Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Florence

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
№3. Kraft 4*
Novērtējums 8.7
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Florence pievienot stāstu
Divdesmit divas dienas viena brauciena. Septiņpadsmitā diena
Sā kums š eit>>> Ieeja Boboli dā rzā — simts metru attā lumā no viesnī cas, no Piazzale di di Porta Romana >), kur vispirms devā mies uz kafejnī cu "Petrarca" pē c rī ta espresso.
 •  3 gadā atpakaļ
Divdesmit divas dienas viena brauciena. Sešpadsmitā diena. 2. daļa
Divdesmit divas dienas no viena ceļ ojuma. Seš padsmitā diena. 1.  daļ a >>> Apmē ram pulksten 15.00 mē s devā mies uz Piazza della Signoria.
 •  3 gadā atpakaļ
Divdesmit divas dienas viena brauciena. Sešpadsmitā diena. 1. daļa
Sā cietš eit >>> Mē s dodamies uz Uffizi galeriju (Uffizi — birojs itā ļ u valodā ), kas sā kotnē ji celta kā biroju centrs, kurā ieeja tiek rezervē ta un apmaksā ta, izmantojot vietni https://www.
 •  3 gadā atpakaļ
Divdesmit divas dienas viena brauciena. Piecpadsmitā diena
Sā cietš eit >>> Navigators pierada pie Toskā nas, tas kļ uva skaidrs uzreiz pē c starta, viņ š pā rliecinoš i veda mū s uz dienvidiem, lai gan Florence vienmē r atradā s uz austrumiem no š ī m vietā m.
 •  3 gadā atpakaļ
Bongiorno Itālija! 2.daļa. Florence - renesanses simbols un renesanses zieds
Florence nav pilsē ta, tā ir brī vdabas muzejs. Š auras ieliņ as, viduslaiku baznī cas, majestā tiskas katedrā les, lieliskas pilis, zaļ i dā rzi un amatniecī bas darbnī cas.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca pilsētas centrā
Ļ oti jauka viesnī ca paš ā centrā , kas atrodas tieš i blakus Santa Maria Novella un pastaigas attā lumā no Katedrā les laukuma.
 •  3 gadā atpakaļ
Lielisks dzīvoklis ar lielisku atrašanās vietu, apkalpošanu un personālu.
Ja plā nojat Florencē pavadī t 3 vai vairā k dienas, tad š is dzī voklis ir ideā li piemē rots jums. Par viesnī cas izmaksā m jū s saņ emat pilnu dzī vokli.
 •  5 gadiem atpakaļ
Tornis darbojas Vecgada vakarā. Otrā diena. Florence
Mū su piedzī vojumu sā kums Pizā š eit Pusseptiņ os no rī ta mē s devā mies uz Pizas centrā lo staciju. Vē l bija tumš s, pilsē tiņ a gulē ja, bet jau vē rā s vaļ ā ielu tirgus.
 •  6 gadiem atpakaļ
Tīrs, ērts, liels dzīvoklis centrā, internets un visi pakalpojumi blakus
Sveiki! Novembra sā kumā es ar draugiem apmeklē ju Itā liju. Daž as dienas dzī vojā m Florencē . Padalī š os iespaidos par dzī vokli, kurā apmetā mies.
 •  7 gadiem atpakaļ
Nepārtraukti pagriezieties Florencē
Man ī sti nepatī k freskas, baznī cas, mā ksla. Tā sakot. Neesmu no tiem zinā tā jiem, kas ar profesionā lu precizitā ti var kā du darbu piedē vē t vienam vai otram autoram.
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Florence