Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Mulaku (Mimu) atols

Nav ziņojumu par Mulaku (Mimu) atols   Rakstiet
Tūristu stāsti par Mulaku (Mimu) atols pievienot stāstu
Pasaka ar nosaukumu Cinnamon Hakuraa Hura
Tā bija pirmā reize ar manu vī ru Maldī vu salā s. Biju ļ oti noraizē jusies par savu izvē li (tā bija dā vana vī ram kā zu gadadienā ).
 •  1 gadā atpakaļ
Super viesnīca
Es apmeklē ju š o viesnī cu 2018. gada septembrī . Atsauksmes bija maz, tač u nolē mu tomē r doties. Un, kad viņ š ieradā s, viņ š bija pā rsteigts.
 •  5 gadiem atpakaļ
Nu, tās ir Maldīvijas
Laba diena, dā rgie tū risti, kurus nogurdinā juš i viesnī cas meklē jumi un bailes par neveiksmī gu atvaļ inā jumu : ) Centī š os paust prieku no ceļ ojuma.
 •  11 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca
Atpū tā s š ajā viesnī cā.2011. gada jū lija vidū.2 nedē ļ as. Man ļ oti patika š ī viesnī ca: 1. Teritorija.
 •  12 gadiem atpakaļ
brīvdienas Maldīvu salās
Tā tad kā rtī bā . Lidojā m ar Qatar Airlines ar maiņ u Dohā . Esmu sajū smā ! Airbusi jauni, viss strā dā , stjuartes ar smaidiem no auss lī dz ausij(runā tikai angliski), ē diens garš ī gs(pat bulciņ as uzsild...
 •  12 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Mulaku (Mimu) atols