Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Milāna

Novērtējums 9.2
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
№4. Bio City 4*
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Milāna pievienot stāstu
Laba viesnīca
Jauka viesnī ca, izpalī dzī gs personā ls, runā angliski, franciski. valodas. Brokastis ir lieliskas. Wi-Fi manā istabā.4. stā vā bija slikts, bet vestibilā , reģ istratū rā un koridorā bija lieliski.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Normāla viesnīca
Viesnī ca atrodas netā lu no Seso Marelli metro stacijas, 10 minū š u gā jiena attā lumā no metro (pa kreisi no viesnī cas un lejup pa ielu, dodieties lejā pa kā pnē m uz apakš ē jo ielu un dodieties taisni).
 •  3 gadā atpakaļ
Mikelandželo viesnīcas apskats
Istaba bija normā la, ē diens bija normā ls, paņ ē mu brokastis un vakariņ as. Viesnī cā valda klusa un ģ imeniska atmosfē ra, tur pā rsvarā atpū š as itā ļ i, tač u bija arī krieviski runā još i t...
 •  3 gadā atpakaļ
Pieklājīga viesnīca netālu no centra
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo. tas atrodas tieš i starp Milā nas Centrā lo staciju un centru. Diezgan pieklā jī gi 3*.
 •  3 gadā atpakaļ
Divdesmit divas dienas viena brauciena. Deviņpadsmitā diena
Sā cietš eit >>> Ko mē s atceramies par redzē tajā m Itā lijas pilsē tā m? Protams, katedrā les, muzeji, senā arhitektū ra, izcilu arhitektu un mā kslinieku darbi, š auras ieliņ as un ē kas ar nobruž ā tu apmetumu,...
 •  3 gadā atpakaļ
Uz īsu brīdi apstājies Milānā (joprojām tas pats neaktīvists)
Bija iespē ja kaut kur aizbraukt uz trim dienā m. Uz Milā nu gribē ju doties jau sen, lai gan daudzi mani pā rliecinā ja, ka pilsē ta ir diezgan industriā la un tur nav ko redzē t.
 •  4 gadā atpakaļ
Uz brīdi apstājos Milānā
Laba viesnī ca netā lu no centrā lā s dzelzceļ a stacijas, praktiski - Milā nas centrā . Ā tri nolemts uz ielas, zī me ir ievē rojama.
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliska piecu zvaigžņu viesnīca par cilvēcīgu naudu
Uzturē jā s pē c slē poš anas 2 tranzī ta naktis. Nekas ī paš s nebija gaidī ts, rezervē ts pē c principa "cena = kvalitā te".
 •  4 gadā atpakaļ
decembrī Milānā
Decembrī Milā na nav visizplatī tā kais galamē rķ is. Var paveicies ar laikapstā kļ iem vai arī nē . Parasti uz ielas ir forš i staigā t bez cepures, biež i lī st lietus vai apmā cies.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
https://g. co/kgs/3i7QFY. Laba viesnī ca, numuriņ i ar balkoniem, kopta zaļ ā zona, labas brokastis. WF normas. Vienī gais trū kums š ai viesnī cai ir attā lums no centra, pat lī dz metro vajag braukt ar tramvaju.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Milāna