Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Maldīvija

Tūristu stāsti par Maldīvija pievienot stāstu
Covid infekcija Maldīvu salās. Personīgā pieredze
Tā tad, ilgi gaidī tais atvaļ inā jums, kas mums izrā dī jā s BRIESMĪ GS SAPNIS. . . Mē s ar vī ru ieradā mies Maldivu salā s uz 4 dienā m Amary Hawoda Maledives viesnī cā (no 13.
 •  3 gadā atpakaļ
Sliktākais medusmēnesis - karantīnā
26. aprī lī mē s ar ģ imeni lidojā m uz Maldivu salā m no Dubaijas. Ceļ oja paš i. Pirmo reizi lidojā m uz Maldivu salā m.
 •  3 gadā atpakaļ
Negatīva pieredze Maldivu salās
Ļ oti noguris no Covid Krievijā . Un es ļ oti gribē ju iet gozē ties saulē . Lasā m par Maldivu salā m, kas ir droš as brī vdienas saistī bā ar Covid.
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliskas brīvdienas!
Mē s nolē mā m lidot uz Maldivu salā m, jo ​ ​ redzē jā m brī numainu cenu zī mi, pirms tam tā das idejas nebija, mē s domā jā m, ka telpa ir naudas vē rta.
 •  4 gadā atpakaļ
Wow tūre Dubaija + Maldīvija
Tā sagadī jā s, ka pā ris gadus iekrā jā mies medusmē neš a ceļ ojumam, gribē jā m š o ceļ ojumu atcerē ties visu mū ž u!
 •  5 gadiem atpakaļ
Sliktākās brīvdienas manā mūžā!
Visu labā ko! Stā stu vē los veidot nedaudz savā dā k nekā parasti – nebū s stā sts, kas sastā vē s no secī gu notikumu virknes, bet gan tematiskā m sadaļ ā m vai blokiem, kas veltī ti daž ā diem atpū tas aspe...
 •  6 gadiem atpakaļ
Maldīvija ir debesis uz zemes.
Es vē lē tos uzrakstī t par Maldivu salā m. Maldī vija ir kaut kas neaprakstā ms, tas ir kaut kas, kas jums jā pā rliecinā s, jū s varat pā rskatī t tū kstoš attē lu un domā t, ka esat jau izveidojis savu viedokli par M...
 •  7 gadiem atpakaļ
Tunzivju makšķerēšana (Salvadora Dalī glezna ar eļļu)
Mē s devā mies makš ķ erē t, kad atpū tā mies, tik aktī va atpū ta! Un protams viņ u noķ ē ra, katrs makš ķ ernieks - tū rists noķ ē ra tunci!
 •  7 gadiem atpakaļ
Kā patstāvīgi organizēt ceļojumu uz Maldivu salām
No visiem mū su mež onī gajiem ceļ ojumiem visgrū tā k bija organizē t ceļ ojumu uz Maldivu salā m. Š ajā ierakstā es aprakstī š u daž us punktus, pateicoties kuriem neatkarī gam tū ristam bū s vieglā k or...
 •  10 gadiem atpakaļ
Eksotiska paradīze Maldivu salās
Maldī vija 2013 Š ī sajū ta ir salī dzinā ma ar pirmo Honkongas panorā mu, kas mū su acī m pavē rā s caur biezu miglu pē c tam, kad ar prā mi apbraucā m pa neapdzī voto salu.
 •  10 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »