Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Addu atols

Nav ziņojumu par Addu atols   Rakstiet
Tūristu stāsti par Addu atols pievienot stāstu
Kaut kas notika ar dienestu
Nekad neņ emiet baseina villas kategoriju, ja nevē laties iet 1.5 km lī dz pludmalei. Ierodoties atvaļ inā jumā , tū risti tika izmitinā ti savā istabu kategorijā , bet saaaamy otshib.
 •  7 gadiem atpakaļ
Ar mīlestību pret Maldīvu salām un viesnīcu
Sapņ i piepildā s! Pat trī szvaigž ņ u viesnī cā...Bet paradī zē ! Visneizdzē š amā ko iespaidu no salas apmeklē juma atstā ja neparasti bagā tī gais mā jas rifs!
 •  12 gadiem atpakaļ
Ja esat aktīvs tūrists, tad jums patiks
Ja meklē jat klusumu, atslā ņ oš anos, baltas smiltis un krā š ņ as pludmales, ja jū su ceļ ojuma uz Maldivu salā m mē rķ is ir gozē ties saulē un peldē ties un neko nedarī t, iesaku salu izpē ti sā kt no citas...
 •  12 gadiem atpakaļ
Svētlaime
Ļ oti labi. Viss ir kā rtī bā , bet ir padomi: 1. paņ em villu Wispering Palms - esmu bijis visā s villā s un tur tieš ā m ir vislabā kais.
 •  14 gadiem atpakaļ
Jaungada brīvdienas.
ar puisi nolē mā m jauno gadu sagaidī t Maldivu salā s. devā mies uz ceļ ojumu aģ entū ru un izvē lē jā mies tū ri.
 •  15 gadiem atpakaļ
Maldīvijas Jaunais gads 2009
Mē s veicā m pē dē jā brī ž a braucienus uz Maldivu salā m 2 dienas pirms NG, izmantojot Tez Tour. Tikai izbraukš anas dienā , 8 stundas pirms tam, no viesnī cas nā ca apstiprinā jums, ka viņ i ir gatavi mū s uzņ emt.
 •  15 gadiem atpakaļ
Atliek būt pacietīgam un visu izmērīt
Oktobra sā kumā atpū tā mies. Mē s izmantojā m aģ entū ras Kuda. ru pakalpojumus, kas, kā izrā dī jā s, neko nezina par viesnī cā m Maldivu salā s.
 •  16 gadiem atpakaļ
Atpūta paradīzē par pieņemamu cenu.
Sala ir ļ oti liela, ar blakus esoš ajā m salā m savienota ar smilš u dambjiem un pa tā m iespē jams braukt ar velosipē diem (viesnī ca nodroš ina bez maksas).
 •  18 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Addu atols