Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Raa atols

Nav ziņojumu par Raa atols   Rakstiet
Tūristu stāsti par Raa atols pievienot stāstu
Lieliska viesnīca, iesaku!
Skaista viesnī ca Maldivu salā s, skaista ainava, skaists rifs, mā jī gas villas, draudzī gs personā ls, kurš izpildī ja visas kaprī zes (vē los pieminē t meiteni Rubiju, kura strā dā galvenajā restorā nā , ļ oti po...
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliska vieta privātumam un atpūtai
Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c tū roperatora ieteikumiem, All Inclusive, mums bija svarī gs labs rifs un villa uz ū dens.
 •  3 gadā atpakaļ
Negaidīta pasaka!
Ja ne mū su ceļ ojumu aģ entū rai, es tagad rakstī ju atsauksmi par Tenerifi) Mē s vienkā rš i pat neiedomā jā mies, ka ir iespē jams lē ti aizlidot uz Maldivu salā m!
 •  5 gadiem atpakaļ
Jaukas telpas, šausmīga vadība un ēdiens
Menedž eri - visi uz bungā m. Viņ i tur atpū š as. Uz lū gumiem nereaģ ē , tikai meklē , par ko vē l ņ emt naudu. Viss iekļ auts — viņ iem ir tikai pilna pansija, kā viņ i to sauc.
 •  6 gadiem atpakaļ
Tiem, kuri vēl nav izdarījuši izvēli
Tikusi galā ar dabisko slinkumu un laika trū kumu, rakstu š o atsauksmi - tas nozī mē , ka biju aizrā vies. Es neaprakstī š u salas un okeā na skaistumu - š ī vietne ir paredzē ta, lai novē rtē tu viesnī cu, un mē s s...
 •  10 gadiem atpakaļ
Īsa atpūta Maldivu salās
Mums izdevā s apvienot brī vdienas Maldivu salā s un Š rilankā atvaļ inā jumā . Maldivu salā s palikā m 3 naktis un Š rilankai veltī jā m 8 dienas.
 •  11 gadiem atpakaļ
Maldīvija
Tikko atgriezos no Maldivu salā m. Man ļ oti patika viesnī ca. Jauka ū dens villa, koka apdare, diezgan plaš a. Skaista vannas istaba, moderna santehnika.
 •  12 gadiem atpakaļ
Laipni lūdzam Adaaran
Mē s palikā m viesnī cā no 2011.08. 12. lī dz 22.08. 2011. Lidojā m no Kijevas ar AirArabia aviokompā niju, ekonomiskā s klases lidojums, ē diens cenā nav iekļ auts, bet uz kuģ a ir "Cafe", kur var nopirkt pusdienas, sviestmaizes, dzē ...
 •  13 gadiem atpakaļ
Raa atols, Miduparu sala
Miduparu sala, RAA atols, viesnī ca ar tā du paš u nosaukumu - Miduparu. Tā tad sā ksim no sā kuma. Kā ierasts, mū su gadī jumā mē s izskatī jā m daž ā dus galamē rķ us un viesnī cas, jo lidojam č etri, ...
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Raa atols