Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Skhidnica

Tūristu stāsti par Skhodnitsa pievienot stāstu
PIRMS reģistrēšanās un pirms izrakstīšanās rūpīgi pārbaudiet mini bāru. Viesnīcas mānīgā shēma.
Viņ i ieradā s labā noskaņ ojumā un aizbrauca dziļ i saš utuš i un aizvainoti. Pē c apmeš anā s viesnī cā atstā jā m tī ru istabu, pē c sevis visu iztī rī jā m.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Gotel, kāda veida tevi nogalina
Izmantojot Booking vietni, es rezervē ju numuru ar novē lotu aizkavē š anos, kas veica priekš apmaksu. Izbraukš anas dienā viņ a mums priekš ā piezvanī ja, ka braucam no Kijevas .
 •  1 mēnesis atpakaļ
Jauka viesnīca, bet ar niansēm
Viss sā kas ar ceļ u uz viesnī cu. Navigators ved strupceļ ā , kur kalnā pat apgriezties nevar. Vē l viens uz avā rijas izeju, kas, protams, ir slē gta, reiz kā jā m viņ i noskū pstī ja vā rtus tieš i pretī ieejai s...
 •  1 mēnesis atpakaļ
KOZATSKA PAGALMS. Kluss, tīrs un plašs.
Tajā paš ā grupā mē s vispirms apmeklē jā m Skhidnicu. Jau ilgu laiku tika runā ts par vietu, kur reparā cijā var nodzī vot stundu.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca, bet patiess kauns par personālu
Izbraukš anas dienas rī tā (01.04. 2023. ) gribē jā m pateikties par brī niš ķ ī go atpū tu, tač u notika notikums, kas sabojā ja visus pozitī vos iespaidus.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Skaista viesnīca, šausmīgs viesnīcas gids.
Mē s nesen atpū tā mies viesnī cā DiAnna, Skhidnica. Pati viesnī ca ir skaista. Lielisks dizains, garš ī gs diē tisks ē diens, moderna medicī nas ē ka, ē rtas un mā jī gas telpas, draudzī gs personā ls - viss ir lie...
 •  7 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca.
Š ī nav pirmā reize, kad atpū š amies Skhidnicā . Woodman izvē lē jā mies ne nejauš i – mā jī gu, tī ru, par pieņ emamu cenu.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Paldies par viesmīlību
Otro reizi atpū tos š ajā viesnī cā . Ļ oti ē rta atraš anā s vieta, gandrī z paš ā centrā , bet mā jī gi.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca, viss lieliski.
Mē s apmetā mies suite piektajā stā vā , ar brī niš ķ ī gu skatu no visiem logiem! Mums patika bē rnu istaba: uzmanī gi skolotā ji, interesantas darbnī cas, liels skaits rotaļ lietu.
 •  1 gadā atpakaļ
Paradīze zemes virsū
Brī niš ķ ī ga daba, brī niš ķ ī gi skati, mā jī ga teritorija, skaists ainavu dizains, daudzas labas vietas fotogrā fijā m, svaigs gaiss, blakus upe, eksotiskas smiltis, š ū poles.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Skhodnitsa