Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Ari atols

Tūristu stāsti par Āri Atolle pievienot stāstu
Lieliska viesnīca ar maziem mīnusiem
Svarī gs punkts: no Males uz š o salu jums jā nokļ ū st ar vietē jā m aviokompā nijā m (30 minū tes) + 30 minū tes.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Lielisks viesu nams, labākais serviss reģionā
Izvē lē ts nejauš i un ļ oti priecī gs par to. Istabas ē rtas, personā ls lielisks, virtuve garš ī ga, viss svaigs. Lielisks skats uz okeā nu no restorā na.
 •  11 mēnešus atpakaļ
Alkatība un meli
Visa karti izmantoju tikai atrodoties ā rzemē s vai rezervē jot, un jau kā du laiku tai esmu noteicis skaidras naudas izņ emš anas limitu ne vairā k kā.
 •  1 gadā atpakaļ
Paradīzes sala iegremdēta zaļumos
Labdien! Rakstam atsauksmi par brī niš ķ ī go viesnī cu Kuramathi! Mū su uzdevums bija atpū sties okeā na piekrastē ar bezgala zaļ o veģ etā ciju, lidojums bija obligā ts ar hidroplā nu, jo radinieki lidoja un stā stī j...
 •  1 gadā atpakaļ
Pieklājīga viesnīca
Sā kš u ar kritiku: man nepatika, ka pē c ieraš anā s Males lidostā (pē c 9 stundu lidojuma), tā vietā , lai dotos ar ā trlaivu uz viesnī cu, bija jā gaida vē l 2 (!
 •  1 gadā atpakaļ
Mazas debesis uz zemes
Š ī viesnī ca tomē r, tā pat kā sala, tika izvē lē ta pē c labā m atsauksmē m, augstiem vē rtē jumiem un tieš i salas lieluma) Tomē r nekur nebija rakstī ts, ka Covid dē ļ tā s nekur nedrī kst laist, ...
 •  1 gadā atpakaļ
Labākie pārdošanas apjomi cenas un kvalitātes attiecības ziņā!
"+": + Daudz aktivitā š u: dzī vā mū zika, karaoke, Maldī vu š ovs un dī dž ejs, krabju sacī kstes, Maldī vu š ovs ar bodu beru bungā m, brī vdabas kino 2 reizes nedē ļ ā , raju un haizivju baroš ana, biljards...
 •  2 gadā atpakaļ
Sun Island Resort & Spa apskats
Es biju ļ oti informē ts par š o viesnī cu. Lieliska atraš anā s vieta, daudz istabu, brī niš ķ ī ga daba un okeā ns.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska mierīga vieta!
Viesnī ca ir mierī ga un ļ oti ē rta. Uzreiz jā saka, ka labā k ir ņ emt piekrastes villu ar savu izeju uz okeā nu. Ir ļ oti mā jī gs pludmales gabals, kas norobež ots ar miniatū riem viļ ņ lauž iem no citā m vill&#...
 •  4 gadā atpakaļ
Apbrīnojami!
Patika viss. Villas ar privā tu piekļ uvi ū denim. Salas malā ir vieta, kur atrodas pludmales bā rs, kur ir labs dziļ ums un var nirt no krasta.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Āri Atolle