Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Cervinia

Novērtējums 7.3
 • 
№2. Europe 4*
Novērtējums 8.0
 • 
№3. Breuil 3*
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Cervinia pievienot stāstu
Tik-tā
Reģ istratū ra blakus esoš ajā viesnī cā pā ri ceļ am, stā vvieta automaš ī nā m tajā paš ā vietā .
 •  10 gadiem atpakaļ
Cervinia Breithorn 2*
Atpū tā s no 2. lī dz 11. februā rim. Laikapstā kļ i mainī jā s katru dienu – sezonas sezona Č ervinijā pē c oficiā liem avotiem sā kas 4.
 •  10 gadiem atpakaļ
Lieliski!
Atpū tā mies Petit Tibet rezidencē , ļ oti pieticī gā iestā dē , virtuvē bija trauku minimums, nebija mikroviļ ņ u krā sniņ u (kā , piemē ram, Francijā , kur bija pat trauku mazgā jamā maš ī na un aus...
 •  11 gadiem atpakaļ
Super ģimenes viesnīca
Otro reizi aizbraucis atpū sties uz Cervinia, rē ķ inā jos ar labu viesnī cu Eiropas 2* lī menī . Tā kā grasī jos braukt.
 •  11 gadiem atpakaļ
Negatīvs
Ļ oti mazas istabas, 402 - divvietī gs numurs, sastā v no vienas ļ oti mazas istabas un vannas istaba ar duš u ir arī maza. Stū ris ir nedaudz lielā ks, bet tomē r ne par naudu, atraš anā s vieta tieš ā m laba un restorā ns ar...
 •  11 gadiem atpakaļ
Skumja patiesība par Residence BELLEVUE
Valsts: Itā lija + nedaudz Š veice Periods: no 12.02. 11 lī dz 19.02. vienpadsmit Dzī vesvieta: Antey-Saint-Andr Viesnī ca: Residence BELLEVUE Slē poš anas reģ ions: Servinia, Valtournenche, Cermatt Operators: Pac Group Gaisa pā rvadā tā js: Ore...
 •  12 gadiem atpakaļ
super atvaļinājums
Saš utumu par pirmo kundzes atsauksmi par ī rē tu auto. Feernatz pilsē ta - Bellevue rezidence - ir brī niš ķ ī ga, ī paš i hipertensijas pacientiem.
 •  11 gadiem atpakaļ
Itālija nepievīla
Uzreiz jā saka, ka brauciens izdevā s super! Slidojā m visas dienas, izņ emot vienu (ekskursija uz Milā nu). Š veices trasē s bijā m divas reizes, tajā paš ā laikā izstaigā jā m (zā bakos) pa Zermatu un nopirkā m pulkste...
 •  13 gadiem atpakaļ
ES iesaku
Ļ oti jauka viesnī ca. Bija patī kami ierasties naktī (lidmaš ī na aizkavē jā s) paē st vieglas vakariņ as. Viesnī cā ir pieklā jī ga ī re, katrai istabiņ ai savs slē pju glabā tuves skapī tis.
 •  13 gadiem atpakaļ
Ski-Itālija, Cervinia, BREUIL 3*
Pagā juš ajā ziemā mums bija ģ imenes atvaļ inā jums š ajā viesnī cā . Mē s kā dreiz braucā m slē pot uz Andoru, Itā lijā , piedā vā ja Natalie Tour un nolē mā m to izmē ģ inā t.
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Cervinia