Atsauksmes un stāsti par viesnīcām par. Ischia

Tūristu stāsti par par. Ischia pievienot stāstu
Viesnīca, kurā gribas atgriezties vēl un vēl
Viesnī ca uz gleznainas salas, kas piemē rota gan ā ra entuziastiem, gan tiem, kas meklē klusu nostū ri, prom no problē mā m un kņ adas ^-^ Termā lie baseini, daudzveidī gs ē diens, Vidusjū ras stila interjers un neaizmirstami saulrieti pie...
 •  3 gadā atpakaļ
laba viesnīca, labs internets, labs ēdiens
Bija tajā pirmo reizi. Numuri ir tī ri un ē rti. Tī rī š ana katru dienu. Internets ir labs, nepalē ninā s. Eiropas stila brokastis - kruasā ni, jogurti, desa, tē ja, vā rī ta gaļ a.
 •  4 gadā atpakaļ
Telpas, kuras var uzskatīt par nakšņošanu - tikai galvenajā uzņemšanas ēkā
Sā kumā , ieraugot numuru, biju š okā . Dienas beigā s, kad nebija cerī bu uzlabot apstā kļ us, es nolē mu, ka labā k pasmieties, nevis sabojā t savu atvaļ inā jumu.
 •  4 gadā atpakaļ
Budžeta uzturēšanās, laba atrašanās vieta.
Lidojā m uz Neapoli, tad mū s aizveda uz ostu, sē dinā ja uz prā mja. Brauciens ar prā mi ilga 1 stundu un 20 minū tes. Tā lā k ar mikroautobusu uz viesnī cu.
 •  6 gadiem atpakaļ
Nedēļa grūtību atpūtas vietā!
Sveiki! Tā kā man gadī jā s apmeklē t divas viesnī cas un ir ar ko salī dzinā t, tad pastā stī š u par abā m. Par emocijā m nerunā š u, jo tā du saš utumu vā rdos nav iespē jams aprakstī t, doš u...
 •  6 gadiem atpakaļ
lieliska viesnīca relaksējošām brīvdienām
Atpū tā s ar bē rniem 15 un 10 gadus veciem Patika Gan pieauguš ajiem, gan bē rniem Skaista teritorija, garš ī gs ē diens, labs termā lais komplekss ar vairā kiem baseiniem Bet, protams, tiem, kam patī k trokš ņ ainas ballī tes, te bū s garlaicī gi Publika, pā rsvarā vā cu pensionā ri Tur ir kaut kas uz salas, pā rbaudiet, vai ar prā mi varat nokļ ū t Neapolē , Kapri, Sorento
 •  7 gadiem atpakaļ
Viesnīca neatbilst deklarētajiem 4 *, labākajā gadījumā 2 *.
Nesen atgriezos no ceļ ojuma uz brī niš ķ ī go Iskijas salu, kas slavena ar saviem termiskajiem avotiem, satriecoš o dabu un maigo jū ru!
 •  8 gadiem atpakaļ
laba atrašanās vieta netālu no Poseidona dārziem
Laba viesnī ca, 3 stā vi. Labi cipari. Numuri ar balkoniem VISI ir ar skatu uz jū ru....ļ oti skaisti, saulriets paš ā centrā ! Istabas tī ras, vienmē r kā rtī gas.
 •  8 gadiem atpakaļ
Patīkama viesnīca
Viesnī ca tika izvē lē ta uz neilgu laiku, man patika fotogrā fijas, un atsauksmes nebija sliktas. Viesnī cas teritorija liela, daudz veģ etā cijas, viss skaisti, labi padarī ts.
 •  8 gadiem atpakaļ
Briesmīga viesnīca
Visbriesmī gā kā viesnī ca uz salas un vispā r no visā m Eiropas viesnī cā m, kuras mē s apmeklē jā m pē dē jo 10 ceļ ojumu gadu laikā .
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par par. Ischia