Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Nunu atols

Nav ziņojumu par Nunu atols   Rakstiet
Tūristu stāsti par Nunu atols pievienot stāstu
Šausmas un viltība
Š AUSMAS. Viesnī cas politika ir maldinā t tū ristu. Nebojā atpū tu, nervus un naudu. Skaistumam var piedē vē t tikai baltā s smiltis, zilo okeā nu un š iko veģ etā ciju, ko radī jusi daba.
 •  2 gadā atpakaļ
Pārskats par The Sun Siyam Iru Fushi
Mums ir labs iespaids par viesnī cu, esam tur bijuš i jau iepriekš . Vienī gais negatī vais ir tas, ka restorā ni bija jā rezervē iepriekš , bija jā ē d tikai pa zviedru lī niju, daž reiz ar to nepietika.
 •  4 gadā atpakaļ
Mēs apmetāmies Sun Siyam Iru Fushi Maldives 5* mūsu kāzu gadadienā
Teikt, ka tie bija paradī zes svē tki, nozī mē neteikt neko. Apskatī jos daudz fotogrā fiju un rū pī gi izvē lē jos viesnī cu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Viss, par ko sapņojat uz vienas salas!
Š ī ir viena no nedaudzajā m viesnī cā m Maldivu salā s, kur var ē rti doties kopā ar bē rnu. Jā , lidojums nav ī ss, bet laiks, kas pavadī ts š ajā paradī zes salā , noteikti ir tā vē rts.
 •  6 gadiem atpakaļ
Ļoti patika
Droš i vien tik tā lu iepriekš , kā mē s devā mies uz Maldivu salā m, es nekad neesmu devies. Ir izpē tī ta tonna materiā la.
 •  6 gadiem atpakaļ
Mans ideāls)))!
Pē c š ī s viesnī cas es vairs nevarē š u atpū sties citā s viesnī cā s un valstī s. Es vienmē r salī dzinā š u š o brī niš ķ ī go kū rortu un visā saskatī š u trū kumus.
 •  7 gadiem atpakaļ
Hilton Iru Fushi 5*
Lielas balto smilš u pludmales, garš ī gi ē dieni, lieliska apkalpoš ana. Operatī vā dienesta bagijs. Liels baseins blakus istabai. Garda virtuve restorā nā uz ū dens, restorā nā Bamboo.
 •  10 gadiem atpakaļ
Iet vai neiet uz Hiltoni?
Sveiciens visiem tū ristiem! Es gribu teikt, pirmkā rt, ka tie "unikā lie", kuri no Hiltones paspē ja atgriezties ar kaut ko neapmierinā ti, acī mredzot vai nu vē l nebija veseli, vai arī nebija laika aklimatizē ties) Jums tieš ā m ir jā b...
 •  11 gadiem atpakaļ
maija brīvdienas!!!
Viesnī ca ir skaista, daba brī niš ķ ī ga, kad viesnī cā s atpū tā s maz cilvē ku, protams ir ļ oti patī kami, kā mež onī ga atpū ta, bet vē los atstā t komentā ru arī par iepriekš ē jo atsa...
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Nunu atols