Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Madonna di Kampiljo

Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 5.0
 • 
Tūristu stāsti par Madonna di Kampiljo pievienot stāstu
Pats galvenais ir viesnīcas atrašanās vieta!!! Super!
Lifti atrodas tieš i pie ieejas viesnī cā . Ļ oti ē rti! Telpas ir mā jī gas un siltas. Viņ i paceļ as normā li. Peldmē teļ i, č ī bas, viss ir.
 •  10 gadiem atpakaļ
Ļoti jauka viesnīca!
Viesnī ca Garni Christiania 4 * atrodas slē poš anas kū rorta Madonna di Campiglio centrā Itā lijā , blakus pacē lā jam. Mē s atpū tā mies 2011.
 •  13 gadiem atpakaļ
Residencehotel Ambiez 3*
Labdien. Izlasot Katrī nas apskatu, nolē mu uzrakstī t savus iespaidus par pā rē jo (lai gan katram ir tiesī bas uz savu) 1. Viesnī cai (dzī voklim) ir 3 zvaigznes.
 •  13 gadiem atpakaļ
Viesnīca Ambiez
Vienī gais viesnī cas pluss ir tā s tuvums pacē lā jam. Viesnī ca ir pilna ar pelē jumu, smakas istabā s ir š ausmī gas.
 •  13 gadiem atpakaļ
Savojas pils 4
Atpū tā s 2009. gada martā . Apkalpoš ana restorā nā nevainojama, viss ā tri, ē diens izcils. Pilnī bā piekrī tu iepriekš ē jam apskatam.
 •  15 gadiem atpakaļ
Madonna ir lieliska vieta!
Mē s ar meitu atpū tā mies Madonā.2009. gada janvā rī . Mums ļ oti patika. Ļ oti mā jī ga vieta, skaista. Apkā rt Alpi klā ti ar eglē m!
 •  15 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Madonna di Kampiljo