Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Bā atols

Tūristu stāsti par Bā atols pievienot stāstu
Viesnīca ir sabojājusies!
Š ī viesnī ca nebū t nebija tik laba, kā teikts atsauksmē s! Parunā jā m ar meiteni, kura te bija otro reizi, uzzinā jā m, ka ar jauno saimnieku viss pasliktinā jā s!
 •  1 gadā atpakaļ
Labākā viesnīca Villa Hotels ķēdē
"+": + Viesnī ca, kas iegremdē ta blī vā tropiskā veģ etā cijā . + Lieliskas prē mijas medusmē neš iem. + Laba diskotē ka un karaoke.
 •  3 gadā atpakaļ
Milaidhoo emocijas
Š ī ir 6. viesnī ca Maldivu salā s. Izvē lē jos, salī dzinot pē c atsauksmē m, kā rezultā tā izvē le krita uz Milaidhoo viesnī cu.
 •  4 gadā atpakaļ
Nekas labs
Mē s ļ oti ilgi plā nojā m un gatavojā mies š im ceļ ojumam. Tas uzpirka, ka, balstoties uz atsauksmē m, solī jumiem no vadī tā jiem, ar kuriem mē s sazinā jā mies, villā ir krievu menedž eris (vienmē r), krievu ...
 •  5 gadiem atpakaļ
5 zvaigžņu viesnīca! Cena atbilstoša.
Viesnī ca eleganta, liels istabu skaits, atbilst 5 zvaigznē m, apkalpoš ana augstā lī menī . SPA - dievī gs. Tekstā visu aprakstī t ir gandrī z neiespē jami, tā pē c uztaisī ju video apskatu par viesnī cu - https://www.
 •  5 gadiem atpakaļ
Mono paliec izsalcis
Atpū tā mies viesnī cā.5 * Kihaa Maldives, izvē loties variantus, mums bija divas galvenā s prasī bas pret viesnī cu: lai bū tu labs rifs un labs ē diens, un, nu, cenas un kvalitā tes attiecī ba.
 •  6 gadiem atpakaļ
BRIESMĪGI!!!
Fantastiska daba un š ausmī ga apkalpoš ana! Esam š okē ti. Tagad mē s š eit atpū š amies ar bē rniem. Pirmo nakti pavadī jā m istabā ar milzī gā m sarkanā m skudrā m.
 •  6 gadiem atpakaļ
Lieliska villa pastaigas attālumā no pludmales
Ē rti lieli numuri ar gaisa kondicionē tā ju. Mū su istabā bija liela divguļ amā gulta ar skatu uz dā rzu. Istaba ļ oti jauka, ē rta un klusa.
 •  6 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca ar ļoti mājīgu un siltu atmosfēru.
Atpū tā mies viesnī cā Three hearts ar ģ imeni (3 personas) 2018. gada februā rī . Dzī vojā m jaunā istabiņ ā , tikai pē c remonta.
 •  6 gadiem atpakaļ
Piemērots brīvdienām ar bērniem.
Ja izvē laties palikt kopā ar bē rniem, tad viesnī ca š ajā ziņ ā ir lieliska. Brī niš ķ ī gs bē rnu klubiņ š , ir slidkalniņ i, pat botā nikas nodarbī bā s ar bē rniem vispā r atbrī vo bru&...
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Bā atols