Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Skhidnica

Novērtējums 9.4
 • 
Novērtējums 9.1
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
№4. Furmi 3*
Novērtējums 8.7
 • 
№5. TuStan 3*
Novērtējums 8.8
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Skhodnitsa pievienot stāstu
Paradīze zemes virsū
Brī niš ķ ī ga daba, brī niš ķ ī gi skati, mā jī ga teritorija, skaists ainavu dizains, daudzas labas vietas fotogrā fijā m, svaigs gaiss, blakus upe, eksotiskas smiltis, š ū poles.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Superīga viesnīca!!
Superī ga viesnī ca! ! Pilnī gi viss der! Lielisks numurs ar lielisku parocī gu gultu. Istaba bija ē rta, klusa, silta. Bū tu bijis pā rā k grū ti atstā t automaš ī nu viesnī cas teritorijā .
 •  2 mēnešus atpakaļ
2 bērni pēc atpūtas nokļuva zem pilieniem
Sā ksim ar to, ka viņ š katru gadu ierodas Skhidnicā . Viņ i atpū tā s Respect un Kijevas Rusē . Objektī vi teritorija vē si zaļ a, rotaļ u laukums arī lieliski piemē rots bē rniem, akvaparks arī apmierinā ts, istab...
 •  3 mēnešus atpakaļ
Laika un naudas izšķiešana
Izvē lē jā s š o viesnī cu, pamatojoties uz fotogrā fijā m un atsauksmē m, atvaļ inā jumā devā s kopā ar bē rnu, tā pē c svarī gs kritē rijs bija apsildā ma baseina klā tbū tne (jo naktis joproj&...
 •  4 mēnešus atpakaļ
Paldies visam personālam par smaidiem un māju sajūtu daudzo kilometru garumā...
* Nakš ņ ojiet "suite" numurā piektajā stā vā , ar brī niš ķ ī gu skatu no visiem logiem! * Mums patika bē rnu istaba: vē rī gas audzinā tā jas, interesantas darbnī cas, daudz rotaļ lietu.
 •  5 mēnešus atpakaļ
SPA
Viesnī ca ir slavena ar savu spa. Kur ir redzē ts, ka centra darba laikā tiek veikts PĀ RSKATS ū densvada remonts? Rezultā tā tas vienkā rš i tika slē gts uz sanitā ro dienu (((Personā ls pie reģ istrā cijas par to neteica ne v...
 •  7 mēnešus atpakaļ
Nenāc šeit, ja vēlies būt vesels!
Nenā c š eit, ja vē lies bū t vesels! Ceturtajā uzturē š anā s dienā viesnī cā man bija akū tas saindē š anā s simptomi - sā pes vē derā , vemš ana.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Jauks komplekss
Viesnī cas plusi: jauka teritorija, sniga un iekļ uvā m pasakā , ē diens labs, izsalkuš am grū ti palikt. Izklaide: simulatori, biljards, galda teniss.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Cena neatbilst kvalitātei
Mē s rezervē jā m "premium" numuru, kura cena ir 3900 UAH. Sā kotnē ji viņ i apmetā s istabā otrajā stā vā , bija ļ oti karsts, naktī bija neizturami gulē t, tad mū s pā rcē la uz istabu 3 stā vā , kur bi...
 •  8 mēnešus atpakaļ
Lieliska uzturēšanās
Viesnī ca ir vienkā rš i lieliska. Trū kumu nav vispā r. Stilī gi numuri ar kvalitatī vu tehniku, mē belē m, gultas veļ u.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Skhodnitsa