Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Dhaalu atols

Nav atrakciju Dhaalu atols
Tūristu stāsti par Dhaalu atols pievienot stāstu
Uzmanīgi. Blaktis un administrācijas vienaldzība
Pē c pozitī vo atsauksmju izlasī š anas nolē mā m doties š eit. Ieradā s 18. aprī lī . Apmetā mies Rio pilī (transfē rs no Males uz salu ar lidmaš ī nu 30-40 minū tes un pē c tam atkal 10-15 minū tes ar laivu).
 •  3 gadā atpakaļ
Stilīga un dinamiska viesnīca
"+": + 10 izcili restorā ni un bā ri. + Daž ā das pā rtikas koncepcijas. + Bagā tī ga aktivitā š u programma katrai dienai pieauguš ajiem un bē rniem.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca noslēgtai atpūtai
Lieliska viesnī ca. Skaista sala, lielisks skats, silta debeszila jū ra. Atpū š oties ar vī ru, bija sajū ta, ka esam kopā uz salas))) laba apkalpoš ana, garš ī gi ē dieni.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca ar lielu teritoriju
Viesnī cā atpū tā mies 2020. gada martā , vī rs sagā dā ja pā rsteigumu 8. martā . Viesnī cu izvē lē jos pati, precī zā k pē c mū su ceļ ojumu aģ entes ieteikuma, par ko viņ ai ī paš s paldi...
 •  3 gadā atpakaļ
Briesmīga apkalpošana, ēdiens, ļoti skaļš un pārpildīts, slikts internets. Kādas 5 zvaigznes?!
Maldī vu Turcija Bija ā rkā rtī gi nepatī kami iespaidi no apkalpoš anas lī meņ a, kas neatbilst 5 zvaigž ņ u viesnī cas statusam, pat 4 zvaigž ņ u velk ar lielā m grū tī bā m.
 •  5 gadiem atpakaļ
Neparastās Maldīvijas
Sā ksim ar to, ka esam jau bijuš i Maldivu salā s un ne reizi vien, mums š is ir tradicionā ls ceļ ojums reizi gadā , lai aizmirstu visu pasaulē un iegrimtu klusumā , bet š oreiz gribē jā s nelielu aktivitā ti un jautrī bu) ) Laik...
 •  5 gadiem atpakaļ
Maldivu salās nekas slikts nenotiek
Novembrī mē s ar vī ru apmeklē jā m Maldī vu salas. Nedē ļ u braucā m kopā , biļ ete tika izsniegta caur Krievijas Ekspres tū roperatoru.
 •  5 gadiem atpakaļ
Dzīves stila viesnīca ar unikālu koncepciju Maldivu salām.
Viesnī cas viesmī lī ba un sirsnī ba ir jū tama jau no brī ž a, kad ierodaties pie viesnī cas galda Males lidostā , no kurienes tiek laipni pavadī ts lī dz iekš zemes terminā lim (kā tas bija mū su gadī jumā ) vai l...
 •  5 gadiem atpakaļ
Ļoti slikta viesnīca
Ar katru jaunu dienu viesnī ca mū s pievī la arvien vairā k. Sā kš u no paš a sā kuma, mē s ielidojā m, viņ i mū s sagaidī ja un teica: Tavs lidojums ir pē c stundas, sē dies Burger King , , Nebija runas par kā du uzgai...
 •  6 gadiem atpakaļ
Ak dievs, mēs esam bijuši debesīs!!!!!!
Gribē ju rakstī t, kad emocijas norimst, bet tas acī mredzot drī z nenotiks, tā pē c, kamē r atmiņ as ir tik spilgtas, ka gribas ik uz soļ a kliegt par savu laimi, rakstu savu atsauksmi.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Dhaalu atols