Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Lhaviyani atols

Nav atrakciju Lhaviyani atols
Nav ziņojumu par Lhaviyani atols   Rakstiet
Tūristu stāsti par Lhaviyani atols pievienot stāstu
Kā jau pirmo reizi Maldivu salās, man patika viss!
Viesnī ca noteikti ir naudas vē rta. Draudzī gs personā ls, lielisks ē diens, lieliska atmosfē ra!
 •  1 gadā atpakaļ
Apejiet desmito pusi
Viesu nama viesnī ca ar š ausmī gu apkalpoš anu un ē dienu. Odesas lī č a okeā na lī menis, nekas lī dzī gs koraļ ļ u rifam, teritorija nav labi kopta.
 •  2 gadā atpakaļ
Viesnīca atbilst 5 zvaigznēm
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c tū risma firmas, ar kuras starpniecī bu organizē jā m brī vdienas, vadī tā ja ieteikuma.
 •  3 gadā atpakaļ
Super viesnīca – attaisnoja visas Maldīvu salu cerības
Man jau sen bija sapnis apmeklē t š o paradī zi! Daž i draugi, kas jau bijuš i Maldivu salā s, bija, maigi izsakoties, ne pā rā k apmierinā ti un teica, ka nav tā vē rti, pietiek ar vienu reizi, lai visu redzē tu.
 •  3 gadā atpakaļ
Rudens slikta viesnīca!!!
Pludmale ir briesmī ga, netī ra, smiltis ir piebā ztas ar koraļ ļ u gabaliņ iem Ē diens ir š ausmī gs! ! ! Tas, kas bija vakariņ ā s, izrā dā s brokastī s !
 •  8 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca. Tenisa korts tiek remontēts, un tam nav redzams gals.
Laba zaļ a viesnī ca. Lē tā kie Garden numuriņ i bez komentā riem. Nav jē gas maksā t vairā k. Istabā ir WI-FI. Uz salas var peldē ties tikai vienā vietā , pa kreisi no mola.
 •  8 gadiem atpakaļ
Atmosphere Kanifushi Maldives Hotel 5*
Jauna viesnī ca, uzmanī gs personā ls, gatavs izpildī t jebkuru pieprasī jumu vai gandrī z jebkuru, garš ī gi ē dieni daudzveidī bā (jebkuri kokteiļ i, vī nu karte ir ļ oti laba), izklaides (nirš ana, teniss, halle, makš...
 •  9 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca ar bezmaksas niršanu
Esam jau atpū tuš ies uz citā m Maldivu salā m un izveidojuš i priekš statu par to, ka mums mazā k patī k lielā s salu viesnī cas (piemē ram, Bandos, Kuramati, Riiti Beach): nejū tam Maldivu garu, nav sajū tas, ka atrodamies.
 •  10 gadiem atpakaļ
Lūk, kā izskatās debesis
Tū risma aģ entū ra Unitours viesnī cu ieteica kā labu viesnī cu medusmē neš iem. Izpē tī juš i vairā kas jaunlaulā to atsauksmes, rezervē jā m Kuredu salu 4*, iepriekš lū dzot menedž eri informē t viesn&#...
 •  10 gadiem atpakaļ
Elpu aizraujoša medus nedēļa Maldivu salās
Dzī ve ir skaista, it ī paš i, ja š ī dzī ve notiek Maldivu salā s : ) Naktī un bez vilcinā š anā s tika nolemts, ka savu medusmē neš a nedē ļ u pavadī sim Maldivu salā s - galu galā š ī ir paradī...
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Lhaviyani atols