ja sakara vaimanas, acī mredzot starp pikantā s tribī nes strā dniekiem un istabu viesiem. Es kliedzu no smiekliem kā traka. Tā es nonā cu forumā , bet nokļ uvu aizklā tā bordelī )
Varbū t vasarā viesnī ca kaut kā vairā k pielā gojas ģ imenes atpū tai, kā cilvē ki rakstī ja citā s atsauksmē s, bet ziemā kaut kas tur acī mredzami nav tī rs.
Tas, vai mans stā sts bija smieklī gs vai skumjš , ir jū su ziņ ā .
аватар marikakudinova
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Dzī voja istabā ar skatu uz upi, nepū š , silts. Viesnī ca atrodas uz kuģ a, tač u, neskatoties uz plaš i izplatī to uzskatu, tā nedreb. Pavisam. Personā ls visus jautā jumus atrisina piecu minū š u laikā , divus soļ us lī dz metro. … Tomēr ▾ Dzī voja istabā ar skatu uz upi, nepū š , silts. Viesnī ca atrodas uz kuģ a, tač u, neskatoties uz plaš i izplatī to uzskatu, tā nedreb. Pavisam. Personā ls visus jautā jumus atrisina piecu minū š u laikā , divus soļ us lī dz metro
аватар dobrovska
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Mē s rezervē jā m klasisko numuru ar skatu uz upi. Plusi: Atsaucī gas administratores, labs personā ls, ļ oti jauki vakarā , istabiņ a nav slikta, tī ra un patī kama gulta, kondicionieris, lielisks apgaismojums, ir televizors, skaistas mē beles, ļ oti ē rts, garš ī gs ē diens. … Tomēr ▾ Mē s rezervē jā m klasisko numuru ar skatu uz upi.
Plusi: Atsaucī gas administratores, labs personā ls, ļ oti jauki vakarā , istabiņ a nav slikta, tī ra un patī kama gulta, kondicionieris, lielisks apgaismojums, ir televizors, skaistas mē beles, ļ oti ē rts, garš ī gs ē diens.
Mī nusi: pienā kot istabā aizkari bija š ausmī gi saburzī ti, kas sabojā ja visu skatu, duš a istabā mani pā rsteidza (bija gaidī ts nedaudz labā k), tualetē nebija labi noskalots ū dens, nā cā s ilgi turiet skaloš anas pogu, lai ū dens spiediens bū tu normā ls, nebija duš as kabī nes (tikai plika grī da un mazs paklā jiņ š , dabiski ū dens pa visu grī du, lai jū s nevarē tu izkļ ū t ar sausā m kā jā m) nepatī k duš a. Uz sienā m bija daž i netī rumi (š ausmī gi nepatī kami). Karsto ē dienu istabā pasniedza ļ oti aukstu.
аватар wwwoptimist
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es pavadī ju nedē ļ as nogali ar savu bē rnu jū su viesnī cā . Ļ oti viesmī lī gi uzņ emts. Istabā ir labi dzī ves apstā kļ i. Ē diens ir garš ī gs, un ir arī bē rnu ē dienkarte. Ar acs kaktiņ u ieraudzī ju Jaungada programmu un palū dzu sev bukletu, ko parā dī t vī ram, viņ š ir mū su sponsors : ). … Tomēr ▾ Es pavadī ju nedē ļ as nogali ar savu bē rnu jū su viesnī cā . Ļ oti viesmī lī gi uzņ emts. Istabā ir labi dzī ves apstā kļ i. Ē diens ir garš ī gs, un ir arī bē rnu ē dienkarte. Ar acs kaktiņ u ieraudzī ju Jaungada programmu un palū dzu sev bukletu, ko parā dī t vī ram, viņ š ir mū su sponsors : ). Oho, tev bū s jautri! ES gribu bū t ar tevi! Izlemsim kopā ar vī ru!
Скопировала с сайта, за качество извиняюсь!
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es atbraucu uz Kijevu oktobrī , darba dē ļ , biju ļ oti apmierinā ta ar to, kā viņ us uzņ ē ma, ē diens garš ī gs un personā ls pieklā jī gs. Kijeva ir ļ oti skaista pilsē ta, neskatoties uz laikapstā kļ iem, un viesnī cā , kurā apmetos, uzzinā ju, ka ir iespē ja nosvinē t korporatī vo ballī ti ar 30% atlaidi un pat zem valsts galvenā s egles. … Tomēr ▾ Es atbraucu uz Kijevu oktobrī , darba dē ļ , biju ļ oti apmierinā ta ar to, kā viņ us uzņ ē ma, ē diens garš ī gs un personā ls pieklā jī gs. Kijeva ir ļ oti skaista pilsē ta, neskatoties uz laikapstā kļ iem, un viesnī cā , kurā apmetos, uzzinā ju, ka ir iespē ja nosvinē t korporatī vo ballī ti ar 30% atlaidi un pat zem valsts galvenā s egles. Bossu teica, ka ir laba vieta korporatī vajai ballī tei + citā pilsē tā , dā vanas veidā darbiniekiem! Domā : ) Bet cieņ a un paldies viesnī cai. Baccarat viesnī ca, kas atrodas uz ū dens.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар bondarchuk5
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Man patika viesnī ca! Tikai uzmanī gs personā ls jau var ielikt atzī mi +. Es paliku standarta numurā par 790 grivnā m ar skatu uz parku. Man bija liels prieks, ka telpas tika sadalī tas: nesmē ķ ē tā jiem un smē ķ ē tā jiem. Cenā iekļ autas brokastis - pilnī gs š iks. … Tomēr ▾ Man patika viesnī ca! Tikai uzmanī gs personā ls jau var ielikt atzī mi +. Es paliku standarta numurā par 790 grivnā m ar skatu uz parku. Man bija liels prieks, ka telpas tika sadalī tas: nesmē ķ ē tā jiem un smē ķ ē tā jiem. Cenā iekļ autas brokastis - pilnī gs š iks. Paldies: )
аватар shodin931
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s atbraucā m nedē ļ as nogalē ar manu ģ imeni - es, tē tis un dē lu. Jū su viesnī ca tika izcelta starp citā m viena vienkā rš a iemesla dē ļ - bē rnam bija iespē ja atpū sties pie dabas. Ierodoties viesnī cā , mums piedā vā ja izmantot izsoles piedā vā jumu, jo ieradā mies kā ģ imene un 11 gadī gs mazulis. … Tomēr ▾ Mē s atbraucā m nedē ļ as nogalē ar manu ģ imeni - es, tē tis un dē lu. Jū su viesnī ca tika izcelta starp citā m viena vienkā rš a iemesla dē ļ - bē rnam bija iespē ja atpū sties pie dabas. Ierodoties viesnī cā , mums piedā vā ja izmantot izsoles piedā vā jumu, jo ieradā mies kā ģ imene un 11 gadī gs mazulis. Mums paveicā s : ). Apmetā mies uz divā m dienā m parastā istabā par 1870 grivnā m ar skatu uz parku, no logiem pavē rā s kafejnī ca-bā rbekjū . Brokastis – bufete. Pusdienā s pasū tī jā m gaļ as okroš ku, pelmeņ us ar gaļ u un beigā s augļ u dzē rienus. Viņ i bija apmierinā ti. Paguva uzspē lē t arī galda tenisu, un muzeju par Kijevu bē rns apmeklē ja bez maksas. Mums patika, paldies.
аватар Svetlana201104
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Pa ceļ am no Karpatiem palika ar ģ imeni vienu nakti. Rezervē ju numuriņ u iepriekš ī paš ajā piedā vā jumā "Ģ imenes brī vdienas" junior suite. Piedā vā jumā bija atlaide numuriņ am, 20% atlaide restorā nam, Kijevas muzeja apmeklē jums miniatū rā . … Tomēr ▾ Pa ceļ am no Karpatiem palika ar ģ imeni vienu nakti. Rezervē ju numuriņ u iepriekš ī paš ajā piedā vā jumā "Ģ imenes brī vdienas" junior suite. Piedā vā jumā bija atlaide numuriņ am, 20% atlaide restorā nam, Kijevas muzeja apmeklē jums miniatū rā .
Labi satikā mies, atnesā m mantas no maš ī nas uz reģ istratū ru, kur ilgi skaidrojā m administratorei, ka rezervē jā m nevis par pilnu cenu par diviem, bet par ī paš o piedā vā jumu trijiem. Apmetā s. Istaba laba, duš ā kanalizā cija daļ ē ji aizsē rē jusi. Vakariņ as restorā nā bija briesmī gas. Restorā na zā lē ir daudz dū mu, uz klā ja ap visiem galdiem ir daudz zirnekļ u tī klu un visā s malā s un griestos milzī gi zirnekļ i. Bē rnu nebija iespē jams pā rliecinā t, ka viņ am jā ē d 10-15 zirnekļ u ieskauts. Ē diens garš ī gs, apkalpoš ana š ausmī ga. Garnī rs tika atnests 20 minū tes pē c gaļ as ē diena (iespē jams, kartupeļ i ir cepti ilgā k, nekā gaļ a ir pagatavota). ah, vā rī tas visas 20 minū tes. Un, kad prasī jā m rē ķ inu, iepriekš brī dinā juš i, ka mums ir 20% atlaide akcijai un 10% trumpis, mums atnesa rē ķ inu bez jebkā dā m atlaidē m. Kad sā ka prasī t atlaidi, viesmī lis aizgā ja un pē c 30 minū tē m atnesa rē ķ inu ar 10% atlaidi, ka norē ķ inā ties var tikai skaidrā naudā , bet kredī tkarš u nav. iespē jas. Sazinā jā mies ar restorā na administratori, kura par ī paš iem piedā vā jumiem vispā r neko nezinā ja. Rezultā tā atteicā mies maksā t par restorā nu, lī dz noskaidrojā m iemeslus, kā dē ļ nav iespē jams norē ķ inā ties ar kredī tkarti ar akcijā norā dī to atlaidi. Debates ilga gandrī z stundu, tā pē c par dzeramnaudu vispā r nevarē ja bū t ne runas. Visu nakti viesnī cas naktsklubā dā rdē ja mū zika, nebija iespē jams gulē t. Tikai no rī ta izdevā s normā li samaksā t restorā nā , neviens mums nepiedā vā ja apmeklē t muzeju, jautā jā m sev, pē c piedzī vojumiem restorā nā viņ i ne, neviens nepiedā vā ja izsniegt karti dalī bai lojalitā tes programma pastā vī gajiem klientiem. Personā la profesionalitā te klibo divā s kā jā s. Mē s vairs neizvē lē simies š o viesnī cu. Galvenais iemesls ir tas, ka naktsklubā nav iespē jams gulē t.
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es apmetos Bakkara viesnī cā , Ukrainas galvaspilsē tas sirdī . Tas atrodas uz ū dens un, pats galvenais, parka zonā . Es rezervē ju standarta numuru ar skatu uz upi. Ž ē l, ka nevarē ju pavadī t laiku istabā , bet ļ oti gribē jā s, jo pavē rā s neticams skats uz upi, Lavras templi, ļ oti skaisti! Numurā bija kondicionieris, telefons, fē ns arī , tā pē c nevar paņ emt. … Tomēr ▾ Es apmetos Bakkara viesnī cā , Ukrainas galvaspilsē tas sirdī . Tas atrodas uz ū dens un, pats galvenais, parka zonā . Es rezervē ju standarta numuru ar skatu uz upi. Ž ē l, ka nevarē ju pavadī t laiku istabā , bet ļ oti gribē jā s, jo pavē rā s neticams skats uz upi, Lavras templi, ļ oti skaisti! Numurā bija kondicionieris, telefons, fē ns arī , tā pē c nevar paņ emt. Mani iepriecinā ja arī Wi-Fi, kas bija svarī gs darbam.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums wwwoptimist
Vai ir iespējams uzturēties viesnīcā ar bērniem un cik tas maksās? Vai ir izklaide? Paldies.
12 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums igavrish
‹ Viesnīca Bakkara 3*
Līdzīgas viesnīcas
Atrakcijas
Golosejevska Pustina
Novērtējums 9.7
Ukraina, Kijeva
Arhitektūra, Reliģija, Stats
Cipollino pica
Novērtējums 9.7
Ukraina, Kijeva
Restorāni, kafejnīcas

Арт-отель «Баккара» находится на живописной венецианской набережной Днепра. Гостиница входит в сеть отелей «Аккорд Отели». Рядом находится Подол и исторические достопримечательности: Крещатик, Выдубичский монастырь, Михайловский и Софиевский соборы и Андреевский спуск. Из окон гостиницы открывается вид на тысячелетнюю Киево-Печерскую Лавру и реку Днепр. Этот отель подойдет как для семейного отдыха, так и для пар.

Atrašanās vieta Расстояние до международного аэропорта «Борисполь» — 30 км.
Viesnīcā

Сад, терраса, принадлежности для барбекю, конференц-зал площадью 103 кв. м и вместительностью 100 человек, ресторан Grand Piano (европейская, японская и украинская кухни), летняя площадка, лобби-бар, камера хранения, услуги консьержа, станция зарядки электромобилей.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Настольные игры и/или пазлы.
Izklaide un sports Общий лаундж/гостиная с телевизором.
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Категории номеров: Standart Twin, Classic (Park view/River view), Deluxe (Park view/River view) и Luxe (Park view/River view).

Istabās

Диван и журнальный столик, просторный балкон, шкаф для одежды, рабочая зона, спутниковое телевидение, климат контроль, сейф, мини-бар, фен, набор элитной мини-парфюмерии, махровый халат и комнатные тапочки, минеральная вода ежедневно, кофемашина.

Adrese Венецианский Остров 1 , Гидропарк, Киев, 02660, Украина.
Tālruņi: +380 67 364 32 32
Tīmekļa vietne: Bakkara
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.