Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Ari atols

Tūristu stāsti par Āri Atolle pievienot stāstu
Sliktākie svētki par lielu naudu
Personā la attieksme saprotoš a, visi piekrī t, bet neko nedara, labi netī ra, ilgi gaidi bagijus, gadā s, ka vispā r nenā k, izsauca medicī nas centru , izstā stī ja dakterim problē mu, solī ja zā les, negaidī ja, ē diens bija vidē js, teica viss iekļ auts, MĀ NĪ BA , visur, kur jā maksā , un cenrā dim jā pieliek 30% nodoklis, vispā r , konkrē ta š ķ irš anā s, NEIESAKU Š O VIESNĪ CU NEVIENAM
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca ar maziem mīnusiem
Svarī gs punkts: no Males uz š o salu jums jā nokļ ū st ar vietē jā m aviokompā nijā m (30 minū tes) + 30 minū tes.
 •  2 gadā atpakaļ
Lielisks viesu nams, labākais serviss reģionā
Izvē lē ts nejauš i un ļ oti priecī gs par to. Istabas ē rtas, personā ls lielisks, virtuve garš ī ga, viss svaigs. Lielisks skats uz okeā nu no restorā na.
 •  3 gadā atpakaļ
Alkatība un meli
Visa karti izmantoju tikai atrodoties ā rzemē s vai rezervē jot, un jau kā du laiku tai esmu noteicis skaidras naudas izņ emš anas limitu ne vairā k kā.
 •  3 gadā atpakaļ
Paradīzes sala iegremdēta zaļumos
Labdien! Rakstam atsauksmi par brī niš ķ ī go viesnī cu Kuramathi! Mū su uzdevums bija atpū sties okeā na piekrastē ar bezgala zaļ o veģ etā ciju, lidojums bija obligā ts ar hidroplā nu, jo radinieki lidoja un stā stī j...
 •  3 gadā atpakaļ
Pieklājīga viesnīca
Sā kš u ar kritiku: man nepatika, ka pē c ieraš anā s Males lidostā (pē c 9 stundu lidojuma), tā vietā , lai dotos ar ā trlaivu uz viesnī cu, bija jā gaida vē l 2 (!
 •  3 gadā atpakaļ
Mazas debesis uz zemes
Š ī viesnī ca tomē r, tā pat kā sala, tika izvē lē ta pē c labā m atsauksmē m, augstiem vē rtē jumiem un tieš i salas lieluma) Tomē r nekur nebija rakstī ts, ka Covid dē ļ tā s nekur nedrī kst laist, ...
 •  3 gadā atpakaļ
Labākie pārdošanas apjomi cenas un kvalitātes attiecības ziņā!
"+": + Daudz aktivitā š u: dzī vā mū zika, karaoke, Maldī vu š ovs un dī dž ejs, krabju sacī kstes, Maldī vu š ovs ar bodu beru bungā m, brī vdabas kino 2 reizes nedē ļ ā , raju un haizivju baroš ana, biljards...
 •  4 gadā atpakaļ
Sun Island Resort & Spa apskats
Es biju ļ oti informē ts par š o viesnī cu. Lieliska atraš anā s vieta, daudz istabu, brī niš ķ ī ga daba un okeā ns.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska mierīga vieta!
Viesnī ca ir mierī ga un ļ oti ē rta. Uzreiz jā saka, ka labā k ir ņ emt piekrastes villu ar savu izeju uz okeā nu. Ir ļ oti mā jī gs pludmales gabals, kas norobež ots ar miniatū riem viļ ņ lauž iem no citā m vill&#...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Āri Atolle