Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Venēcija

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
№5. Danieli 5*
Novērtējums 8.5
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Venēcija pievienot stāstu
Atrašanās vieta laba - Piazza San Marco. Dzīves apstākļi ir ļoti vidēji
Fons. Teikš u, ka izvē lē jā mies viesnī cu ne lē tu, paš ā centrā , lai atzī mē tu kā zu gadadienu! Mē s pē tī jā m daudzas iespē jas un lasī jā m daudzas atsauksmes.
 •  3 gadā atpakaļ
Ca Formosa Hotel apskats
Š ī viesnī ca atrodas netā lu no muzeja, ir ļ oti laba un mums ļ oti patika. Numurā ir atseviš ķ as brokastis un privā tas vannas istabas vecajā ē kā .
 •  4 gadā atpakaļ
Divdesmit divas dienas viena brauciena. Ceturtā diena
Sā kt š eit >>> Es precī zi neatceros jaundzimuš ā sajū tu, bet, atverot acis, biju pā rliecinā ts, ka atkal redzu š o balto gaismu un guļ oš ā sieva izskatī jā s pē c eņ ģ eļ a, pa logu skatī jā s ...
 •  5 gadiem atpakaļ
Čao, Itālija! Pēdējais attēls. Atdalīts. Skaists venēcietis
Tā tad mū su Itā lijas brī vdienas ir beiguš ā s. Ir pienā cis laiks š ķ irties no apbrī nojamā s valsts, kas iekaroja mū su sirdis un atstā ja spilgtu zī mi mū su ceļ ojumu vē sturē .
 •  5 gadiem atpakaļ
Klusuma oāze trokšņainajā Venēcijā
Tie, kas kaut reizi dzī vojuš i Venē cijā , iedomā jas, kā tur izskatā s “tipiska”, pat visgreznā kā Venē cijas viesnī ca.
 •  4 gadā atpakaļ
Zādzība, piedzēries un lamāšanās reģistratūrā
Vakarā reģ istrē joties reģ istratū rā bija ā rprā ts, tad redzē jā m, ka dzer, kamē r cilvē ki gaidī ja atslē gu.
 •  7 gadiem atpakaļ
Nekad neapstājies!
Esam treš o reizi ar vī ru Venē cijā , š oreiz nolē mā m braukt ar savu mazo bē rnu (1 gadiņ š ). Itā lijā jau esmu bijis daudzkā rt, bet pirmo reizi sastapu ar tik necieņ u, noraidoš u un pat augstprā tī gu attieks...
 •  7 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca
Mē s devā mies ar savu vī ru nedē ļ as nogales ekskursijā uz Venē ciju un palikā m viesnī cā Centurion Palace Hotel 5 *.
 •  7 gadiem atpakaļ
Ceļošana Venēcijā
Venē cija 2017 Stā sts sā kas š eit Esam veiksmī gi pabeiguš i savu kalnu marš rutu cauri Itā lijas ziemeļ iem. Tagad mū su ceļ š veda uz paš u valsts sirdi – saulaino Venē ciju.
 •  7 gadiem atpakaļ
Venēcija. Mēģinājums aptvert neaptveramo, aptvert nesaprotamo un grūstīt nesaprotamo.
Es vienmē r sapņ oju redzē t Venē cijas karnevā lu, un man vienmē r kaut kas traucē ja (jā , kā sliktam dejotā jam : )) Š ogad, paldies ungā riem par multfilmu un UIA par saprā tī gā m aviobiļ etē m, sapnis beidzot ...
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Venēcija