Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Itālija

Tūristu stāsti par Itālija pievienot stāstu
Kas ir "neveiksme" un kā ar to cīnīties!
2019.  gada jū nijs. Mē ģ inā jums numur 1. Urā , ar UIA zemo cenu tarifu var dabū t ļ oti lē tas biļ etes uz Romu, labi, ka mums ir bezvī zu ceļ oš ana un ir tik viegli ceļ ot, es paņ ē mu biļ etes un lidoju lē...
 •  2 gadā atpakaļ
Patiesībā es šoreiz nedevos uz Itāliju... Milānu. Turpinājums
Sā ciet š eit >>> Es atgriezī š os. Beidzot ir atvē rta Santa Maria delle Grazie baznī ca. Tikai tajā ir tik maz gaismas, ka gandrī z neiespē jami fotografē t, varē tu teikt, bezjē dzī gi.
 •  2 gadā atpakaļ
Vispār uz Itāliju šoreiz nebraucu.
Kopumā es š oreiz nedevos uz Itā liju. Nē , es, protams, apsvē ru marš rutu caur Itā liju...Bet noteikti ne standarta pilsē tu komplektu: Milā na, Roma, Venē cija.
 •  2 gadā atpakaļ
Sicīlija. 4. daļa. Sirakūzas
Sicī lija. 1. daļ a. Giardini Naxos >>> Sicī lija. 2. daļ a. Katā nija >>> Sicī lija. 3. daļ a. Taormī na >>> Mē s maijā pirmo reizi devā mies uz Sirakū zā m (itā ļ u nosaukums Syracuse) no Dž ardini Naksas, svē td...
 •  3 gadā atpakaļ
Apūlija un mazliet Romas. 14. daļa. Roma. Pēdējā puse dienas, pa forumiem
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> Pē dē jā dienā Romā nebija skaidra plā na braukš anai pa pilsē tu, autobuss uz lidostu bija 16.
 •  3 gadā atpakaļ
Apūlija, kā arī mazliet Romas. 14. daļa. Roma. Kvirināls
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> Pē c ī sas atpū tas viesnī cā mē s devā mies uz Kvirinalas kalnu. No Esquiline obeliska netā lu no Santa Maria Maggiore sā kas garā , š aurā Via Agostina Depretis, š ķ ē rsojot ...
 •  3 gadā atpakaļ
Apūlija un mazliet Romas. 13. daļa. Roma. Laterāna bazilikas
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> Mums vē l bija pusotra diena Romā lī dz izbraukš anai. Š ajā dienā mē s vispirms nolē mā m, kā teica Khobotovs no Pokrovska vā rtiem: “Skatieties Novodevič as klostera freskas”, tas ir, La...
 •  3 gadā atpakaļ
Apūlija un mazliet Romas. 12. daļa. Roma. Aventīna un Apija ceļš
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> Š ajā dienā nebija skaidra plā na, kā ceļ ot pa pilsē tu, nolē mā m izstaigā t pazī stamas vietas un tad - kā iet.
 •  3 gadā atpakaļ
Apūlija, kā arī mazliet Romas. 11. daļa. Svētdienas pastaiga Romā (beigas)
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> Tā pē c mē s nolē mā m apskatī t Karavadž o gleznas. No Navona laukuma pa nelielu joslu izejam uz Corso Rinascimente, š ī ir arī viena no ielā m, kas ierī kota Musolī ni gados.
 •  3 gadā atpakaļ
Apūlija un mazliet Romas. 10. daļa. Roma. Svētdienas pastaigas (turpinājums)
Turpinā jums. Sā ciet š eit >>> Mē s turpinā jā m savu svē tdienas pastaigu pa pilsē tu. Kaut kā joprojā m nevar ī si uzrakstī t par Romu.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »