Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Ziemeļu Males atols

Tūristu stāsti par Ziemeļu Males atols pievienot stāstu
Ideāla vieta. Jūs varat apmeklēt vairākas reizes un vienmēr atrast kaut ko jaunu.
Janvā ris ir laiks, kad ar vī ru tradicionā li dodamies atvaļ inā jumā divatā , katru gadu ar nepacietī bu gaidu ceļ ojumu, jo vienmē r cenš amies izvē lē ties ē rtā kos kū rortus ar labu atpū tu un kvalitatī v...
 •  2 gadā atpakaļ
Labākais uz salas
Maldivu salā s bija pirmā reize, nav ar ko salī dzinā t, tā pē c sajū tas ir: ierodoties, un no lidmaš ī nas š ajā viesnī cā ieradā s vairā k nekā.
 •  2 gadā atpakaļ
skaists kūrorts
Sā kotnē ji atvaļ inā jumu š ajā kū rortā plā nojā m jau pagā juš ajā gadā , tač u situā cija pasaulē , ar to domā ju covid, mainī ja mū su plā nus, tā pē c to atlikā m un devā...
 •  3 gadā atpakaļ
Mazliet par brīvdienām Maldivu salās
Izbē gā m saulī tē , piesā tinā ti ar D vitamī nu, uzmundrinā jā m un papildinā jā m patī kamu atmiņ u krā jumus, par atmiņ ā m Club Med komandai ī paš s paldies no visas mū su ģ imenes.
 •  3 gadā atpakaļ
šiks
Atpū tā mies trī s ar meitā m 3.5 gadi. Lidojā m aprī lī ar Azur Ukraine no Anex, tieš ā deviņ u stundu č artera, ē terā komentā ru nebija.
 •  3 gadā atpakaļ
Par bērnu klubiem Club Med kūrortos, izmantojot Kani piemēru
Atgriezā mies pagā juš ajā nedē ļ ā no ceļ ojuma uz Maldivu salā m, kā vienmē r Club Med, kā vienmē r pilnā sastā vā - mamma-tē tis, Pasha 5 gadi, Anyuta 6 gadi un Vadims 14 gadi.
 •  3 gadā atpakaļ
Vienkārši lieliski!
Lai lieliska atpū ta! Lidojā m kopā ar draugu, bez vī riem, bez bē rniem, vienkā rš i pilnī ga atslā binā š anā s un neuzmanī ba.
 •  3 gadā atpakaļ
Paradīze
Pā rbrauciens ar laivu aizņ em 1 stundu, ē rti, ka nav jā gaida lidmaš ī na un aerofobiem labā kais variants. Teritorija Sala ļ oti zaļ a, skaista, teritorija tiek sakopta katru dienu.
 •  3 gadā atpakaļ
Numuri ir lauku stilā
"+": + Biež as akcijas, kad HB = FB. + Lielisks koraļ ļ u rifs. + Iekopta, apzaļ umota teritorija. "-": - Istabas ir lauku stila.
 •  3 gadā atpakaļ
Pati pirmā viesnīca tika atvērta Maldivu salās
"+": + Liels skaits restorā nu ar virtuvē m no visas pasaules: 8 restorā ni un 3 bā ri. + Krā š ņ s mā jas rifs, kas atrodas ļ oti tuvu pludmalei.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Ziemeļu Males atols